182/2022 Sb., o stanovení charakteristik přiměřených požadavků na poskytování služby přístupu k internetu a přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě a parametrů jejich kvality v rámci univerzální služby

Schválený:
182/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 24. června 2022
o stanovení charakteristik přiměřených požadavků na poskytování služby přístupu k internetu a přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě a parametrů jejich kvality v rámci univerzální služby
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 258/2014 Sb. a zákona č. 374/2021 Sb., k provedení § 40 odst. 7 a § 47 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích:
 
§ 1
Charakteristika přiměřeného požadavku na poskytování služby přístupu k internetu v pevném místě, včetně připojení potřebného pro využívání služby
(1) Přiměřeným požadavkem na poskytování služby podle § 40 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích je požadavek na jedno připojení1) v místě bydliště spotřebitele, které se nachází ve stavebním objektu, v němž existuje podle základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí alespoň jeden byt.
(2) Přiměřeným požadavkem podle odstavce 1 není požadavek
a) spotřebitele, v jehož místě bydliště je již připojení umožňující využívání služby přístupu k internetu v pevném místě, splňující mezní hodnoty parametrů kvality univerzální služby podle § 5, zřízeno,
b) na připojení za předpokladu, že je v daném místě dostupný signál alespoň jedné veřejné mobilní komunikační sítě umožňující využívání služeb podle § 40 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích a splňující mezní hodnoty parametrů kvality univerzální služby podle § 5, nebo
c) na připojení v místě, které je v katastru nemovitostí označeno jako ostatní plochy, zemědělské pozemky, lesní pozemky nebo vodní plochy, nebo kde by připojení vyžadovalo náklady značně převyšující obvyklou výši. Náklady značně převyšující obvyklou výši se rozumí náklady poskytovatele univerzální služby na zřízení připojení převyšující o více než 50 % jeho průměrné jednotkové náklady na zřízení připojení.
 
§ 2
Charakteristika přiměřeného požadavku na poskytování služby přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě, včetně připojení potřebného pro využívání služby
(1) Přiměřeným požadavkem na poskytování služby podle § 40 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích je požadavek na jedno připojení v místě bydliště spotřebitele, které se nachází ve stavebním objektu, v němž existuje podle základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí alespoň jeden byt.
(2) Přiměřeným požadavkem podle odstavce 1 není požadavek
a) spotřebitele, v jehož místě bydliště již bylo připojení, jehož prostřednictvím je umožněno využívání přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě, splňující mezní hodnoty parametrů kvality univerzální služby podle § 5, zřízeno,
b) na připojení za předpokladu, že je v daném místě dostupný signál alespoň jedné veřejné mobilní komunikační sítě umožňující využívání přístupu k hlasové komunikační službě a splňující mezní hodnoty parametrů kvality univerzální služby podle § 5, nebo
c) na připojení v místě, které je v katastru nemovitostí označeno jako ostatní plochy, zemědělské pozemky, lesní pozemky nebo vodní plochy, nebo kde by připojení vyžadovalo náklady značně převyšující obvyklou výši. Náklady značně převyšující obvyklou výši se rozumí náklady poskytovatele univerzální služby na zřízení připojení převyšující o více než 50 % jeho průměrné jednotkové náklady na zřízení připojení.
Parametry kvality univerzální služby
 
§ 3
(1) Parametrem kvality univerzální služby přístupu k internetu a přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě je
a) doba, za kterou je zprovozněna služba přístupu k internetu nebo hlasová komunikační služba v pevném místě,
b) četnost poruch,
c) doba, za kterou je porucha odstraněna,
d) četnost reklamací na vyúčtování ceny.
(2) Parametrem kvality univerzální služby přístupu k internetu v pevném místě dále je
a) běžně dostupná rychlost služby přístupu k internetu (stahování a vkládání dat),
b) zpoždění služby přístupu k internetu.
 
