262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie

Schválený:
262/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. srpna 2022
o příspěvku na úhradu nákladů za energie
Změna: 272/2022 Sb.
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 176/2022 Sb. a zákona č. 232/2022 Sb.:
 
§ 1
Kategorie odběrných míst zákazníků v domácnosti a výše příspěvku
(1) Odběrná místa zákazníků v domácnosti v elektroenergetice, u kterých se zohledňuje příspěvek, jsou odběrná místa, která jsou k rozhodnému dni podle § 2 odst. 1 registrovaná v informačním systému operátora trhu a u kterých je pro poskytování služby distribuční soustavy k rozhodnému dni podle § 2 odst. 1 sjednaná distribuční sazba uvedená v příloze k tomuto nařízení.
(2) Příspěvek se nezohledňuje pro odběr elektřiny v odběrných místech, ve kterých byl sjednaný odběr elektřiny zákazníkem v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání zákazníka nebo pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů (dále jen "zákazník s přiděleným identifikačním číslem osoby").
(3) Výše příspěvku pro odběrné místo zákazníka v domácnosti je stanovena v příloze k tomuto nařízení.
 
§ 2
Rozhodné dny
(1) Rozhodným dnem, ke kterému odběrné místo zákazníka v domácnosti musí splňovat podmínky pro zohlednění příspěvku, je 23. srpen 2022.
(2) Rozhodným dnem, od kterého obchodník s elektřinou zohledňuje příspěvek zákazníka v domácnosti, je 1. říjen 2022.
 
§ 3
Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek
(1) Žádost o poskytnutí finančních prostředků podá operátor trhu Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") nejpozději do 12. září 2022.
(2) Náležitostmi žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek jsou
a) identifikační údaje žadatele,
b) požadovaná celková částka,
c) identifikace obchodníků s elektřinou a uvedení jednotlivých částek, které jim má operátor trhu uhradit na zohlednění příspěvku jejich zákazníkům,
d) účel, na který jsou finanční prostředky určeny,
e) číslo bankovního účtu.
(3) V případě potřeby poskytnutí dalších finančních prostředků na příspěvek z důvodu vypořádání rozdílu mezi poskytnutými platbami na zohlednění příspěvků a celkovými náklady obchodníka s elektřinou na příspěvek mezi operátorem trhu a obchodníkem s elektřinou operátor trhu podá žádost ministerstvu bez zbytečného odkladu.
 
§ 4
Termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi účastníky trhu
(1) Provozovatel distribuční soustavy předá do 7. září 2022 do 18:00 operátorovi trhu ke každému odběrnému místu připojenému k dané soustavě a registrovanému v informačním systému operátora trhu elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu k rozhodnému dni podle § 2 odst. 1 ve formátu definovaném operátorem trhu
a) údaj o distribuční sazbě sjednané pro odběrné místo,
b) v případě distribuční sazby kategorie D podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s elektřinou rovněž údaj o tom, zda provozovatel distribuční soustavy sjednal službu distribuční soustavy pro odběrné místo zákazníka s přiděleným identifikačním číslem osoby.
(2) Operátor trhu předá do 12. září 2022 do 8:00 elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu obchodníkovi s elektřinou informaci o celkové částce pro zohlednění příspěvku zákazníkům v domácnosti, se kterými tento obchodník s elektřinou k rozhodnému dni podle § 2 odst. 1 měl sjednanou nebo kterým jinak zajišťoval dodávku elektřiny, a dále za každé odběrné místo podle § 1 odst. 1 a 2, do kterého obchodník s elektřinou k rozhodnému dni podle § 2 odst. 1 měl sjednanou nebo jinak zajišťoval dodávku elektřiny,
a) identifikační číselný kód odběrného místa,
b) údaj o distribuční sazbě a údaj o tom, zda provozovatel distribuční soustavy sjednal službu distribuční soustavy pro odběrné místo zákazníka s přiděleným identifikačním číslem osoby, a to podle údajů předaných provozovatelem distribuční soustavy podle odstavce 1,
c) informaci o výši platby na zohlednění příspěvku vztahující se k danému odběrnému místu stanovené na základě údajů předaných provozovatelem distribuční soustavy podle odstavce 1 a přílohy k tomuto nařízení.
(3) Obchodník s elektřinou předá operátorovi trhu elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu v členění podle identifikačních číselných kódů odběrných míst informaci o výši příspěvku zohledněného pro každé odběrné místo zákazníka v domácnosti do
a) 15. května 2023 pro odběrná místa zákazníků v domácnosti, kde v období od rozhodného dne podle § 2 odst. 1 do 30. dubna 2023 došlo k zohlednění celkové výše příspěvku a bylo provedeno vyúčtování dodávek elektřiny podle § 6 odst. 2, a
b) 31. května 2024 pro odběrná místa zákazníků v domácnosti, kde v období od rozhodného dne podle § 2 odst. 1 do 14 měsíců od rozhodného dne podle § 2 odst. 2 došlo k zohlednění celkové výše příspěvku.
(4) Operátor trhu na svých internetových stránkách zveřejní formát pro předávání údajů podle odstavce 1 do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
 
