308/2022 Sb., o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech

Schválený:
308/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. října 2022
o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
Vláda nařizuje podle § 5a odst. 2 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb., (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Ustanovení § 5a odst. 1 věty první zákona se nevztahuje na žádost o udělení oprávnění k pobytu za účelem studia podle § 64 písm. a) a d) zákona o pobytu cizinců na území České republiky podávanou občanem Ukrajiny uvedeným v § 5 odst. 1 písm. c) nebo d) zákona.
 
§ 2
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem, kterým pozbývá platnosti § 5a zákona.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr zahraničních věcí:
Bc. Lipavský v. r.

Související dokumenty