312/2022 Sb., kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2023

Schválený:
312/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. října 2022,
kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2023
Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb., a podle § 70 odst. 1 písm. a) zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky k provedení některých ustanovení celního zákona
Čl.I
Vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb., vyhlášky č. 324/2019 Sb., vyhlášky č. 610/2020 Sb. a vyhlášky č. 358/2021 Sb., se mění takto:
1. Úvodní věta zní:
"Ministerstvo financí stanoví podle § 70 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 355/2021 Sb., a podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:".
2. V poznámce pod čarou č. 1 se věta "Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95."
nahrazuje větami
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197 ze dne 30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik.
3. V příloze č. 1 části III písmenu A. se řádek s přídavným kódem R008 zrušuje.
4. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R017 se slovo "zákona" nahrazuje slovy "k zákonu".
5. V příloze č. 1 části IV se řádek s kódem 95ZP a řádek s kódem 9N01 zrušují.
6. V příloze č. 1 části V se řádek s kódem 06B zrušuje.
7. V příloze č. 1 části V u kódu 08B se slova "náhradních výrobků" nahrazují slovy "náhradních produktů".
8. V příloze č. 1 části V se řádek s kódem 07C zrušuje.
9. V příloze č. 1 části V u kódu 11C a kódu 12C se text "písm. c)" nahrazuje textem "písm. b)".
10. V příloze č. 1 části V u kódu 16C se text "54NR1186" nahrazuje textem "54 NR1186".
11. V příloze č. 1 části V u kódu 39C se text "§ 71f" nahrazuje textem "§ 71 odst. 2 písm. j) bod 6".
12. V příloze č. 1 části V u kódu 01F se slovo "dovozního" zrušuje.
13. V příloze č. 1 části V u kódu 01F, kódu 02F,kódu 03F a kódu 070 se číslo "5" nahrazuje číslem "6".
14. V příloze č. 1 části V u kódu 21F a kódu 22F se text "písm. f)" nahrazuje textem "písm. e)".
15. V příloze č. 1 části V u kódu 0M0 se číslo "6" nahrazuje číslem "7".
16. V příloze č. 1 části V u kódu 0N0 se text "písm. g)" nahrazuje textem "písm. f)" a slova "a dovoz elektřiny" se nahrazují slovy " , elektřiny, tepla nebo chladu".
17. V příloze č. 1 části V u kódu 0Z0 se číslo "4" nahrazuje číslem "5".
18. V příloze č. 1 části V u kódu 3F3, kódu 3G3 a kódu 3H4 se slovo "úplné" zrušuje.
19. V příloze č. 1 části V se za kód 3F3 vkládá nový kód 3F4, který zní:
"
I-----I---------------------------------------------------------------------------------------I-----I
I 3F4 I Vyjadřuje nárok na osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle   I 0 I
I   I § 38 celního zákona (osvobození vybraného zboží); současně vyjadřuje nárok na     I   I 
I   I osvobození od SPD dle § 11 odst. 1 písm. f) zákona o SPD a od DPH dle § 71      I   I
I   I odst. 4 písm. a) zákona o DPH.                            I   I 
I-----I---------------------------------------------------------------------------------------I-----I
                                                 ".
20. V příloze č. 1 části V se za kód 3G3 vkládá nový kód 3G4, který zní:
"
I-----I---------------------------------------------------------------------------------------I-----I
I 3G4 I Vyjadřuje nárok na osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle   I 0 I
I   I § 38 celního zákona (osvobození vybraného zboží); současně vyjadřuje nárok na     I   I
I   I osvobození od SPD dle § 11 odst. 1 písm. g) zákona o SPD a od DPH dle § 71      I   I
I   I odst.     4 písm. c) zákona o DPH.                            I   I
I-----I---------------------------------------------------------------------------------------I-----I
                                                 ".
21. V příloze č. 1 části V u kódu 3J4 se slovo "úplné" a slova "současně i nárok na osvobození" zrušují.
22. Příloha č. 12 zní:
 
"Příloha č. 12 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o formulářových podáních pro daň silniční
Čl.II
Příloha vyhlášky č. 454/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň silniční, ve znění vyhlášky č. 437/2021 Sb., zní:
 
"Příloha k vyhlášce č. 454/2020 Sb.
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
".
Čl.III
Přechodná ustanovení
1. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2022, se použije vyhláška č. 454/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly ode dne 1. ledna 2022 a skončily přede dnem 31. prosince 2022, se použije vyhláška č. 454/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; pro tato daňová tvrzení lze použít vyhlášku č. 454/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
Čl.IV
Vyhláška č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, ve znění vyhlášky č. 437/2021 Sb., se mění takto:
1. Příloha č. 1 zní:
 
"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
".
2. Příloha č. 3 zní:
 
"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
".
3. Přílohy č. 5 až 11 znějí:
 
"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
 
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
 
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
 
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
 
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
 
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
 
Příloha č. 11 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
".
Čl.V
Přechodné ustanovení
Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2023, se použije vyhláška č. 458/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna vyhlášky o formulářových podáních pro daně z příjmů
Čl.VI
Vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění vyhlášky č. 335/2021 Sb. a vyhlášky č. 437/2021 Sb., se mění takto:
1. Přílohy č. 1 až 3 znějí:
 
"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
 
"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
 
"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
".
2. Přílohy č. 5 až 8 znějí:
 
"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
 
"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
 
"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
 
"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
".
3. Příloha č. 11 zní:
 
"Příloha č. 11 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
".
Čl.VII
Přechodná ustanovení
1. Pro daňová tvrzení k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2023, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Pro daňová tvrzení k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2022, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
3. Pro daňová tvrzení k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly ode dne 1. ledna 2022 a skončily přede dnem 31. prosince 2022, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; pro tato daňová tvrzení lze použít vyhlášku č. 525/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.VIII
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.

Související dokumenty