267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
267/2015 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. září 2015,
kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. I
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Rozhodnutí Komise 2009/312/ES ze dne 2. dubna 2009, kterým se mění rozhodnutí 2000/96/ES, pokud jde o specializované sítě dozoru nad přenosnými nemocemi.“.
2. Na konci poznámky pod čarou č. 62 se doplňují věty
„Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 321/2011 ze dne 1. dubna 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých láhvích.
Nařízení Komise (EU) č. 284/2011 ze dne 22. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong.
Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006.
Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami.
Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005 ze dne 18. listopadu 2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.“.
3. V § 1 písm. c) se slovo „oblasti“ nahrazuje slovy „oblastech ochrany a podpory veřejného zdraví a“.
4. V § 2 odst. 2 větě první se slova „a podpora“ zrušují.
5. V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Podpora veřejného zdraví je souhrn činností pomáhajících fyzickým osobám zachovat a zlepšovat své zdraví a zvyšovat kontrolu nad faktory ovlivňujícími zdraví. Zahrnuje činnosti k zajištění sociálních, ekonomických a environmentálních podmínek pro rozvoj individuálního i veřejného zdraví, zdravotního stavu a zdravého životního stylu.“.
Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.
6. V § 2 odst. 9 se za slovo „(družka),“ vkládají slova „partner (partnerka) podle zákona o registrovaném partnerství (dále jen „partner“)“, za slova „poručnické péče“ se vkládají slova „ , děti svěřené soudem do osobní péče jiné fyzické osoby“ a slova „nebo družky (druha)“ se nahrazují slovy „ , druha (družky) nebo partnera“.
7. V nadpisu části první hlavy II dílu 1 se slovo „přípravky“ nahrazuje slovy „látky, chemické směsi“.
8. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „vlastník, a není-li provozovatelem, pak“ zrušují.
9. V § 3 odst. 2 písm. c) se slova „vlastník nebo“ zrušují.
10. V § 3 odst. 4 větě třetí, § 4 odst. 4 písm. b), § 5 odst. 5 úvodní části ustanovení, § 41a odst. 3 větě třetí a v § 82 odst. 2 písm. c) se slovo „návrh“ nahrazuje slovem „žádost“.
11. V § 3a odstavec 6 zní:
„(6) Žádost podle odstavců 1 a 3 musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 7 písm. a) až e) a hodnocení zdravotních rizik podle § 2 odst. 4. Proti zamítnutí žádosti o prodloužení mírnějšího hygienického limitu podle odstavce 3 nelze podat opravný prostředek.“.
12. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy odstavce 9“.
13. V § 4 odst. 2 se věta první zrušuje a ve větě poslední se za slova „datové rozhraní“ vkládají slova „a způsob stanovení míst odběru vzorků pitné vody“.
14. V § 4 odst. 3 větě první se slovo „přípravcích,“ nahrazuje slovy „látkách a chemických směsích,“.
15. V § 4 odst. 4 písm. a) se slova „vlastního podnětu nebo na návrh osoby uvedené v § 3 odst. 2“ nahrazují slovy „moci úřední“.
16. V § 4 odst. 4 závěrečné části ustanovení se věta první zrušuje.
17. V § 4 odst. 6 se za větu první vkládá věta „V oznámení uvede kromě náležitostí podání stanovených správním řádem zásobovanou oblast, množství dodávané vody za den, počet zásobovaných obyvatel, odběrové místo, na kterém byla látka nebo mikroorganismus zjištěn, látku nebo mikroorganismus, jichž se oznámení týká, výsledky všech provedených rozborů, původ látky nebo mikroorganismu, pokud je znám, a plán nápravných opatření.“, ve větě třetí se slova „z vlastního podnětu“ nahrazují slovy „vlastního šetření“ a ve větě poslední se slovo „druhé“ nahrazuje slovem „třetí“.
18. V § 4 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Osoba uvedená v § 3 odst. 2 je povinna kontrolovat za podmínek stanovených rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví i vodu, která nemá jakost pitné vody a u níž již nelze povolit další prodloužení mírnějšího hygienického limitu, ale je dodávána spotřebitelům; o dodávce takové vody je osoba uvedená v § 3 odst. 2 povinna spotřebitele informovat.“.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.
