298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

Schválený:
298/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. října 2022
o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka
Změna: 343/2022 Sb., 442/2022 Sb.
Změna: 28/2023 Sb.
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 176/2022 Sb., zákona č. 232/2022 Sb., zákona č. 287/2022 Sb., zákona č. 365/2022 Sb. a zákona č. 19/2023 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení stanovuje v návaznosti na nastalou mimořádnou tržní situaci na trhu s elektřinou a trhu s plynem ceny elektřiny a plynu, vymezuje zákazníky, pro které se stanovené ceny elektřiny a plynu uplatní, rozsah odběru nebo dodávky elektřiny a plynu, ve kterém se stanovené ceny elektřiny a plynu uplatní, další podmínky, za kterých se stanovené ceny elektřiny a plynu uplatní, rozsah a způsob poskytování informací nezbytných k uplatnění stanovených cen elektřiny a plynu.
(2) Toto nařízení dále upravuje možný způsob určení obchodníka s elektřinou nebo plynem k zajištění dodávek elektřiny nebo plynu v době, kdy jsou stanoveny ceny elektřiny nebo plynu podle § 19d odst. 1 energetického zákona.
(3) Toto nařízení dále stanovuje nejvyšší přípustný rozsah majetkového prospěchu, který může účastník trhu s elektřinou nebo plynem získat odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu v odběrných místech na území České republiky (dále jen "nejvyšší přípustný majetkový prospěch"), období pro posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu a lhůtu splatnosti odvodu nadměrného majetkového prospěchu.
 
§ 2
Ceny elektřiny a plynu
(1) Stanovené ceny elektřiny a plynu jsou cenami maximálními podle zákona o cenách. Stanovené ceny elektřiny a plynu jsou bez daně z přidané hodnoty a daně z elektřiny nebo plynu a nezahrnují cenu související služby v elektroenergetice nebo plynárenství.
(2) Stanovené ceny elektřiny a plynu se uplatní pro dodávky elektřiny nebo plynu uskutečňované v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.
(3) Stanovená cena elektřiny se skládá z ceny za dodávku elektřiny poskytovanou podle smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávek elektřiny do odběrného místa zákazníka registrovaného v systému operátora trhu a v případě dodávky elektřiny do odběrného místa zákazníka, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí, rovněž ze stálého měsíčního platu. Stanovená cena plynu se skládá z ceny za dodávku plynu poskytovanou podle smlouvy o dodávce plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávek plynu do odběrného místa zákazníka registrovaného v systému operátora trhu a v případě dodávky plynu do odběrného místa zákazníka, který je podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem zařazen do kategorie domácnost nebo maloodběratel, rovněž ze stálého měsíčního platu.
(4) Stanovené ceny elektřiny a plynu se dále vztahují na dodávky elektřiny nebo plynu zajišťované podle § 19g odst. 1 energetického zákona a dodávky elektřiny do místa spotřeby prostřednictvím přímého vedení z výrobny elektřiny.
(5) Stanovené ceny elektřiny a plynu podle § 3 odst. 1 až 4 se dále uplatní pro dodávku elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance podle § 12a energetického zákona zákazníkům s odběrným místem registrovaným u operátora trhu jako odběrné místo odběratel kategorie C nebo D podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s elektřinou nebo kategorie domácnost nebo maloodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem. Pro dodávku elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance ostatním zákazníkům se uplatní cena stanovená způsobem podle § 3 odst. 8.
(6) Pokud dodává elektřinu nebo plyn do odběrného místa zákazníka výrobce elektřiny nebo výrobce plynu, použijí se ustanovení tohoto nařízení týkající se obchodníka s elektřinou nebo s plynem obdobně.
(7) Pro dodávky elektřiny do místa spotřeby zákazníka prostřednictvím přímého vedení z výrobny elektřiny se ustanovení tohoto nařízení použijí obdobně; ustanovení o věcné podmínce pro uplatnění stanovené ceny spočívající v registraci odběrného místa v systému operátora trhu se nepoužije.
 
§ 3
Výše maximálních cen elektřiny a plynu
(1) Cena za dodávku elektřiny se stanoví ve výši 5 000 Kč/MWh.
(2) Cena za dodávku plynu se stanoví ve výši 2 500 Kč/MWh.
(3) Stálý měsíční plat za dodávku elektřiny se stanoví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc.
(4) Stálý měsíční plat za dodávku plynu se stanoví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc.
(5) Sjedná-li zákazník smlouvu o dodávce elektřiny nebo smlouvu o sdružených službách dodávek elektřiny podle § 19g odst. 1 energetického zákona a jedná se o dodávku elektřiny, u které se cena za dodávku elektřiny podle odstavce 1 vztahuje na stanovenou hodnotu odběru elektřiny, stanoví se cena za dodávku elektřiny pro zbývající hodnotu odběru elektřiny jako součet ceny elektřiny za MWh dosažené na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu s elektřinou v obchodní hodině dodávky zbývající výše skutečné spotřeby elektřiny a částky 500 Kč/MWh. Sjedná-li zákazník smlouvu o dodávce plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávek plynu podle právního předpisu upravujícího zajištění dodávek plynu a jedná se o dodávku plynu, u které se cena za dodávku plynu podle odstavce 2 vztahuje na stanovenou hodnotu odběru plynu, nebo dodávku plynu, na kterou se neuplatňuje cena plynu podle odstavce 2, stanoví se cena za dodávku plynu pro zbývající hodnotu odběru plynu jako součet ceny plynu za MWh ve výši indexu organizovaného trhu s plynem EEX European Gas Spot Index pro obchodní zónu Česká republika pro den dodávky plynu a částky 250 Kč/MWh.
(6) Sjednal-li obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem nebo určený dodavatel plynu se zákazníkem smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu za podmínek podle § 19g energetického zákona nebo podle jiného právního předpisu upravujícího zajištění dodávek plynu se způsobem určení ceny přímo závislým nebo odvozeným od změn ceny elektřiny nebo plynu na organizovaných trzích s elektřinou nebo plynem, stanoví se složka ceny elektřiny nebo plynu v Kč/MWh nad cenu elektřiny nebo plynu na organizovaných trzích s elektřinou nebo plynem ve výši
a) 350 Kč/MWh v případě dodávky elektřiny do odběrného místa zákazníka, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí,
b) 250 Kč/MWh v případě dodávky elektřiny do odběrného místa zákazníka, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině vysokého a velmi vysokého napětí,
c) 250 Kč/MWh v případě dodávky plynu do odběrného místa zákazníka kategorie domácnost nebo maloodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem, nebo
d) 150 Kč/MWh v případě dodávky plynu do odběrného místa zákazníka kategorie střední odběratel nebo velkoodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem.
(7) Cena za dodávku elektřiny nebo cena za dodávku plynu u smluv sjednávaných podle odstavce 6 nesmí za zúčtovací období přesáhnout cenu za dodávku elektřiny nebo cenu za dodávku plynu stanovenou podle odstavce 1 nebo 2. Jedná-li se o dodávku elektřiny nebo plynu, u které se cena za dodávku elektřiny nebo cena za dodávku plynu podle odstavce 1 nebo 2 vztahuje na stanovenou hodnotu odběru elektřiny nebo plynu, uplatní se cena za dodávku elektřiny nebo cena za dodávku plynu u smluv sjednávaných podle odstavce 6 na stanovenou hodnotu odběru elektřiny nebo plynu.
(8) Nastane-li některá ze skutečností podle § 12a odst. 2 energetického zákona a nejedná se o dodávky elektřiny nebo plynu zákazníkům s odběrným místem registrovaným u operátora trhu jako odběrné místo odběratel kategorie C nebo D podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s elektřinou nebo kategorie domácnost nebo maloodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem, stanoví se pro dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance
a) cena elektřiny jako součet ceny elektřiny za MWh dosažené na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu s elektřinou v obchodní hodině dodávky elektřiny a částek v Kč/MWh stanovených v odstavci 6 písm. a) nebo b),
b) cena plynu jako součet ceny plynu v MWh ve výši indexu organizovaného trhu s plynem EEX European Gas Spot Index pro obchodní zónu Česká republika EGSI CZ pro den dodávky plynu a částek v Kč/MWh stanovených v odstavci 6 písm. c) nebo d).
 
