FZ05/2022 Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2023

Schválený:
FZ05/2022
Informace
Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2023
Dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je výběrem daní pověřeno
14 finančních úřadů
(finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a 13 finančních úřadů s územní působností krajů České republiky) a
Specializovaný finanční úřad
(dále jen "SFÚ") s působností na celém území České republiky.
Daňový subjekt může daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit
bezhotovostně
např. pomocí
internetového a mobilního bankovnictví
nebo
bankovním příkazem
k úhradě přímo
v
bance - viz v článku kapitola
I. Bezhotovostní placení formou bankovního příkazu úhradě,
případně v hotovosti prostřednictvím
Poštovní poukázky A
- viz v článku kapitola
II. Platby v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A
.
K úhradě
daně z nemovitých věcí
lze využít i služeb České pošty, s. p. tzv.
SIPO
- viz v článku kapitola
III. Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
.
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH",
příjemce plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň
z dotčeného plnění přímo na bankovní účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění - viz v článku kapitola
IV. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
.
Daně se platí místně příslušnému finančnímu úřadu v české měně, s výjimkou placení
daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH") ve zvláštním režimu jednoho správního místa
, které je realizováno bezhotovostním převodem v eurech na příslušný bankovní účet
Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
- viz v článku kapitola
V. Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa - OSS
.
Při
bezhotovostním placení daní ze zahraničí
je nutné uvádět čísla daňových bankovních účtů finančních úřadů ve speciálním formátu mezinárodního čísla bankovního účtu (International Bank Account Number) - viz v článku kapitola
VI. IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty finančních úřadů
.
Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.
Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z
předčíslí bankovního účtu
, z
matrikové části
a z
kódu banky
. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe
odděleny pomlčkou
, za matrikovou částí bez mezery následuje
lomítko
a
směrový kód České národní banky
(dále jen "ČNB"), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).
Základní části bankovního účtu:
-
Předčíslí bankovního účtu
(PBÚ) v rozsahu dvou až šesti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je bankovní účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je bankovní předčíslí účtu vždy shodné pro všechny finanční úřady. Seznam předčíslí bankovních účtů pro jednotlivé druhy daní je uveden v
Příloze č. 2
(pro finanční úřady kromě SFÚ) a
v
Příloze č. 3
je uveden seznam bankovních účtů pro jednotlivé druhy daní pro SFÚ.
-
Matriková část
(matrika) jednoznačně určuje finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho finančního úřadu mají vždy stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden v
Příloze č. 1
(pro finanční úřady včetně SFÚ).
Jako
příklad
uvádíme konstrukci celého
čísla bankovního účtu
pro úhradu
daně silniční
u
Finančního úřadu pro Středočeský kraj
: 748-77628111/0710.
Za
den platby
daně je považován den, kdy je částka připsána na bankovní účet příslušného správce daně, tzn. finančního úřadu, vedeného v ČNB.
I. Bezhotovostní placení formou bankovního příkazu k úhradě
V případě
příkazu k úhradě v rámci internetového a mobilního bankovnictví
upozorňujeme, že je důležité ověřit si u banky, jaká má pravidla při uvádění čísla bankovního účtu. Úplné
číslo bankovního účtu
pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se skládá z
předčíslí
,
pomlčky
a
čísla matriky
(tj. ve tvaru "
předčíslí-matrika
"). V rámci internetového a mobilního bankovnictví může být v některých případech vyžadováno vyplnění úplného čísla bankovního účtu, v jiných případech ale může být vyžadováno vyplnění jednotlivých položek.
Daňový subjekt má také možnost odeslat platbu daně formou
bankovního příkazu k úhradě
ze svého bankovního účtu na pobočce banky. Řídí se přitom pokyny příslušné banky k vyplnění bankovního příkazu buď vyplněním položek do příslušného
bankovního formuláře,
nebo k tomu použije
rubovou stranu poštovní poukázky typu A
. V tomto případě musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky.
Předčíslí bankovního účtu
(PBÚ) je nezbytné vyplnit správně, aby zaslaná platba byla přijata na konkrétní daň. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v
Příloze č. 2
(pro finanční úřady kromě SFÚ) a seznam bankovních účtů pro SFÚ pro jednotlivé druhy daní je uveden v
Příloze č. 3
.
Číslo účtu
(matriková část) je uvedeno v
Příloze č. 1
(pro finanční úřady včetně SFÚ).
Kód banky
- musí být vždy vyplněn kódem
0710
(kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
Žádáme všechny daňové subjekty, aby při vyplňování údajů
příkazu k úhradě
pomocí internetového bankovnictví nebo formuláře věnovaly zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovaly případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.
Variabilní symbol -
prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt u druhu daně, kterou hradí, registrační povinnost a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce, tzn. při placení na bankovní účet finančního úřadu s předčíslím
35 Zvláštní prostředky - exekuce
, se do kolonky pro variabilní symbol vyplňuje
variabilní symbol exekučního příkazu
. V případě
zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
je třeba postupovat při vyplnění variabilního symbolu dle kapitoly
IV. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
.
Specifický symbol
- v případě
zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
je třeba postupovat při vyplnění specifického symbolu dle kapitoly
IV. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
. V ostatních případech je vyplnění položky nepovinné.
Konstantní symbol
není třeba vyplňovat.
Datum splatnosti -
mělo by být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky finančního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.
Zpráva pro příjemce
- zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního způsobu
zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
je třeba postupovat při vyplnění zprávy pro příjemce dle kapitoly
IV. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
.
Ostatní položky uvedené v nabídce internetového a mobilního bankovnictví nebo na bankovních formulářích jsou pouze pro potřebu klienta nebo banky klienta a nejsou pro finanční úřady potřebné. Současně doporučujeme ověřit si, jaká má příslušná banka pravidla u jednotlivých druhů plateb (platebního styku) pro data splatnosti.
II. Platby v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A
Česká pošta, s. p. používá
Poštovní poukázky A
pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Tato forma placení daní není osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku A lze použít pro platby všech druhů daní.
Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na provozovně České pošty, s. p. poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty, s. p. a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta, s. p. automatizovaně přenáší finančnímu úřadu. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba daně byla finančnímu úřadu doručena a byla bez problémů identifikována.
Na
Poštovní poukázce A
se musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé
číslice
byly
dobře identifikovatelné
(jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána
černá barva písma
(při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).
Na Poštovní poukázce A se vyplňují následující údaje:
-
nebo
Částka Kč
- uvádí se částka poukazované platby daně v hotovosti v Kč.
