289/2022 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
289/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2022,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 26a odst. 4 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 17/2022 Sb., (dále jen "zákon"), a podle § 278 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 24/1993 Sb. a zákona č. 396/2012 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
ZVÝŠENÍ ČÁSTKY NAVÝŠENÍ MĚSÍČNÍCH NORMATIVNÍCH NÁKLADŮ NA BYDLENÍ
 
§ 1
Částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení stanovené v § 26a odst. 2 zákona se pro období do 31. prosince 2022 zvyšují pro
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy
I---------------------------I------------------------------------------------I
I Počet osob v rodině podle I  Částka v Kč, o kterou se zvyšuje částka   I
I  § 7 odst. 5 zákona   I  stanovená v § 26a odst. 2 písm. a) zákona  I
I---------------------------I------------------------------------------------I
I jedna           I           4 500           I
I---------------------------I------------------------------------------------I
I dvě            I           4 500           I
I---------------------------I------------------------------------------------I
I tři            I           2 500           I
I---------------------------I------------------------------------------------I
I čtyři a více       I           2 500           I
I---------------------------I------------------------------------------------I
b) byty v družstevních bytech, byty užívané na základě služebnosti užívání celého bytu a byty vlastníků
I---------------------------I------------------------------------------------I
I Počet osob v rodině podle I  Částka v Kč, o kterou se zvyšuje částka   I
I  § 7 odst. 5 zákona   I  stanovená v § 26a odst. 2 písm. b) zákona  I
I---------------------------I------------------------------------------------I
I jedna           I           2 500           I
I---------------------------I------------------------------------------------I
I dvě            I           2 500           I
I---------------------------I------------------------------------------------I
I tři            I           2 000           I
I---------------------------I------------------------------------------------I
I čtyři a více       I           2 000           I
I---------------------------I------------------------------------------------I
 
§ 2
Ustanovení § 1 se použije poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za říjen 2022.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o nezabavitelných částkách
 
§ 3
V § 4 nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Pro výpočet základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, nebo pro stanovení částky, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první občanského soudního řádu bez omezení, se z částky stanovené v nařízení vlády vydaném podle § 26a odst. 4 zákona o státní sociální podpoře použije pouze polovina.".
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
 
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2022.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.

Související dokumenty