§ 4
Kategorie zákazníků se stanovenou cenou
(1) Cena za dodávku elektřiny podle § 3 odst. 1 se vztahuje na veškeré dodávky elektřiny
a) do odběrného místa zákazníka, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí,
b) do odběrného místa, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, jedná-li se o zákazníka, který je
1. veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek a je v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě zařazen do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 12100 nebo kódem institucionálního sektoru podřazeným pod kódem 13000,
2. veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek, je v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě zařazen do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 11001 a jedná se o právnickou osobu, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec,
3. státním podnikem, nejedná-li se o národní podnik, nebo Českou tiskovou kanceláří,
4. sportovní organizací zapsanou v rejstříku sportovních organizací podle zákona o podpoře sportu a není obchodní korporací,
5. školou nebo školským zařízením zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou zapsanou v registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů,
6. poskytovatelem zdravotních služeb zapsaným v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách,
7. poskytovatelem sociálních služeb zapsaným v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona o sociálních službách,
8. provozovatelem vodovodu nebo kanalizace evidovaným v ústřední evidenci vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích podle zákona o vodovodech a kanalizacích,
9. poskytovatelem veřejných kulturních služeb podle zákona o některých druzích podpory kultury, který je zpravodajskou jednotkou podle zákona o státní statistické službě,
c) pro napájení elektrické trakce do odběrného místa zákazníka, který je provozovatelem železniční dopravní cesty nebo provozovatelem dopravních prostředků elektrické trakce při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové nebo speciální podle zákona o drahách.
(2) Nejedná-li se o dodávky elektřiny zákazníkovi podle odstavce 1, vztahuje se cena za dodávku elektřiny podle § 3 odst. 1 dále na
a) 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny v odběrném místě podle § 5, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, jedná-li se o zákazníka, který je malým nebo středním podnikatelem1),
b) 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny v odběrném místě podle § 5, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, jedná-li se o zákazníka, který je podnikatelem, ale není malým nebo středním podnikatelem1) (dále jen "velký podnikatel"), nebo zákazníka, který nesplní věcné podmínky pro uplatnění stanovené ceny elektřiny pro malého nebo středního podnikatele, a
c) veškeré dodávky elektřiny do odběrného místa, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, jedná-li se o odběr elektřiny zákazníkem, který je spotřebitelem.
(3) Cena za dodávku plynu podle § 3 odst. 2 se vztahuje na veškeré dodávky plynu do odběrného místa
a) zákazníka kategorie domácnost nebo maloodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem,
b) které je podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem zařazeno do kategorie střední odběratel nebo velkoodběratel, s výjimkou dodávky plynu na výrobu elektřiny, jedná-li se o zákazníka, který je
1. veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek a je v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě zařazen do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 12100 nebo kódem institucionálního sektoru podřazeným pod kódem institucionálního sektoru 13000,
2. veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek, je v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě zařazen do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 11001 a jedná se o právnickou osobu, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec,
3. státním podnikem, nejedná-li se o národní podnik, nebo Českou tiskovou kanceláří,
4. sportovní organizací zapsanou v rejstříku sportovních organizací podle zákona o podpoře sportu a není obchodní korporací,
5. školou nebo školským zařízením zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou zapsanou v registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů,
6. poskytovatelem zdravotních služeb zapsaným v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách,
7. poskytovatelem sociálních služeb zapsaným v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona o sociálních službách,
8. provozovatelem vodovodu nebo kanalizace evidovaným v ústřední evidenci vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích podle zákona o vodovodech a kanalizacích.
9. poskytovatelem veřejných kulturních služeb podle zákona o některých druzích podpory kultury, který je zpravodajskou jednotkou podle zákona o státní statistické službě.
(4) Nejedná-li se o dodávky plynu zákazníkovi podle odstavce 3, vztahuje se cena za dodávku plynu podle § 3 odst. 2 dále na
a) 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru plynu v odběrném místě podle § 5, jedná-li se o zákazníka, který je malým nebo středním podnikatelem1), s výjimkou dodávky plynu na výrobu elektřiny,
b) 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru plynu v odběrném místě podle § 5, jedná-li se o zákazníka, který je velkým podnikatelem nebo nesplní věcné podmínky pro uplatnění stanovené ceny plynu pro malého nebo středního podnikatele, s výjimkou dodávky plynu na výrobu elektřiny,
c) poměrnou část dodávky plynu spotřebovaného na výrobu tepelné energie na vytápění a přípravu teplé užitkové vody v odběrném místě zákazníka a ve kterém je instalována domovní kotelna nebo zdroj tepelné energie pro výrobu tepelné energie pro jeden objekt jednoho zákazníka, včetně poměrné části technologické vlastní spotřeby a ztrát,
d) poměrnou část dodávky plynu spotřebovaného na výrobu tepelné energie ve zdroji tepelné energie provozovaném držitelem licence na výrobu tepelné energie a dodávané do rozvodného tepelného zařízení provozovaného držitelem licence na rozvod tepelné energie, včetně poměrné části technologické vlastní spotřeby a ztrát.
(5) Stálý měsíční plat podle § 3 odst. 3 se vztahuje na dodávku elektřiny do odběrného místa zákazníka, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí.
(6) Stálý měsíční plat podle § 3 odst. 4 se vztahuje na dodávku plynu do odběrného místa zákazníka, který je podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem zařazen do kategorie domácnost nebo maloodběratel.
(7) Je-li sjednána cena za dodávku elektřiny odlišně pro období platnosti vysokého a nízkého tarifu, vztahuje se cena za dodávku elektřiny samostatně na každou ze sjednaných cen za dodávku elektřiny.
 
