334/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů)

Schválený:
334/1999 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí
ze dne 7. prosince 1999,
kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů)
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 11 odst. 5 písm. a), b), c) zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech:
Čl.I
Vyhláška č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů), se mění takto:
Příloha č. 2 zní:
"Příloha 2
ČERVENÝ SEZNAM ODPADŮ1) (Způsob kódování odpadů odpovídá Červenému seznamu OECD) 2)
+----------+-----------+-----------------------------------------+
|     | Položka |                     |
|Kód odpadu|dle celního|        Název odpadu       |
| dle OECD | sazebníku |                     |
+----------+-----------+-----------------------------------------+
|   1  |   2   |          3          |
+----------+-----------+-----------------------------------------+
|RA    |      |ODPADY OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ORGANICKÉ    |
|     |      |SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY    |
|     |      |A ANORGANICKÉ LÁTKY           |
|RA010   |      |Odpady, látky a předměty, obsahující,  |
|     |      |tvořené nebo kontaminované        |
|     |      |polychlorovanými bifenyly (PCB) a/nebo  |
|     |      |polychlorovanými terfenyly (PCT) a/nebo |
|     |      |polybromovanými bifenyly (PBB), včetně  |
|     |      |jakýchkoliv jiných polybromovaných    |
|     |      |analogů těchto sloučenin, s úrovní    |
|     |      |koncentrace rovnou nebo vyšší než 50   |
|     |      |mg.kg-1.                 |
|RA020   |      |Odpadní dehty (s výjimkou uvedených   |
|     |      |v AC020), které vznikají při rafinaci,  |
|     |      |destilaci nebo pyrolytickém zpracování  |
|     |      |organických látek            |
|     |      |                     |
|RB    |      |ODPADY OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ANORGANICKÉ   |
|     |      |SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY    |
|     |      |A ORGANICKÉ LÁTKY            |
|RB010   |      |Azbest (prach nebo vlákna)        |
|RB020   |      |Keramická vlákna s fyzikálně-chemickými |
|     |      |vlastnostmi podobnými vlastnostem azbestu|
|     |      |                     |
|RC    |      |ODPADY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT BUĎ    |
|     |      |ANORGANICKÉ NEBO ORGANICKÉ SLOŽKY    |
|     |      |Odpady, které obsahují, jsou tvořeny   |
|     |      |nebo kontaminovány následujícími látkami:|
|RC010   |      |- jakýmikoliv kongenery polychlorovaných |
|     |      |dibenzodioxinů              |
|RC020   |      |- jakýmikoliv kongenery polychlorovaných |
|     |      |dibenzodioxinů              |
|RC030   |      |Kaly s obsahem sloučenin olova použitými |
|     |      |jako antidetonátor            |
|RC040   |      |Peroxidy jiné než peroxid vodíku".    |
+----------+-----------+-----------------------------------------+
2. Příloha č. 3 zní:
"Příloha 3
ZELENÝ SEZNAM ODPADŮ1)
Jsou-li odpady uvedené v tomto seznamu znečištěny jinými látkami, které zvyšují rizikovost natolik, že
a) by měly být zahrnuty do Žlutého seznamu nebo do Červeného seznamu, nebo
b) nelze je recyklovat v souladu s předpisy o ochraně zdraví lidí a životního prostředí, pak pro jejich pohyb přes hranice státu nelze použít systém stanovený pro odpady uvedené v Zeleném seznamu.
    (Způsob kódování odpovídá Zelenému seznamu OECD) 2)

+----------+-----------+-----------------------------------------+
|     | Položka |                     |
|Kód odpadu|dle celního|        Název odpadu       |
| dle OECD | sazebníku |                     |
+----------+-----------+-----------------------------------------+
|   1  |   2   |          3          |
+----------+-----------+-----------------------------------------+
|GA    |      |ODPADY KOVŮ A KOVOVÝCH SLITIN V METALICKÉ|
|     |      |PODOBĚ, V NEDISPERZNÍ FORMĚ 3)      |
|     |      |Následující odpad a úlomky drahých kovů |
|     |      |a jejich slitin:             |
|GA010   | ex 711210 |- zlata                 |
|GA020   | ex 711220 |- platiny (výraz "platina" zahrnuje   |
|     |      |platinu, iridium, osmium, palladium,   |
|     |      |rhodium a ruthenium)           |
|GA030   | ex 711290 |- ostatních drahých kovů, např. stříbra |
|     |      |Pozn. Rtuť jako znečišťující látka těchto|
|     |      |kovů nebo jejich slitin nebo amalgámy  |
|     |      |jsou výslovně vyloučeny         |
|     |      |Následující odpad neželezných kovů    |
|     |      |a jejich slitin:             |
|GA120   |  740400 |Odpad mědi                |
|GA130   |  750300 |Odpad niklu               |
|GA140   |  760720 |Odpad hliníku              |
|GA150   |  780200 |Odpad olova               |
|GA160   |  790200 |Odpad zinku               |
|GA170   |  800200 |Odpad cínu                |
|GA180   | ex 810191 |Odpad wolframu              |
|GA190   | ex 810291 |Odpad molybdenu             |
|GA200   | ex 810310 |Odpad tantalu              |
|GA210   |  810420 |Odpad hořčíku (s výjimkou odpadů, které |
|     |      |patří do AA190)             |
|GA220   | ex 810510 |Odpad kobaltu              |
|GA230   | ex 810600 |Odpad bismutu              |
|GA250   | ex 810810 |Odpad titanu               |
|GA260   | ex 810910 |Odpad zirkonia              |
|GA270   | ex 811000 |Odpad antimonu              |
|GA280   | ex 811100 |Odpad manganu              |
|GA290   | ex 811211 |Odpad beryllia              |
|GA300   | ex 811220 |Odpad chromu               |
|GA310   | ex 811230 |Odpad germania              |
|GA320   | ex 811240 |Odpad vanadu               |
|     | ex 811291 |Odpady:                 |
|GA330   |      |- hafnia                 |
|GA340   |      |- india                 |
|GA350   |      |- niobu                 |
|GA360   |      |- rhenia                 |
|GA370   |      |- gallia                 |
|GA400   | ex 280490 |Odpad selenu               |
|GA410   | ex 280450 |Odpad telluru              |
|GA420   | ex 280530 |Odpad kovů vzácných zemin        |
|GA430   |  7204  |Odpad železa a oceli           |
|     |      |                     |
|GB    |      |ODPADY S OBSAHEM KOVU, KTERÉ VZNIKAJÍ PŘI|
|     |      |TAVENÍ, VYTAVOVÁNÍ A RAFINACI KOVŮ    |
|GB010   |  262011 |Tvrdý zinek               |
|GB020   |      |Stěry a strusky s obsahem zinku     |
|GB021   |      |- zinková struska z povrchu lázně    |
|     |      |z technologie žárového zinkování ponorem,|
|     |      |v deskách (> 90 % Zn)          |
|GB022   |      |- zinková struska ze dna lázně      |
|     |      |z technologie žárového zinkování ponorem,|
|     |      |v deskách (> 92 % Zn)          |
|GB023   |      |- zinková struska z lití pod tlakem   |
|     |      |(> 85 % Zn)               |
|GB024   |      |- zinková struska z procesu žárového   |
|     |      |zinkování ponorem - přetržitý proces,  |
|     |      |v deskách (> 92 % Zn)          |
|GB040       | ex 262090 |Strusky z výroby drahých kovů a mědi pro |
|     |      |další rafinaci              |
|GB050   | ex 262090 |Cínové strusky obsahující tantal s méně |
|     |      |než 0,5 % cínu              |
|     |      |                     |
|GC    |      |OSTATNÍ ODPADY S OBSAHEM KOVU      |
|GC010   |      |Elektrické montážní celky sestávající  |
|     |      |pouze z kovů nebo slitin         |
|GCO30   | ex 890800 |Lodě a jiná plovoucí zařízení      |
|     |      |k demontáži, řádně zbavená veškerého   |
|     |      |nákladu a ostatních materiálů      |
|     |      |pocházejících z provozu lodí, které mohou|
|     |      |mít nebezpečné vlastnosti        |
|     |      |Upotřebené katalyzátory s výjimkou    |
|     |      |roztoků používaných jako katalyzátory:  |
|GC050   |      |Upotřebené katalyzátory z fluidního   |
|     |      |katalytického krakování (FCC - Fluid   |
|     |      |Catalytic Cracking), (např. oxid hlinitý,|
|     |      |zeolity)                 |
|GC060   |      |Upotřebené katalyzátory s obsahem    |
|     |      |jakéhokkoliv z kovů:           |
|     |      |- drahé kovy:              |
|     |      |   zlato       stříbro     |
|     |      |- kovy platinové skupiny:        |
|     |      |   ruthenium     rhodium     |
|     |      |   palladium     osmium      |
|     |      |   iridium      platina     |
|     |      |- kovy přechodných skupin:        |
|     |      |   skandium     titan      |
|     |      |   vanad       chrom      |
|     |      |   mangan      železo      |
|     |      |   kobalt      nikl       |
|     |      |   měď        zinek      |
|     |      |   yttrium      zirkonium    |
|     |      |   niob       molybden     |
|     |      |   hafnium      tantal      |
|     |      |   wolfram      rhenium     |
|     |      |- lanthanidy (kovy vzácných zemin):   |
|     |      |   lanthan      cer       |