-
Slovy
- v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
-
Adresa majitele účtu
- uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
-
Č. účtu / Kód banky
- číslo bankovního účtu musí být uvedeno v levé části Poštovní poukázky A přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu, tj. ve tvaru
předčíslí-matrika/kód banky
.
-
Ve prospěch účtu
- položka v pravé části Poštovní poukázky A obsahuje číselné označení
předčíslí
a
matriky
finančního úřadu, tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o vedoucí nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu).
-
V. symbol
(Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt u druhu daně, kterou hradí, registrační povinnost a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce, tzn. při placení na bankovní účet finančního úřadu s předčíslím
35 Zvláštní prostředky - exekuce
, se do kolonky pro variabilní symbol vyplňuje
variabilní symbol exekučního příkazu
. V případě
zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
je třeba postupovat při vyplnění variabilního symbolu dle kapitoly
IV. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
.
-
S. symbol
(Specifický symbol) - v případě
zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
je třeba postupovat při vyplnění specifického symbolu dle kapitoly
IV. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
. V ostatních případech je vyplnění položky nepovinné.
-
Odesílatel
- uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
-
Zpráva pro příjemce
- zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního způsobu
zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
je nutné se řídit při vyplnění zprávy pro příjemce kapitolou
IV. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
.
-
Tr. kód
(Transakční kód) - je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.
-
Kód banky
- musí být vždy vyplněn kódem
0710
(kód ČNB).
-
K. symbol
(Konstantní symbol) - není třeba vyplňovat.
III. Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Daň z nemovitých věcí
je možné platit mimo jiné i
prostřednictvím soustředěného inkasa plateb obyvatelstva
(dále jen "SIPO"). Daň z nemovitých věcí se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z nemovitých věcí"). Generální finanční ředitelství podle ustanovení § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), určilo
podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
od zdaňovacího období roku 2016 (dále jen "Podmínky"), jejichž úplné znění je zveřejněno na internetových stránkách Finanční správy ČR (http://www.financnisprava.cz) a na úředních deskách všech finančních úřadů.
Platit daň prostřednictvím SIPO mohou
pouze fyzické osoby, které jsou poplatníky
, kterým bylo Českou poštou, s. p.
přiděleno spojovací číslo
, a na dané zdaňovací období jim byla stanovena daň z nemovitých věcí a předepsána na jejich osobní daňový účet. Poplatníkům není umožněno platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím spojovacího čísla třetí osoby. Podle Podmínek tedy není možné, aby společný zástupce poplatníků platil daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, pokud je spojovací číslo přiděleno jinému z těchto poplatníků. Společný zástupce musí mít vždy přiděleno své vlastní spojovací číslo. Podává-li jeden z manželů daňové přiznání jako společný zástupce, nemůže použít spojovací číslo druhého z manželů, ale musí mít přiděleno své vlastní spojovací číslo.
Poplatník, který má zájem o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, vyplní tiskopis
Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
(dále jen "Oznámení"). Oznámení poplatník uplatní u místně a věcně příslušného finančního úřadu nejpozději
do 31. ledna zdaňovacího období
, od kterého má být daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO placena. Poplatník, který chce platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na více finančních úřadech, musí uplatnit Oznámení
na každém příslušném finančním úřadě samostatně.
Na základě uplatněného Oznámení bude daň z nemovitých věcí hrazena prostřednictvím SIPO i v následujících zdaňovacích obdobích, pokud poplatník neuplatní u příslušného finančního úřadu oznámení, kterým ukončí placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Oznámení uplatněné poplatníkem po stanoveném
termínu
bude sice správcem daně přijato,
aplikováno bude však až od následujícího zdaňovacího období
. Poplatník
nebude
o této skutečnosti správcem daně vyrozuměn.
Oznámení je také možné zaslat správci daně prostřednictvím datové schránky, popřípadě je možné podání učinit i prostřednictvím "Obecné písemnosti" k níž do přílohy vloží vyplněný (např. naskenovaný) tiskopis Oznámení a doklad prokazující přidělení spojovacího čísla. Podání musí ale splňovat podmínky dle § 71 daňového řádu. Je důležité upozornit, že
nedílnou součástí Oznámení je doklad prokazující přidělení spojovacího čísla
(např. doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální platební doklad SIPO, resp. rozpis bezhotovostní platby SIPO). Doklad prokazující přidělení spojovacího čísla je možné přiložit v prosté kopii. Prostřednictvím SIPO je umožněno platit daň z nemovitých věcí pouze v
aktuální výši celkové roční daně z nemovitých věcí
stanovené na zdaňovací období příslušným finančním úřadě. Pokud celková roční daň z nemovitých věcí přesahuje 5 000 Kč, bude prostřednictvím SIPO placena pouze ve splátkách podle § 15 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí a nelze ji uhradit najednou. U poplatníků daně z nemovitých věcí provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb je daň z nemovitých věcí splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období. U ostatních poplatníků je daň z nemovitých věcí splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období. Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období.
Případné nedoplatky na dani z nemovitých věcí, doměřenou daň z nemovitých věcí a příslušenství daně z nemovitých věcí
nelze hradit prostřednictvím SIPO
, musí být uhrazeny jiným způsobem. Pokud poplatník chce při platbě prostřednictvím SIPO zohlednit přeplatek na dani z nemovitých věcí, označí tuto skutečnost v Oznámení. Nebude-li zohlednění přeplatku v Oznámení označeno, bude prostřednictvím SIPO uhrazena daň z nemovitých věcí bez zohlednění případného přeplatku na dani z nemovitých věcí. Pokud doručíte vyplněné
Oznámení
společně s Vaším
spojovacím číslem SIPO
na příslušný finanční úřad
do 31. ledna 2023
, správce daně provede úhradu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO již na zdaňovací období roku 2023. Provedení úhrady daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO zjistíte v rozpisu bezhotovostní platby SIPO, kde bude daň z nemovitých věcí uvedena pod kódem poplatku:
740
, název poplatku:
Daň-nemovitosti
a v detailu bude uveden příslušný finanční úřad, kterému je daň z nemovitých věcí uhrazena. Doporučujeme všem poplatníkům, kteří SIPO využívají a rozhodnou se platit daň z nemovitých věcí také prostřednictvím SIPO, aby provedli kontrolu nastaveného limitu SIPO u své banky a případně
provedli navýšení tohoto limitu o částku daně z nemovitých věcí
.
IV. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
Zákon o DPH upravuje
ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň
. V § 108a zákona o DPH je zakotveno
ručení oprávněného příjemce,
tj. osoby, jejíž postavení upravuje zákon o spotřebních daních. Využije-li oprávněný příjemce zvláštní způsob zajištění daně, hledí se na něj pro účely zvláštního způsobu zajištění daně jako na
příjemce zdanitelného plnění.