§ 5
Postup stanovení nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny a plynu a postup vyhodnocení množství elektřiny a plynu za stanovenou cenu
(1) Nejvyšší měsíční hodnota odběru elektřiny z hladiny vysokého nebo velmi vysokého napětí se stanoví ke dni 19. prosince 2022 jako nejvyšší hodnota ze skutečných měsíčních hodnot odběru v odběrném místě v celém kalendářním měsíci, který se označením shoduje s kalendářním měsícem, za který se nejvyšší měsíční hodnota odběru stanoví, za období od 1. září 2017 do 31. srpna 2022, nebo období kratší, pokud nejsou u operátora trhu evidované skutečné hodnoty odběrů elektřiny za celé toto období. Skutečnými měsíčními hodnotami odběru podle věty první jsou hodnoty odběru elektřiny stanovené z aktuálních hodnot odběru elektřiny předaných provozovatelem distribuční soustavy operátorovi trhu postupem podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s elektřinou. Neobdržel-li operátor trhu skutečné hodnoty odběru za všechny dny příslušného kalendářního měsíce, nezahrnuje se tento měsíc do výpočtu nejvyšší měsíční hodnoty odběru.
(2) Nejsou-li u operátora trhu evidované skutečné hodnoty odběrů elektřiny podle odstavce 1 alespoň za jeden celý kalendářní měsíc, za který se nejvyšší měsíční hodnota odběru stanoví, nebo je-li skutečná hodnota odběru elektřiny za kalendářní měsíc vyšší než nejvyšší měsíční hodnota odběru stanovená podle odstavce 1, je nejvyšší měsíční hodnotou odběru skutečná hodnota odběru elektřiny předaná provozovatelem distribuční soustavy obchodníkovi s elektřinou prostřednictvím systému operátora trhu pro vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s elektřinou za příslušný kalendářní měsíc, za který se uplatňuje cena za dodávku elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 2.
(3) Operátor trhu zpřístupní obchodníkovi s elektřinou stanovenou nejvyšší měsíční hodnotu odběru elektřiny v informačním systému operátora trhu.
(4) V případě dodávky elektřiny do míst spotřeby prostřednictvím přímého vedení stanoví nejvyšší měsíční hodnotu odběru elektřiny výrobce elektřiny, přičemž skutečnými hodnotami odběru elektřiny za příslušný kalendářní měsíc, za který se uplatňuje cena za dodávku elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 2, jsou hodnoty odběru elektřiny použité výrobcem elektřiny pro vyúčtování dodávky elektřiny. Ustanovení odstavců 1 a 2 se použijí přiměřeně.
(5) Vztahuje-li se cena za dodávku elektřiny podle § 3 odst. 1 na stanovenou hodnotu odběru elektřiny v odběrném místě a zákazník v kalendářním měsíci překročí stanovenou hodnotu odběru elektřiny nebo jedná-li se o nejvyšší měsíční hodnotu odběru podle odstavce 2, stanoví obchodník s elektřinou poměr stanovené hodnoty odběru elektřiny a celkového skutečného odběru elektřiny v odběrném místě zákazníka. Tímto poměrem obchodník s elektřinou rozdělí hodnoty odběru elektřiny v jednotlivých obchodních hodinách mezi hodnotu odběru elektřiny, na kterou se vztahuje cena za dodávku elektřiny podle § 3 odst. 1, a zbývající hodnotu odběru elektřiny za sjednanou cenu za dodávku elektřiny nebo v případě smlouvy sjednané § 19g odst. 1 energetického zákona za cenu podle § 3 odst. 5.
(6) Pro stanovení nejvyšší měsíční hodnoty odběru plynu zákazníkem se postupuje obdobně podle odstavců 1 až 3. Vztahuje-li se cena za dodávku plynu podle § 3 odst. 2 na stanovenou hodnotu odběru plynu v odběrném místě a zákazník v kalendářním měsíci překročí stanovenou hodnotu odběru plynu nebo jedná-li se o nejvyšší měsíční hodnotu odběru podle odstavce 2, stanoví obchodník s plynem poměr stanovené hodnoty odběru plynu a celkového skutečného odběru plynu v odběrném místě zákazníka. Tímto poměrem obchodník s plynem rozdělí hodnoty odběru plynu v jednotlivých plynárenských dnech mezi hodnotu odběru plynu, na kterou se vztahuje cena za dodávku plynu podle § 3 odst. 2, a zbývající hodnotu odběru plynu za sjednanou cenu za dodávku plynu.
(7) Vztahuje-li se cena za dodávku plynu podle § 3 odst. 2 na poměrnou část odběru plynu v odběrném místě, stanoví obchodník s plynem poměr poměrné části odběru plynu a celkového skutečného odběru plynu v odběrném místě zákazníka. Tímto poměrem obchodník s plynem rozdělí hodnoty odběru plynu v jednotlivých plynárenských dnech mezi hodnotu odběru plynu, na kterou se vztahuje cena za dodávku plynu podle § 3 odst. 2, a zbývající hodnotu odběru plynu za sjednanou cenu za dodávku plynu.
(8) Vztahuje-li se cena za dodávku plynu podle § 3 odst. 2 na stanovenou hodnotu odběru plynu v odběrném místě a odebíral-li zákazník v odběrném místě v kalendářním měsíci rovněž plyn na výrobu elektřiny nebo tepelné energie, posuzuje se stanovená hodnota odběru za kalendářní měsíc z nejvyšší měsíční hodnoty odběru plynu snížené o množství plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny a množství plynu spotřebovaného na výrobu tepelné energie podle § 4 odst. 4 písm. c) nebo d). Překročí-li skutečný odběr plynu zákazníka snížený o množství plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny a množství plynu spotřebovaného na výrobu tepelné energie v kalendářním měsíci stanovenou hodnotu odběru plynu, stanoví obchodník s plynem poměr stanovené hodnoty odběru plynu a skutečného odběru plynu sníženého o množství plynu spotřebovaného na výrobu elektřiny a množství plynu spotřebovaného na výrobu tepelné energie. Ustanovení odstavce 6 věty poslední se použije obdobně. Při vyhodnocení poměrné části dodávky plynu spotřebovaného na výrobu tepelné energie podle § 4 odst. 4 písm. c) nebo d) za stanovenou cenu se postupuje podle odstavce 7.
(9) Je-li zúčtovací období kratší než kalendářní měsíc, vyhodnocuje se skutečnost, zda zákazník překročil stanovenou hodnotu odběru elektřiny nebo plynu postupem podle odstavce 5 nebo 6, nebo poměrnou část odběru plynu postupem podle odstavce 7 poměrně podle počtu dnů trvání zúčtovacího období.
(10) Je-li ve smlouvě sjednaný způsob určení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu podle § 19e odst. 2 energetického zákona a spadá-li zúčtovací období alespoň zčásti do období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, vyhodnocuje se cena za energetickou jednotku podle § 19e odst. 2 energetického zákona pro uplatnění stanovené ceny elektřiny nebo plynu za část zúčtovacího období, pro kterou jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu.
 
