435/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
435/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2022,
kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 82/2015 Sb.:
Čl.I
V § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) Škola, kterou nezřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, může v kritériích pro přijímání žáků stanovit požadavek přítomnosti dítěte u zápisu. Na školu, kterou nezřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, se nevztahují odstavce 3 až 5.".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
prof. JUDr. Balaš, CSc., v. r.

Související dokumenty