Realizaci zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH, tedy postupu, kdy
příjemce plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň z dotčeného plnění přímo na účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění,
je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Při placení daně za poskytovatele zdanitelného plnění je nutné vyplnit položky:
variabilní symbol, specifický symbol a zprávu pro příjemce
.
Úhrada příjemcem za poskytovatele zdanitelného plnění musí být řádně identifikována. V ustanovení § 109a odst. 2 písm. a) až d) zákona o DPH, jsou stanoveny údaje, které mají být pro správnou identifikaci uvedeny:
a) identifikace poskytovatele zdanitelného plnění,
b) daň, na kterou je úhrada určena,
c) identifikace příjemce zdanitelného plnění,
d) den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění.
Příjemce zdanitelného plnění,
popřípadě
oprávněný příjemce
uvede při
bezhotovostním platebním styku
nebo při
hotovostní platbě
přes Českou poštu, s. p. na Poštovní poukázce A následující údaje:
Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) 80039
, vyplněním této položky je určena daň (viz výše uvedené
písm. b)
.
PBÚ 80039
pro zajištění daně dle zákona o DPH je rovněž uvedeno v seznamu předčíslí pro jednotlivé druhy daní v
Příloze č. 2
(pro finanční úřady kromě SFÚ) a v seznamu bankovních účtů pro jednotlivé druhy daní v
Příloze č. 3
(pro SFÚ).
Číslo účtu
(matriková část) je uvedeno v
Příloze č. 1
(pro finanční úřady včetně SFÚ). Úhradu provést na účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění.
Kód banky
-
0710
(kód ČNB).
Variabilní symbol
- uvádí se
kmenová část DIČ
(daňové identifikační číslo)
poskytovatele zdanitelného plnění
(tj. identifikační číslo, rodné číslo nebo vlastní identifikátor přidělený správcem daně), viz výše uvedené
písm. a)
.
Specifický symbol
- uvádí se kmenová
část DIČ příjemce zdanitelného plnění
(potažmo
DIČ oprávněného příjemce,
hradí-li zajištění), viz výše uvedené
písm. c)
.
Konstantní symbol
- není třeba vyplňovat.
Zpráva pro příjemce
- uvede se informace z výše zmíněného
písm. d).
Příjemce zdanitelného plnění
do zprávy pro příjemce uvede:
-
den uskutečnění zdanitelného plnění
ve tvaru:
DD/MM/RRRR-P
Příklad
:
den uskutečnění zdanitelného plnění je 17. 3. 2023, tzn. 17/03/2023-P
nebo
-
den přijetí úplaty
ve tvaru:
DD/MM/RRRR-U
Příklad: den přijetí úplaty je 21. 4. 2023, tzn. 21/04/2023-U
Oprávněný příjemce
do zprávy pro příjemce uvede:
-
den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu
ve tvaru:
DD/MM/RRRR-O
Příklad: den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu je 6. 4. 2023, tzn. 06/04/2023
Toto datum se pro dané účely identifikace platby považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění.
V. Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa - OSS
V rámci zjednodušení plnění povinností k
DPH
byl pro
poskytovatele vybraných plnění
zaveden
zvláštní režim jednoho správního místa
. Tento režim se rovněž označuje jako tzv. One Stop Shop (dále jen "OSS").
Podrobnější informace k OSS jsou k dispozici na
internetových stránkách Finanční správy ČR
(https://www.financnisprava.cz) v rámci nabídky
Mezinárodní spolupráce - Mezinárodní spolupráce a DPH - One Stop Shop (OSS)
:
https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph.
Daňový subjekt (osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel) platí DPH v eurech
na příslušný bankovní účet správce daně, a to
bezhotovostním převodem
. K platbě vždy uvádí jednoznačné
referenční číslo příslušného daňového přiznání
.
Platba je uhrazena správci daně v den, kdy je podáno daňového přiznání nebo nejpozději v den, kdy mělo být daňové přiznání podáno. Platba je považována za provedenou v den, kdy je připsána na bankovní účet správce daně. Každé daňové přiznání musí být uhrazeno samostatně.
Platby daně v režimu OSS je třeba provést bezhotovostním převodem na číslo bankovního účtu
Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
vedeného v ČNB v eurech:
IBAN účtu: CZ55 0710 0345 3401 7765 3621
BIC (SWIFT kód) banky: CNBACZPP
Tuzemský formát účtu: 34534-177653621/0710
Referenční číslo daňového přiznání
se uvádí v platebním příkazu do položky "
Zpráva pro příjemce
".
Struktura
referenčního čísla daňového přiznání
pro jednotlivé režimy s příklady a vysvětlivkami:
1/
Referenční číslo daňového přiznání
pro
EU režim
obsahuje
kód členského státu identifikace
, identifikační číslo pro DPH pro EU režim tzv.
DIČ
,
zdaňovací období
(čtvrtletí a rok) ve tvaru:
-
KOD ZEMĚ/DIČ/ČTVRTLETÍ.ROK
,
Příklad pro EU režim: CZ/CZxxxxxxxxxx/Q3.2023)
Vysvětlivky:
x
je 8 až 10místný číselný kód
2/
Referenční číslo daňového přiznání
pro
Non EU režim
obsahuje
kód členského státu identifikace
, daňové evidenční číslo tzv.
DEČ
pro Non EU režim,
zdaňovací období
(čtvrtletí a rok) ve tvaru:
-
KOD ZEMĚ/DEČ/ČTVRTLETÍ.ROK
Příklad pro Non EU režim: CZ/EUxxxyyyyyz/Q3.2023
Vysvětlivky:
x
je 3místný číselný kód ISO členského státu identifikace,
y
je 5místné číslo přidělené členským státem identifikace,
z
je kontrolní číslice.
3/
Referenční číslo daňového přiznání
pro dovozní režim obsahuje
kód členského státu identifikace
, daňové evidenční číslo tzv.
DEČ
dovozní režim,
zdaňovací období
(měsíc a rok) ve tvaru:
-
KOD ZEMĚ/DEČ/MĚSÍC.ROK
Příklad pro dovozní režim: CZ/IMxxxyyyyyyz/M07.2023
Vysvětlivky:
x
je 3místný číselný kód ISO členského státu identifikace,
y
je 6místné číslo přidělené členským státem identifikace,
z
je kontrolní číslice.
VI. IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty finančních úřadů
Pro zajištění bezproblémového placení daní na účty finančních úřadů v rámci
mezinárodního bezhotovostního platebního styku
je nutné znát správný postup při poukazování finančních prostředků na jejich účty a současně i jejich bankovní čísla.
Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit daň na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.