§ 6
Věcné podmínky pro uplatnění stanovených cen elektřiny
(1) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 1 písm. a) a stálého měsíčního platu zákazníkovi podle § 4 odst. 5 za zúčtovací období je, že je odběrné místo zákazníka registrované u operátora trhu jako odběrné místo odběratel kategorie C nebo D podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s elektřinou.
(2) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 1 písm. b) bodů 5 až 9 je poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení obchodníkovi s elektřinou, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku elektřiny, o tom, že je osobou vykonávající činnost nebo poskytující službu podle § 4 odst. 1 písm. b) bodů 5 až 9 a v odběrném místě odebral za období od 1. července 2021 do 30. června 2022 elektřinu nejméně z 80 % souhrnně pro výkon této činnosti nebo poskytování služby. Odebírá-li zákazník elektřinu pro výkon činnosti nebo poskytování služby podle § 4 odst. 1 písm. b) bodů 5 až 9 ve více odběrných místech, poskytuje prohlášení podle věty první za každé odběrné místo. V případě odběrného místa, ve kterém zákazník neodebíral elektřinu po celé období podle věty první, se hodnota odběru elektřiny pro výkon činnosti nebo poskytování služby určí z posledních známých hodnot odběru elektřiny za období před poskytnutím prohlášení, nejvýše však za období 12 měsíců.
(3) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 2 je poskytnutí prohlášení zákazníka obchodníkovi s elektřinou podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení o tom, že je veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho společníkem je pouze Česká republika nebo jeden nebo více územních samosprávných celků.
(4) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 1 písm. c) je, že je odběrné místo v systému operátora trhu označeno příznakem odběrného místa, ve kterém se uskutečňuje dodávka elektřiny pro napájení elektrické trakce.
(5) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 2 písm. a) je poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 4 k tomuto nařízení o tom, že je malým nebo středním podnikatelem1), obchodníkovi s elektřinou, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku elektřiny. Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 2 písm. b) pro období do 30. dubna 2023 je poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 7 k tomuto nařízení o tom, že je velkým podnikatelem nebo požaduje dodávku elektřiny za podmínek stanovených pro velkého podnikatele, obchodníkovi s elektřinou, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku elektřiny. Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny zákazníkovi podle § 4 odst. 2 písm. b) pro období po 30. dubnu 2023 je poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 10 k tomuto nařízení obchodníkovi s elektřinou, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku elektřiny, o tom, že je velkým podnikatelem nebo požaduje dodávku elektřiny za podmínek stanovených pro velkého podnikatele a nepřekračuje nejvyšší přípustný majetkový prospěch. Součástí prohlášení zákazníka podle § 4 odst. 2 písm. b) podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 10 k tomuto nařízení je prohlášení o doručení zprávy o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu podle § 8d odst. 7 ministerstvu.
(6) Zákazník poskytne prohlášení podle odstavce 2, 3 nebo 5 nejpozději do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat cena za dodávku elektřiny. Prohlášení zákazníka poskytnuté podle odstavce 5 věty druhé v průběhu prvního kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do 30. dubna 2023. Prohlášení zákazníka poskytnuté podle odstavce 5 věty třetí v průběhu druhého nebo třetího kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Prohlášení zákazníka poskytnuté podle odstavce 5 věty třetí v průběhu posledního kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do 31. prosince 2023.
(7) Platí, že podmínka pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny je splněna do doby, než zákazník oznámí obchodníkovi s elektřinou změnu prohlášených skutečností nebo požadavku dodávky elektřiny za podmínek stanovených pro velkého podnikatele. Pokud zákazník oznámí obchodníkovi s elektřinou změnu prohlášených skutečností nebo požadavku dodávky elektřiny za podmínek stanovených pro velkého podnikatele v průběhu kalendářního měsíce, považuje se podmínka pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny za splněnou do konce tohoto kalendářního měsíce. K prohlášení poskytnutému po lhůtě podle odstavce 6 se pro uplynulý kalendářní měsíc nepřihlíží. Oznámí-li zákazník, který je velkým podnikatelem nebo který požádal o dodávku elektřiny za podmínek stanovených pro velkého podnikatele, že pro další období neuplatňuje právo na dodávku elektřiny za podmínek stanovených pro velkého podnikatele, platí věty první a druhá obdobně.
(8) Přestane-li být zákazník malým nebo středním podnikatelem1), přestane-li splňovat jiné podmínky pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny nebo dojde-li ke změně prohlášených skutečností, je zákazník povinen neprodleně oznámit takovou skutečnost obchodníkovi s elektřinou.
(9) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny podle § 3 odst. 1 zákazníkovi je poskytnutí prohlášení podle odstavce 2, 3 nebo 5 dodavateli poslední instance do 15 pracovních dní po zahájení dodávky elektřiny od dodavatele poslední instance.
 
§ 7
Věcné podmínky pro uplatnění stanovených cen plynu
(1) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku plynu zákazníkovi podle § 4 odst. 3 písm. a) a stálého měsíčního platu zákazníkovi podle § 4 odst. 6 za zúčtovací období je, že je odběrné místo zákazníka registrované u operátora trhu jako odběrné místo zákazníka kategorie domácnost nebo maloodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem.
(2) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku plynu zákazníkovi podle § 4 odst. 3 písm. b) bodů 5 až 9 je poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu, o tom, že je osobou vykonávající činnost nebo poskytující službu podle § 4 odst. 3 písm. b) bodů 5 až 9 a v odběrném místě odebral za období od 1. července 2021 do 30. června 2022 plyn nejméně z 80 % souhrnně pro výkon této činnosti nebo poskytování služby a zda v odběrném místě vyrábí elektřinu z plynu. Odebírá-li zákazník plyn pro výkon činnosti nebo poskytování služby podle § 4 odst. 3 písm. b) ve více odběrných místech, poskytuje prohlášení podle věty první za každé odběrné místo. V případě odběrného místa, ve kterém zákazník neodebíral plyn po celé období podle věty první, se hodnota odběru plynu pro výkon činnosti nebo poskytování služby určí z posledních známých hodnot odběru plynu za období před poskytnutím prohlášení, nejvýše však za období 12 měsíců.
(3) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku plynu zákazníkovi podle § 4 odst. 3 písm. b) bodu 2 je poskytnutí prohlášení zákazníka obchodníkovi s plynem podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení o tom, že je veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho společníkem je pouze Česká republika nebo jeden nebo více územních samosprávných celků.
(4) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku plynu zákazníkovi podle § 4 odst. 4 písm. a) je poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 5 k tomuto nařízení o tom, že je malým nebo středním podnikatelem1) a zda v odběrném místě vyrábí elektřinu z plynu, obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu. Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku plynu zákazníkovi podle § 4 odst. 4 písm. b) pro období do 30. dubna 2023 je poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 8 k tomuto nařízení o tom, že je velkým podnikatelem nebo požaduje dodávku plynu za podmínek stanovených pro velkého podnikatele a zda v odběrném místě vyrábí elektřinu z plynu, obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu. Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku plynu zákazníkovi podle § 4 odst. 4 písm. b) pro období po 30. dubnu 2023 je poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 11 k tomuto nařízení obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu, o tom, že je velkým podnikatelem nebo požaduje dodávku plynu za podmínek stanovených pro velkého podnikatele a nepřekračuje nejvyšší přípustný majetkový prospěch. Součástí prohlášení zákazníka podle § 4 odst. 4 písm. b) podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 11 k tomuto nařízení je prohlášení o doručení zprávy o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu podle § 8d odst. 7 ministerstvu.
(5) Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku plynu podle § 4 odst. 4 písm. c) nebo d) je poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 6 k tomuto nařízení obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu, o tom, že v odběrném místě provozuje domovní kotelnu, zdroj tepelné energie pro výrobu tepelné energie pro jeden objekt jednoho zákazníka nebo zdroj tepelné energie pro výrobu tepelné energie a její dodávku do rozvodného tepelného zařízení, a poskytnutí údajů o účelu použití plynu v rozsahu a v členění podle výkazu uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu.
(6) Pokud zákazník podle § 4 odst. 4 písm. a) nebo b) prohlásí, že v odběrném místě vyrábí elektřinu z plynu, je podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku plynu zákazníkovi dále poskytnutí hodnoty odběru plynu připadajícího na výrobu elektřiny obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu, a to podle výkazu uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, pokud v odběrném místě spotřebovává plyn rovněž na výrobu tepelné energie podle § 4 odst. 4 písm. c) nebo d), jinak podle výkazu uvedeného v příloze č. 9 k tomuto nařízení.
(7) Pokud zákazník podle § 4 odst. 3 písm. b) bodu 1, 3 nebo 4 vyrábí v odběrném místě elektřinu z plynu, je podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku plynu zákazníkovi dále poskytnutí hodnoty odběru plynu připadajícího na výrobu elektřiny obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu, a to podle výkazu uvedeného v příloze č. 9 k tomuto nařízení.
(8) Zákazník poskytne prohlášení podle odstavců 2 až 5 nejpozději do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat cena za dodávku plynu. Prohlášení zákazníka poskytnuté podle odstavce 4 věty druhé v průběhu prvního kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do 30. dubna 2023. Prohlášení zákazníka poskytnuté podle odstavce 4 věty třetí v průběhu druhého nebo třetího kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Prohlášení zákazníka poskytnuté podle odstavce 4 věty třetí v průběhu posledního kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do 31. prosince 2023.
(9) Platí, že podmínka pro uplatnění ceny za dodávku plynu je splněna do doby, než zákazník oznámí obchodníkovi s plynem změnu prohlášených skutečností nebo požadavku dodávky plynu za podmínek stanovených pro velkého podnikatele. Pokud zákazník oznámí obchodníkovi s plynem změnu prohlášených skutečností nebo požadavku dodávky plynu za podmínek stanovených pro velkého podnikatele v průběhu kalendářního měsíce, považuje se podmínka pro uplatnění ceny za dodávku plynu za splněnou do konce tohoto kalendářního měsíce. Zákazník poskytne výkaz podle odstavců 5 až 7 nejpozději do sedmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se má uplatnit cena za dodávku plynu. K prohlášení nebo výkazu poskytnutým po lhůtě podle odstavce 8 nebo věty třetí se pro uplynulý kalendářní měsíc nepřihlíží. Oznámí-li zákazník, který je velkým podnikatelem nebo který požádal o dodávku plynu za podmínek stanovených pro velkého podnikatele, že pro další období neuplatňuje právo na dodávku plynu za podmínek stanovených pro velkého podnikatele, platí věty první a druhá obdobně.
(10) Přestane-li být zákazník malým nebo středním podnikatelem1), přestane-li splňovat jiné podmínky pro uplatnění ceny za dodávku plynu nebo dojde-li ke změně prohlášených skutečností, je zákazník povinen neprodleně oznámit takovou skutečnost obchodníkovi s plynem.
 
