Zákon č. 416/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků

Schválený:
416/2022 Sb.
ZÁKON
ze dne 1. prosince 2022,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna živnostenského zákona
Čl.I
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 151/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 39/2020 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 117/2020 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 336/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 540/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 270/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 129/2022 Sb., zákona č. 217/2022 Sb. a zákona č. 244/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 10 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Je-li osoba zapsána do obchodního nebo obdobného rejstříku před vydáním výpisu, postupuje živnostenský úřad v případě ohlášení živnosti podle § 47 a v případě žádosti o koncesi podle § 53 a 54.".
2. V § 10 odst. 5 větě první se za číslo "4" vkládají slova "větě první", za slovo "oprávnění" se vkládá slovo "nejdříve" a ve větě druhé se slova "Nepodají-li návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení výpisu nebo není-li návrhu vyhověno" nahrazují slovy "Není-li osoba podle odstavce 4 věty první zapsána do obchodního nebo obdobného rejstříku ve lhůtě 90 dnů ode dne ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi".
3. V § 46 odst. 1 písm. f) se slova " , nebo do nichž umístila na území České republiky odštěpný závod zahraniční osoby" zrušují.
4. V § 46 odst. 2 písm. f) se slova "ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je" zrušují a slova "této evidence" se nahrazují slovy "obchodního nebo obdobného rejstříku".
5. V § 46 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) až k) se označují jako písmena g) až j).
6. V § 46 odst. 6 a 7 se slova " , g) a i)" nahrazují slovy "a h)".
7. V § 47 odst. 5 a 6 větách druhých se za text "§ 10 odst. 4," vkládají slova "učiní tak jen, byla-li již osoba zapsána do obchodního nebo obdobného rejstříku, jinak".
8. V § 49 odst. 1 větě poslední se slova " , g) a i)" nahrazují slovy "a h)".
9. V § 56 odst. 1 větě poslední se slova " , f) a g)" nahrazují slovy "a f)".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Byla-li živnost ohlášena, nebo žádost o koncesi podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o soudních poplatcích
Čl.III
Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 167/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona č. 335/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 161/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 296/2017 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 182/2018 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 527/2020 Sb. a zákona č. 297/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 1 písm. j) se za slovo "ústavu" vkládají slova " , organizační složce zahraniční nadace, nadačního fondu, ústavu nebo jim strukturou a funkcemi podobné osoby řídící se právem jiného státu vyvíjející činnost na území České republiky".
2. V § 11 odst. 1 písmeno k) zní:
"k) výmazu osoby, obchodního závodu, odštěpného závodu, organizační složky nebo svěřenského fondu nebo svěřenskému fondu strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídícího se právem jiného státu a působícího na území České republiky (dále jen "zahraniční svěřenský fond") z veřejného rejstříku,".
3. V § 11 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmena m) až o) se označují jako písmena l) až n).
4. V § 11 odst. 1 písm. l) se za slovo "fondu" vkládají slova "nebo zahraničního svěřenského fondu".
5. V § 11 odst. 2 písm. t) se slova "nebo jejich pobočné organizace" zrušují.
6. V § 11 odst. 6 se text "odst. 1" nahrazuje slovy "bodu 1".
7. V § 11 odst. 8 písm. d) se slova "obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích" nahrazují slovy "odpovídá vzoru společenské smlouvy podle zákona o obchodních korporacích".
8. V příloze v položce 11 bod 1 zní:
"1. Za návrh na zahájení řízení ve věcech veřejného rejstříku
a) za první zápis akciové společnosti do veřejného rejstříku    12 000 Kč
b) za první zápis jiné osoby nebo odštěpného závodu do 
  veřejného rejstříku                        6 000 Kč
c) za změny nebo doplnění zápisu                   2 000 Kč
d) za zápis obchodní firmy řádně založené obchodní korporace 
  učiněný před zápisem obchodní korporace do veřejného 
  rejstříku                             1 000 Kč".