19. V § 4 odstavec 8 zní:
„(8) Žádost podle odstavce 4 písm. b) musí kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahovat návrh úpravy rozsahu a četnosti kontrol pitné vody s odůvodněním, označení zásobované oblasti, množství dodávané vody za den a počet zásobovaných obyvatel, průkaz o stálé jakosti vody a vyhovujících hodnotách předmětných ukazatelů jakosti pitné vody a jejího zdroje a výsledky kontrol za období posledních 2 let; pokud je počet rozborů za toto období nižší než 6, musí žádost obsahovat i výsledky předchozích let tak, aby byla doložena souvislá řada 6 výsledků.“.
20. V nadpisu § 5 se slovo „přípravky,“ nahrazuje slovy „látky a chemické směsi,“.
21. V § 5 odst. 1 větě první se slova „chemického přípravku určeného“ nahrazují slovy „chemické látky nebo chemické směsi určené“.
22. V § 5 odst. 3 se slova „chemický přípravek“ nahrazují slovy „chemickou látku nebo chemickou směs“.
23. V § 5 odst. 5 písm. b) se slova „chemického přípravku určeného k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou, neupraveného“ nahrazují slovy „chemické látky nebo chemické směsi určené k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou, nestanovené“.
24. V § 5 odstavec 6 zní:
„(6) Žádost podle odstavce 5 musí obsahovat kromě náležitostí stanovených správním řádem označení typu výrobku, chemické látky nebo chemické směsi, jejich obchodní název a chemické složení, doklad o čistotě chemické látky nebo chemické směsi podle příslušné technické normy, stručný popis technologie výroby s výčtem všech surovin a přídatných látek, včetně údajů o rozkladných produktech vznikajících při výrobě, zpracování, případně stárnutí, údaje o koncentraci chemické látky nebo chemické směsi, údaj o koncentraci účinné látky v chemické směsi, údaj o předpokládaném způsobu použití výrobku, chemické látky nebo chemické směsi, metodu stanovení navrhovaných přísad a jejich nečistot včetně produktů interakcí a rozpadu, dostupnou zahraniční dokumentaci o tom, zda výrobek, navrhovaná látka, chemická látka nebo chemická směs byly povoleny v jiných státech a pro jaké užití, údaje o toxicitě navrhované látky, chemické látky nebo chemické směsi, návod k použití výrobku, chemické látky nebo chemické směsi a dále, pokud jde o žádost podle odstavce 5 písm. b), podrobný popis principu technologie úpravy vody, údaj o nejvyšší navrhované aplikační dávce chemické látky nebo chemické směsi, doklad o zdravotní bezpečnosti upravené vody při dlouhodobém požívání a metodu kontroly funkčnosti a účinnosti technologie v běžné provozní praxi.“.
25. V § 5 odst. 7 se slovo „navrhovatel“ nahrazuje slovem „žadatel“.
26. V § 5 odst. 8 se slova „chemické přípravky“ nahrazují slovy „chemické látky a chemické směsi“.
27. V § 5 odst. 9 větě první se slovo „návrh“ nahrazuje slovem „žádost“, za větu první se vkládá věta „Žádost musí kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahovat označení typu technologie, popřípadě její obchodní název, popis účelu technologie a odůvodnění jejího použití, návod k použití, podrobný popis principu technologie úpravy vody včetně použitého zařízení a přesného složení chemických látek a chemických směsí, pokud je jejich přidání do vody součástí technologie, doklad, že použité zařízení, chemické látky a chemické směsi odpovídají požadavkům upraveným prováděcím právním předpisem, údaje o změnách jakosti upravené vody, a to mikrobiologické, chemické a fyzikální včetně vedlejších či rozkladných produktů vznikajících v důsledku aplikace navrhované technologie, doklad, že jsou splněny hygienické požadavky stanovené na jakost pitné vody, metody kontroly funkčnosti a účinnosti technologie v běžné provozní praxi, doklad o zdravotní bezpečnosti upravené vody při jejím dlouhodobém požívání, pokud se jedná o technologii, která předpokládá změnu fyzikálních vlastností vody nebo vnos chemických látek neupravených prováděcím právním předpisem do vody a dostupnou zahraniční dokumentaci o tom, zda a za jakých podmínek byla technologie povolena pro úpravu pitné vody v jiných státech.“, ve větě třetí se slovo „navrhovatel“ nahrazuje slovem „žadatel“ a věta poslední se zrušuje.