§ 7a
Zařazení do kategorie zákazníka
(1) Pro splnění věcné podmínky, zda se jedná o odběrné místo zákazníka kategorie domácnost nebo maloodběratel, se vychází ze zařazení odběrného místa zákazníka do kategorie podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem podle stavu registrace u operátora trhu k dvacátému dni kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, pro který se splnění věcné podmínky posuzuje.
(2) Pro zajištění dodávek plynu v mimořádné tržní situaci za podmínek podle § 19g energetického zákona se za zákazníka s roční spotřebou do 630 MWh považuje zákazník s odběrným místem zákazníka zařazeným do kategorie domácnost nebo maloodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem. Pro zajištění dodávek plynu podle právního předpisu upravujícího zajištění dodávek plynu se za zákazníka s roční spotřebou nad 630 MWh považuje zákazník s odběrným místem zákazníka zařazeným do kategorie střední odběr nebo velkoodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem.
 
§ 8
Evidence odběrných míst pro napájení elektrické trakce
(1) Provozovatel distribuční soustavy označuje prostřednictvím systému operátora trhu příznakem odběrná místa, u kterých eviduje dodávku elektřiny pro napájení elektrické trakce.
(2) Operátor trhu zpřístupňuje údaje o odběrných místech podle odstavce 1 obchodníkovi s elektřinou, ke kterému je odběrné místo v systému operátora trhu přiřazeno.
 
§ 8a
Nejvyšší přípustný majetkový prospěch velkého podnikatele
(1) Nejvyšší přípustný majetkový prospěch velkého podnikatele se stanoví v následující výši a označuje se následovně:
a) rozsah majetkového prospěchu kategorie A - nejvyšší přípustný majetkový prospěch do 2 000 000 EUR,
b) rozsah majetkového prospěchu kategorie B - nejvyšší přípustný majetkový prospěch do 50 % způsobilých nákladů velkého podnikatele na dodávky energie, nejvýše však 4 000 000 EUR,
c) rozsah majetkového prospěchu kategorie C - nejvyšší přípustný majetkový prospěch do 40 % způsobilých nákladů velkého podnikatele na dodávky energie, nejvýše však 100 000 000 EUR,
d) rozsah majetkového prospěchu kategorie D - nejvyšší přípustný majetkový prospěch do 65 % způsobilých nákladů velkého podnikatele na dodávky energie, nejvýše však 50 000 000 EUR, je-li velký podnikatel energeticky náročným zákazníkem a dosáhl-li za období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, poklesu výsledku hospodaření před zdaněním navýšeného o odpisy a nákladové úroky (dále jen "upravený výsledek hospodaření") bez zohlednění majetkového prospěchu získaného odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu v porovnání s referenčním obdobím nejméně o 40% nebo dosáhl-li za období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, záporného upraveného výsledku hospodaření bez zohlednění majetkového prospěchu získaného odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu, nebo
e) rozsah majetkového prospěchu kategorie E - nejvyšší přípustný majetkový prospěch do 80 % způsobilých nákladů velkého podnikatele na dodávky energie, nejvýše však 150 000 000 EUR, je-li velký podnikatel energeticky náročným zákazníkem ve vybraných odvětvích a dosáhl-li za období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, poklesu upraveného výsledku hospodaření bez zohlednění majetkového prospěchu získaného odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu v porovnání s referenčním obdobím nejméně o 40% nebo dosáhl-li za období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, záporného upraveného výsledku hospodaření bez zohlednění majetkového prospěchu získaného odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu.
(2) Referenčním obdobím je období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
(3) Energeticky náročným zákazníkem je velký podnikatel, který vynaložil nejméně 3 % hodnoty ročního úhrnu čistého obratu za referenční období nebo nejméně 6 % hodnoty úhrnu čistého obratu za prvních 6 měsíců roku 2022 na nákup elektřiny nebo plynu včetně nákladů na související službu v elektroenergetice nebo plynárenství, tepelné energie nebo jiných energetických produktů pod kódy nomenklatury 1507 až 1518, pokud mají být použity jako palivo nebo pohonná hmota, 2701, 2702, 2704 až 2715, 2901, 2902, 2905 11 00, které nejsou syntetického původu, pokud mají být použity jako palivo nebo pohonná hmota, 3403, 3811, 3817, 3824 90 99, pokud mají být použity jako palivo nebo pohonná hmota2).
(4) Energeticky náročným zákazníkem ve vybraných odvětvích je energeticky náročný zákazník, který v referenčním období dosáhl z jedné nebo více činností uvedených v příloze č. 12 k tomuto nařízení více než 50 % hodnoty ročního úhrnu čistého obratu za referenční období.
(5) Způsobilé náklady na dodávku energie ZN se určí podle vztahu
   ZN = (p
t
- p
ref
x 1,5) x q, kde je t měsíc nebo období několika po sobě následujících měsíců v roce 2023, ref referenční období, p
t
průměrná jednotková cena elektřiny nebo plynu odebraných velkým podnikatelem v roce 2023 v EUR/MWh bez daně z přidané hodnoty, daně z elektřiny nebo plynu a ceny za související službu v elektroenergetice nebo plynárenství, p
ref
průměrná jednotková cena elektřiny nebo plynu odebraných velkým podnikatelem v referenčním období v EUR/MWh bez daně z přidané hodnoty, daně z elektřiny nebo plynu a ceny za související službu v elektroenergetice nebo plynárenství, q 70 % množství elektřiny nebo plynu v MWh nakoupených a odebraných velkým podnikatelem v referenčním období.
(6) Průměrná jednotková cena elektřiny nebo plynu p
t
je cena za dodávku elektřiny nebo plynu sjednaná velkým podnikatelem pro období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, pro dodávky elektřiny nebo plynu nad stanovenou hodnotu odběru elektřiny nebo plynu. Není-li cena za dodávku elektřiny nebo plynu podle věty první sjednaná v konkrétní výši pro celé období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, stanoví se průměrná jednotková cena elektřiny nebo plynu p
t
jako vážený průměr vážených průměrů sjednané ceny elektřiny nebo plynu za již uplynulé kalendářní měsíce a pro budoucí období. Pro část období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, pro kterou není známa skutečná výše odběru elektřiny nebo plynu, se použije plánovaná výše odběru elektřiny nebo plynu. Pro část období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, pro kterou není známa konkrétní výše ceny elektřiny nebo plynu, se vážený průměr sjednané ceny elektřiny nebo plynu pro budoucí období určí na základě
a) průměrné ceny elektřiny dosažené na denním trhu organizovaném operátorem trhu nebo vážené průměrné ceny ve výši indexu organizovaného trhu s plynem EEX European Gas Spot Index pro obchodní zónu Česká republika EGSI CZ do patnáctého dne prvního měsíce započatého kalendářního čtvrtletí pro první měsíc započatého kalendářního čtvrtletí,
b) ceny nákupu elektřiny nebo plynu na bázi základního forwardového produktu M pro dodávku v České republice zveřejněné na energetické burze PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.) k patnáctému dni kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí pro druhý a třetí měsíc již započatého čtvrtletí,
c) ceny nákupu elektřiny nebo plynu na bázi základního forwardového produktu Q 23 pro nezapočatá kalendářní čtvrtletí pro dodávku v České republice zveřejněné na energetické burze PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.) k patnáctému dni kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí pro nezapočatá kalendářní čtvrtletí.
(7) Hodnoty nejvyšších přípustných majetkových prospěchů podle odstavce 1 se snižují o výši jiné podpory na úhradu nákladů na nákup elektřiny a plynu poskytnuté velkému podnikateli nebo na výrobu tepelné energie dodávané velkému podnikateli v období od 1. února 2022 do skončení období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3) nebo rozhodnutí Evropské komise, jímž byla schválena jiná opatření podpory podle článku 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie. Za podporu podle věty první se nepovažuje kompenzace nepřímých nákladů poskytovaná podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
(8) Přesáhne-li za období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, se započtením majetkového prospěchu získaného odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu upravený výsledek hospodaření 70 % hodnoty upraveného výsledku hospodaření dosaženého v referenčním období, snižuje se rozsah majetkového prospěchu kategorie C, D a E o výši rozdílu mezi 70 % hodnoty upraveného výsledku hospodaření dosaženého v referenčním období a hodnotou upraveného výsledku hospodaření dosaženého za období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu. Byla-li však hodnota upraveného výsledku hospodaření dosaženého v referenčním období záporná a hodnota upraveného výsledku hospodaření za období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, byla kladná, snižuje se rozsah majetkového prospěchu kategorie C, D a E o kladnou hodnotu upraveného výsledku hospodaření.
 
