46/1955 Sb., o Úmluvě o politických právech žen

Schválený:
46/1955 Sb.
Vyhláška
ministra zahraničních věcí
ze dne 27. července 1955
o Úmluvě o politických právech žen
Na VII. zasedání Valného shromáždění Organizace Spojených národů byla dne 31. března 1953 sjednána Úmluva o politických právech žen.
Vláda Úmluvu schválila dne 30. září 1954, Národní shromáždění s ní projevilo souhlas dne 27. října 1954 a prezident republiky ji ratifikoval dne 23. února 1955, a to s výhradami při podpisu učiněnými. Ratifikační listina byla uložena u generálního tajemníka Organizace Spojených národů dne 6. dubna 1955.
Úmluva nabyla pro Československou republiku podle svého článku VI účinnosti dne 5. července 1955.
Úmluvou jsou kromě Československé republiky až posud vázány tyto státy: Albánská lidová republika (s výhradami), Běloruská sovětská socialistická republika (s výhradami), Bulharská lidová republika (s výhradami), Dánsko (s výhradou), Dominikánská republika, Equador (s výhradou), Island, Izrael, Jugoslávie, Kuba, Maďarská lidová republika (s výhradami), Pákistán (s výhradou), Polská lidová republika (s výhradami), Rumunská lidová republika (s výhradami), Řecko, Svaz sovětských socialistických republik (s výhradami), Švédsko, Thai, Ukrajinská sovětská socialistická republika (s výhradami).
Československé výhrady nebyly přijaty Pákistánem a Švédskem.
Český překlad Úmluvy a výhrad při podpisu dne 31. března 1953 učiněných se vyhlašuje v příloze ke Sbírce zákonů.
David v. r.
Úmluva o politických právech žen
Smluvní strany,
přejíce si provádět zásadu rovnoprávnosti mužů a žen, obsaženou v Chartě Organizace Spojených národů,
uznávajíce, že každý má právo účastnit se vlády své země přímo nebo svobodně zvolenými zástupci a že každý má právo na stejný přístup k veřejné službě ve své zemi, a přejíce si zrovnoprávnit postavení mužů a žen v požívání i výkonu politických práv v souhlasu s ustanoveními Charty Organizace Spojených národů a Všeobecné deklarace lidských práv,
rozhodnuvše se sjednat za tímto účelem úmluvu,
ujednávají tímto, jak dále stanoveno:
Čl.I
Ženy budou oprávněny hlasovat ve všech volbách za stejných podmínek jako muži bez jakékoli diskriminace.
Čl.II
Ženy budou volitelné do všech veřejně volených těles zřízených vnitrostátním právem za stejných podmínek jako muži bez jakékoli diskriminace.
Čl.III
Ženy budou oprávněny zastávat veřejné úřady a vykonávat všechny veřejné funkce, zřízené vnitrostátním právem, za stejných podmínek jako muži bez jakékoli diskriminace.
Čl.IV
(1) Tato Úmluva bude otevřena podpisu kteréhokoli člena Organizace Spojených národů a také kteréhokoli jiného státu, který Valné shromáždění vyzve.
(2) Tato Úmluva bude ratifikována a ratifikační listiny budou uloženy u generálního tajemníka Organizace Spojených národů.
Čl.V
(1) Tato Úmluva bude otevřena přístupu všech států uvedených v odstavci 1 článku IV.
(2) Přístup se provede uložením listiny o přístupu u generálního tajemníka Organizace Spojených národů.
Čl.VI
(1) Tato Úmluva nabude účinnosti devadesátého dne následujícího po dni uložení šesté listiny o ratifikaci nebo o přístupu.
(2) Pro každý stát, ratifikující Úmluvu nebo přistupující k ní po uložení šesté listiny o ratifikaci nebo o přístupu, Úmluva nabude účinnosti devadesátého dne poté, kdy tento stát uloží listinu o ratifikaci nebo o přístupu.
Čl.VII
Jestliže kterýkoli stát předloží při podpisu, při ratifikaci nebo při přístupu výhradu ke kterémukoli z článků této Úmluvy, generální tajemník sdělí znění výhrady všem státům, které jsou nebo které se mohou stát smluvními stranami této Úmluvy. Kterýkoli stát, který má námitky proti výhradě, může do devadesáti dnů ode dne uvedeného sdělení (nebo v den, kdy se stane smluvní stranou Úmluvy) vyrozumět generálního tajemníka, že výhradu nepřijímá. V tom případě Úmluva nenabude účinnosti mezi tímto státem a státem, který činí výhradu.
Čl.VIII
(1) Kterýkoli stát může vypovědět tuto Úmluvu písemným vyrozuměním zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace Spojených národů. Výpověď nabude účinnosti jeden rok po dni, kdy generální tajemník vyrozumění obdrží.
(2) Tato Úmluva pozbude účinnosti dnem, kdy se stane účinnou výpověď, která sníží počet stran na méně než šest.
Čl.IX
Kterýkoli spor vzniklý mezi kterýmikoli dvěma nebo více smluvními státy o výklad nebo o provádění této Úmluvy, který se nevyřeší vyjednáváním, bude na žádost kterékoli ze sporných stran předložen k rozhodnutí Mezinárodnímu soudnímu dvoru, nedohodnou-li se strany na jiném způsobu vyřešení.
Čl.X
Generální tajemník Organizace Spojených národů vyrozumí všechny členy Organizace Spojených národů a nečlenské státy uvedené v odstavci 1 článku IV této Úmluvy:
a) o podpisech a ratifikačních listinách, které obdrží podle článku IV;
b) o listinách o přístupu, které obdrží podle článku V;
c) o dni, kdy tato Úmluva nabude účinnosti podle článku VI;
d) o sděleních a vyrozuměních, která obdrží podle článku VII;
e) o vyrozuměních o výpovědi, která obdrží podle odstavce 1 článku VIII;
f) o zrušení podle odstavce 2 článku VIII.
Čl.XI
(1) Tato Úmluva, jejíž znění anglické, čínské, francouzské, ruské a španělské mají stejnou platnost, bude uložena v archivu Organizace Spojených národů.
(2) Generální tajemník Organizace Spojených národů zašle ověřený otisk všem členům Organizace Spojených národů a nečlenským státům uvedeným v odstavci 1 článku IV.
Na důkaz toho níže podepsaní, jsouce k tomu řádně zmocněni svými příslušnými vládami, podepsali tuto Úmluvu, otevřenou podpisu v New Yorku třicátého prvého dne měsíce března roku tisícího devítistého padesátého třetího.
Za Afgánistán:

Za Argentinu:           S výhradami k článku IX
                    Rodolfo Muňoz

Za Austrálii:

Za Belgické království:

Za Bolívii:            Carmen S. B. de Lozada
                    9. dubna 1953

Za Brazílii:

Za Burmský svaz:

Za Běloruskou sovětskou
  socialistickou republiku:    S výhradami1) k článku VII a IX
                    učiněnými     ve zvláštním
                  protokole sepsaném při podpisu
                      této Úmluvy.
                     K. V. Kiselev

Za Kanadu:                Rudecindo Ortega

Za Chile:                Gabriela Mistral

Za Čínu:

Za Kolumbii:

Za Costa-Ricu:               Tattenbach

Za Kubu:               Dr. Emilio Núňez Portuondo

Za Československo:         S výhradami2) k článkům VII a
                   IX vytčenými v protokolu
                       o podpisu:
                       J. Nosek

Za Dánsko:

Za Dominikánskou republiku:        Joaquín E. Salazar
                     Minerva Bernardino

Za Equador:            Vláda Equadoru podepisuje tuto
                  Úmluvu s výhradou týkající se
                  poslední části článku I "bez
                  jakékoli diskriminace", jelikož
                   článek 22 politické ústavy
                    republiky stanoví, že
                  "hlasování v lidových volbách
                    je povinné pro muže a
                    dobrovolné pro ženy".
                     José V. Trujillo