28. V § 5 odst. 10 se slovo „přípravky“ nahrazuje slovy „látky a chemické směsi“.
29. V § 5 odst. 11 se slova „ , odstavce 5 písm. a) a odstavce 6“ nahrazují slovy „nebo byly povoleny podle odstavce 7“.
30. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova „(dále jen „nádrž ke koupání“)“ zrušují a za slova „čištění vody ke koupání“ se vkládají slova „(dále jen „stavba ke koupání“)“.
31. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova „ , ochlazovací bazén sauny“ zrušují.
32. V § 6a odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „koupající se“ vkládá slovo „fyzické“.
33. V § 6a odst. 1 písm. b), § 6a odst. 3 písm. d), § 6a odst. 5 a v § 6g odst. 2 se za slova „koupajících se“ vkládá slovo „fyzických“.
34. V § 6a odst. 3 písm. a) se slova „v nádrži ke koupání s přírodním způsobem čištění vody“ nahrazují slovy „ve stavbě povolené k účelu koupání vybavené systémem přírodního způsobu čištění vody“.
35. V § 6b se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Dojde-li k překročení limitní hodnoty ukazatele rozmnožení sinic ve vodě ke koupání v přírodním koupališti, provede provozovatel dále neprodleně doplňující chemické a organoleptické vyšetření jakosti vody ke koupání v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.“.
36. V § 6b se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Znečištění vody v přírodním nebo umělém koupališti nebo sauně, které vedlo k postupu podle odstavce 1 věty první nebo odstavce 3, je provozovatel povinen bezodkladně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. V oznámení uvede kromě náležitostí podání stanovených správním řádem důvod postupu podle odstavce 1 věty první nebo odstavce 3, přijaté opatření a očekávanou dobu jeho trvání.“.
37. V § 6c odst. 1 písm. a) se slova „provozovaném na povrchových vodách využívaných ke koupání podle § 6 odst. 1 písm. a)“ nahrazují slovy „na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel podle § 6a, nebo povrchových vodách využívaných ke koupání podle § 6d“.
38. V § 6c odst. 1 písm. f) se slova „místo podnikání“ nahrazují slovem „sídlo“.
39. V § 6d úvodní části ustanovení se za slova „ke koupání“ vkládá slovo „fyzických“ a slova „nebo vodními plochami vzniklými těžební činností“ se zrušují.
40. V § 6g odst. 1 písmena a) a b) znějí:
„a) přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel podle § 6a, povrchové vody využívané ke koupání podle § 6d a další povrchové vody, kde lze očekávat, že se v nich bude koupat velký počet fyzických osob a nebyl pro ně vydán příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví trvalý zákaz koupání (dále jen „další povrchové vody ke koupání“); přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel podle § 6a, a povrchové vody využívané ke koupání podle § 6d se do této části seznamu zařadí jen v případě, že lze u nich očekávat, že se v nich bude koupat velký počet fyzických osob a nebyl pro ně vydán příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví trvalý zákaz koupání nebo trvalé varování před koupáním; velký počet fyzických osob se posuzuje s ohledem na hustotu osídlení, infrastrukturu, lokální význam koupacího místa a opatření přijatá na podporu koupání,
b) přírodní koupaliště místního významu na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel podle § 6a nebo využívaných ke koupání podle § 6d, pro které nebyl vydán příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví trvalý zákaz koupání,“.
41. Nadpis § 7 zní: „Hygienické požadavky na prostory a provoz škol a školských zařízení, zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, služby péče o dítě v dětské skupině a živností, jejichž předmětem je péče o děti“.
42. V § 7 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Povinnost uvedenou ve větě první má i osoba provozující v provozovně živnost, jejíž náplní je péče o děti do 3 let věku nebo výchova, výuka anebo mimoškolní vzdělávání dětí nad 3 roky věku v předškolním zařízení, soukromé škole nebo zařízení sloužícím odbornému vzdělávání, nezařazených do rejstříku škol a školských zařízení a dále poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, pokud se jedná o dětskou skupinu nad 12 dětí.“.