§ 8b
Nejvyšší přípustný majetkový prospěch pro seskupení osob
(1) Je-li velký podnikatel součástí seskupení osob, které jsou s ním ve vztahu ovládající nebo ovládané osoby nebo které jsou osobami ovládanými stejnou ovládající osobou podle zákona o obchodních korporacích, činí nejvyšší přípustný majetkový prospěch všech členů tohoto seskupení v souhrnu nejvyšší z hodnot rozsahů majetkového prospěchu kategorie A až E stanovených v EUR.
(2) Nejvyšší přípustný majetkový prospěch pro seskupení osob se dále snižuje o hodnotu jiné podpory poskytnuté členům seskupení osob na úhradu nákladů na nákup elektřiny a plynu nebo na výrobu tepelné energie dodávané členům seskupení osob podle § 8a odst. 7.
(3) Je-li ovládající osobou Česká republika nebo územní samosprávný celek, posuzuje se nejvyšší přípustný majetkový prospěch pro seskupení osob pouze za ty členy seskupení osob, které jsou ovládané stejnou mateřskou obchodní korporací ovládanou Českou republikou nebo územním samosprávným celkem.
 
§ 8c
Snížení nejvyššího přípustného majetkového prospěchu velkého podnikatele při překročení nejvyššího přípustného majetkového prospěchu pro seskupení osob
(1) Pokud členové seskupení osob podle § 8b souhrnně za období, za které se posuzuje, zda velký podnikatel získal nadměrný majetkový prospěch, překročí hodnotu nejvyššího přípustného majetkového prospěchu pro seskupení osob, snižuje se hodnota nejvyššího přípustného majetkového prospěchu nebo skutečně dosaženého majetkového prospěchu, pokud je tato hodnota nižší než rozsah majetkového prospěchu kategorií podle § 8a, každého velkého podnikatele ze seskupení osob o hodnotu korekce K, která se určí jako:
         max (suma
i
SI
i
- L;0) K
i
= SI
i
x (---------------------) suma
i
SI
i
kde je i označení velkého podnikatele ze seskupení osob, SI nejvyšší přípustný majetkový prospěch nebo skutečně dosažený majetkový prospěch velkého podnikatele, pokud je tato hodnota nižší než nejvyšší přípustný majetkový prospěch velkého podnikatele, L nejvyšší přípustný majetkový prospěch pro seskupení osob.
(2) Dohodnou-li se všichni členové seskupení osob podle § 8b na rozsahu nebo způsobu snížení nejvyššího přípustného majetkového prospěchu velkých podnikatelů odlišném od odstavce 1, snižují se nejvyšší přípustné majetkové prospěchy každého velkého podnikatele ze seskupení osob v dohodnutém rozsahu nebo způsobu snížení souhrnně o celkový rozsah překročení nejvyššího přípustného majetkového prospěchu pro seskupení osob, vždy však tak, aby žádný velký podnikatel ze seskupení osob nepřesáhl nejvyšší přípustný majetkový prospěch velkého podnikatele.
 
§ 8d
Období pro posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu a postup posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu
(1) Posouzení, zda velký podnikatel získal nadměrný majetkový prospěch, se provádí v průběhu období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, a po skončení tohoto období.
(2) V průběhu období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, se posouzení, zda velký podnikatel získal nadměrný majetkový prospěch, provádí vždy do dvacátého pátého dne kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí za období od 1. ledna 2023 do konce uplynulého kalendářního čtvrtletí.
(3) Při posuzování vzniku nadměrného majetkového prospěchu se k majetkovému prospěchu získanému odběrem elektřiny v odběrných místech zákazníka uvedených v § 4 odst. 1 nebo odběrem plynu v odběrných místech zákazníka uvedených v § 4 odst. 3 nebo odběrem plynu podle § 4 odst. 4 písm. c) nebo d) nepřihlíží.
(4) V případě rozsahu majetkového prospěchu kategorie C až E se při posuzování vzniku nadměrného majetkového prospěchu v průběhu období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, vychází z důvodně předpokládané hodnoty upraveného výsledku hospodaření za toto období.
(5) Po uplynutí období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, se posouzení, zda velký podnikatel získal nadměrný majetkový prospěch, provádí do 25. dubna 2024.
(6) Je-li velký podnikatel členem seskupení osob podle § 8b, provede posouzení, zda odběrem elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu nedošlo k překročení nejvyššího přípustného majetkového prospěchu velkého podnikatele, každý z velkých podnikatelů ze seskupení osob, který v uplynulém kalendářním čtvrtletí odebíral elektřinu nebo plyn za stanovenou cenu, a současně také provede posouzení, zda nedošlo k překročení nejvyššího přípustného majetkového prospěchu pro seskupení osob.
(7) Velký podnikatel zpracuje zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu podle vzoru uvedeného v příloze č. 13 k tomuto nařízení. Zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu zasílá velký podnikatel ministerstvu do konce kalendářního měsíce, ve kterém nejpozději provádí posouzení za období podle odstavce 2 nebo 5.
 