Za Egypt:

Za El Salvador:

Za Ethiopii:              Ato Zawde Gabre Heywot

Za Francii:              S výhradou3) vytčenou v
                    protokole o podpisu.
                     M. H. Lefaucheux

Za Řecko:                  Alexis Kyrou
                      1. dubna 1953

Za Guetamalu:            S výhradami co do článku IX
                  Úmluvy, která se v souhlase
                  s politickou ústavou Guatemaly
                   bude vztahovat na ženy
                   guatemalského státního
                       občanství.
                   Eduardo Castillo Arriola

Za Haiti:

Za Honduras:

Za Island:

Za Indii:                S touto výhradou:
                   "Článek 3 Úmluvy se nebude
                  vztahovat na odvody do žádné ze
                  složek indických branných sil
                  ani sil pověřených udržováním
                  veřejného pořádku v Indii ani
                   na podmínky služby v nich."
                      Rajeshwar Dayal
                      29. dubna 1953

Za Indonésii:                L. N. Palar

Za Írán:

Za Irák:

Za Izrael:                  Abba Eban
                      14. dubna 1953

Za Libanon:

Za Libérii:

Za Lucemburské velkovévodství:

Za Mexiko:              S výhradou vytčenou v
                  prohlášení dnes učiněném.4)
                    Rafael de la Colina

Za Nizozemské království:

Za Nový Zéland:

Za Nicaraguu:

Za Norské království:

Za Pákistán:

Za Panamu:

Za Paraguay:

Za Peru:

Za Filipínskou republiku:

Za Polsko:             S výhradami5) co do článků VII
                   a IX vytčenými ve zvláštním
                  protokole sepsaném při podpisu
                      této Úmluvy.
                      H. Birecki

Za Saudskou Arábii:

Za Švédsko:

Za Sýrii:

Za Thai:

Za Turecko:

Za Ukrajinskou sovětskou
  socialistickou republiku:    S výhradami6) k článkům VII a
                   IX učiněnými ve zvláštním
                  protokole sepsaném při podpisu
                      této Úmluvy.
                     A. M. Baranovskij

Za Jihoafrickou Unii:

Za Svaz sovětských
  socialistických republik:    S výhradami7) k článkům VII a
                   IX učiněnými ve zvláštním
                  protokole sepsaném při podpisu
                      této Úmluvy.
                      V. A. Zorin

Za Spojené království Velké
  Británie a Severního Irska:

Za Spojené státy americké:

Za Uruguay:

Za Venezuelu:

Za Jemen:

Za Jugoslávii:               Leo Mates
1) Tyto výhrady zní takto:
"Pokud jde o článek VII: Vláda Běloruské sovětské socialistické republiky prohlašuje svůj nesouhlas s poslední větou článku VII a má za to, že právní účinek výhrady je, že Úmluva je účinná mezi státem učinivším výhradu a všemi ostatními smluvními státy Úmluvy, vyjímajíc pouze tu její část, které se výhrada týká. Pokud jde o článek IX: Vláda Běloruské sovětské socialistické republiky považuje za nezávazná pro sebe ustanovení článku IX, který stanoví, že se spory mezi smluvními stranami o výklad nebo o provádění této Úmluvy na žádost kterékoli ze sporných stran předkládají k rozhodnutí Mezinárodnímu soudnímu dvoru, a prohlašuje, že pro předložení kteréhokoli sporu k rozhodnutí Mezinárodnímu soudnímu dvoru je v každém jednotlivém případě třeba dohody všech sporných stran."
2) Tyto výhrady zní takto:
"Vláda Československé republiky prohlašuje svůj nesouhlas s poslední větou článku VII a má za to, že právní účinek této výhrady je učinit Úmluvu účinnou mezi státem učinivším tuto výhradu a všemi ostatními signatáři Úmluvy, vyjímajíc pouze tu část odstavce, jíž se výhrada týká.
Vláda Československé republiky se nepovažuje za vázánu ustanoveními článku IX, podle kterého se spory mezi smluvními stranami o výklad nebo o provádění této Úmluvy na žádost kterékoli ze sporných stran předkládají k rozhodnutí Mezinárodnímu soudnímu dvoru, a prohlašuje, že pro předložení sporu k rozhodnutí Mezinárodnímu soudnímu dvoru je v každém případě třeba dohody všech sporných stran."
3) Tato výhrada zní takto:
"Francouzská vláda si vzhledem k náboženským obyčejům a tradicím trvajícím v jistých územích vyhrazuje právo odložit provádění této Úmluvy, pokud se týče žen, které bydlí v těchto územích a které se řečených obyčejů a tradic dovolávají."
4) Prohlášení:
"Rozumí se výslovně, že mexická vláda neuloží svou ratifikační listinu, pokud nenabude platnosti reforma politické ústavy Spojených států mexických, která se nyní projednává a jež má mexickým ženám poskytnout občanská práva."
5) Tyto výhrady zní takto:
"Vláda Polské lidové republiky prohlašuje svůj nesouhlas s poslední větou článku VII a má za to, že právní účinek této výhrady je učinit Úmluvu účinnou mezi státem učinivším tuto výhradu a všemi ostatními signatáři Úmluvy, vyjímajíc pouze tu část odstavce, jíž se výhrada týká.
Vláda Polské lidové republiky se nepovažuje za vázánu ustanoveními článku IX, podle kterého se spory mezi smluvními stranami o výklad nebo provádění této Úmluvy na žádost kterékoli ze sporných stran předkládají k rozhodnutí Mezinárodnímu soudnímu dvoru, a prohlašuje, že pro předložení sporu k rozhodnutí Mezinárodnímu soudnímu dvoru je v každém případě třeba dohody všech sporných stran."
6) Tyto výhrady zní takto:
"Pokud jde o článek VII: Vláda Ukrajinské sovětské socialistické republiky prohlašuje svůj nesouhlas s poslední větou článku VII a má za to, že právní účinek výhrady je, že Úmluva je účinná mezi státem učinivším výhradu a všemi ostatními smluvními státy Úmluvy, vyjímajíc pouze tu její část, které se výhrada týká. Pokud jde o článek IX: Vláda Ukrajinské sovětské socialistické republiky považuje za nezávazná pro sebe ustanovení článku IX, který stanoví, že se spory mezi smluvními stranami o výklad nebo o provádění této Úmluvy na žádost kterékoli ze sporných stran předkládají k rozhodnutí Mezinárodnímu soudnímu dvoru, a prohlašuje, že pro předložení kteréhokoli sporu k rozhodnutí Mezinárodnímu soudnímu dvoru je v každém jednotlivém případě třeba dohody všech sporných stran."
7) Tyto výhrady zní takto:
"Pokud jde o článek VII: Vláda Svazu sovětských socialistických republik prohlašuje svůj nesouhlas s poslední větou článku VII a má za to, že právní účinek výhrady je, že Úmluva je účinná mezi státem učinivším výhradu a všemi ostatními smluvními státy Úmluvy, vyjímajíc pouze tu její část, které se výhrada týká. Pokud jde o článek IX: Vláda Svazu sovětských socialistických republik považuje za nezávazná pro sebe ustanovení článku IX, který stanoví, že se spory mezi smluvními stranami o výklad nebo o provádění této Úmluvy na žádost kterékoli ze sporných stran předkládají k rozhodnutí Mezinárodnímu soudnímu dvoru, a prohlašuje, že pro předložení kteréhokoli sporu k rozhodnutí Mezinárodnímu soudnímu dvoru je v každém jednotlivém případě třeba dohody všech sporných stran."

Související dokumenty