9. V příloze se v položce 11 bodu 2 písm. a) slova " , a podílového fondu" zrušují.
10. V příloze se v položce 11 bodu 3 větě první slova "písmen d) a e)" nahrazují slovy "písmene c)" a ve větách druhé a třetí se slovo "právnické" zrušuje.
11. V příloze se v položce 39 bodu 1 písm. b) slovo "osoby" nahrazuje slovy "jiné osoby nebo odštěpného závodu" a slova " , s výjimkou akciové společnosti nebo spolku" se zrušují.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o obchodních korporacích
Čl.IV
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., zákona č. 33/2020 Sb. a zákona č. 163/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 40 odst. 4 větě druhé se slova "převede na účet nerozděleného zisku minulých let" nahrazují slovy "zaúčtuje ve prospěch účtu, proti kterému byl původně zaúčtován, a není-li to již možné, ve prospěch účtu nerozděleného zisku minulých let".
2. § 46 zní:
 
"§ 46
(1) Osoba, která je členem orgánu a je do funkce volena, jmenována či jinak povolávána (dále jen "člen voleného orgánu"), není způsobilá k výkonu funkce také tehdy, je-li u ní dána překážka výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace, kterou je
a) zákaz vykonávat funkci člena řídicího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby uložený rozhodnutím orgánu veřejné moci České republiky, jiného členského státu Evropské unie nebo státu Evropského hospodářského prostoru, anebo rozhodnutím mezinárodní organizace, jakož i takto uložený zákaz vykonávat činnost související s podnikáním v oblasti podnikání nebo oboru činnosti, který odpovídá předmětu podnikání nebo činnosti obchodní korporace,
b) zákaz vykonávat funkci člena řídicího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby uložený rozhodnutím orgánu veřejné moci jiného státu z důvodů obdobných důvodům pro jeho uložení v České republice, jakož i takový zákaz vykonávat činnost související s podnikáním v oblasti podnikání nebo oboru činnosti, který odpovídá předmětu podnikání nebo činnosti obchodní korporace,
c) pravomocné odsouzení, ledaže se na osobu hledí, jako by nebyla odsouzena, za trestný čin
1. zpronevěry, podvodu, pojistného podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, lichvy, porušení povinnosti při správě cizího majetku, porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení, porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku,
2. daňový, poplatkový nebo devizový,
3. proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou, nebo
4. obdobný trestným činům podle bodů 1 až 3 v zahraničí, nebo
d) rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek osoby vydané v České republice nebo obdobné rozhodnutí orgánu veřejné moci jiného státu, a to do okamžiku zrušení konkursu.
(2) Ten, kdo se má stát členem voleného orgánu obchodní korporace, předem zakladatele nebo obchodní korporaci informuje, zda
a) není nezpůsobilý k výkonu funkce,
b) existují skutečnosti, které by důvodně mohly vést ke vzniku překážky výkonu funkce,
c) ohledně jeho majetku nebo majetku právnické osoby, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen voleného orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo obdobné řízení v zahraničí.
(3) Člen voleného orgánu obchodní korporace informuje obchodní korporaci o skutečnosti podle odstavce 2, která nastala během výkonu jeho funkce, bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozví.".
3. Za § 46 se vkládá nový § 46a, který zní:
 
"§ 46a
(1) Je-li členem voleného orgánu kapitálové společnosti nebo družstva právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena voleného orgánu, aby ji v orgánu zastupovala. Ustanovení občanského zákoníku o důsledcích nezpůsobilosti a ztráty způsobilosti pro výkon funkce se použijí na zástupce obdobně.
(2) Zástupce právnické osoby, která je členem voleného orgánu obchodní korporace, nahradí újmu jím způsobenou obchodní korporaci společně a nerozdílně s právnickou osobou, kterou zastupuje.