§ 8e
Lhůta pro odvod nadměrného majetkového prospěchu
(1) Odvod nadměrného majetkového prospěchu je splatný do konce kalendářního čtvrtletí, ve kterém velký podnikatel provádí posouzení za předchozí období pro posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu podle § 8d odst. 2. Odvod nadměrného majetkového prospěchu podle věty první se snižuje o všechny uskutečněné odvody nadměrného majetkového prospěchu za předcházející období.
(2) Odvod nadměrného majetkového prospěchu, posuzuje-li se vznik nadměrného majetkového prospěchu podle § 8d odst. 5 po skončení období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, je splatný do 30. června 2024. Odvod nadměrného majetkového prospěchu podle věty první se snižuje o všechny uskutečněné odvody nadměrného majetkového prospěchu za předcházející období.
 
§ 9
Oprava prohlášení a výkazů
(1) Zákazník je oprávněn opravit skutečnosti v prohlášení zákazníka nebo údaje ve výkazu do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém prohlášení zákazník poskytnul, nebo do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který poskytnul výkaz.
(2) Obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem použije opravené skutečnosti z prohlášení zákazníka nebo údaje ve výkazu výrobce tepelné energie pro vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu za zúčtovací období nebo pro opravné vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu, pokud již za zúčtovací období provedl řádné vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu.
 
§ 10
Způsob poskytnutí informací pro uplatnění cen za dodávku elektřiny nebo plynu
(1) Poskytuje-li zákazník prohlášení, oznámení nebo výkaz podle § 6 nebo 7 (dále jen "stanovené informace"), je povinen tak učinit prostřednictvím elektronického systému pro poskytnutí stanovených informací provozovaného obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem, pokud obchodník s elektřinou nebo plynem takový elektronický systém provozuje a současně o přijímání stanovených informací touto formou uveřejní informaci na svých internetových stránkách.
(2) Pokud obchodník s elektřinou nebo plynem neprovozuje elektronický systém pro poskytnutí stanovených informací, poskytne zákazník stanovené informace prostřednictvím datové schránky obchodníka s elektřinou nebo plynem nebo v podobě datové zprávy podepsané alespoň uznávaným elektronickým podpisem a poskytnuté na elektronický kontakt, který pro účel poskytnutí stanovených informací obchodník s elektřinou nebo plynem zřídí a uveřejní na svých internetových stránkách, jinak v listinné podobě doručené na adresu sídla obchodníka s elektřinou nebo plynem nebo na adresu pro doručování uveřejněnou na jeho internetových stránkách.
(3) K předání stanovených informací jiným způsobem se nepřihlíží.
(4) Obchodník s elektřinou nebo plynem je povinen uchovávat stanovené informace alespoň po dobu 3 let ode dne jejich poskytnutí zákazníkem.
 
§ 11
Přepočet kurzu
(1) Je-li cena za dodávku elektřiny nebo plynu sjednána v jiné měně než v Kč a není-li kurz přepočtu měn na Kč sjednán, použije se pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny nebo plynu kurz vyhlášený Českou národní bankou pro poslední pracovní den zúčtovacího období dodávky elektřiny nebo plynu.
(2) Pro stanovení ceny za dodávku elektřiny podle § 3 odst. 5 se cena elektřiny dosažená na denním trhu s elektřinou v obchodní hodině v EUR/MWh přepočítá na Kč/MWh denním kurzem zaokrouhleným na dvě desetinná místa, který je stanoven Českou národní bankou pro den, ve kterém dochází k dodávce elektřiny, nebo denním kurzem zaokrouhleným na dvě desetinná místa posledního předcházejícího pracovního dne, pokud den, ve kterém dochází k dodávce elektřiny, není pracovním dnem. Výsledná cena v Kč/MWh se zaokrouhluje na celé Kč.
(3) Při posuzování nadměrného majetkového prospěchu se pro přepočet EUR na Kč použije denní kurz zaokrouhlený na dvě desetinná místa, který je stanoven Českou národní bankou pro poslední den období pro posouzení nadměrného majetkového prospěchu, nebo denní kurz zaokrouhlený na dvě desetinná místa posledního předcházejícího pracovního dne, pokud poslední den období pro posouzení nadměrného majetkového prospěchu není pracovním dnem.
 
§ 12
Určení obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem k zajištění dodávek elektřiny nebo plynu
(1) Je-li součástí vertikálně integrovaného podnikatele nebo vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele více obchodníků s elektřinou nebo obchodníků s plynem, kteří splňují podmínky pro povinnost být dodavatelem poslední instance podle § 12a odst. 1 věty první energetického zákona, zajišťuje každý z těchto obchodníků s elektřinou nebo obchodníků s plynem dodávku elektřiny nebo plynu podle § 19g odst. 1 energetického zákona v dohodnutém rozsahu. Informaci o tom, v jakém rozsahu zajišťuje obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem dodávku elektřiny nebo plynu podle § 19g odst. 1 energetického zákona, je obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem povinen zveřejnit na svých internetových stránkách.
(2) V rozsahu, ve kterém nezajišťuje dodávku elektřiny nebo plynu podle § 19g odst. 1 energetického zákona jiný obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem, je povinen zajišťovat dodávku elektřiny nebo plynu podle § 19g odst. 1 energetického zákona ten obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem, který má povinnost dodavatele poslední instance podle § 12a odst. 1 věty druhé energetického zákona.
 
§ 12a
Zákaz sjednání některých smluv se spotřebitelem v mimořádné tržní situaci
Na období dodávky elektřiny nebo plynu, které alespoň zčásti spadá do období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, se zakazuje sjednat se spotřebitelem smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu se způsobem určení ceny přímo závislým od změn ceny elektřiny nebo plynu na krátkodobých organizovaných trzích s elektřinou nebo plynem a vztaženým k průběhu hodinové spotřeby elektřiny nebo denní spotřeby plynu, nejedná-li se o dodávku elektřiny nebo plynu do odběrného místa vybaveného průběhovým měřením elektřiny nebo plynu.
 
§ 13
Přechodná ustanovení
(1) Provozovatel distribuční soustavy označí v systému operátora trhu příznakem odběrná místa, u kterých eviduje dodávku elektřiny pro napájení elektrické trakce, do 5. ledna 2023.
(2) Pro období dodávky elektřiny nebo plynu v lednu 2023 poskytne zákazník obchodníkovi s elektřinou prohlášení podle § 6 odst. 2, 3 a 5 nebo obchodníkovi s plynem prohlášení podle § 7 odst. 2 až 5 do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. K prohlášení poskytnutému po lhůtě podle věty první se pro období dodávky elektřiny nebo plynu v lednu 2023 nepřihlíží. Poskytnul-li zákazník obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem prohlášení podle § 6 odst. 2, 3 a 5 nebo § 7 odst. 2 až 5 podle vzoru prohlášení uvedeného v přílohách č. 2 až 8 k tomuto nařízení před nabytím účinnosti tohoto nařízení, považuje se takové prohlášení zákazníka za prohlášení podle věty první.
 
