205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022

Schválený:
205/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. června 2022
o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022 a prvního pololetí roku 2023
Změna: 439/2022 Sb.
Změna: 76/2023 Sb.
Vláda nařizuje podle § 8 odst. 6 a 8 zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.:
 
§ 1
(1) Příspěvek pro solidární domácnost (dále jen „příspěvek“) se poskytuje za kalendářní měsíce červenec 2022 až červen 2023,
a) sdílí-li ubytovaná osoba ubytování s žadatelem o příspěvek, ve výši 3 000 Kč za ubytovanou osobu za kalendářní měsíc; maximálně lze zohlednit 3 ubytované osoby za kalendářní měsíc v jedné solidární domácnosti,
b) nesdílí-li ubytovaná osoba ubytování s žadatelem o příspěvek, ve výši
1. 5 000 Kč za kalendářní měsíc za 1 ubytovanou osobu,
2. 9 000 Kč za kalendářní měsíc za 2 ubytované osoby,
3. 12 000 Kč za kalendářní měsíc za 3 ubytované osoby,
4. 14 000 Kč za kalendářní měsíc za 4 ubytované osoby, nebo
5. 15 000 Kč za kalendářní měsíc za 5 a více ubytovaných osob.
(2) Pokud žadatel o příspěvek splňuje v období kalendářního měsíce podmínky pro přiznání příspěvku podle odstavce 1 písm. a) a b), poskytne se mu příspěvek podle odstavce 1 písm. a) i b).
(3) Pro účely příspěvku podle odstavce 1 se zohlední pouze ubytované osoby, kterým bylo ubytování v období kalendářního měsíce poskytnuto po dobu nejméně 16 dnů po sobě jdoucích.
 
§ 2
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.
(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 30. června 2023.
Předseda vlády:
v z. Mgr. Bc. Rakušan v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty