61/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
61/1998 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. března 1998,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb. a zákona č. 143/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 2 odst. 2 písm. a) se za slovo "vozidla" doplňují tato slova: "a speciální automobily pásové".
2. V § 3 odst. 1 se vypouštějí písmena ch) a i) .
3. V § 3 odst. 1 písm. j) se za slova "EU/EHS 91/542 B" vkládají slova " , EU/EHS 96/1", za slova "EHK OSN 83-03" se vkládají slova "B,C" a za slova "EU/EHS 94/12" se vkládají slova " , EU/EHS 96/44, EU/EHS 96/69".
4. V § 3 odst. 2 písm. b) se vypouštějí slova " , ch) a i)".
5. V § 4 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "anebo vozidlo, jehož držitel je odhlášen z evidence dopravního inspektorátu.".
6. § 5 písm. b) zní:
"b) součet povolených zatížení náprav v tunách a počet náprav u návěsů,".
7. V § 6 odst. 4 se za slova "osobního automobilu" vkládají tato slova: "nebo jeho přípojného vozidla".
8. § 10 odst. 2 se nahrazuje odstavci 2 až 5, které zní:
"(2) Zálohy na daň se vypočtou ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období.
(3) V případech podle § 4 odst. 2 písm. a) se záloha vypočte obdobně podle odstavce 2 anebo ve výši podle § 6 odst. 4; přitom postup při placení záloh nelze u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla v průběhu zdaňovacího období měnit.
(4) Rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu měsíci, na který připadl termín splatnosti zálohy. U zálohy splatné 15. prosince jsou rozhodným obdobím měsíce říjen a listopad.
(5) Zálohy na daň se neplatí, jde-li o vozidla uvedená v § 3 odst. 1 písm. a) až c) a e) až k), pokud splní podmínky pro nárok na osvobození.".
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7.
9. V § 10 v dosavadním odstavci 3 se slova "Ustanovení odstavců 1 a 2" nahrazují slovy "Ustanovení odstavců 1 až 5".
Čl.II
1. Ustanovení čl. I bodů 1, 3, 5, 6, 7, 8 a 9 se použijí poprvé ve zdaňovacím období roku 1998 a lze je použít již při placení záloh na silniční daň v průběhu roku 1998.
2. Ustanovení čl. I bodů 2 a 4 se použijí poprvé ve zdaňovacím období roku 1999.
3. Pro daňovou povinnost do roku 1997 se použijí dosavadní předpisy.
Čl.III
Předseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá z pozdějších zákonů.
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zeman v. r
Havel v. r.
Tošovský v. r.

Související dokumenty