§ 14
Účinnost
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023, s výjimkou § 12, který nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2022.
(2) Ustanovení § 1 odst. 2, § 2 odst. 1 až 5, § 3, § 4 odst. 5 až 7, § 12 a 12a pozbývají platnosti uplynutím dne 31. prosince 2023.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.
Příl.1
VÝKAZ VÝROBCE TEPELNÉ ENERGIE podle § 7 odst. 5 a 6 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
    

    

Příl.2
VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA
podle § 6 odst. 2 nebo § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
    

Příl.3
VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA
podle § 6 odst. 3 nebo § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
    

Příl.4
VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA
podle § 6 odst. 5 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
    


_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna nařízením č. 343/2022 Sb., text "§ 6 odst. 4" se nahrazuje textem "§ 6 odst. 5" a za text "čl. 2" se vkládají slova "ve spojení s čl. 3 až 5 přílohy".
Příloha byla změněna nařízením č. 442/2022 Sb., za slovem "až" se číslo "5" nahrazuje číslem "6".
Příl.5
VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA
podle § 7 odst. 4 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
    


Příl.6
VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA
podle § 7 odst. 5 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
    


_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna nařízením č. 343/2022 Sb., text "§ 7 odst. 4" se nahrazuje textem "§ 7 odst. 5".
Příl.7
VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA podle § 6 odst. 5 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
    


Příl.8
VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA podle § 7 odst. 4 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
    


Příl.9
VÝKAZ ZÁKAZNÍKA VYUŽÍVAJÍCÍHO PLYN PRO VÝROBU ELEKTŘINY podle § 7 odst. 6 a 7 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
    


_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna nařízením č. 28/2023 Sb., text "MWh" se nahrazuje textem "%".
Příl.10
VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA
podle § 6 odst. 5 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
    

Příl.11
VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA
podle § 7 odst. 4 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
    

Příl.12
PŘEHLED ZVLÁŠTĚ POSTIŽENÝCH ODVĚTVÍ A PODODVĚTVÍ
 
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I  I kód NACE I Popis                           I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 1 I 0510   I Těžba černého uhlí                     I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 2 I 0610   I Těžba ropy                         I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 3 I 0710   I Těžba železných rud                    I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 4 I 0729   I Těžba ostatních neželezných rud              I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 5 I 0891   I Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv   I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 6 I 0893   I Těžba soli                         I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 7 I 0899   I Ostatní těžba a dobývání j.n.               I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 8 I 1041   I Výroba olejů a tuků                    I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 9 I 1062   I Výroba škrobárenských výrobků               I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 10 I 1081   I Výroba cukru                        I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 11 I 1106   I Výroba sladu                        I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 12 I 1310   I Úprava a spřádání textilních vláken a příze        I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 13 I 1330   I Konečná úprava textilií                  I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 14 I 1395   I Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů  I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 15 I 1411   I Výroba kožených oděvů                   I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 16 I 1621   I Výroba dýh a desek na bázi dřeva              I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 17 I 1711   I Výroba buničiny                      I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 18 I 1712   I Výroba papíru a lepenky                  I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 19 I 1910   I Výroba koksárenských produktů               I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 20 I 1920   I Výroba rafinovaných ropných produktů            I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 21 I 2011   I Výroba technických plynů                  I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 22 I 2012   I Výroba barviv a pigmentů                  I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 23 I 2013   I Výroba jiných základních anorganických chemických látek  I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 24 I 2014   I Výroba jiných základních organických chemických látek   I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 25 I 2015   I Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin            I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 26 I 2016   I Výroba plastů v primárních formách             I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 27 I 2017   I Výroba syntetického kaučuku v primárních formách      I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 28 I 2060   I Výroba chemických vláken                  I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 29 I 2110   I Výroba základních farmaceutických výrobků         I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 30 I 2311   I Výroba plochého skla                    I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 31 I 2313   I Výroba dutého skla                     I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 32 I 2314   I Výroba skleněných vláken                  I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 33 I 2319   I Výroba a zpracování ostatního skla včetně technického   I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 34 I 2320   I Výroba žáruvzdorných výrobků                I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 35 I 2331   I Výroba keramických obkladaček a dlaždic          I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 36 I 2332   I Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a    I
I  I     I podobných výrobků                     I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 37 I 2341   I Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro  I
I  I     I domácnost a ozdobných předmětů               I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 38 I 2342   I Výroba keramických sanitárních výrobků           I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 39 I 2351   I Výroba cementu                       I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 40 I 2352   I Výroba vápna a sádry                    I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 41 I 2399   I Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j.n.    I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 42 I 2410   I Výroba surového železa, oceli a feroslitin         I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 43 I 2420   I Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a      I
I  I     I souvisejících potrubních tvarovek             I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 44 I 2431   I Tažení tyčí za studena                   I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 45 I 2442   I Výroba a hutní zpracování hliníku             I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 46 I 2443   I Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu       I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 47 I 2444   I Výroba a hutní zpracování mědi               I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 48 I 2445   I Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů    I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 49 I 2446   I Zpracování jaderného paliva                I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 50 I 2451   I Odlévání železa                      I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
     
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I  I Kód   I Popis                           I
I  I Prodcom I                              I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 1 I 81221  I Kaolin a jiné kaolinitické jíly              I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 2 I 10311130 I Brambory, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo I
I  I     I kyselinou octovou, zmrazené (včetně brambor vařených nebo I
I  I     I částečně vařených v oleji a zmrazených)          I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 3 I 10311300 I Sušené brambory ve formě mouky, moučky, vloček, granulí a I
I  I     I pelet                           I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 4 I 10391725 I Rajčatový protlak koncentrovaný              I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 5 I 105122  I Sušené plnotučné mléko                   I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 6 I 105121  I Sušené odstředěné mléko                  I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 7 I 105153  I Kasein                           I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 8 I 105154  I Laktóza a laktózový sirup                 I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 9 I 10515530 I Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, sušená, v  I
I  I     I granulích nebo v jiné pevné formě, též zahuštěná nebo   I
I  I     I obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla         I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 10 I 10891334 I Pekařské droždí                      I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 11 I 20302150 I Sklotvorné smalty a glazury, engoby a podobné přípravky  I
I  I     I pro keramický průmysl, smaltovny nebo sklárny       I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 12 I 20302170 I Tekuté listry a podobné přípravky, skleněné frity a    I
I  I     I ostatní sklo v prášku, granulích nebo vločkách       I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
I 13 I 25501134 I Volně kované výkovky dílů převodových a klikových hřídelí I
I  I     I a klik, z oceli apod.                   I
I----I----------I------------------------------------------------------------I
Příl.13
ZPRÁVA O POSOUZENÍ VZNIKU NADMĚRNÉHO MAJETKOVÉHO PROSPĚCHU
podle § 8d odst. 7 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
    

Vybraná ustanovení novel
Čl.II nařízení vlády č. 28/2023 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Pro období dodávky elektřiny nebo plynu v lednu a únoru 2023 poskytne velký podnikatel obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem prohlášení podle § 6 odst. 5 věty druhé nebo § 7 odst. 4 věty druhé nařízení vlády č. 298/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, do 3. února 2023. K prohlášení poskytnutému po lhůtě podle věty první se pro období dodávky elektřiny nebo plynu v lednu a únoru 2023 nepřihlíží.
2. Poskytl-li zákazník prohlášení podle § 6 odst. 5 věty druhé nebo § 7 odst. 4 věty druhé nařízení vlády č. 298/2022 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, považuje se takové prohlášení za prohlášení zákazníka o tom, že je velkým podnikatelem nebo požaduje dodávku elektřiny za podmínek stanovených pro velkého podnikatele, podle § 6 odst. 5 věty druhé nebo § 7 odst. 4 věty druhé nařízení vlády č. 298/2022 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, pro období do 30. dubna 2023. Ustanovení § 13 odst. 2 věty druhé nařízení vlády č. 298/2022 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se nepoužije.
1) Čl. 2 ve spojení s čl. 3 až 6 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků.
2) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.
3) Například nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, v platném znění, nařízení Komise (EU) 2022/2472 ze dne 14. prosince 2022, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem, nařízení Komise (EU) 2022/2473 ze dne 14. prosince 2022, kterým se určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU, nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, v platném znění, nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, v platném znění, nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury, v platném znění, nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, v platném znění.

Související dokumenty