V rámci
mezinárodního platebního styku
se zahraničím je používán pro značení čísel bankovních účtů kód IBAN (International Bank Account Number), tj. mezinárodní číslo bankovního účtu. Toto číslo bankovního účtu má stanovenou konstrukci. Konkrétní podobu čísla účtu ve formátu IBAN vytváří banka, která účet vede. V případě bankovních účtů finančních úřadů pro placení daní se jedná o ČNB.
Pro každý jednotlivý stát je definována vlastní struktura s tím, že je pevně stanovena pozice, na které je uveden kód banky (popř. pobočky banky) a číslo účtu. IBAN může obsahovat číslice a velká písmena při maximálním počtu 30 znaků.
Standard stanovuje pro Českou republiku mezinárodní formát čísla účtu takto:
- 2 znaky - kód země (CZ pro Českou republiku),
- 2 znaky - kontrolní číslice (ochrana proti chybně zadanému číslu),
- 4 znaky - kód banky,
- 6 znaků - předčíslí bankovního účtu,
- 10 znaků - číslo účtu (matrika finančního úřadu).
Jako příklad uvádíme číslo mezinárodního bankovního účtu Finančního úřadu pro Středočeský kraj pro placení daně z nemovitých věcí vedeného u ČNB.
Úplný tvar čísla účtu v tuzemském formátu:
7755-77628111/0710
Účet ve tvaru
IBAN
:
CZ30 0710 0077 5500 7762 8111
V písemném styku se uvádí IBAN po 4 znacích odděleně s mezerami, elektronicky se mezery neuvádějí.
IBAN v písemném styku: CZ30 0710 0077 5500 7762 8111
IBAN v elektronickém styku: CZ3007100077550077628111
Na internetových stránkách ČNB (www.cnb.cz) v rámci nabídky
Platební styk
a v její dílčí nabídce
IBAN
je možné získat nejen mnoho dalších informací, ale především lze vypočítat tvar IBAN pomocí tzv.
IBAN kalkulátoru
zadáním jednotlivých položek čísla bankovního účtu v tuzemském formátu:
- první část čísla účtu (= předčíslí bankovního účtu),
- druhá část čísla účtu (= vlastní číslo účtu, tzv. matrika),
- kód banky (= 0710)
nebo rozklíčovat kód IBAN na jednotlivé položky.
Seznam úplných čísel bankovních účtů finančních úřadů v mezinárodním formátu IBAN nejčastěji placených daní je uveden v
Příloze č. 5
.
___________________________________________________________________________
Jako doplnění k výše uvedenému sdělujeme, že článek
Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2023
, který je rozdělen do šesti kapitol:
I. Bezhotovostní placení formou bankovního příkazu k úhradě
II. Platby v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A
III. Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
IV. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
V. Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa - OSS
VI. IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty finančních úřadů
včetně jeho pěti příloh (viz dále) je možné nalézt na internetových stránkách Finanční správy ČR (http://www.financnisprava.cz), kde jsou k dispozici i další doplňkové informace jako např. daňový kalendář, adresář finančních úřadů a další.
  Příloha č. 1  Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů včetně Specializovaného 
          finančního úřadu,
  Příloha č. 2  Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů kromě Specializovaného 
          finančního úřadu pro placení daní,
  Příloha č. 3  Bankovní účty Specializovaného finančního úřadu pro placení daní,
  Příloha č. 4  Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní,
  Příloha č. 5  Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní 
          (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí.
Ing. Božena Vodičková, v. r.
vedoucí Oddělení evidence a převodů daní
Generální finanční ředitelství
 
Příloha č. 1
Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) včetně Specializovaného finančního úřadu (SFÚ) (bankovní účty jsou vedeny v Kč)
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
    I Název finančního úřadu         I Sídlo finančního úřadu I Matrika I Kód banky I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro hlavní město Prahu  I     Praha     I 77628031 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro Středočeský kraj   I     Praha     I 77628111 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro Jihočeský kraj    I  České Budějovice  I 77627231 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro Plzeňský kraj    I     Plzeň     I 77627311 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro Karlovarský kraj   I   Karlovy Vary   I 77629341 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro Ústecký kraj     I   Ústí nad Labem   I 77621411 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro Liberecký kraj    I    Liberec     I 77628461 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro Královéhradecký kraj I   Hradec Králové   I 77626511 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro Pardubický kraj   I    Pardubice    I 77622561 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro Kraj Vysočina    I    Jihlava     I 67626681 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro Jihomoravský kraj  I     Brno     I 77628621 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro Olomoucký kraj    I    Olomouc     I 47623811 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj I    Ostrava     I 77621761 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Finanční úřad pro Zlínský kraj     I     Zlín     I 47620661 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
I Specializovaný finanční úřad      I     Praha     I 77620021 I  0710  I
I----------------------------------------I------------------------I----------I-----------I
 
Příloha č. 2
Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) kromě Specializovaného finančního úřadu pro placení daní (bankovní účty jsou vedeny v Kč)
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Název daně                            I Předčíslí I
I                                 I  účtu  I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Daň dědická dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013   I  7739  I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Daň silniční                           I  748  I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb. platného I  7691  I
I do 31. 12. 2020                         I      I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Daň z nemovitých věcí dle z. č. 338/1992 Sb. (do 31. 12. 2013  I  7755  I
I daň z nemovitostí)                        I      I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Daň z převodu nemovitostí dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. I  7763  I
I 12. 2013                             I      I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Daň z přidané hodnoty1)                     I  705  I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní  I  7720  I
I sazby                              I      I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání        I  721  I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti         I  713  I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Daň z příjmů právnických osob                  I  7704  I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní  I  7712  I
I sazby                              I      I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Ministerstvo pro I  5856  I
I místní rozvoj                          I      I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení  I  5725  I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní finanční  I  5661  I
I aktiva                              I      I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní fond    I  5717  I
I životního prostředí                       I      I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní fondy   I  5733  I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet  I  4722  I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond II      I  5776  I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Odvody za porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond       I  5784  I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Paušální daň a paušální veřejná pojistná2)            I  2866  I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Pokuty a náklady řízení dle z. č. 254/2004 Sb. - omezení plateb I  2735  I
I v hotovosti                           I      I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Pokuty a náklady řízení za porušení povinností při elektronické I  4837  I
I evidenci tržeb                          I      I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu (z. č. 586/1992 Sb.)  I  4829  I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním     I  4810  I
I hlášením (z. č. 235/2004 Sb.)                  I      I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Pokuty, sankce a náklady řízení ve správním řízení        I  3754  I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Příslušenství daně z hazardních her               I  14701  I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Příslušenství daní                        I  4706  I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Příslušenství pojistného na důchodové spoření placené osobou   I  9136  I
I samostatně výdělečně činnou                   I      I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem  I  9144  I
I pojistného                            I      I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Správní poplatky                         I  3711  I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a  I  13717  I
I Odvolacímu finančnímu ředitelství 3)               I      I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
    I Zvláštní prostředky - dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.)   I  70033  I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Zvláštní prostředky - exekuce                  I  35   I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Zvláštní prostředky - konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., I  30031  I
I z. č. 182/2006 Sb.)                       I      I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Zvláštní prostředky - mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004   I  50032  I
I Sb., z. č. 471/2011 Sb.)                     I      I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.)    I  80039  I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 280/2009 Sb.)    I  20036  I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
I Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.)    I  10030  I
I------------------------------------------------------------------I-----------I
Vysvětlivky:
1) Bankovní účet s předčíslím
705 Daň z přidané hodnoty
nelze použít k úhradě DPH-zvláštní režim jednoho správního místa, tzv. One Stop Shop (OSS).
