481/2000 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů

Schválený:
481/2000 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. prosince 2000
o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů
Změna: 294/2001 Sb.
Změna: 141/2002 Sb.
Změna: 145/2003 Sb.
Změna: 303/2005 Sb.
Změna: 209/2013 Sb.
Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 3 odst. 1 písm. c) tohoto zákona:
 
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje rozsah a podmínky poskytování dotací obcím z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "Fond") na podporu výstavby nájemních bytů.
 
§ 2
Vymezení pojmů
V tomto nařízení se rozumí
a) nájemním bytem byt určený k uspokojování bytových potřeb občanů formou nájmu bytu, včetně bytu zvláštního určení1) a bytu v domě zvláštního určení,2) jsou-li tyto byty v bytovém domě, který je stavbou pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení, s výjimkou stavby pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavku na rodinné bydlení, v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení a má nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví,3)
b) bytem zvláštního určení byt zvlášť upravený pro ubytování zdravotně postižených osob,1)
c) bytem v domě zvláštního určení byt v domě s pečovatelskou službou nebo v domě s komplexním zařízením pro zdravotně postižené občany,2)
d) výstavbou
1. výstavba bytového domu s nájemními byty [písmeno a)],
2. změna stavby, kterou vznikne nový nájemní byt z prostor nezpůsobilých pro bydlení, pokud tyto prostory nikdy bytem nebyly, nebo z prostor sloužících k jiným účelům než bydlení, nebo
3. nástavba, půdní vestavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový nájemní byt.
 
§ 3
Podmínky pro získání dotace
(1) Dotaci lze poskytnout obci, na jejímž území se provádí výstavba nájemních bytů ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví obce, jsou-li splněny tyto podmínky:
a) obec má schválený územní plán. Pozemek, na kterém bude výstavba provedena, je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví obce. Je-li výstavba prováděna změnou stavby, nástavbou, půdní vestavbou nebo přístavbou, musí být budova ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví obce,
b) dodavatel stavby bude vybrán v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných zakázek,
c) nájemné z nájemních bytů pořízených s dotací nesmí být po dobu 20 let od pravomocného rozhodnutí o kolaudaci stavby (dále jen "kolaudace") stanoveno vyšší než věcně usměrňované nájemné podle zvláštního právního předpisu,
d) obec nepřevede po dobu 20 let od kolaudace vlastnictví budovy ani bytu nebo nebytového prostoru podle zákona o vlastnictví bytů4) na jinou osobu, a to ani spoluvlastnický podíl,
e) po dobu 20 let od kolaudace nesmí být provedena změna užívání nájemního bytu k jiným účelům než k bydlení a po tuto dobu musí být nájemní byt užíván právem nájmu,
f) jde-li o budovu s 15 a více nájemními byty, musí nejméně 5 % nájemních bytů, a to vždy alespoň 1 nájemní byt, splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, který určuje obecné technické podmínky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace5); vysloví-li s tím ministr pro místní rozvoj na základě písemné a zdůvodněné žádosti obce souhlas, mohou při výstavbě 100 a více bytů v rámci jedné investiční akce být byty splňující podmínky užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace umístěny v jednotlivých budovách nerovnoměrně, jestliže podíl těchto bytů na celkovém počtu všech bytů stavěných obcí s dotací podle tohoto nařízení dosahuje nejméně 5 % a jestliže v každé budově je umístěn alespoň 1 takový byt, přičemž v žádné budově podíl těchto bytů nepřesahuje jednu třetinu počtu všech bytů v budově,
g) rozhodnutí o kolaudaci nabude právní moci nejdéle do 3 let od data poskytnutí dotace,
h) dotace je žádána na výstavbu nájemních bytů, která bude zahájena nejdéle do konce roku 2002, pokud byla žádost o dotaci podána u Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury nebo v rámci Programu podpory výstavby domů s pečovatelskou službou, a pokud takto podané žádosti nebylo vyhověno.
(2) Po uplynutí nejméně 10 let od kolaudace může obec písemně požádat Fond o změnu smlouvy o poskytnutí dotace. Fond uzavře s obcí dohodu o změně smlouvy, podle které obec nebude nadále vázána podmínkami pro poskytnutí dotace uvedenými v odstavci 1 písm. c) až e), pouze tehdy, pokud bude prokazatelně zjištěno, že doba uvedená ve větě první uplynula. Na žádost Fondu doloží obec kopii smlouvy o poskytnutí dotace.
(3) Odstavec 2 se nepoužije, pokud dotace byla poskytnuta na výstavbu domu s pečovatelskou službou.
 