(3) Na zástupce právnické osoby, která je členem voleného orgánu obchodní korporace, se použijí ustanovení tohoto zákona o střetu zájmů, nepřípustnosti konkurenčního jednání a ustanovení občanského zákoníku a tohoto zákona o povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a následcích porušení této povinnosti.
(4) Bez zápisu zástupce právnické osoby podle odstavce 1 do obchodního rejstříku nelze právnickou osobu jako člena voleného orgánu kapitálové společnosti nebo družstva zapsat do obchodního rejstříku.
(5) Nezmocní-li právnická osoba zástupce podle odstavce 1 a nebude-li zapsán do obchodního rejstříku ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy jí vznikla funkce, její funkce zaniká.
(6) Zaniklo-li fyzické osobě zmocnění podle odstavce 1, zmocní právnická osoba bez zbytečného odkladu jinou fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala; nebude-li však tato zapsána do obchodního rejstříku ve lhůtě 3 měsíců ode dne zániku zmocnění předešlého zástupce, zaniká právnické osobě funkce člena voleného orgánu.".
4. V části první hlavě I se za díl 7 vkládá nový díl 8, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3 a 4 zní:
"Díl 8
Evidence vyloučených osob
 
§ 70
Evidence osob vyloučených z výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace (dále jen "evidence vyloučených osob") je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti.
 
§ 70a
Do evidence vyloučených osob se zapisují osoby,
a) které byly rozhodnutím soudu vyloučeny z výkonu funkce člena statutárního orgánu podle § 63 až 65,
b) kterým byl uložen zákaz činnosti zakládající překážku výkonu funkce,
c) které byly odsouzeny pro trestný čin zakládající překážku výkonu funkce, nebo
d) na jejichž majetek byl prohlášen konkurs.
 
§ 70b
(1) Do evidence vyloučených osob se zapíše
a) u fyzické osoby jméno, datum narození, rodné číslo či obdobný jedinečný identifikátor, byl-li přidělen, adresa místa pobytu, případně také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, a státní občanství,
b) u právnické osoby název, identifikační číslo a sídlo,
c) den vzniku překážky výkonu funkce,
d) den zániku překážky výkonu funkce, případně i očekávaný den zániku, je-li předem znám,
e) důvod vzniku překážky výkonu funkce,
f) název orgánu, jehož rozhodnutí zakládá překážku výkonu funkce,
g) údaj, zda se jedná o překážku výkonu funkce člena určitého voleného orgánu, nebo člena jakéhokoli voleného orgánu,
h) rozsah překážky výkonu funkce, je-li omezena na určitou oblast podnikání či obor činnosti, a
i) den, k němuž byl zápis proveden.
(2) Údaje podle odstavce 1 písm. a) nebo b) o osobě vyloučené z výkonu funkce jsou v evidenci vyloučených osob uchovávány 10 let ode dne zapsaného jako den zániku poslední překážky výkonu funkce.
(3) Údaje podle odstavce 1 písm. c) až i) o zaniklé překážce výkonu funkce jsou v evidenci vyloučených osob uchovávány 10 let ode dne zapsaného jako den zániku překážky výkonu funkce.
 
§ 70c
(1) Údaje o osobách podle § 70a písm. a) do evidence vyloučených osob zapisuje soud, který rozhodl o vyloučení osoby z výkonu funkce; zápis provede bez zbytečného odkladu.
(2) Údaje o osobách podle § 70a písm. b) a c) se do evidence vyloučených osob propisují prostřednictvím propojení informačních systémů veřejné správy s využitím evidence Rejstříku trestů nebo evidence přestupků.
(3) Údaje o osobách podle § 70a písm. d) se do evidence vyloučených osob propisují prostřednictvím propojení informačních systémů veřejné správy s využitím insolvenčního rejstříku.
 
§ 70d
(1) Evidence vyloučených osob je neveřejná.
