155/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

Schválený:
155/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. června 2015,
kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
Vláda nařizuje podle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 360/2014 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, se mění takto:
1. V § 2 odst. 3 písmeno a) zní:
„a) obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 nebo kapitole 12,“.
2. V § 2 odst. 3 písm. b) bodě 1 se číslo „7312 00 00“ nahrazuje číslem „7312“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
1. místopředseda vlády a ministr financí:
Ing. Babiš v. r.

Související dokumenty