|     |      |   praseodym     neodym      |
|     |      |   samarium     europium     |
|     |      |   gadolinium    terbium     |
|     |      |   dysprosium    holmium     |
|     |      |   erbium      thulium     |
|     |      |   ytterbium     lutetium     |
|GC070   | ex 261900 |Struska z výroby železa a oceli     |
|     |      |(včetně nízkolegovaných ocelí)      |
|     |      |s výjimkou strusek, které vznikají    |
|     |      |specielně pro dosažení národních     |
|     |      |a odpovídajících mezinárodních požadavků |
|     |      |a norem) 5)               |
|GC080   | ex 261900 |Válcovenské okuje (železné)       |
|     |      |Odpady následujících kovů a jejich slitin|
|     |      |v metalické podobě, v disperzní formě:  |
|GC090   |      |Odpad molybdenu             |
|GC100   |      |Odpad wolframu              |
|GC110   |      |Odpad tantalu              |
|GC120   |      |Odpad titanu               |
|GC130   |      |Odpad niobu               |
|GC140   |      |Odpad rhenia               |
|GC150   |      |Odpad zlata               |
|GC160   |      |Odpad platiny (výraz "platina" zahrnuje |
|     |      |platinu, iridium, osmium, palladium,   |
|     |      |rhodium a ruthenium)           |
|GC170   |      |Ostatní drahé kovy, např. stříbro    |
|     |      |                     |
|     |      |Pozn: Rtuť jako znečišťující látka těchto|
|     |      |kovů a jejich slitin nebo amalgámy jsou |
|     |      |výslovně vyloučeny            |
|     |      |                     |
|GD    |      |ODPADY Z TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ,       |
|     |      |V NEDISPERZNÍ FORMĚ           |
|GD010   | ex 250490 |Odpady přírodního grafitu        |
|GC020   | ex 251400 |Odpady břidlice, včetně odpadů z hrubého |
|     |      |osekání, sekání, řezání nebo dělení jiným|
|     |      |způsobem                 |
|GD030   |  252530 |Slídový odpad              |
|GD040   | ex 252930 |Odpad leucitu, nefelinu a nefelinického |
|     |      |syenitu                 |
|GD050   | ex 252910 |Odpad živce               |
|GD060   | ex 252921 |Odpad kazivce              |
|     | ex 252922 |                     |
|GD070   | ex 281122 |Odpady oxidu křemičitého v pevné formě  |
|     |      |s výjimkou těch, které jsou používány  |
|     |      |ve slévárenství             |
|     |      |                     |
|GE    |      |SKLENĚNÉ ODPADY V NEDISPERZNÍ FORMĚ   |
|GE010   | ex 700100 |Úlomky skla a jiné odpady a střepy skla, |
|     |      |s výjimkou skla z obrazovek a jiného   |
|     |      |aktivovaného (s aktivní vrstvou) skla  |
|GEO2O   |      |Odpady skelných vláken          |
|     |      |                     |
|GF    |      |KERAMICKÉ ODPADY V NEDISPERZNÍ FORMĚ   |
|GF010   | ex 700100 |Keramické odpady, které byly po formování|
|     |      |vypalovány, včetně keramických nádob   |
|     |      |(před a/nebo po použití)         |
|GF020   | ex 811300 |Odpady a úlomky cermetů (kompozitů kovu |
|     |      |a keramiky)               |
|GF030   |      |Keramická vlákna jinde neuvedená     |
|     |      |nebo nezahrnutá             |
|     |      |                     |
|GG    |      |OSTATNÍ ODPADY OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ     |
|     |      |ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT|
|     |      |KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY          |
|GG020   |      |Odpady sádry, vzniklé při demolici budov |
|GG050   |      |Konce anod z petrolejového koksu     |
|     |      |a/nebo bitumenu             |
|GG060   | ex 2803  |Upotřebené aktivní uhlí vznikající    |
|     |      |při úpravě pitné vody a v procesech   |
|     |      |zpracování potravin a při výrobě vitaminů|
|GG080   | ex 262100 |Chemicky stabilizované strusky z výroby |
|     |      |mědi, které obsahují značné množství   |
|     |      |železa (přes 20 %) a byly upraveny    |
|     |      |podle průmyslových norem (tzn. DIN 4301 |
|     |      |a DIN 8201), určené především      |
|     |      |pro stavební účely a jako brusný     |
|     |      |prostředek                |
|GG090   |      |Síra v pevném stavu           |
|GG100   |      |Uhličitan vápenatý z výroby kyanamidu  |
|     |      |vápenatého (s hodnotou pH + 9      |
|GG110   | ex 262100 |Neutralizovaný červený kal z výroby oxidu|
|     |      |hlinitého                |
|GG120   |      |Chlorid sodný, draselný a vápenatý    |
|GG130   |      |Karborundum (karbid křemíku)       |