(2) Ministerstvo spravedlnosti umožní způsobem umožňujícím dálkový přístup získat z evidence vyloučených osob
a) soudu pro účely soudního řízení
1. výpis v rozsahu údajů o trvajících a zaniklých překážkách výkonu funkce,
2. potvrzení o tom, že v evidenci vyloučených osob nejsou o osobě zapsány žádné údaje nebo že u ní netrvá překážka výkonu funkce,
b) notáři pro účely výkonu notářské činnosti podle zákona upravujícího postavení notáře a jeho činnost
1. výpis v rozsahu údajů o trvajících překážkách výkonu funkce,
2. potvrzení o tom, že v evidenci vyloučených osob nejsou o osobě zapsány žádné údaje nebo že u ní netrvá překážka výkonu funkce.
(3) Údaj o tom, zda je u osoby zapsána trvající překážka výkonu funkce, Ministerstvo spravedlnosti zpřístupní také orgánu jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru prostřednictvím systému propojení rejstříků zřízeného podle směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující některé aspekty práva obchodních společností3).
 
§ 70e
(1) Ministerstvo spravedlnosti na žádost vydá
a) výpis z evidence vyloučených osob v rozsahu údajů o trvajících a zaniklých překážkách výkonu funkce žadatele, nebo
b) potvrzení o tom, že v evidenci vyloučených osob nejsou o žadateli zapsány žádné údaje nebo že u něj netrvá překážka výkonu funkce.
(2) Žádost podle odstavce 1 lze podat pouze v elektronické podobě na formuláři, který Ministerstvo spravedlnosti uveřejní na svých internetových stránkách. Žádost musí být podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu4).
(3) Výpis nebo potvrzení podle odstavce 1 lze od Ministerstva spravedlnosti získat pouze v elektronické podobě.
(4) Zjistí-li Ministerstvo spravedlnosti, že údaje zapsané v evidenci vyloučených osob nejsou v souladu s pravomocným rozhodnutím, bez zbytečného odkladu je opraví; podnět k opravě může podat i zapsaná osoba.
(5) Kontaktní místo veřejné správy vydá na žádost ověřený výstup z evidence vyloučených osob v rozsahu výpisu nebo potvrzení podle odstavce 1.
3) Čl. 13i odst. 4, čl. 22 odst. 1 a čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností, v platném znění.
4) Například § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění zákona č. 261/2021 Sb.".
Dosavadní díly 8 až 10 se označují jako díly 9 až 11.
5. V § 77 se slova "dílu 8" nahrazují slovy "tohoto dílu".
6. V § 146 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Ministerstvo spravedlnosti uveřejní na svých internetových stránkách vzor společenské smlouvy, který lze využít k založení společnosti.".
7. V § 149 odst. 3 větě druhé a v § 309 odst. 2 větě druhé se slova "převede na účet nerozděleného zisku z minulých let" nahrazují slovy "zaúčtuje ve prospěch účtu, proti kterému byl původně zaúčtován, a není-li to již možné, tak ve prospěch účtu nerozděleného zisku minulých let".
Čl.V
Přechodná ustanovení
1. Je-li k 1. červenci 2023 osobou, která je členem orgánu obchodní korporace a byla do funkce zvolena, jmenována či jinak povolána (dále jen "člen voleného orgánu"), osoba, která není podle § 46 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, způsobilá k výkonu funkce člena voleného orgánu, informuje o této skutečnosti obchodní korporaci podle § 46 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, do 1 měsíce od 1. července 2023 a její funkce zaniká uplynutím 3 měsíců od 1. července 2023.
2. Do evidence vyloučených osob se zapisují údaje o osobách podle § 70a písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, kterým vznikla překážka výkonu funkce ve smyslu § 46 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, až po 1. červenci 2023.
3. Do evidence vyloučených osob se propíší údaje o osobách podle § 70a písm. b) až d) zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, kterým vznikla překážka výkonu funkce ve smyslu § 46 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, před 1. červencem 2023 a zároveň 1. července 2023 tato překážka výkonu funkce stále trvá, ve lhůtě 1 měsíce od 1. července 2023, a to postupem podle § 70c odst. 2 a 3 zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném od 1. července 2023.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
Čl.VI
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 37/2021 Sb. a zákona č. 96/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se za slovo "republiky" vkládají slova "a organizační složku zahraniční nadace, nadačního fondu, ústavu nebo jim strukturou a funkcemi podobné osoby řídící se právem jiného státu vyvíjející činnost na území České republiky".
