82/1991 Sb. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 175/1989 Zb.

Schválený:
82/1991 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 13. februára 1991,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 175/1989 Zb.
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 175/1989 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1. V názve zákona sa vypúšťa slovo "socialistickej".
2. V § 1 ods. 1 sa vypúšťa slovo "socialistickej".
3. V § 2 ods. 3 sa slovo "Podpredsedu" nahrádza slovom "Podpredsedov".
4. V nadpise nad § 3 sa slovo "Oblastné" nahrádza slovom "Územné".
5. V § 3 ods. 1 a 2 znejú:
"(1) Územnými štatistickými orgánmi republiky sú
a) Oblastná správa Slovenského štatistického úradu v Bratislave, Oblastná správa Slovenského štatistického úradu v Banskej Bystrici a Oblastná správa Slovenského štatistického úradu v Košiciach (ďalej len "oblastné správy") pre územné obvody ustanovené v prílohe tohto zákona,
b) Mestská správa Slovenského štatistického úradu v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave (ďalej len "Mestská správa v Bratislave") pre územný obvod hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
c) okresné oddelenia Slovenského štatistického úradu (ďalej len "okresné oddelenia") pre územné obvody okresov, 1)
d) Mestské oddelenie Slovenského štatistického úradu v Košiciach (ďalej len "mestské oddelenie") pre územný obvod mesta Košíc.
(2) Slovenský štatistický úrad môže zriadiť obvodné oddelenia Slovenského štatistického úradu (ďalej len "obvodné oddelenie") ako územné štatistické orgány republiky pre územné obvody jednotlivých obvodných úradov v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.
1) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení.".
6. V § 3 ods. 3 sa vypúšťa slovo "socialistickej" a slovo "krajskej" sa nahrádza slovom "oblastnej".
7. V § 3 ods. 5 v prvej vete sa slovo "Oblastné" nahrádza slovom "Územné" a v druhej vete sa slovo "Krajské" nahrádza slovom "Oblastné".
8. § 4 znie:
 
"§ 4
Sídla okresných oddelení sú totožné so sídlami okresných úradov. 1) Sídla obvodných oddelení zriadených podľa § 3 ods. 2 určí predseda Slovenského štatistického úradu.
1) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení.".
9. V § 5 sa slovo "krajskej" nahrádza slovom "oblastnej".
10. V § 6 sa slovo "krajské" nahrádza slovom "oblastné".
11. V § 8 písm. a) sa slová "Československú socialistickú republiku" nahrádzajú slovami "Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku".
12. V § 8 písm. f) sa slovo "oblastné" nahrádza slovom "územné".
13. § 10 ods. 1 znie:
"(1) Slovenský štatistický úrad predkladá Slovenskej národnej rade a vláde republiky správy, číselné podklady a rozbory o stave a vývoji hospodárstva, životnej úrovne a spoločnosti v republike.".
14. V § 11 písm. c) sa slová "Československej socialistickej republiky" nahrádzajú slovami "Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky".
15. Za § 11 sa vkladá nový § 11a, ktorý znie:
 
"§ 11a
(1) Slovenský štatistický úrad zabezpečuje programové, organizačné a technické podmienky potrebné v republike pre spracovanie výsledkov volieb do zákonodarných orgánov a do orgánov samosprávy obcí.
(2) Slovenský štatistický úrad po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydáva metodiku spracovania výsledkov volieb do Slovenskej národnej rady a do orgánov samosprávy obcí.".
16. V § 12 sa na začiatku vety nahrádza slovo "Krajské" slovom "Oblastné".
17. § 12 písm. b) znie:
"b) poskytujú štátnym orgánom v dohodnutom rozsahu číselné podklady a štatisticko-ekonomické rozbory o hospodárskom a sociálnom vývoji v územnom obvode ich pôsobnosti, ktoré tieto orgány potrebujú pre svoju činnosť,".
18. V § 12 písm. d) sa slová "za kraj" nahrádzajú slovami "za územný obvod ich pôsobnosti".
19. V § 12 sa za písmeno h) pripája písmeno ch), ktoré znie:
"ch) zabezpečujú podľa pokynov slovenského štatistického úradu organizačné a technické podmienky potrebné pre spracovanie výsledkov volieb do zákonodarných orgánov a do orgánov samosprávy obcí.".
20. § 13 znie:
 