|GG140   |      |Úlomky betonu              |
|GG150   | ex 262090 |Skleněné střepy, obsahující       |
|     |      |lithium-tantal a lithium-niob      |
|GG160   |      |Živičné materiály (odpad asfaltu)    |
|     |      |ze stavby silnic a jejich oprav,     |
|     |      |neobsahující dehet            |
|     |      |                     |
|GI    |      |ODPADY PAPÍRU, LEPENKY A PAPÍROVÝCH   |
|     |      |VÝROBKŮ                 |
|GI010   |  4707  |Odpad a výmět papíru a lepenky:     |
|GI011   |  470710 |- neběleného silného papíru nebo lepenky |
|     |      |nebo vlnitého papíru nebo vlnité lepenky |
|GI012   |  470720 |- jiného papíru nebo lepenky, vyrobené  |
|     |      |hlavně z bělené buničiny nebarvené    |
|     |      |ve hmotě                 |
|GI013   |  470730 |- papíru nebo lepenky, vyrobené hlavně  |
|     |      |z mechanické vlákniny (např. novin,   |
|     |      |časopisů a podobných tiskovin)      |
|GI014   |  470790 |- ostatní, např.:            |
|     |      | 1. laminovaná lepenka         |
|     |      | 2. netříděný odpad a výmět       |
|     |      |                     |
|GJ    |      |TEXTILNÍ ODPADY             |
|GJ010   |  5003  |Odpad hedvábí (včetně zámotků nevhodných |
|     |      |ke smotávání, odpadu příze a trhaniny)  |
|GJ011   |  500310 |- nemykaný nebo nečesaný         |
|GJ012   |  500390 |- ostatní                |
|GJ020   |  5103  |Odpad vlny nebo jemné nebo hrubé zvířecí |
|     |      |srsti včetně     odpadu příze, ale s výjimkou|
|     |      |trhaniny                 |
|GJ021   |  510310 |- výčesky vlny nebo jemné zvířecí srsti |
|GJ022   |  510320 |- ostatní odpad vlny nebo jemné zvířecí |
|GJ023   |  510330 |- odpad hrubé zvířecí srsti       |
|GJ030   |  5202  |Odpad bavlny (včetně odpadu příze    |
|     |      |a trhaniny):               |
|GJ031   |  520210 |- odpad příze (včetně odpadních vláken) |
|GJ032   |  520291 |- trhanina                |
|GJ033   |  520299 |- ostatní odpad bavlny          |
|GJ040   |  530130 |Koudel a odpad lnu            |
|GJ050   | ex 530290 |Koudel a odpad (včetně odpadu příze   |
|     |      |a trhaniny) pravého konopí (Cannabis   |
|     |      |sativa L.)                |
|GJ060   | ex 530390 |Koudel a odpad (včetně odpadu příze   |
|     |      |a trhaniny) juty a jiných textilních   |
|     |      |lýkových vláken (s výjimkou lnu, pravého |
|     |      |konopí a ramie)             |
|GJ070   | ex 530490 |Koudel a odpad (včetně odpadu příze   |
|     |      |a trhaniny) sisalu a jiných textilních  |
|     |      |vláken rodu Agave            |
|GJ080   | ex 530519 |Koudel, výčesky a odpad (včetně odpadu  |
|     |      |příze a trhaniny) kokosu         |
|GJ090   | ex 530529 |Koudel a odpad (včetně odpadu příze   |
|     |      |a trhaniny) abaky (Manilské konopí    |
|     |      |nebo Musa textilis Nee)         |
|GJ100   | ex 530599 |Koudel a odpad (včetně odpadu příze   |
|     |      |a trhaniny) ramie a jiných textilních  |
|     |      |rostlinných vláken, jinde        |
|     |      |nespecifikovaných nebo nezahrnutých   |
|GJ110   |  5505  |Odpad chemických vláken (včetně výčesků, |
|     |      |odpadu příze a trhaniny):        |
|GJ111   |  550510 |- syntetických vláken          |
|GJ112   |  550520 |- umělých vláken             |
|GJ120   |  630900 |Obnošené oděvy a jiné opotřebované    |
|     |      |textilní výrobky             |
|GJ130   | ex 6310  |Použité hadry, odpady motouzů, šňůr,   |
|     |      |provazů nebo lan, a opotřebované výrobky |
|     |      |z motouzů, šňůr, provazů nebo lan    |
|     |      |z textilních materiálů          |
|GJ131   | ex 631010 |- tříděné                |
|GJ132   | ex 631090 |- ostatní                |
|GJ140   | ex 6310  |Odpadní textilní podlahové krytiny,   |
|     |      |koberce                 |
|     |      |                     |
|GK    |      |ODPADY PRYŽE               |
|GK010   |  400400 |Odpady, úlomky a odřezky pryže, včetně  |
|     |      |granulátu (ostatní než tvrdé pryže)   |
|GK030   | ex 401700 |Odpad a úlomky tvrdé pryže (např. ebonit)|
|     |      |                     |
|GL    |      |ODPAD NEIMPREGNOVANÉHO KORKU A DŘEVA   |
|GL010   | ex 440130 |Piliny, dřevěné štěpky nebo třísky, volné|
|     |      |nebo upravené do svazků, briket, pelet, |
|     |      |nebo podobných tvarů           |
|GL020   |  450190 |Odpad korku: drcený, granulovaný     |
|     |      |nebo mletý korek             |