2. V § 2 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
3. V § 2 odst. 4 se za slovo "zápisu" vkládají slova "a způsob zveřejnění listin ve sbírce listin".
4. Na konci § 3a se doplňuje věta "Ministerstvo spravedlnosti zajistí, aby při postupu podle věty první byly současně zprostředkovány údaje umožňující přidělení jedinečného evropského identifikačního kódu21)) .".
Poznámka pod čarou č. 21 zní:
"21) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1042 ze dne 18. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132, pokud jde o technické specifikace a postupy pro systém propojení rejstříků, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2244.".
5. V § 8 odst. 2 větě druhé se slova "do šestnáctého dne" nahrazují slovy "do uplynutí patnáctého dne".
6. § 13 zní:
 
"§ 13
Způsobilost být členem orgánu právnické osoby se dokládá čestným prohlášením osoby, která má být zapsána.".
7. V § 18 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Formuláře se vyplňují na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.".
8. V § 22 odst. 1 větě druhé se za slovo "stanoví," vkládají slova "v jakém formátu se listiny v elektronické podobě podávají a" a slova "návrhy na zápis a" se zrušují.
9. V § 25 odst. 1 se na konci písmene j) slovo "a" zrušuje.
10. V § 25 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem " , a" a doplňuje se písmeno l), které zní:
"l) okamžik, k němuž byl zápis zpřístupněn.".
11. V § 27 odst. 1 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova " , požádají-li o to,".
12. V § 29 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Do spolkového rejstříku se o zahraničním spolku zapíše také
a) právo státu, kterým se zahraniční spolek řídí, a přikazuje-li toto právo zápis nebo je-li osoba do evidence zapsána, také evidence, do které je zahraniční spolek zapsán, a číslo zápisu, a
b) ukončení činnosti zahraničního spolku v České republice.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
13. V § 30 písm. c) se za slovo "zápis" vkládají slova "nebo je-li zahraniční spolek do evidence zapsán" a za slovem "je" se slova "zahraniční spolek" zrušují.
14. V § 30 písm. e) se slova "zapisované údaje požadované" nahrazují slovy "údaj o osobě oprávněné jednat za zahraniční pobočný spolek v rozsahu zapisovaných údajů vyžadovaných".
15. V § 30 písm. g) se slova "prohlášení konkursu nebo" zrušují, za slovo "zahájení" se vkládají slova "insolvenčního nebo" a za slova "pobočného spolku" se vkládají slova " , prohlášení a zrušení konkursu nebo údaj o jiném obdobném rozhodnutí týkajícím se zahraničního spolku nebo zahraničního pobočného spolku".
16. V § 31 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Do nadačního rejstříku se dále zapisují organizační složky zahraničních nadací, nadačních fondů a jim strukturou nebo funkcemi podobných osob řídících se právem jiného státu vyvíjejících činnost na území České republiky (dále jen "zahraniční fundace"), které požádají o zápis.".
17. V § 32 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Návrh na zápis organizační složky zahraniční fundace podává zahraniční fundace.".