§ 5
Termíny pro poskytování finančních prostředků
(1) Ministerstvo uhradí operátorovi trhu finanční prostředky na příspěvek do 16. září 2022. V případě žádosti o poskytnutí dalších finančních prostředků podle § 3 odst. 3 uhradí ministerstvo operátorovi trhu finanční prostředky na příspěvek do 4 pracovních dnů od podání žádosti.
(2) Operátor trhu do 4 pracovních dnů po obdržení finančních prostředků od ministerstva uhradí obchodníkovi s elektřinou finanční prostředky na příspěvek na jeho bankovní účet registrovaný v informačním systému operátora trhu.
 
§ 6
Postup zohlednění příspěvku v platbách za dodávku elektřiny
(1) Obchodník s elektřinou je povinen zohlednit příspěvek v každé z nejbližších zálohových plateb minimálně v rozsahu jedné třetiny příspěvku, nejvýše však ve výši sjednané nebo stanovené zálohové platby na dodávky elektřiny, a to opakovaně až do nejbližšího vyúčtování dodávek elektřiny. Pokud zbylá část příspěvku po zohlednění v předchozích zálohových platbách nebo po předchozím zohlednění na dluhy podle odstavce 3 nedosahuje výše jedné třetiny příspěvku, zohledňuje se v zálohové platbě v takové zbylé výši. Pokud výše sjednané nebo stanovené zálohové platby podle věty první nedosahuje výše jedné třetiny příspěvku, zohledňuje se příspěvek v zálohové platbě ve výši takové zálohové platby. Ustanovením tohoto odstavce není dotčena možnost obchodníka s elektřinou zohledňovat příspěvek podle odstavce 3.
(2) Příspěvek nebo jeho zbývající část nezohledněnou v zálohových platbách podle odstavce 1 zohlední obchodník s elektřinou v nejbližším řádném vyúčtování dodávek elektřiny nebo v mimořádném vyúčtování při ukončení odběru elektřiny v odběrném místě nebo při změně dodavatele elektřiny podle právního předpisu upravujícího náležitosti, rozsah a termíny vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích po rozhodném dni podle § 2 odst. 2.
(3) Obchodník s elektřinou může zohlednit příspěvek rovněž na dluhy zákazníka v domácnosti vzniklé před rozhodným dnem podle § 2 odst. 2 z neuhrazených zálohových plateb na dodávky elektřiny nebo související službu v elektroenergetice nebo vyúčtování dodávek elektřiny do odběrného místa zákazníka v domácnosti, pro které se příspěvek zohledňuje, včetně příslušenství těchto dluhů, a to v rozsahu a pořadí podle občanského zákoníku. Informaci o tom obdrží zákazník v domácnosti nejpozději v nejbližším řádném vyúčtování dodávek elektřiny, a případně související služby v elektroenergetice.
(4) Příspěvek nelze zohlednit na jiné dluhy zákazníka v domácnosti nesouvisející bezprostředně s dodávkou elektřiny nebo související službou v elektroenergetice, zejména na dlužné smluvní pokuty, poplatky za zaslání upomínek dlužných plateb za dodávku elektřiny nebo související službu v elektroenergetice nebo na platby za jiné služby nebo zboží poskytované nebo zajišťované obchodníkem s elektřinou vedle hlavního závazku ze smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny.
(5) Je-li u odběrného místa zákazníka v domácnosti, pro které se příspěvek zohledňuje, před rozhodným dnem podle § 2 odst. 2 provedeno mimořádné vyúčtování dodávky elektřiny při ukončení odběru elektřiny v odběrném místě nebo při změně dodavatele elektřiny, zohlední obchodník s elektřinou příspěvek tak, že do 15 dnů od rozhodného dne podle § 2 odst. 2 uhradí příspěvek ve prospěch zákazníka v domácnosti.
 