43. V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Mateřská škola a základní škola“ nahrazují slovem „Škola“.
44. V § 9 odst. 3 ve větě páté se za slova „zákonný zástupce dítěte12)“ vkládají slova „nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil“ a ve větě šesté se za slova „zákonný zástupce“ vkládají slova „nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil“, slova „ , vysílající základní škole nebo mateřské“ se nahrazují slovy „nebo vysílající“ a slova „a f)“ se nahrazují slovy „a e)“.
45. V § 9 odst. 4 se slova „Mateřská a základní škola, které vysílají děti na školu v přírodě, jsou povinny“ nahrazují slovy „Škola, která vysílá děti na školu v přírodě, je povinna“.
46. V § 10 odst. 2 větě druhé se slova „jeden rok“ nahrazují slovy „2 roky“ a ve větě poslední se slova „mateřské škole, základní“ zrušují a slova „a f)“ se nahrazují slovy „a e)“.
47. V nadpisu § 11 se slova „základní a mateřské školy, které vysílají“ nahrazují slovy „školy, která vysílá“.
48. V § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Základní nebo mateřská škola, které vysílají“ nahrazují slovy „Škola, která vysílá“.
49. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „má alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka,“ nahrazují slovy „získala způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta,“ a slova ,,lékařství po“ se nahrazují slovy „oboru všeobecné lékařství nebo zubní lékařství po úspěšném“.
50. V § 11 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f).
51. V § 11a větě poslední se slovo „splní“ nahrazuje slovem „plní“ a slova „ , a není-li taková osoba, splní tyto povinnosti ten, kdo výchovně rekreační tábor pro děti zřídil“ se zrušují.
52. V § 13 odst. 1 větě první se slova „ústavů sociální péče,“ nahrazují slovy „zařízení sociálních služeb,“.
53. V § 13 odst. 2 větě poslední se slovo „provozu“ nahrazuje slovem „provozování“.
54. V nadpisu dílu 3 hlavy II části první se slova „ústavů sociální péče“ nahrazují slovy „některých zařízení sociálních služeb“.
55. V § 15 odstavec 1 zní:
„(1) Poskytovatel zdravotních služeb nebo poskytovatel sociálních služeb v týdenním stacionáři, domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory nebo domově se zvláštním režimem, (dále jen „osoba poskytující péči“), jsou povinni činit hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření infekce spojené se zdravotní péčí. Infekcí spojenou se zdravotní péčí se rozumí nemoc nebo patologický stav vzniklý v souvislosti s přítomností původce infekce nebo jeho produktů ve spojitosti s pobytem nebo výkony prováděnými osobou poskytující péči ve zdravotnickém zařízení, v týdenním stacionáři, domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory nebo v domově se zvláštním režimem, v příslušné inkubační době.“.
56. V § 15 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , popřípadě název zdravotní služby, pro kterou je provozní řád vydáván“.
57. V § 15 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Poskytovatel zdravotních služeb poskytující akutní, následnou nebo dlouhodobou lůžkovou péči je povinen poskytnout součinnost orgánu ochrany veřejného zdraví, který u něj provádí prevalenční studii infekcí spojených se zdravotní péčí [§ 82 odst. 2 písm. s)].“.
58. V § 16 odst. 1 se slova „nemocniční nákazy“ nahrazují slovy „infekce spojené se zdravotní péčí“ a slova „provést protiepidemická opatření k odhalení zdroje nákazy, způsobu jejího šíření, zamezení jejího dalšího šíření a léčbě nakažených a z nákazy podezřelých fyzických osob“ se nahrazují slovy „zjistit její příčiny a zdroje, způsob přenosu původce a provést odpovídající protiepidemická opatření k zamezení jejího dalšího šíření“.
59. V § 16 odstavec 2 zní:
„(2) Osoba poskytující péči je dále povinna neprodleně hlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví případy infekce spojené se zdravotní péčí, jde-li o hromadný výskyt, těžké poškození zdraví nebo úmrtí pacienta; způsob a obsah hlášení stanoví prováděcí právní předpis.“.
60. V § 17 odstavec 1 zní:
„(1) Osoba poskytující péči je povinna dodržet hygienické požadavky pro příjem fyzických osob do zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních služeb uvedeného v § 15 odst. 1, jejich ošetřování, zásobování vodou, úklid a výkon a kontrolu dezinfekce, sterilizace a vyššího stupně dezinfekce upravené prováděcím právním předpisem.“.