18. Na konci textu § 33 se doplňují slova "nebo v § 32 odst. 2".
19. Za § 34 se vkládá nový § 34a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 34a
Skutečnosti zapisované do nadačního rejstříku o organizační jednotce zahraniční fundace
Do nadačního rejstříku se o organizační složce zahraniční fundace zapíše
a) označení, liší-li se od názvu zahraniční fundace, a sídlo nebo umístění organizační složky zahraniční fundace a její identifikační číslo,
b) název a sídlo zahraniční fundace,
c) právo státu, kterým se zahraniční fundace řídí, a přikazuje-li toto právo zápis nebo je-li zahraniční fundace do evidence zapsána, také evidence, do které je zahraniční fundace zapsána, a číslo zápisu,
d) účel, popřípadě také předmět činnosti zahraniční fundace,
e) je-li to navrhováno, účel, popřípadě také předmět činnosti organizační složky zahraniční fundace,
f) údaj o osobě oprávněné jednat za zahraniční fundaci v rozsahu zapisovaných údajů vyžadovaných tímto zákonem u člena statutárního orgánu,
g) výše nadačního kapitálu, je-li podle práva státu, kterým se zahraniční fundace řídí, povinně vytvářen,
h) zrušení zahraniční fundace, jmenování, identifikační údaje a oprávnění likvidátora a ukončení likvidace zahraniční fundace,
i) zahájení insolvenčního nebo jiného obdobného řízení týkajícího se zahraniční fundace, prohlášení a zrušení konkursu nebo údaj o jiném obdobném rozhodnutí týkajícím se zahraniční fundace a
j) ukončení činnosti organizační složky zahraniční fundace v České republice.".
20. V § 35 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Do rejstříku ústavů se dále zapisují organizační složky zahraničních ústavů a jim strukturou nebo funkcemi podobných osob řídících se právem jiného státu vyvíjejících činnost na území České republiky (dále jen "zahraniční ústav"), které o zápis požádají.".
21. V § 36 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Návrh na zápis organizační složky zahraničního ústavu podává zahraniční ústav.".
22. Na konci textu § 37 se doplňují slova "nebo v § 36 odst. 2".
23. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 38a
Skutečnosti zapisované do rejstříku ústavů o organizační složce zahraničního ústavu
Do rejstříku ústavů se o organizační složce zahraničního ústavu zapíše
a) označení, liší-li se od názvu zahraničního ústavu, a sídlo nebo umístění organizační složky zahraničního ústavu a její identifikační číslo,
b) název a sídlo zahraničního ústavu,
c) právo státu, kterým se zahraniční ústav řídí, a přikazuje-li toto právo zápis nebo je-li zahraniční ústav do evidence zapsán, také evidence, do které je zahraniční ústav zapsán, a číslo zápisu,
d) účel, popřípadě také předmět činnosti zahraničního ústavu,
e) je-li to navrhováno, účel, popřípadě také předmět činnosti organizační složky zahraničního ústavu,
f) údaj o osobě oprávněné jednat za zahraniční ústav v rozsahu zapisovaných údajů vyžadovaných tímto zákonem u člena statutárního orgánu,
g) zrušení zahraničního ústavu, jmenování, identifikační údaje a oprávnění likvidátora a ukončení likvidace zahraničního ústavu,
h) zahájení insolvenčního nebo jiného obdobného řízení týkajícího se zahraničního ústavu, prohlášení a zrušení konkursu nebo údaj o jiném obdobném rozhodnutí týkajícím se zahraničního ústavu a
i) ukončení činnosti organizační složky zahraničního ústavu v České republice.".
24. V § 48 odst. 1 písmena i) až m) znějí:
"i) u komanditní společnosti jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, jejích společníků s uvedením, který ze společníků je komplementář a který komanditista, označení podílu, může-li komanditista vlastnit více podílů, a výše komanditní sumy každého komanditisty a její změny,
j) u společnosti s ručením omezeným jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, jejích společníků, výše podílu každého společníka, označení podílu, může-li společník vlastnit více podílů, název druhu podílu a popis práv a povinností s ním spojených alespoň odkazem na společenskou smlouvu uloženou ve sbírce listin, upravuje-li společenská smlouva více druhů podílů, a údaj o tom, že byl na podíl vydán kmenový list,
k) u akciové společnosti počet, forma a jmenovitá hodnota akcií nebo údaj o tom, že společnost vydává akcie, které nemají jmenovitou hodnotu (kusové akcie), a v jakém počtu, údaj o tom, zda budou vydány akcie jako cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír nebo budou imobilizovány, název druhu akcií a popis práv a povinností s nimi spojených alespoň odkazem na stanovy uložené ve sbírce listin, vydala-li společnost akcie různých druhů, a případné omezení převoditelnosti akcií na jméno; má-li společnost jediného akcionáře, zapisuje se i jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, tohoto akcionáře,
l) u družstva údaj o tom, zda se jedná o družstvo, bytové družstvo nebo sociální družstvo a výše základního členského vkladu, popřípadě vstupního vkladu,
m) u státního podniku označení toho, kdo jménem státu vykonává funkci zakladatele státního podniku, výše kmenového jmění, minimální výše kmenového jmění, kterou je státní podnik povinen zachovávat, a určený majetek a".