§ 7
Reklamace zohlednění příspěvku
(1) Zákazník v domácnosti je oprávněn uplatnit u obchodníka s elektřinou reklamaci zohlednění příspěvku ve vyúčtování dodávek elektřiny, a případně související služby v elektroenergetice z důvodu nesprávného nebo neúplného zohlednění příspěvku. Reklamaci zohlednění příspěvku je zákazník v domácnosti oprávněn uplatnit do 2 měsíců od vystavení dokladu o vyúčtování dodávek elektřiny, a případně související služby v elektroenergetice.
(2) Pokud zákazník v domácnosti uplatní u obchodníka s elektřinou reklamaci zohlednění příspěvku podle odstavce 1, je obchodník s elektřinou povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od doručení reklamace. K této lhůtě se připočítává doba, po kterou oprávněnost důvodů reklamace prověřoval operátor trhu s elektřinou, a případně provozovatel distribuční soustavy podle odstavců 3 a 4.
(3) Je-li tvrzeným důvodem reklamace zohlednění příspěvku nesprávnost výše zohledněného příspěvku z důvodu sjednané distribuční sazby, je obchodník s elektřinou povinen postoupit reklamaci operátorovi trhu. Operátor trhu je povinen prověřit, zda poskytnul obchodníkovi s elektřinou platbu na zohlednění příspěvku v rozsahu odpovídajícím distribuční sazbě podle údajů předaných pro účel zohlednění příspěvku operátorovi trhu provozovatelem distribuční soustavy, a vyrozumět obchodníka s elektřinou o prověření do 10 pracovních dní od doručení reklamace od obchodníka s elektřinou.
(4) Pokud v reklamaci zohlednění příspěvku zákazník v domácnosti tvrdí, že mu byl zohledněn příspěvek ve výši, která neodpovídá sjednané distribuční sazbě pro jeho odběrné místo, a jím tvrzené skutečnosti doloží, postoupí operátor trhu do 10 pracovních dnů reklamaci zohlednění příspěvku provozovateli distribuční soustavy. Provozovatel distribuční soustavy je povinen prověřit správnost údajů předaných operátorovi trhu pro účel zohlednění příspěvku a skutečnosti tvrzené a dokládané zákazníkem v domácnosti v reklamaci zohlednění příspěvku a vyrozumět operátora trhu o prověření do 10 pracovních dní od doručení reklamace od operátora trhu. Operátor trhu vyrozumí obchodníka s elektřinou o prověření reklamace podle věty druhé do 5 pracovních dnů po obdržení vyrozumění o prověření reklamace od provozovatele distribuční soustavy.
(5) Je-li reklamace posouzena jako oprávněná z důvodu nesprávnosti distribuční sazby předané provozovatelem distribuční soustavy operátorovi trhu, provozovatel distribuční soustavy současně s vyrozuměním o prověření reklamace vypořádá rozdíl v platbách za službu distribuční soustavy. Je-li reklamace zohlednění příspěvku posouzena jako oprávněná, je obchodník s elektřinou povinen vypořádat rozdíl v nesprávně zohledněném příspěvku nebo v platbách za službu distribuční soustavy do 15 pracovních dnů ode dne uplynutí lhůty pro vypořádání reklamace podle odstavce 2.
(6) Na vyřizování reklamace zohlednění příspěvku z důvodu nesprávného nebo neúplného zohlednění příspěvku se ustanovení o vyřízení reklamace vyúčtování dodávek elektřiny podle právního předpisu upravujícího kvalitu dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice nepoužijí.
 