2) Bankovní účet s předčíslím
2866 Paušální daň a paušální veřejná pojistná
je určen pro placení záloh na paušální daň a paušální veřejná pojistná.
3) Bankovní účet s předčíslím
13717 Správní poplatky
má pouze Finanční úřad pro hlavní město Prahu (číslo bankovního účtu:
13717-77628031/0710
) k placení správních poplatků
Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ)
a Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (číslo bankovního účtu:
13717-77628621/0710
) k placení správních poplatků
Odvolacímu finančnímu ředitelství (OFŘ)
.
 
Příloha č. 3
Bankovní účty Specializovaného finančního úřadu pro placení daní (bankovní účty jsou vedeny v Kč)
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Název daně               I Předčíslí I Matrika I Kód banky I
I                    I  účtu  I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Daň silniční              I  748  I 77620021 I  0710  I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Daň z hazardních her dle § 3 odst. 1  I  2815  I 77620021 I  0710  I
I písm. a), b), c), d), f), g), h) z. č. I      I     I      I
I 187/2016 Sb.              I      I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Daň z přidané hodnoty 1)        I  705  I 77620021 I  0710  I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Daň z příjmů fyzických osob - vybírané I  7720  I 77620021 I  0710  I
I srážkou podle zvláštní sazby      I      I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Daň z příjmů fyzických osob ze závislé I  713  I 77620021 I  0710  I
I činnosti                I      I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Daň z příjmů právnických osob     I  7704  I 77620021 I  0710  I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Daň z příjmů právnických osob -    I  7712  I 77620021 I  0710  I
I vybírané srážkou podle zvláštní sazby I      I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Daň z neočekávaných zisků 2)      I  7878  I 77620021 I  0710  I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Daň z technických her dle § 3 odst. 1 I  2823  I 77620021 I  0710  I
I písm. e) z. č. 187/2016 Sb.      I      I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Odvod z elektřiny ze slunečního záření I  1716  I 77620021 I  0710  I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Odvod z loterií a jiných podobných her I  2639  I 77620021 I  0710  I
I dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb.  I      I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Odvod z loterií a jiných podobných her I  2655  I 77620021 I  0710  I
I dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č.     I      I     I      I
I 202/1990 Sb.              I      I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové I  5856  I 77620021 I  0710  I
I kázně - Ministerstvo pro místní rozvoj I      I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové I  5725  I 77620021 I  0710  I
I kázně - podpora bydlení        I      I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové I  5661  I 77620021 I  0710  I
I kázně - Státní finanční aktiva     I      I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové I  5717  I 77620021 I  0710  I
I kázně - Státní fond životního     I      I     I      I
I prostředí               I      I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové I  5733  I 77620021 I  0710  I
I kázně - státní fondy          I      I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Odvody a penále za porušení rozpočtové I  4722  I 77620021 I  0710  I
I kázně - státní rozpočet        I      I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Odvody za porušení rozpočtové kázně - I  5776  I 77620021 I  0710  I
I Národní fond II            I      I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Odvody za porušení rozpočtové kázně - I  5784  I 77620021 I  0710  I
I Rezervní fond             I      I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Pokuty a náklady řízení dle z. č.   I  2735  I 77620021 I  0710  I
I 254/2004 Sb. - omezení plateb v    I      I     I      I
I hotovosti               I      I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Pokuty a náklady řízení za porušení  I  4837  I 77620021 I  0710  I
I povinností při elektronické evidenci  I      I     I      I
I tržeb                 I      I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Pokuty za porušení povinností     I  4810  I 77620021 I  0710  I
I souvisejících s kontrolním hlášením  I      I     I      I
I (z. č. 235/2004 Sb.)          I      I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Pokuty, sankce a náklady řízení ve   I  3754  I 77620021 I  0710  I
I správním řízení            I      I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Poplatek za správu majetku3)      I  4861  I 77620021 I  0710  I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Příslušenství daně z hazardních her  I  14701  I 77620021 I  0710  I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Příslušenství daní           I  4706  I 77620021 I  0710  I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Příslušenství     pojistného na důchodové I  9144  I 77620021 I  0710  I
I spoření sražené plátcem pojistného   I      I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Správní poplatky            I  3711  I 77620021 I  0710  I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Zvláštní prostředky - dobrovolné    I  70033  I 77620021 I  0710  I
I platby (z. č. 280/2009 Sb.)      I      I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Zvláštní prostředky - exekuce     I  35   I 77620021 I  0710  I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Zvláštní prostředky - konkurzní    I  30031  I 77620021 I  0710  I
I pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., z. č. I      I     I      I
I 182/2006 Sb.)             I      I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Zvláštní prostředky - mezinárodní   I  50032  I 77620021 I  0710  I
I pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. I      I     I      I
I 471/2011 Sb.)             I      I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Zvláštní prostředky - zajištění daně  I  80039  I 77620021 I  0710  I
I (z. č. 235/2004 Sb.)          I      I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Zvláštní prostředky - zajištění daně  I  20036  I 77620021 I  0710  I
I (z. č. 280/2009 Sb.)          I      I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
I Zvláštní prostředky - zajištění daně  I  10030  I 77620021 I  0710  I
I (z. č. 586/1992 Sb.)          I      I     I      I
I----------------------------------------I-----------I----------I-----------I
Vysvětlivky:
1) Bankovní účet s předčíslím
705 - Daň z přidané hodnoty
nelze použít k úhradě DPH- zvláštní režim jednoho správního místa, tzv. One Stop Shop (OSS).
2) Bankovní účet s předčíslím
7878 - Daň z neočekávaných zisků
bude otevřen k 1. 2. 2023
3) Nový bankovní účet s předčíslím
4861 - Poplatek za správu majetku
- na základě novely zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí
 
Příloha č. 4
Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (bankovní účty jsou vedeny v Kč)
I----------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I--------------------I----------- ---------I--------------------I
I Název finančního   I  Daň z přidané  I   v vra O    I   v vra O    I v vra O      I v vra O      I v vra O      I Daň silniční   I Daň z nemovitých  I Daň z nabytí    I Paušální daň a   I
I úřadu        I   hodnoty   I  Daň z příjmů  I  Daň z příjmů  I Daň z příjmů   I Daň z příjmů   I Daň z příjmů    I          I věcí*       I nemovitých věcí*** I paušální veřejná  I
I           I          I právnických osob I právnických osob I fyzických osob  I fyzických osob ze I fyzických osob   I          I          I          I pojistná****    I
I           I          I          I vybírané srážkou I podávajících   I závislé činnosti I vybírané srážkou  I          I          I          I          I
I           I          I          I dle zvláštní sazby I přiznání     I          I dle zvláštní sazby I          I          I          I          I
I----------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I--------------------I----------- ---------I--------------------I
I Finanční úřad pro  I 705-77628031/0710 I 7704-77628031/0710 I 7712-77628031/0710 I 721-77628031/0710 I 713-77628031/0710 I 7720-77628031/0710 I 748-77628031/0710 I 7755-77628031/0710 I 7691-77628031/0710 I 2866-77628031/0710 I
I hlavní město Prahu  I          I          I          I          I          I          I          I          I          I          I
I----------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I--------------------I----------- ---------I--------------------I
I Finanční úřad pro  I 705-77628111/0710 I 7704-77628111/0710 I 7712-77628111/0710 I 721-77628111/0710 I 713-77628111/0710 I 7720-77628111/0710 I 748-77628111/0710 I 7755-77628111/0710 I 7691-77628111/0710 I 2866-77628111/0710 I
I Středočeský kraj   I          I          I          I          I          I          I          I          I          I          I
I----------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I--------------------I----------- ---------I--------------------I
I Finanční úřad pro  I 705-77627231/0710 I 7704-77627231/0710 I 7712-77627231/0710 I 721-77627231/0710 I 713-77627231/0710 I 7720-77627231/0710 I 748-77627231/0710 I 7755-77627231/0710 I 7691-77627231/0710 I 2866-77627231/0710 I
I Jihočeský kraj    I          I          I          I          I          I          I          I          I          I          I
I----------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I--------------------I----------- ---------I--------------------I
I Finanční úřad pro  I 705-77627311/0710 I 7704-77627311/0710 I 7712-77627311/0710 I 721-77627311/0710 I 713-77627311/0710 I 7720-77627311/0710 I 748-77627311/0710 I 7755-77627311/0710 I 7691-77627311/0710 I 2866-77627311/0710 I
I Plzeňský kraj    I          I          I          I          I          I          I          I          I          I          I
I----------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I--------------------I----------- ---------I--------------------I
I Finanční úřad pro  I 705-77629341/0710 I 7704-77629341/0710 I 7712-77629341/0710 I 721-77629341/0710 I 713-77629341/0710 I 7720-77629341/0710 I 748-77629341/0710 I 7755-77629341/0710 I 7691-77629341/0710 I 2866-77629341/0710 I
I Karlovarský kraj   I          I          I          I          I          I          I          I          I          I          I
I----------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I--------------------I----------- ---------I--------------------I
I Finanční úřad pro  I 705-77621411/0710 I 7704-77621411/0710 I 7712-77621411/0710 I 721-77621411/0710 I 713-77621411/0710 I 7720-77621411/0710 I 748-77621411/0710 I 7755-77621411/0710 I 7691-77621411/0710 I 2866-77621411/0710 I
I Ústecký kraj     I          I          I          I          I          I          I          I          I          I          I
I----------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I--------------------I----------- ---------I--------------------I
I Finanční úřad pro  I 705-77628461/0710 I 7704-77628461/0710 I 7712-77628461/0710 I 721-77628461/0710 I 713-77628461/0710 I 7720-77628461/0710 I 748-77628461/0710 I 7755-77628461/0710 I 7691-77628461/0710 I 2866-77628461/0710 I
I Liberecký kraj    I          I          I          I          I          I          I          I          I          I          I
I----------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I--------------------I----------- ---------I--------------------I
I Finanční úřad     pro  I 705-77626511/0710 I 7704-77626511/0710 I 7712-77626511/0710 I 721-77626511/0710 I 713-77626511/0710 I 7720-77626511/0710 I 748-77626511/0710 I 7755-77626511/0710 I 7691-77626511/0710 I 2866-77626511/0710 I
I Královéhradecký kraj I          I          I          I          I          I          I          I          I          I          I
I----------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I--------------------I----------- ---------I--------------------I
I Finanční úřad pro  I 705-77622561/0710 I 7704-77622561/0710 I 7712-77622561/0710 I 721-77622561/0710 I 713-77622561/0710 I 7720-77622561/0710 I 748-77622561/0710 I 7755-77622561/0710 I 7691-77622561/0710 I 2866-77622561/0710 I
I Pardubický kraj   I          I          I          I          I          I          I          I          I          I          I
I----------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I--------------------I----------- ---------I--------------------I
I Finanční úřad pro  I 705-67626681/0710 I 7704-67626681/0710 I 7712-67626681/0710 I 721-67626681/0710 I 713-67626681/0710 I 7720-67626681/0710 I 748-67626681/0710 I 7755-67626681/0710 I 7691-67626681/0710 I 2866-67626681/0710 I
I Kraj Vysočina    I          I          I          I          I          I          I          I          I          I          I
I----------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I--------------------I----------- ---------I--------------------I
I Finanční úřad pro  I 705-77628621/0710 I 7704-77628621/0710 I 7712-77628621/0710 I 721-77628621/0710 I 713-77628621/0710 I 7720-77628621/0710 I 748-77628621/0710 I 7755-77628621/0710 I 7691-77628621/0710 I 2866-77628621/0710 I
I Jihomoravský kraj  I          I          I          I          I          I          I          I          I          I          I
I----------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I--------------------I----------- ---------I--------------------I
I Finanční úřad pro  I 705-47623811/0710 I 7704-47623811/0710 I 7712-47623811/0710 I 721-47623811/0710 I 713-47623811/0710 I 7720-47623811/0710 I 748-47623811/0710 I 7755-47623811/0710 I 7691-47623811/0710 I 2866-47623811/0710 I
I Olomoucký kraj    I          I          I          I          I          I          I          I          I          I          I
I----------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I--------------------I----------- ---------I--------------------I
I Finanční úřad pro  I 705-77621761/0710 I 7704-77621761/0710 I 7712-77621761/0710 I 721-77621761/0710 I 713-77621761/0710 I 7720-77621761/0710 I 748-77621761/0710 I 7755-77621761/0710 I 7691-77621761/0710 I 2866-77621761/0710 I
I Moravskoslezský kraj I          I          I          I          I          I          I          I          I          I          I
I----------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I--------------------I----------- ---------I--------------------I
I Finanční úřad pro  I 705-47620661/0710 I 7704-47620661/0710 I 7712-47620661/0710 I 721-47620661/0710 I 713-47620661/0710 I 7720-47620661/0710 I 748-47620661/0710 I 7755-47620661/0710 I 7691-47620661/0710 I 2866-47620661/0710 I
I Zlínský kraj     I          I          I          I          I          I          I          I          I          I          I
I----------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I--------------------I----------- ---------I--------------------I
I Specializovaný    I 705-77620021/0710 I 7704-77620021/0710 I 7712-77620021/0710 I **        I 713-77620021/0710 I 7720-77620021/0710 I 748-77620021/0710 I **         I **         I **         I
I finanční úřad    I          I          I          I ^         I          I          I          I ^         I ^         I ^         I
I----------------------I-------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I--------------------I-------------------I--------------------I----------- ---------I--------------------I
Poznámky
:
*
Od 1. 1. 2014 dle z. o. č. 344/2013 Sb. změna názvu daně z nemovitostí na
daň z nemovitých věcí.
