28/88 988/2009-281 Změna Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
28/88 988/2009-281
Změna
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ze dne 12. 11. 2009
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změny Českého účetního standardu č. 210 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato změna upravuje znění ČÚS č. 210 uveřejněné pod č. 64 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. 12. 2004.
Účetní jednotky použijí upravené znění Českého účetního standardu č. 210 poprvé v účetních obdobích započatých 1. ledna 2010 a později.
Změna Českého účetního standardu č. 210 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
1. V ČÚS č. 210 se za bod 5. doplňuje bod 6., který zní:
„6. Opravné položky podle § 32 odst. 3 vyhlášky u dluhopisů držených do splatnosti, které se neoceňují reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. c) zákona a jsou vykazovány v položce „C.III.2.b) dluhopisy „OECD“ držené do splatnosti“, se účtují pouze v případě, že existuje riziko spojené s nesplácením jmenovité hodnoty dluhopisu, výnosů z dluhopisu nebo obojího.“.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
Ředitel odboru 28
Referent:
JUDr. Jan Huleš,
tel.: 257 044 190

Související dokumenty