87752/22/7100-20118-012287 Dodatek č. 9 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Schválený:
87752/22/7100-20118-012287
Dodatek č. 9
k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22
V Praze dne 15. 12. 2022
Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/7100- 20116-050484, ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 26 878/17/7100-20118-012287) ze dne 2. 3. 2017, Dodatku č. 2 (č.j.: 130204/17/7100-20118-012287) ze dne 14. 12. 2017, Dodatku č. 3 (č.j.: 94112/18/7100-20118-012287) ze dne 11. 12. 2018, Dodatku č. 4 (č.j.: 88521/19/7100- 20118-012287) ze dne 28. 11. 2019, Dodatku č. 5 (č.j.: 52725/20/7100-20118-012287) ze dne 3. 9. 2020, Dodatku č. 6 (č.j.: 72251/20/7100-20118-012287) ze dne 7. 12. 2020, Dodatku č. 7 (č.j.: 27813/21/7100-20118-012287) ze dne 4. 5. 2021 a Dodatku č. 8 (č.j.: 77067/21/7100- 20118-012287) ze dne 13. 12. 2021, se v návaznosti na novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2023 (novelizováno zákonem č. 366/2022 Sb.) a nový Pokyn GFŘ-D-58 k promíjení příslušenství daně (č.j.: 49837/22/7700-10123-050167), mění takto:
1) Článek I. - Obecná ustanovení:
- za odstavec s názvem "
[pokuta za nepodání kontrolního hlášení]
" přidán nový odstavec s textem:"
V souladu s ustanovením § 101h odst. 2 zákona o DPH ve znění od roku 20232) je výše pokut podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH poloviční3), pokud je:
o
plátce fyzickou osobou,
o
ke dni, ve kterém vznikla povinnost uhradit tuto pokutu (tj. došlo k porušení povinnosti ve vztahu ke kontrolnímu hlášení), zdaňovacím obdobím plátce kalendářní čtvrtletí (tj. právnické osoby se čtvrtletním zdaňovacím obdobím), nebo
o
plátce je společností s ručením omezeným, která má jednoho společníka, přičemž tento společník je fyzickou osobou; pro účely posouzení splnění těchto podmínek je rozhodným dnem:
1. první den kalendářního čtvrtletí, ve kterém vznikla povinnost uhradit tuto pokutu (tj. došlo k porušení povinnosti ve vztahu ke kontrolnímu hlášení), nebo
2. den vzniku této společnosti, pokud tato skutečnost nastane po rozhodném dni podle bodu 1.
"
- Poznámka pod čarou č.
2
zní: "
Novelizované znění zákona o DPH pro rok 2023: zákonem č. 366/2022 Sb.
"
- Poznámka pod čarou č.
3
zní:
"Přechodná ustanovení zákona č. 366/2022 Sb. (novela zákona o DPH pro rok 2023) - Část první článek II. bod č. 7: Nová právní úprava ohledně poloviční výše pokut podle § 101h odst. 2 zákona o DPH ve znění od roku 2023 dopadá i na případy pokut vzniklých před účinností novelizovaného znění zákona o DPH, o kterých nebylo pravomocně rozhodnuto platebním výměrem do účinnosti této novely zákona o DPH.
"
- V odstavci s názvem "
[čeho se pokyn netýká]
" je v druhé větě odkaz na
§ 101h odst. 2 a 3 ZDPH
aktualizován na: "
§ 101h odst.
3
a
4
ZDPH."
- V odstavci s názvem "
[vztah k pokynu GFŘ-D-47]
" je text odkazující na původní Pokyn GFŘ D-47 - k promíjení příslušenství daně (č.j.: 15921/21/7700-10123-050167) nahrazen aktualizovaným - na nový "
Pokyn GFŘ D-58 k promíjení příslušenství daně č.j.: 49837/22/7700-10123-050167 ze dne 23. 11. 2022
".
2) Článek II. - Promíjení pokuty / II. 2. Meritorní posouzení - prvotní úvaha / II. 2. A. Definice závažného porušení daňových nebo účetních předpisů:
- Bod č. 1 nově zakončen větou: "
Rozhodným okamžikem pro hodnocení je den zveřejnění informace, že osoba je nespolehlivým plátcem, resp. nespolehlivou osobou.
"
- Bod č. 3 nově zakončen větou: "
Rozhodným okamžikem pro hodnocení je den následující po dni splatnosti zajišťovacího příkazu.
"
- Bod č. 4 nově zakončen větou: "
Rozhodným okamžikem pro hodnocení je den porušení povinností; nelze-li den porušení určit, je rozhodným okamžikem den marného uplynutí lhůty stanovené správcem daně k prokázání skutečností potřebných pro správné stanovení daně.4)"
- Poznámka pod čarou č. 4 zní: "
K tomu blíže viz rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 47/2016-64 ze dne 22. 2. 2018.
"
- Bod č. 5 nově zakončen větou: "
Rozhodným okamžikem pro hodnocení je den následující po zákonem stanoveném dni pro podání posledního daňového přiznání (nebo vyúčtování), k jehož podání byla osoba správcem daně následně vyzvána.
"
- Bod č. 8 nově zakončen větou: "
Rozhodným okamžikem pro hodnoceníje poslední den, kdy došlo k porušení takové právní povinnosti, nebo den zjištění správcem daně, pokud poslední den, kdy došlo k porušení takové právní povinnosti, nelze zjistit.
"
- Původní odstavec této části s názvem "
[posuzování bodu 3 a 4]
" se mění na odstavec s názvem "
[posuzování bodu 4]"
a je vypuštěn původní text: "
Situaci uvedenou v bodě 3 správce daně posuzuje k právní moci zajišťovacího příkazu; situaci uvedenou v bodě 4 správce daně posuzuje ve vztahu k porušení povinnosti, nikoli k následkům tohoto porušení5). U bodu 4....