**Specializovaný finanční úřad
nemá otevřené bankovní účty pro výběr
daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí
a
paušální daně a paušálních veřejných pojistných.
***Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb. platného do 31. 12. 2020.
****
Bankovní účet s předčíslím
2866 - Paušální daň a paušální veřejná pojistná
je určen pro placení záloh na paušální daň a paušální veřejná pojistná.
 
Příloha č. 5
Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí (bankovní účty jsou vedeny v Kč)
I----------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I--------------- ----------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I
I Název finančního   I Daň z přidané hodnoty     I Daň z příjmů právnických osob I Daň z přijmu právnických osob I Daň z příjmů fyzických osob  I x vra O            I r"* v vra o          I Daň silniční         I Daň z nemovitých věcí*    I Daň z nabytí nemovitých    I Paušální daň a paušální    I
I úřadu        I                I                I vybírané srážkou dle zvláštní I podávajiclch přiznání     I Daň z příjmů fyzických osob  I Daň z příjmů fyzických osob  I                I                I věcí***            I veřejná pojistná****     I
I           I                I                I sazby             I                I ze závislé činnosti      I vybírané srážkou dle zvláštní I                I                I                I                I
I           I                I                I                I                I                I sazby             I                I                I                I                I
I----------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I--------------- ----------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I
I Finanční úřad pro  I CZ74 0710 0007 0500 7762 8031 I CZ17 0710 0077 0400 7762 8031 I CZ06 0710 0077 1200 7762 8031 I CZ52 0710 0007 2100 7762 8031 I CZ63 0710 0007 1300 7762 8031 I CZ92 0710 0077 2000 7762 8031 I CZ27 0710 0007 4800 7762 8031 I CZ56 0710 0077 5500 7762 8031 I CZ47 0710 0076 9100 7762 8031 I CZ49 0710 0028 6600 7762 8031 I
I hlavní město Prahu  I                I                I                I                I                I                I                I                I                I                I
I----------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I--------------- ----------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I
    I Finanční úřad pro  I CZ48 0710 0007 0500 7762 8111 I CZ88 0710 0077 0400 7762 8111 I CZ77 0710 0077 1200 7762 8111 I CZ26 0710 0007 2100 7762 8111 I CZ37 0710 0007 1300 7762 8111 I CZ66 0710 0077 2000 7762 8111 I CZ98 0710 0007 4800 7762 8111 I CZ30 0710 0077 5500 7762 8111 I CZ21 0710 0076 9100 7762 8111 I CZ23 0710 0028 6600 7762 8111 I
I Středočeský kraj   I                I                I                I                I                I                I                I                I                I                I
I----------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I--------------- ----------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I
I Finanční úřad pro  I CZ43 0710 0007 0500 7762 7231 I CZ83 0710 0077 0400 7762 7231 I CZ72 0710 0077 1200 7762 7231 I CZ21 0710 0007 2100 7762 7231 I CZ32 0710 0007 1300 7762 7231 I CZ61 0710 0077 2000 7762 7231 I CZ93 0710 0007 4800 7762 7231 I CZ25 0710 0077 5500 7762 7231 I CZ16 0710 0076 9100 7762 7231 I CZ18 0710 0028 6600 7762 7231 I
I Jihočeský kraj    I                I                I                I                I                I                I                I                I                I                I
I----------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I--------------- ----------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I
I Finanční úřad pro  I CZ17 0710 0007 0500 7762 7311 I CZ57 0710 0077 0400 7762 7311 I CZ46 0710 0077 1200 7762 7311 I CZ92 0710 0007 2100 7762 7311 I CZ06 0710 0007 1300 7762 7311 I CZ35 0710 0077 2000 7762 7311 I CZ67 0710 0007 4800 7762 7311 I CZ96 0710 0077 5500 7762 7311 I CZ87 0710 0076 9100 7762 7311 I CZ89 0710 0028 6600 7762 7311 I
I Plzeňský kraj    I                I                I                I                I                I                I                I                I                I                I
I----------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I--------------- ----------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I
I Finanční úřad pro  I CZ12 0710 0007 0500 7762 9341 I CZ52 0710 0077 0400 7762 9341 I CZ41 0710 0077 1200 7762 9341 I CZ87 0710 0007 2100 7762 9341 I CZ98 0710 0007 1300 7762 9341 I CZ30 0710 0077 2000 7762 9341 I CZ62 0710 0007 4800 7762 9341 I CZ91 0710 0077 5500 7762 9341 I CZ82 0710 0076 9100 7762 9341 I CZ84 0710 0028 6600 7762 9341 I
I Karlovarský kraj   I                I                I                I                I                I                I                I                I                I                I
I----------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I--------------- ----------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I
I Finanční úřad pro  I CZ43 0710 0007 0500 7762 1411 I CZ83 0710 0077 0400 7762 1411 I CZ72 0710 0077 1200 7762 1411 I CZ21 0710 0007 2100 7762 1411 I CZ32 0710 0007 1300 7762 1411 I CZ61 0710 0077 2000 7762 1411 I CZ93 0710 0007 4800 7762 1411 I CZ25 0710 0077 5500 7762 1411 I CZ16 0710 0076 9100 7762 1411 I CZ18 0710 0028 6600 7762 1411 I
I Ústecký kraj     I                I                I                I                I                I                I                I                I                I                I
I----------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I--------------- ----------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I
I Finanční úřad pro  I CZ07 0710 0007 0500 7762 8461 I CZ47 0710 0077 0400 7762 8461 I CZ36 0710 0077 1200 7762 8461 I CZ82 0710 0007 2100 7762 8461 I CZ93 0710 0007 1300 7762 8461 I CZ25 0710 0077 2000 7762 8461 I CZ57 0710 0007 4800 7762 8461 I CZ86 0710 0077 5500 7762 8461 I CZ77 0710 0076 9100 7762 8461 I CZ79 0710 0028 6600 7762 8461 I