§ 8
Vypořádání finančních prostředků mezi operátorem trhu a obchodníkem s elektřinou
(1) V případě, kdy obchodník s elektřinou zjistí rozdíl mezi výší platby operátora trhu na zohlednění příspěvku a výší příspěvku zjištěné obchodníkem s elektřinou vztahující se k danému odběrnému místu zákazníka v domácnosti, předá operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu tyto údaje o daném odběrném místě zákazníka v domácnosti:
a) identifikační číselný kód odběrného místa,
b) informaci o rozdílu vztahujícím se k danému odběrnému místu,
c) důvod zjištěného rozdílu.
(2) Operátor trhu vyzve provozovatele distribuční soustavy k vyjádření k podkladům předaným obchodníkem s elektřinou a k případné opravě údajů předaných podle § 4.
(3) V případě zjištění rozdílu v poskytnutých finančních prostředcích, kdy operátor trhu poskytnul obchodníkovi s elektřinou vyšší platbu na zohlednění příspěvku, než je stanovený příspěvek, je obchodník s elektřinou povinen uhradit rozdíl ve výši dosud nezohledněného příspěvku ve prospěch operátora trhu do 10 pracovních dnů po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém došlo k opravě údajů potřebných pro zohlednění příspěvku. Pokud již došlo k zohlednění příspěvku nebo jeho části, obchodník s elektřinou ve lhůtě do 7 pracovních dnů po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém došlo k opravě údajů potřebných pro zohlednění příspěvku, o této skutečnosti informuje operátora trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu a současně sdělí identifikační číselný kód odběrného místa a výši dosud zohledněného příspěvku. Operátor trhu předá informaci o identifikačním číselném kódu odběrného místa, rozsahu neoprávněně zohledněného příspěvku a o obchodníkovi s elektřinou, který k rozhodnému dni podle § 2 odst. 1 měl sjednanou nebo jinak zajišťoval dodávku elektřiny do odběrného místa, ministerstvu.
(4) V případě zjištění rozdílu v poskytnutých finančních prostředcích, kdy operátor trhu poskytnul obchodníkovi s elektřinou nižší platbu na zohlednění příspěvku, než je stanovený příspěvek, je operátor trhu povinen uhradit rozdíl v prostředcích na zohlednění příspěvku ve prospěch obchodníka s elektřinou do 12 pracovních dnů po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém došlo k opravě údajů potřebných pro zohlednění příspěvku, s výjimkou případů, kdy operátor trhu požádá ministerstvo o poskytnutí dalších finančních prostředků na příspěvek podle § 3 odst. 3 a uhradí tento dluh na účet obchodníka s elektřinou do 4 pracovních dnů po obdržení finančních prostředků od ministerstva.
 
§ 9
zrušen
 
§ 10
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.
 
Příl.
Výše příspěvku a distribuční sazby sjednané v odběrných místech zákazníků v domácnosti, u kterých se zohledňuje příspěvek:
Distribuční sazba         Výše příspěvku
 
Sazba D0ld             3 500 Kč
Sazba D02d             3 500 Kč
Sazba D25d             3 500 Kč
Sazba D26d             2 000 Kč
Sazba D35d             2 000 Kč
Sazba D45d             2 000 Kč
Sazba D56d             2 000 Kč
Sazba D57d             2 000 Kč

Související dokumenty