61. V § 18 odst. 1 a v § 84 odst. 1 písm. o) se slova „ústavu sociální péče“ nahrazují slovy „zařízení sociálních služeb uvedeného v § 15 odst. 1“.
62. V § 18 odst. 2 větě první se slova „v ústavu sociální péče“ nahrazují slovy „v zařízení sociálních služeb uvedeném v § 15 odst. 1“ a slovo „návrhu“ se nahrazuje slovem „žádosti“.
63. V § 18 odst. 3 větě první se slovo „služby“ nahrazuje slovy „léčebně rehabilitační péče nebo lázeňské léčebně rehabilitační péče“.
64. V § 19 odst. 1 se za slovo „manikúry,“ vkládá slovo „solária,“ a slova „ , a provozování živnosti, ve které se používají k péči o tělo speciální přístroje (například solária, myostimulátory)“ se zrušují.
65. V § 19 odst. 3 větě poslední se za slovo „komise“ vkládají slova „ , vzor osvědčení o úspěšném složení zkoušky“.
66. V § 20 písm. a) se slova „praktický lékař, který fyzickou osobu registruje11)“ nahrazují slovy „registrující poskytovatel zdravotních služeb nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb11), stanoví-li tak zákon o specifických zdravotních službách61)“.
67. V § 20 písm. b) se slova „ošetřujícího lékaře11)“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb podle písmene a)“.
68. V § 21 odst. 1 písm. b) se slovo „kontrolovat“ nahrazuje slovem „zajistit“.
69. V § 21 odst. 2 větě třetí se slova „návrhu na zahájení řízení“ nahrazují slovem „žádosti“.
70. V § 21 odst. 3 větě první se slova „služby, při nichž se používají speciální přístroje k péči o tělo,“ nahrazují slovy „činnost, při níž je porušována integrita kůže,“.
71. V § 22 se slova „a regenerační“ nahrazují slovy „ , regenerační nebo rekondiční“ a slova „a službu, při které se používají speciální přístroje k péči o tělo,“ se nahrazují slovy „ , solárium a činnost, při níž je porušována integrita kůže,“.
72. V § 23 odstavec 1 zní:
„(1) Stravovací službou je výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů provozovatelem potravinářského podniku za účelem jejich podávání v rámci živnosti hostinská činnost20), ve školní jídelně21), menze, v dětské skupině75), při stravování osob vykonávajících vojenskou činnou službu, fyzických osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské léčebně rehabilitační péče, při stravování zaměstnanců, poskytování občerstvení a za účelem podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu.“.
73. V § 24 odst. 2 se slova „nebo pěstované“ a slova „nebo pěstování“ zrušují.
74. V § 25 se písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 28 zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
75. V § 25 písm. c) se slova „a) až c)“ nahrazují slovy „a) a b), hraček“.
76. V § 26 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 26 odst. 1 písm. b) se slova „a) a d)“ nahrazují slovy „a) a c)“.
77. V § 26 odst. 1 písm. d) se slova „ , nebo stanovené rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví podle odstavce 5“ zrušují.
78. V § 26 odst. 2 se slova „a) a d)“ nahrazují slovy „a) a c)“ a závěrečná část ustanovení se zrušuje.
79. V § 26 odst. 3 se slova „písm. d)“ nahrazují slovy „písm. c)“ a slova „a) a d)“ se nahrazují slovy „a) a c)“.
80. V § 26 odst. 4 se slova „§ 25 písm. d)“ nahrazují slovy „§ 25 písm. c)“ a slova „nebo distributor nabízet k uvedení do provozu4a)“ se zrušují.
81. V § 27 odst. 2 se slova „uvedenými v odstavci 1 a dalšími údaji“ zrušují.
82. V § 30 odst. 1 se slova „vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace,32) vlastník dráhy32a) a provozovatel“ nahrazují slovy „správce, popřípadě vlastník pozemní komunikace32), provozovatel, popřípadě vlastník dráhy32a), osoba, která je pořadatelem veřejné produkce hudby a nelze-li pořadatele zjistit, pak osoba, která k pořádání veřejné produkce hudby poskytla stavbu, jiné zařízení nebo pozemek a dále provozovatel provozovny a“, slova „v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem“ se zrušují a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „v chráněném vnitřním prostoru stavby“.