". Nově začíná odstavec slovním spojením: "
Vedle ostatních faktů.....
".
3) Článek II. - Promíjení pokuty / II. 3. Meritorní posouzení - rozsah prominutí:
- Přidán nový šestý odstavec s textem:
„[posouzení zdrojového jednání]5) V souladu s recentní správní judikaturou6) je správce daně v rámci posuzování rozsahu prominutí příslušenství daně oprávněn zohlednit při rozhodování také povahu, intenzitu či jiné okolnosti zdrojového jednání7), které vznik příslušenství vyvolalo.
Shledá-li správce daně, že povaha, intenzita či jiné okolnosti zdrojového jednání (např. zneužití práva, daňové zastírání, vědomá účast na daňovém podvodu apod.) vylučuje prominutí pokuty, pak rozhodnutím žádost zamítne3 i přesto, že by z pohledu podmínky podle § 259c odst. 2 a 3 daňového řádu bylo toto porušení irelevantní.
"
- Poznámka pod čarou č.
5
zní: "
Shodný postup s pokynem GFŘ D-58 kpromíjení příslušenství daně (č.j.: 49837/22/7700-10123-050167).
"
- Poznámka pod čarou č.
6
zní: "
Usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 236/2019-83 ze dne 26. 1. 2021, č. 4141/2021 Sb. NSS.
"
- Poznámka pod čarou č.
7
zní: "
Tzn. jednání, jež je skutkovým a právním základem příslušenství daně, o jehož prominutí daňový subjekt žádá.
"
- Poznámka pod čarou č.
8
zní: "
K tomuto závěru je oprávněn mj. i s ohledem na zásadu, že nikdo nemůže mít prospěch ze své vlastní nepoctivosti.
"
4) Článek II. - Promíjení pokuty / II. 3. Meritorní posouzení - rozsah prominutí / II. 3. A. Ospravedlnitelný důvod:
- Odstavec s názvem "
[posouzení]
" začíná nově textem: "
Není-li na místě žádost zamítnout z důvodu závadného zdrojového jednání (viz odstavec [posouzení zdrojového jednání]), pak správce....".
5) Článek II. - Promíjení pokuty / II. 3. Meritorní posouzení - rozsah prominutí / II. 3. A. Ospravedlnitelný důvod / Tabulka ospravedlnitelných důvodů:
- V bodu č.
10
za slovní spojení: "
Finanční správa ČR nebo Ministerstvo vnitra ČR nefunkčnost vzniklou na jejich straně oznámily
.." Přidán text v závorce ve znění: "
(třeba i zpětně)
".
- Bod č.
15
: V druhé větě text
" 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022 (přičemž se posuzuje zvlášť období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022)" -
je nahrazen aktuálním textem zajišťující automatickou časovou posloupnost využití tohoto bodu ospravedlnitelných důvodů ve znění
:
"....- počínaje rokem 2016 a v následujících kalendářních letech (přičemž se posuzuje zvlášť období od 1.1. do 31. 12. každého kalendářního roku)
....".
- Bod č.
16
: V druhé větě text
" 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022 (přičemž se posuzuje zvlášť období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022)" -
je nahrazen aktuálním textem zajišťující automatickou časovou posloupnost využití tohoto bodu ospravedlnitelných důvodů ve znění: ".
- počínaje rokem 2016 a v následujících kalendářních letech (přičemž se posuzuje zvlášť období od 1. 1. do 31. 12. každého kalendářního roku)
....".
6) Článek II. - Promíjení pokuty / II. 3. Meritorní posouzení - rozsah prominutí / II. 3. B. Četnost porušování povinností při správě daní / Druh porušení povinnosti daňového subjektu (tabulka):
- V bodu č. 6 je v první větě odkaz na zákonné ustanovení "
§ 101h odst. 2 ZDPH
" aktualizován na:
"§ 101h odst.
3
ZDPH
".
7) Článek III. - Procesní ustanovení:
- V odstavci s názvem "
[souběh prominutí a odvolacího řízení]
" je do první věty za slovní spojení "
podá žádost o prominutí pokuty, správce daně daňový subjekt
" doplněno slovo "
alespoň
".
- V odstavci s názvem "
[rozhodnutí]
" a s názvem "
[vztah k veřejné podpoře]
" je odkaz na původní Pokyn GFŘ D-47 - k promíjení příslušenství daně - aktualizován na nový Pokyn GFŘ D-58 v této věci.
V ostatním zůstává text Pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 26 878/17/7100-20118- 012287) ze dne 2. 3. 2017, Dodatku č. 2 (č.j.: 130204/17/7100-20118-012287) ze dne 14. 12. 2017, Dodatku č. 3 (č.j.: 94112/18/7100-20118-012287) ze dne 11. 12. 2018, Dodatku č. 4 (č.j.: 88521/19/7100-20118-012287) ze dne 28. 11. 2019, Dodatku č. 5 (č.j.: 52725/20/7100-20118-012287) ze dne 3. 9. 2020, Dodatku č. 6 (č.j.: 72251/20/7100- 20118-012287) ze dne 7. 12. 2020, Dodatku č. 7 (č.j.: 27813/21/7100-20118-012287) ze dne 4. 5. 2021 a Dodatku č. 8 (č.j.: 77067/21/7100-20118-012287) ze dne 13. 12. 2021, nezměněn.
Tento Dodatek č. 9 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění.
Ing. Jan Ronovský, v. r.
ředitel sekce a zástupce generálního ředitele