|     |      |                     |
|GM    |      |ODPADY VZNIKAJÍCÍ            |
|     |      |V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU   |
|GM070   | ex 2307  |Zbytky po lisování vína         |
|GM080   | ex 2308  |Suchý a sterilizovaný rostlinný odpad,  |
|     |      |rostlinné zbytky a vedlejší produkty,  |
|     |      |volné nebo ve tvaru pelet, používané   |
|     |      |pro výživu zvířat, jinde neuvedené    |
|     |      |nebo nespecifikované           |
|GM090   |  152200 |Degras; zbytky ze zpracování živočišných |
|     |      |tuků nebo živočišných a rostlinných vosků|
|GM100   |  050690 |Odpady kostí a rohů, neopracované,    |
|     |      |zbavené tuku, jednoduše upravené     |
|     |      |(ale nepřiříznuté do tvaru), upravené  |
|     |      |kyselinou nebo zbavené klihu       |
|GM110   | ex 051191 |Odpad ryb                |
|GM120   |  180200 |Kakaové skořápky, slupky, a ostatní   |
|     |      |kakaové odpady              |
|GM130   |      |Odpad ze zemědělsko-potravinářského   |
|     |      |průmyslu s výjimkou vedlejších produktů, |
|     |      |které splňují národní a mezinárodní   |
|     |      |požadavky a normy pro lidskou      |
|     |      |nebo zvířecí spotřebu          |
|GM140   | ex 1500  |Odpad rostlinných a živočišných jedlých |
|     |      |olejů a tuků (např. fritovací oleje)   |
|     |      |                     |
|GN    |      |ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI VYDĚLÁVÁNÍ KŮŽÍ  |
|     |      |A KOŽEDĚLNÉ ČINNOSTI A PŘI POUŽÍVÁNÍ   |
|     |      |KOŽENÝCH PŘEDMĚTŮ            |
|GN010   | ex 050200 |Odpad štětin a chlupů z domácích     |
|     |      |nebo divokých prasat, jezevčí a jiné   |
|     |      |chlupy k výrobě košťat, kartáčů a štětců |
|GN020   | ex 050300 |Odpad žíní, též ve štůčkách, s podložkou |
|     |      |nebo bez podložky            |
|GN030   | ex 050590 |Odpad z kůže a jiných částí ptačího těla,|
|     |      |s pery nebo s prachovým peřím, ptačí péra|
|     |      |a části ptačích per (též přistřižené),  |
|     |      |prachové peří, surové nebo jen čištěné, |
|     |      |dezinfikované nebo preparované      |
|     |      |                     |
|GO    |      |JINÉ ODPADY OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ORGANICKÉ |
|     |      |SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY    |
|     |      |A ANORGANICKÉ LÁTKY           |
|GO010   | ex 050100 |Odpady vlasů               |
|GO020   |      |Odpadní sláma              |
|GO030   |      |Deaktivované mycelium z výroby      |
|     |      |penicilinu, používané jako krmivo    |
|GO040   |      |Odpadní fotografický film a papír    |
|     |      |(včetně podkladu a fotosenzitivní    |
|     |      |vrstvy), obsahující i neobsahující    |
|     |      |stříbro, ale neobsahující stříbro    |
|     |      |ve volné iontové formě          |
|GO050   |      |Fotoaparáty k jednomu použití,      |
|     |      |bez baterií"               |
+----------+-----------+-----------------------------------------+
3. Příloha č. 4 zní:
"Příloha 4
ŽLUTÝ SEZNAM ODPADŮ1) (Způsob kódování odpovídá Zelenému a Žlutému seznamu OECD) 2)
+----------+-----------+-----------------------------------------+
|     | Položka |                     |
|Kód odpadu|dle celního|        Název odpadu       |
| dle OECD | sazebníku |                     |
+----------+-----------+-----------------------------------------+
|   1  |   2   |          3          |
+----------+-----------+-----------------------------------------+
|GA    |      |ODPADY KOVŮ A KOVOVÝCH SLITIN V METALICKÉ|
|     |      |PODOBĚ, V NEDISPERZNÍ FORMĚ 3)      |
|     |      |Následující odpad neželezných kovů    |
|     |      |a jejich slitin             |
|GA240   | ex 810710 |Odpad kadmia               |
|     |      |                     |
|GB    |      |ODPADY S OBSAHEM KOVU, KTERÉ VZNIKAJÍ  |
|     |      |PŘI TAVENÍ, VYTAVOVÁNÍ A RAFINACI KOVŮ  |
|GB025   |      |- Zinkové stěry             |
|GB030   |      |Hliníkové stěry (s výjimkou těch, které |
|     |      |jsou hořlavé nebo při styku s vodou   |
|     |      |uvolňují hořlavé plyny v nebezpečném   |
|     |      |množství).                |
|     |      |                     |
|GC    |      |OSTATNÍ ODPADY S OBSAHEM KOVU      |
|GC020   |      |Elektronický kovový odpad (např. tištěné |
|     |      |spoje, elektronické součástky vhodné   |