25. V § 48 odst. 1 se za písmeno m) vkládá nové písmeno n), které zní:
"n) údaj o zahájení řízení o zrušení obchodní korporace podle § 105a.".
26. V § 48 odst. 1 se písmeno o) zrušuje.
27. V § 48 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Do obchodního rejstříku se o obchodní korporaci zapíše také označení a sídlo nebo umístění jejího odštěpného závodu a označení a sídlo nebo umístění její pobočky zapsané v zahraničí, včetně čísla jejího zápisu v zahraniční evidenci.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
28. V § 51 odstavec 1 zní:
"(1) Do obchodního rejstříku se o odštěpném závodu zapíše
a) jeho označení, sídlo nebo umístění,
b) předmět činnosti nebo podnikání,
c) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, jeho vedoucího a
d) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, podnikatele.".
29. V § 65e odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:
"(7) Formulář žádosti o zřízení dálkového přístupu se vyplňuje na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Formulář se podepisuje způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu22).
22) Například § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění zákona č. 261/2021 Sb.".
30. V § 66 písm. b) se slova "rozhodnutí soudu o vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev6) " zrušují.
Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.
31. V § 69 úvodní části ustanovení se slovo "a" nahrazuje slovem " , zahraničním" a za slovo "spolku" se vkládají slova "a organizační složce zahraniční fundace nebo zahraničního ústavu".
32. V § 75 odst. 3 se za slovo "zápis" vkládají slova "závodu nebo odštěpného závodu", za slovo "osoby" se vkládají slova " , zahraničního pobočného spolku nebo organizační složky zahraniční fundace nebo zahraničního ústavu" a slova "její závod, odštěpný závod nebo pobočný spolek" se nahrazují slovy "závod nebo odštěpný závod zahraniční osoby, zahraniční pobočný spolek nebo organizační složka zahraniční fundace nebo zahraničního ústavu".
33. V § 75 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "K řízení o návrhu na zápis zahraničního spolku je příslušný krajský soud, jemuž byl návrh na zápis doručen jako prvnímu.".
34. V § 83a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Rejstříkový soud zapíše do obchodního rejstříku údaje podle § 48 odst. 2, jejich změnu nebo výmaz na základě provedení zápisu odštěpného závodu podle § 51, jeho změny nebo výmazu anebo na základě zpřístupnění údajů o pobočce společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti zapsané v zahraničí v systému propojení rejstříků. Ustanovení § 78 až 81 a § 84 se nepoužijí.".
35. V § 90 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:
"(3) Rejstříkový soud také zkoumá, zda zápisu osoby jako člena voleného orgánu obchodní korporace nebrání překážka výkonu funkce zapsaná v evidenci osob vyloučených z funkce člena voleného orgánu obchodní korporace podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev23). Existenci překážky výkonu funkce v jiném členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru může soud ověřit prostřednictvím systému propojení rejstříků.
23) § 46 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.".
36. Za § 108 se vkládá nový § 108a, který zní:
 
"§ 108a
Notář zkoumá, zda zápisu osoby jako člena voleného orgánu obchodní korporace nebrání překážka výkonu funkce zapsaná v evidenci osob vyloučených z funkce člena voleného orgánu obchodní korporace podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev23). Existenci překážky výkonu funkce v jiném členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru může notář ověřit prostřednictvím systému propojení rejstříků.".