§ 4
(1) Doba, za kterou je zprovozněna služba přístupu k internetu a přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě, je doba, udávaná v kalendářních dnech, ode dne, kdy spotřebitel podal závaznou objednávku služby podle § 40 odst. 1 nebo 3 zákona o elektronických komunikacích, do okamžiku zahájení poskytování služby.
(2) Četnost poruch je poměr počtu důvodných hlášení o poruše týkajících se zhoršení kvality služby nebo přerušení jejího poskytování podaných spotřebitelem vztažený k celkovému počtu aktivních připojení k síti poskytovatele univerzální služby v určeném časovém období; poruchy telekomunikačních koncových zařízení připojených ke koncovému bodu sítě se nezapočítají.
(3) Doba, za kterou je porucha odstraněna, je doba, počítaná v hodinách, od okamžiku nahlášení poruchy podle odstavce 2 spotřebitelem poskytovateli služby přístupu k internetu nebo poskytovateli hlasové komunikační služby nebo od okamžiku, kdy se poskytovatel o poruše dozvěděl, do okamžiku obnovení služby s parametry uvedenými ve smlouvě.
(4) Četnost reklamací na vyúčtování ceny za využívání služby přístupu k internetu a využívání hlasové komunikační služby je poměr počtu oprávněných reklamací k celkovému počtu všech vystavených vyúčtování v určeném období.
(5) Běžně dostupná rychlost služby přístupu k internetu je definována jako rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu může spotřebitel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během jednoho kalendářního dne. Rychlost se udává v megabitech za sekundu (Mbit/s).
(6) Zpoždění služby přístupu k internetu (latence) představuje dobu mezi okamžikem odeslání prvního bitu paketu ze zdroje do sítě, kde je přijat cílem a následně odeslán zpět ke zdroji, a okamžikem, kdy poslední bit zpětně odeslaného paketu dorazí do zdroje. Udává se v milisekundách (ms).
 
§ 5
Mezní hodnoty parametrů kvality univerzální služby jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.
 
§ 6
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot.
2. Vyhláška č. 327/2006 Sb., kterou se stanoví charakteristiky přiměřených požadavků na připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti a na přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě a podmínky přístupu k internetu v rámci univerzální služby.
3. Vyhláška č. 226/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/2006 Sb., kterou se stanoví charakteristiky přiměřených požadavků na připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a na přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě a podmínky přístupu k internetu v rámci univerzální služby.
4. Vyhláška č. 227/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot.
 
§ 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.
Příl.
Mezní hodnoty parametrů kvality univerzální služby
I-------------I-----------------I-----------------------------I--------------I
I   1   I    2    I       3       I    4   I
I-------------I-----------------I-----------------------------I--------------I
I  Parametr I   Parametr  I      Jednotka     I  Stanovená I
I  podle  I         I               I   mezní  I
I       I         I               I  hodnota  I
I-------------I-----------------I-----------------------------I--------------I
I § 3 odst. 1 I Doba, za kterou I Počet dnů, za které byla  I       I
I písm. a)  I je zprovozněna I poskytnuta funkční služba v I       I
I       I služba přístupu I pevném místě        I       I
I       I k internetu   I - v 95 % případů      I  <= 10   I
I       I nebo k hlasové I               I kalendářních I
I       I komunikační   I               I   dnů   I
I       I službě v pevném I               I       I 
I       I místě      I - v 99 % případů      I  <= 15   I
I       I         I               I kalendářních I
I       I         I               I   dnů   I
I       I         I-----------------------------I--------------I
I       I         I Procento případů poskytnutí I   100 %  I
I       I         I funkční služby v pevném   I       I
I       I         I místě v době dohodnuté se  I       I
I       I         I spotřebitelem        I       I
I-------------I-----------------I-----------------------------I--------------I
I § 3 odst. 1 I Četnost poruch I Poměr vyjádřený v      I  <= 10 %  I
I písm. b)  I         I procentech         I       I
I-------------I-----------------I-----------------------------I--------------I
I § 3 odst. 1 I Doba, za kterou I Doba odstranění       I       I 
I písm. c)  I je porucha   I - 80 % poruch        I <= 24 hodin I
I       I odstraněna   I - 95 % poruch        I <= 48 hodin I
I       I         I-----------------------------I--------------I
I       I         I Procento případů odstranění I   100 %  I
I       I         I poruchy v době dohodnuté se I       I
I       I         I spotřebitelem        I       I
I-------------I-----------------I-----------------------------I--------------I
I § 3 odst. 1 I Četnost     I Poměr vyjádřený v      I  <= 0,5 %  I
I písm. d)  I reklamací na  I procentech         I       I
I       I vyúčtování ceny I               I       I
I-------------I-----------------I-----------------------------I--------------I
I § 3 odst. 2 I Běžně dostupná I Minimální rychlost     I >= 10 Mbit/s I
I písm. a)  I rychlost    I stahování (download)    I       I
I       I přenosu dat   I Minimální rychlost vkládání I >= 1 Mbit/s I
I       I         I (upload)          I       I
I-------------I-----------------I-----------------------------I--------------I
I § 3 odst. 2 I Zpoždění služby I Rychlost odezvy připojení  I  <= 150 ms I
I písm. b)  I přístupu k   I (latence)          I       I
I       I internetu    I               I       I
I-------------I-----------------I-----------------------------I--------------I
1) § 40 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích.

Související dokumenty