I Liberecký kraj    I                I                I                I                I                I                I                I                I                I                I
I----------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I--------------- ----------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I
I Finanční úřad pro  I CZ83 0710 0007 0500 7762 6511 I CZ26 0710 0077 0400 7762 6511 I CZ15 0710 0077 1200 7762 6511 I CZ61 0710 0007 2100 7762 6511 I CZ72 0710 0007 1300 7762 6511 I CZ04 0710 0077 2000 7762 6511 I CZ36 0710 0007 4800 7762 6511 I CZ65 0710 0077 5500 7762 6511 I CZ56 0710 0076 9100 7762 6511 I CZ58 0710 0028 6600 7762 6511 I
I Královéhradecký kraj I                I                I                I                I                I                I                I                I                I                I
I----------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I--------------- ----------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I
I Finanční úřad pro  I CZ33 0710 0007 0500 7762 2561 I CZ73 0710 0077 0400 7762 2561 I CZ62 0710 0077 1200 7762 2561 I CZ11 0710 0007 2100 7762 2561 I CZ22 0710 0007 1300 7762 2561 I CZ51 0710 0077 2000 7762 2561 I CZ83 0710 0007 4800 7762 2561 I CZ15 0710 0077 5500 7762 2561 I CZ06 0710 0076 9100 7762 2561 I CZ08 0710 0028 6600 7762 2561 I
I Pardubický kraj   I                I                I                I                I                I                I                I                I                I                I
I----------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I--------------- ----------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I
I Finanční úřad pro  I CZ67 0710 0007 0500 6762 6681 I CZ10 0710 0077 0400 6762 6681 I CZ96 0710 0077 1200 6762 6681 I CZ45 0710 0007 2100 6762 6681 I CZ56 0710 0007 1300 6762 6681 I CZ85 0710 0077 2000 6762 6681 I CZ20 0710 0007 4800 6762 6681 I CZ49 0710 0077 5500 6762 6681 I CZ40 0710 0076 9100 6762 6681 I CZ42 0710 0028 6600 6762 6681 I
I Kraj Vysočina    I                I                I                I                I                I                I                I                I                I                I
I----------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I--------------- ----------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I
I Finanční úřad pro  I CZ52 0710 0007 0500 7762 8621 I CZ92 0710 0077 0400 7762 8621 I CZ81 0710 0077 1200 7762 8621 I CZ30 0710 0007 2100 7762 8621 I CZ41 0710 0007 1300 7762 8621 I CZ70 0710 0077 2000 7762 8621 I CZ05 0710 0007 4800 7762 8621 I CZ34 0710 0077 5500 7762 8621 I CZ25 0710 0076 9100 7762 8621 I CZ27 0710 0028 6600 7762 8621 I
I Jihomoravský kraj  I                I                I                I                I                I                I                I                I                I                I
I----------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I--------------- ----------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I
    I Finanční úřad pro  I CZ84 0710 0007 0500 4762 3811 I CZ27 0710 0077 0400 4762 3811 I CZ16 0710 0077 1200 4762 3811 I CZ62 0710 0007 2100 4762 3811 I CZ73 0710 0007 1300 4762 3811 I CZ05 0710 0077 2000 4762 3811 I CZ37 0710 0007 4800 4762 3811 I CZ66 0710 0077 5500 4762 3811 I CZ57 0710 0076 9100 4762 3811 I CZ59 0710 0028 6600 4762 3811 I
I Olomoucký kraj    I                I                I                I                I                I                I                I                I                I                I
I----------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I--------------- ----------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I
I Finanční úřad pro  I CZ02 0710 0007 0500 7762 1761 I CZ42 0710 0077 0400 7762 1761 I CZ31 0710 0077 1200 7762 1761 I CZ77 0710 0007 2100 7762 1761 I CZ88 0710 0007 1300 7762 1761 I CZ20 0710 0077 2000 7762 1761 I CZ52 0710 0007 4800 7762 1761 I CZ81 0710 0077 5500 7762 1761 I CZ72 0710 0076 9100 7762 1761 I CZ74 0710 0028 6600 7762 1761 I
I Moravskoslezský kraj I                I                I                I                I                I                I                I                I                I                I
I----------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I--------------- ----------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I
I Finanční úřad pro  I CZ65 0710 0007 0500 4762 0661 I CZ08 0710 0077 0400 4762 0661 I CZ94 0710 0077 1200 4762 0661 I CZ43 0710 0007 2100 4762 0661 I CZ54 0710 0007 1300 4762 0661 I CZ83 0710 0077 2000 4762 0661 I CZ18 0710 0007 4800 4762 0661 I CZ47 0710 0077 5500 4762 0661 I CZ38 0710 0076 9100 4762 0661 I CZ40 0710 0028 6600 4762 0661 I
I Zlínský kraj     I                I                I                I                I                I                I                I                I                I                I
I----------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I--------------- ----------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I
I Specializovaný    I CZ34 0710 0007 0500 7762 0021 I CZ74 0710 0077 0400 7762 0021 I CZ63 0710 0077 1200 7762 0021 I **              I CZ23 0710 0007 1300 7762 0021 I CZ52 0710 0077 2000 7762 0021 I CZ84 0710 0007 4800 7762 0021 I **              I **              I **              I
I finanční úřad    I                I                I                I ^-              I                I                I                I ^-              I ^-              I ^-              I
I----------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I--------------- ----------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I-------------------------------I

Poznámky
:
*
Od 1. 1. 2014 dle z. o. č. 344/2013 Sb. změna názvu daně z nemovitostí na
daň z nemovitých věcí.
**Specializovaný finanční úřad
nemá otevřené bankovní účty pro výběr
daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí
a
paušální daně a paušálních veřejných pojistných.
***Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb. platného do 31. 12. 2020
****
Bankovní účet s předčíslím
2866 - Paušální daň a paušální veřejná pojistná
je určen pro placení záloh na paušální daň a paušální veřejná pojistná.

Související dokumenty