§ 4
Výše dotace
(1) Dotaci lze poskytnout do výše 50 % celkových nákladů na výstavbu bytu, a to nejvýše do
a) 320 000 Kč na jeden byt, pokud v písmenech b) až e) není stanoveno jinak,
b) 370 000 Kč na jeden byt vzniklý rekonstrukcí bývalého vojenského objektu,
c) 400 000 Kč, jedná-li se o výstavbu bytu na nezainvestovaném území, kde je nutno současně vybudovat technickou infrastrukturu,
d) 500 000 Kč na jeden byt zvláštního určení,1)
e) 700 000 Kč na jeden byt v domě zvláštního určení.2)
(2) U bytu zvláštního určení, bytu v domě zvláštního určení a bytu vzniklého rekonstrukcí bývalého vojenského objektu může dotace ve výši podle odstavce 1 písm. b), d) a e) činit více než 50 % nákladů na jeho výstavbu.
 
§ 5
Postup při poskytování dotace
(1) Dotaci lze poskytnout obci na základě písemné žádosti podané u Fondu.
(2) K písemné žádosti obec přikládá
a) jde-li o novou výstavbu, údaj o schváleném územním plánu obce nebo územně plánovacím podkladu jej nahrazujícím,
b) pravomocné stavební povolení,
c) výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví pozemku, na němž má být výstavba prováděna,
d) prohlášení obce, že ke dni podání žádosti o dotaci nemá závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu a státním fondům,
e) výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví budovy, pokud se výstavba provádí změnou stavby, nástavbou, půdní vestavbou nebo přístavbou,
f) smlouvu o sdružení, provádí-li výstavbu ve vzájemné spolupráci dva nebo více investorů.
 
§ 6
Poskytování dotace podle tohoto nařízení musí být v souladu se zvláštním zákonem upravujícím postup při posuzování slučitelnosti veřejné podpory se závazky vyplývajícími z Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.6)
 
§ 7
Kontrola a sankce
Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání dotace podle tohoto nařízení a uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení dotace platí zvláštní právní předpis.7)
 
§ 7a
Přechodná ustanovení
(1) K účelům stanoveným tímto nařízením lze poskytnout dotaci i na výstavbu nájemních bytů, která byla zahájena po 1. lednu 2003, pokud
a) žádost byla podána Ministerstvu pro místní rozvoj v rámci Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury nebo v rámci Programu podpory výstavby domů s pečovatelskou službou nejpozději do 31. prosince 2002,
b) o poskytnutí dotace na základě žádosti podané podle písmene a) rozhodl Fond nejpozději do 31. prosince 2003,
c) nájemné z nájemního bytu, na který byla poskytnuta dotace, není vyšší než součin pořizovací ceny bytu a měsíčního koeficientu 0,00333; takto stanovené nájemné může obec každoročně k 1. červenci, nejdříve však po 12 měsících, upravit mírou inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 měsíců předposledního kalendářního roku a zveřejněnou Českým statistickým úřadem; pořizovací cenou bytu se rozumí cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu,8)
d) obec, která žádá o dotaci, splňuje i ostatní podmínky stanovené v tomto nařízení, s výjimkou podmínky stanovené v § 3 písm. h) týkající se termínu zahájení výstavby.
(2) Za podmínek uvedených v odstavci 1 písm. b), c) a d) lze poskytnout dotaci na výstavbu bytů v domech s pečovatelskou službou také obci, která byla postižena povodněmi v roce 2002, pokud žádost byla podána nejpozději do 31. prosince 2002 u Fondu.
 
§ 8
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Ing. Lachnit, CSc. v. r.
1) § 9 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník.
2) § 10 zákona č. 102/1992 Sb.
3) § 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
4) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
5) Vyhláška č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické podmínky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
6) Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.
7) § 30 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).
8) § 2 odst. 3 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

Související dokumenty