|     |      |k získání drahých a ostatních kovů    |
|GC040   |      |Vraky motorových vozidel bez kapalin   |
|     |      |                     |
|GG    |      |OSTATNÍ ODPADY OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ     |
|     |      |ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT|
|     |      |KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY          |
|GG010   |      |Částečně čištěný síran vápenatý     |
|     |      |z odsíření kouřových plynů (FGD - Flue  |
|     |      |Gas Desulphurisation)          |
|GG030   | ex 2621  |Popel a strusky z topenišť uhelných   |
|     |      |elektráren                    |
|GG040   | ex 2621  |Popílek z uhelných elektráren      |
|     |      |                     |
|GH    |      |ODPADY TUHÝCH PLASTŮ           |
|     |      |Následující seznam není plně       |
|     |      |vyčerpávající:              |
|GH010   |  3915  |Odpad, odřezky a úlomky plastů:     |
|GH011   | ex 391510 |- polymerů ethylenu           |
|GH012   | ex 391520 |- polymerů styrenu            |
|GH013   | ex 391530 |- polymerů vinylchloridu         |
|GH014   | ex 391590 |- polymerů nebo kopolymerů např.     |
|     |      |. polypropylen              |
|     |      |. polyethylentereftalát         |
|     |      |. kopolymery akrylonitrilu        |
|     |      |. kopolymery butadienu          |
|     |      |. kopolymery styrenu           |
|     |      |. polyamidy               |
|     |      |. polybutylentereftalát         |
|     |      |. polykarbonáty             |
|     |      |. polyfenylensulfidy           |
|     |      |. akrylové polymery           |
|     |      |. parafiny (C10-C13) 6)         |
|     |      |. polyuretany (neobsahující fluorované  |
|     |      |a chlorované uhlovodíky)         |
|     |      |. polysiloxany (silikony)        |
|     |      |. polymethylmethakrylát         |
|     |      |. polyvinylalkohol            |
|     |      |. polyvinylbutyral            |
|     |      |. polyvinylacetát            |
|     |      |. polytetrafluorethylen (teflon, PTFE)  |
|GH015   | ex 391590 |Pryskyřice nebo výrobky z jejich     |
|     |      |kondenzace, např.:            |
|     |      |- močovinoformaldehydové pryskyřice   |
|     |      |- fenolformaldehydové pryskyřice     |
|     |      |- melaminformaldehydové pryskyřice    |
|     |      |- epoxidové pryskyřice          |
|     |      |- alkydové pryskyřice          |
|     |      |- polyamidy               |
|     |      |                     |
|GK    |      |ODPADY PRYŽE               |
|GK020   |  401220 |Použité pneumatiky            |
|     |      |                     |
|GN    |      |ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI VYDĚLÁVÁNÍ KŮŽÍ  |
|     |      |A KOŽEDĚLNÉ ČINNOSTI A PŘI POUŽÍVÁNÍ   |
|     |      |KOŽENÝCH PŘEDMĚTŮ            |
|GN040   | ex 411000 |Postružiny a jiné odpady kůží      |
|     |      |nebo umělé kůže, které nejsou vhodné   |
|     |      |k výrobě koženého zboží, s výjimkou   |
|     |      |kožedělných kalů             |
|     |      |                     |
|AA    |      |ODPADY S OBSAHEM KOVU          |
|AA010   | ex 261900 |Struska, okuje a jiné odpady z výroby  |
|     |      |železa a oceli 4)            |
|AA020   | ex 262019 |Popely a zbytky obsahující zinek 4)   |
|AA030   |  262020 |Popely a zbytky s obsahem olova 4)    |
|AA040   | ex 262030 |Popely a zbytky obsahující měď 4)    |
|AA050   | ex 262040 |Popely a zbytky obsahující hliník 4)   |
|AA060   | ex 262050 |Popely a zbytky s obsahem vanadu 4)   |
|AA070   |  262090 |Popely a zbytky s obsahem kovů      |
|     |      |nebo sloučenin kovů, jinde neuvedené   |
|     |      |nebo nezahrnuté 4)            |
|AA080   | ex 811291 |Odpad thalia a zbytky s obsahem thalia  |
|AA090   | ex 280480 |Odpady a zbytky arsenu 4)        |
|AA100   | ex 280540 |Odpady a zbytky rtuti 4)         |
|AA110   |      |Zbytky z produkce oxidu hlinitého, jinde |
|     |      |neuvedené nebo nezahrnuté        |
|AA120   |      |Galvanické kaly             |
|AA130   |      |Kapaliny z moření kovů          |
|AA140   |      |Zbytky z loužení při zpracování zinku,  |
|     |      |prachy a kaly jako jarosit, hematit,   |
|     |      |goethit atd.               |
|AA150   |      |Pevné zbytky drahých kovů, obsahující  |
|     |      |stopy anorganických kyanidů       |
|AA160   |      |Popel, kaly, prach a jiné zbytky     |
|     |      |s obsahem drahých kovů jako je:     |