"§ 13
Okresné oddelenia najmä
a) organizujú a vykonávajú štatistické zisťovania určené jednotným plánom alebo uložené im nadriadenými štatistickými orgánmi republiky a štatistické zisťovania potrebné výlučne v územnom obvode ich pôsobnosti,
b) poskytujú štátnym orgánom a orgánom samosprávy obcí v dohodnutom rozsahu číselné podklady a štatisticko-ekonomické rozbory o hospodárskom a sociálnom vývoji v okrese, ktoré tieto orgány potrebujú pre svoju činnosť,
c) určujú podmienky pre štatistické zisťovania, ktoré nevykonávajú orgány štátnej štatistiky a ku ktorým je potrebné ich schválenie,
d) vydávajú a overujú sociálno-ekonomické informácie za okres,
e) sledujú v organizáciách a v ich organizačných zložkách plnenie úloh podľa zákona o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií, podľa tohto zákona a vykonávacích predpisov k nim vydaných; preverujú správnosť a vierohodnosť sociálno-ekonomických informácií a stav informačnej sústavy organizácií,
f) prideľujú identifikačné číslo občanom individuálne vykonávajúcim podnikateľskú činnosť, ak je trvalé miesto tejto činnosti v okrese, a ak takého miesta niet, občanom, ktorí majú trvalý pobyt v okrese,
g) určujú rodné číslo obyvateľom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo svojom územnom obvode podľa zásad vydaných Federálnym štatistickým úradom,
h) zabezpečujú podľa pokynov Slovenského štatistického úradu organizačné a technické podmienky potrebné pre spracovanie výsledkov volieb do zákonodarných orgánov a do orgánov samosprávy obcí.".
21. § 14 znie:
 
"§ 14
Finančnými orgánmi republiky pre účely tohto zákona sú Ministerstvo financií Slovenskej republiky a daňové úrady.".
22. § 15 ods. 1 prvá veta znie: "Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s jednotnou metodikou ustanovenou Federálnym ministerstvom financií organizuje, usmerňuje a zabezpečuje rozvoj účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácie a účtovného výkazníctva v republike.".
23. V § 15 ods. 2 sa slová "Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky" nahrádzajú slovami "Ministerstvo financií Slovenskej republiky".
24. V § 15a sa slová "Finančné správy" nahrádzajú slovami "Daňové úrady".
25. § 15b sa vypúšťa.
26. V § 16 ods. 1 v prvej vete sa slová "Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky nahrádzajú slovami "Ministerstvom financií Slovenskej republiky".
27. V § 16 ods. 3 sa vypúšťa slovo "socialistickej".
28. § 16 ods. 4 sa vypúšťa.
29. Nadpis pod piatym oddielom znie:
"Úlohy okresných a obvodných úradov".
30. § 17 znie:
 
"§ 17
Okresné a obvodné úrady
a) pripravujú a vykonávajú sčítanie ľudu, domov a bytov a postupujú pritom v súčinnosti so štatistickými orgánmi republiky,
b) poskytujú štatistickým orgánom republiky pomoc pri štatistických zisťovaniach u obyvateľstva,
c) zabezpečujú podľa pokynov Slovenského štatistického úradu na účely štatistických zisťovaní vedenie jednotných evidencií, registrov a pasportov,
d) sústreďujú a spracúvajú štatistické informácie zisťované ich prostredníctvom v organizáciách v ich pôsobnosti.".
Čl.II
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov prechádzajú z doterajších krajských správ Slovenského štatistického úradu na príslušné oblastné správy.
Čl.III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v.r.
V. Mečiar v.r.
 
PRÍL.
Územné obvody oblastných správ
1. Územný obvod Oblastnej správy Slovenského štatistického úradu v Bratislave tvoria okresy Bratislava-vidiek, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Senica, Topoľčany, Trenčín a Trnava.
2. Územný obvod Oblastnej správy Slovenského štatistického úradu v Banskej Bystrici tvoria okresy Banská Bystrica, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Považská Bystrica, Prievidza, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom a Žilina.
3. Územný obvod Oblastnej správy Slovenského štatistického úradu v Košiciach tvoria okresy Bardejov, Humenné, Košice, Košice-vidiek, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trebišov a Vranov nad Topľou.

Související dokumenty