37. V § 112 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Notář také odmítne provést zápis postupem stanoveným v notářském řádu pro odmítnutí notářského úkonu, zjistí-li prostřednictvím informačního systému veřejného rejstříku, že před podáním žádosti bylo zahájeno řízení o zápisu téhož údaje a toto řízení se stále vede.".
Čl.VII
Přechodná ustanovení
1. Byl-li zápis obchodní korporace proveden nebo návrh na zápis podán přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, Ministerstvo spravedlnosti zajistí nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zápis nově zapisovaných údajů podle § 48 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, prostřednictvím nastavení informačního systému veřejných rejstříků, jsou-li tyto údaje automatizovaně zjistitelné z obchodního rejstříku nebo z údajů zpřístupněných systémem propojení rejstříků.
2. Nelze-li postupovat podle bodu 1, obchodní korporace podá návrh na zápis nově zapisovaných údajů podle § 48 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do obchodního rejstříku do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Byl-li odštěpný závod zapsán do obchodního rejstříku podle § 51 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, Ministerstvo spravedlnosti zajistí nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zápis nově zapisovaných údajů podle § 51 odst. 1 písm. d) zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, prostřednictvím nastavení informačního systému veřejných rejstříků.
4. Zahraniční spolek podá návrh na zápis nově zapisovaných údajů podle § 29 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném od 1. července 2024, do spolkového rejstříku do 6 měsíců od 1. července 2024.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna insolvenčního zákona
Čl.VIII
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 291/2017 Sb., zákona č. 182/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 31/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 230/2019 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 191/2020 Sb., zákona č. 460/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 588/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 298/2021 Sb. a zákona č. 96/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 420 odst. 4 se za slova "do insolvenčního rejstříku" vkládají slova "nebo při prvním dotazu pomocí údajů umožňujících určit totožnost osoby na skutečnost, zda je tato osoba zapsána v insolvenčním rejstříku,".
2. V § 432 odst. 5 úvodní část ustanovení zní: "Do 31. prosince 2024 je možné získávat informace o dlužnících z insolvenčního rejstříku zadáním údaje nebo kombinace údajů, které se zapisují do seznamu dlužníků; po tomto datu již není možné získat informace s využitím rodného čísla, ale s využitím bezvýznamového klientského identifikátoru insolvenčního rejstříku nebo bezvýznamového směrového identifikátoru75) . Ministerstvo zajistí nejpozději od 1. ledna 2024 službu".
3. V § 432 odst. 5 písm. a) se slova "kombinace jména, příjmení, bydliště, data narození a bezvýznamového klientského identifikátoru insolvenčního rejstříku" nahrazují slovy "údaje nebo kombinace údajů, které se zapisují do seznamu dlužníků," a za slova "nebo bezvýznamového směrového identifikátoru75) " se vkládají slova "v datové sadě podle bezvýznamového klientského identifikátoru insolvenčního rejstříku a dalších údajů, které jsou o konkrétním dlužníku vedeny".
4. V § 432 odst. 5 písm. b) se za slova "insolvenčním rejstříku" vkládají slova "formou přírůstků do seznamu dlužníků za určitý časový úsek".
5. V § 432 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) dálkového zpřístupnění údajů podle písmene b) v datové sadě doplněné o bezvýznamový směrový identifikátor75), prokáže-li uživatel služby svou totožnost.".
 
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl.IX
Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po dni jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení
a) části třetí čl. IV bodů 2 až 4 a části čtvrté čl. VI bodů 3, 8, 30, 35 a 36, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2023, a
b) části druhé čl. III bodu 1 a části čtvrté čl. VI bodů 1, 9, 10, 12, 16 až 23, 31, 32 a 37, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2024.
Ustanovení části páté tohoto zákona nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2022.
Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.