|AA161   |      |- popel ze spalování desek s tištěnými  |
|     |      |spoji                  |
|AA162   |      |- popel ze spalování fotografických filmů|
|AA170   |      |Olověné akumulátory, celé nebo drcené  |
|AA180   |      |Upotřebené baterie a akumulátory, celé  |
|     |      |nebo drcené, s výjimkou olověných    |
|     |      |akumulátorů a odpad z výroby baterií   |
|     |      |a akumulátorů, jinde neuvedený      |
|     |      |nebo nezahrnutý             |
|AA190   |  810420 |Odpad hořčíku, který je hořlavý,     |
|     |      |samozápalný, neo který uvolňuje při styku|
|     |      |s vodou hořlavé plyny v nebezpečném   |
|     |      |množství                 |
|     |      |                     |
|AB    |      |ODPADY OBSAHUJÍCÍ PŘEVÁŽNĚ ANORGANICKÉ  |
|     |      |SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY    |
|     |      |A ORGANICKÉ LÁTKY            |
|AB010   |  262100 |Struska, popel a zbytky jinde neuvedené |
|     |      |nebo nezahrnuté 4)            |
|AB020   |      |Zbytky ze spalování komunálních/domovních|
|     |      |odpadů                  |
|AB030   |      |Odpady z povrchové úpravy kovů      |
|     |      |z nekyanidových technologií       |
|AB040   | ex 700100 |Odpad skla z obrazovek a jiného     |
|     |      |aktivovaného skla            |
|AB050   | ex 252921 |Kaly fluoridu vápenatého         |
|AB060   |      |Jiné anorganické sloučeniny fluoru    |
|     |      |v kapalné formě nebo jako kal      |
|AB070   |      |Slévárenský písek            |
|AB080   |      |Upotřebené katalyzátory vyjma těch, které|
|     |      |jsou uvedeny v Zeleném seznamu      |
|AB090   |      |Odpady hydratovaného oxidu hlinitého   |
|AB100   |      |Odpady oxidu hlinitého          |
|AB110   |      |Zásadité roztoky             |
|AB120   |      |Anorganické halogenidové sloučeniny jinde|
|     |      |neuvedené nebo nezahrnuté        |
|AB130   |      |Použité otryskávací materiály      |
|AB140   |      |Sádra vzniklá při chemických průmyslových|
|     |      |procesech                |
|AB150   |      |Nečištěný siřičitan vápenatý a síran   |
|     |      |vápenatý z odsíření kouřových plynů   |
|     |      |(FGD - Flue Gas Desulphurisation)    |
|     |      |                     |
|AC    |      |ODPADY OBSAHUJÍCÍ PŘEVÁŽNĚ ORGANICKÉ   |
|     |      |SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY    |
|     |      |A ANORGANICKÉ LÁTKY           |
|AC010   | ex 271390 |Odpad z výroby a zpracování petrolejového|
|     |      |koksu a živice, s výjimkou konců anod  |
|AC02O   |      |Živičné odpady (odpad asfaltu) jinde   |
|     |      |neuvedené nebo nezahrnuté        |
|AC030   |      |Odpadní oleje, které nejsou vhodné    |
|     |      |k původnímu účelu            |
|AC040   |      |Kaly z olovnatého benzinu        |
|AC050   |      |Teplonosné kapaliny           |
|AC060   |      |Hydraulické kapaliny           |
|AC070   |      |Brzdové kapaliny             |
|AC080   |      |Nemrznoucí kapaliny           |
|AC090   |      |Odpady z výroby, přípravy a používání  |
|     |      |pryskyřic, latexů, změkčovadel, klihů  |
|     |      |a lepidel                |
|AC100   | ex 391590 |Nitrocelulóza              |
|AC110   |      |Fenoly a sloučeniny obsahující fenoly  |
|     |      |včetně chlorovaných fenolů, ve formě   |
|     |      |kapalin nebo kalů            |
|AC120   |      |Polychlorované naftaleny         |
|AC130   |      |Ethery                  |
|AC140   |      |Triethylaminové katalyzátory, používané |
|     |      |k přípravě slévárenské formovací směsi  |
|AC150   |      |Fluorované a chlorované uhlovodíky    |
|AC160   |      |Halony                  |
|AC170   |      |Odpady impregnovaného korku       |
|     |      |a impregnovaného dřeva          |
|AC180   | ex 411000 |Prach z kůže, popel, kaly a prášek z kůže|
|AC190   |      |Lehká frakce z drcení autovraků     |
|AC200   |          |Organické sloučeniny fosforu       |
|AC210   |      |Nehalogenová rozpouštědla        |
|AC220   |      |Halogenová rozpouštědla         |
|AC230   |      |Halogenované nebo nehalogenované bezvodé |
|     |      |destilační zbytky, vzniklé při recyklaci |
|     |      |organických rozpouštědel         |
|AC240   |      |Odpady z výroby alifatických halogenových|
|     |      |uhlovodíků (chlormethanu, dichlorethanu, |
|     |      |vinylchloridu, allylchloridu,      |
|     |      |vinylidenchloridu a epichlorhydrinu)   |
|AC250   |      |Povrchově aktivní látky         |
|AC260   |      |Prasečí kejda, výkaly          |
|AC270   |      |Čistírenské kaly             |
|     |      |                     |
|AD    |      |ODPADY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT BUĎ    |
|     |      |ANORGANICKÉ NEBO ORGANICKÉ SLOŽKY    |
|AD010   |      |Odpady z výroby a přípravy        |
|     |      |farmaceutických výrobků         |
|AD020   |      |Odpady z výroby, přípravy a používání  |
|     |      |biocidů a prostředků na ochranu rostlin |
|AD030   |      |Odpady z výroby, přípravy a používání  |
|     |      |výrobků ke konzervaci dřeva       |
|     |      |Odpady, které obsahují níže uvedené   |
|     |      |látky, skládají se z nich nebo jsou jimi |
|     |      |znečištěné:               |
|AD040   |      |- anorganické kyanidy, s výjimkou pevných|
|     |      |zbytků s obsahem drahých kovů, které   |
|     |      |obsahují stopy anorganických kyanidů   |
|AD050   |      |- organické kyanidy           |
|AD060   |      |Odpadní směsi a emulze olejů a vody,   |
|     |      |uhlovodíků a vody            |
|AD070   |      |Odpady z výroby, přípravy a používání  |
|     |      |inkoustů, barviv, pigmentů nátěrových  |
|     |      |barev, laků a fermeží          |
|AD080   |      |Odpady výbušné povahy, pokud nepodléhají |
|     |      |zvláštním právním předpisům       |
|AD090   |      |Odpady z výroby, přípravy a používání  |
|     |      |reprografických a fotografických     |
|     |      |chemikálií a materiálů, jinde neuvedené |
|     |      |nebo nezahrnuté             |
|AD100   |      |Odpady z povrchové úpravy plastů     |
|     |      |bez použití kyanidů           |
|AD110   |      |Roztoky kyselin             |
|AD120   |      |Iontoměničové pryskyřice         |
|AD130   |      |Fotoaparáty k jednomu použití,      |
|     |      |s bateriemi               |
|AD140   |      |Odpady z průmyslového čištění kouřových |
|     |      |plynů, jinde neuvedené nebo nezahrnuté  |
|AD150   |      |Přírodní materiály používané jako    |
|     |      |filtrační média (biofiltry)       |
|AD160   |      |Komunální/domovní odpady 7)       |
|AD170   | ex 2803  |Upotřebené aktivní uhlí, které vykazuje |
|     |      |nebezpečné vlastnosti a vznikající    |
|     |      |při použití v anorganickém chemickém   |
|     |      |průmyslu, organickém chemickém průmyslu |
|     |      |a farmaceutickém průmyslu, úpravě    |
|     |      |odpadních vod, při procesech čištění   |
|     |      |plynu/vzduchu a podobných aplikacích   |
+----------+-----------+-----------------------------------------+
Vysvětlivky k přílohám č. 2, 3 a 4
1) Spolu s kódem OECD je uváděno i číselné označení podle Harmonizovaného popisu a číselného označování zboží, tam, kde je to možné. Toto číselné označení se vztahuje na odpady i zboží. Tyto seznamy obsahují pouze odpady, neobsahují položky, které nejsou odpadem. Označení "ex" v položce dle celního sazebníku (nařízení vlády č. 303/1998 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)) znamená, že název položky v těchto seznamech odpadů je pouze součástí názvu položky Harmonizovaného systému s příslušným číselným označením a přesně neodpovídá názvu položky v sazebníku.
2) Rozhodnutí Rady OECD C(92)39/Final ve znění rozhodnutí Rady OECD C(98)202/Final. Kód OECD se skládá ze dvou písmen (jedno pro seznam G - Zelený (Green), A - Žlutý (Amber) nebo R - Červený (Red) a jedno pro kategorii odpadu: A, B, C ...), s následovným číslem.
3) Nedisperzní znamená, že odpad neobsahuje jakékoliv odpady ve formě prášků, kalů, prachů nebo pevná uzavřená tělesa, obsahující nebezpečné kapaliny.
4) Tato položka zahrnuje odpady ve formě popela, zůstatků, strusek, stěrů, pěny, okují, prachu, prášků, kalů a koláčů, pokud nejsou výslovně uvedeny jinde.
5) Tato položka zahrnuje i strusky, které slouží jako zdroj oxidu titaničitého a vanadu.
6) Tyto parafíny nejsou polymerizovány a užívají se jako plastifikátory.
7) Podle Basilejské úmluvy podléhají domovní odpady (v této úmluvě definované jako "ostatní odpady") kontrole při pohybu odpadů přes hranice států. Proto podle rozhodnutí Rady OECD C(92)39/Final podléhají všechny domovní odpady (a ne pouze ty, které mají nebezpečné vlastnosti) kontrole odpovídající odpadům zařazeným ve Žlutém seznamu odpadů.".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.
Ministr:
RNDr. Kužvart v. r.

Související dokumenty