83. V § 30 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Splnění povinnosti k ochraně před hlukem z provozu na pozemních komunikacích nebo dráhách v chráněném venkovním prostoru stavby se považuje i za splnění této povinnosti v chráněném vnitřním prostoru stavby.“.
84. V § 30 odst. 2 větě první se za slovo „jehož“ vkládá slovo „imisní“ a na konci odstavce se doplňují věty „Za hluk podle věty první se nepovažuje zvuk působený hlasovým projevem fyzické osoby, nejde-li o součást veřejné produkce hudby v budově, hlasovým projevem zvířete, zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru, zvuk z akustického výstražného nebo varovného signálu souvisejícího s bezpečnostním opatřením76), zvuk působený přelivem povrchové vody přes vodní dílo sloužící k nakládání s vodami, zvuk působený v přímé souvislosti s činností související se záchranou lidského života, zdraví nebo majetku, řešením mimořádné události, přípravou jejího řešení nebo prováděním bezpečnostní akce nebo mimořádné vojenské akce76). Za vibrace podle věty druhé se nepovažují vibrace působené přelivem povrchové vody přes vodní dílo sloužící k nakládání s vodami a vibrace působené v přímé souvislosti s činností související se záchranou lidského života, zdraví nebo majetku, řešením mimořádné události, přípravou jejího řešení nebo prováděním bezpečnostní akce nebo mimořádné vojenské akce76).“.
Poznámka pod čarou č. 76 zní:
„76) Například zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.“.
85. V § 30 odst. 3 větě první se slova „sportu, léčení“ nahrazují slovy „lázeňské léčebně rehabilitační péči“ a věty druhá a třetí se nahrazují větami „Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové místnosti77) ve stavbách zařízení pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti77) ve všech stavbách.“.
Poznámka pod čarou č. 77 zní:
„77) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.“.
86. V § 30 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání hluku, stanoví prováděcí právní předpis.“.
87. V § 31 odst. 1 větě první se slovo „letišť,“ nahrazuje slovy „hluku z leteckého provozu,“ a slovo „návrh“ se nahrazuje slovem „žádost“.
88. V § 31 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Žádost podle odstavce 1 musí kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahovat popis zdroje hluku nebo vibrací, změřené hodnoty hluku v referenčních kontrolních bodech, popřípadě v těchto bodech vypočtené hodnoty hluku v chráněných prostorech uvedených v § 30 odst. 3 nebo změřené hodnoty vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb, odhad počtu fyzických osob vystavených nadlimitnímu hluku nebo vibracím, důvod překročení hygienického limitu, návrh nadlimitní hodnoty hluku nebo vibrací a doby trvání povolení, přehled provedených a navrhovaných protihlukových a antivibračních opatření, rámcový harmonogram jejich provedení, odhad jejich účinnosti a skutečnosti svědčící o omezení hluku nebo vibrací na rozumně dosažitelnou míru. Referenčním kontrolním bodem se rozumí místo, které bylo měřením nebo výpočtem vyhodnoceno jako nejvíce zasažené zdrojem hluku.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
89. V § 31 odst. 3 větě první se slova „z provozu hluku na mezinárodních“ nahrazují slovy „hluku z leteckého provozu na“, slovo „startů“ se nahrazuje slovem „vzletů“ a ve větě druhé se za slova „v dohodě s krajskou hygienickou stanicí“ doplňují slova „nebo Ministerstvo obrany, jde-li o vojenské letiště“.
90. V § 31 odst. 4 větě první se slova „pro školní a předškolní výchovu,“ nahrazují slovy „pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání,“.
91. § 32 se včetně poznámky pod čarou č. 33c zrušuje.
92. V § 33 větě první se za slovo „prostorech“ vkládá slovo „staveb“ a ve větě druhé se slova „pro školní a předškolní výchovu“ nahrazují slovy „pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání“.
93. V § 35 odst. 1 se slova „1,7.10E15 Hz“ nahrazují slovy „1,7.10
15
Hz“.
94. V § 35 odst. 2 písm. c) se za slovo „provozu“ vkládá slovo „stacionárního“ a slova „veřejné telekomunikační sítě“ se nahrazují slovy „sítě elektronických komunikací“.
95. V § 35 odst. 3 větě první se slova „ , která zdroj neionizujícího záření používá, popřípadě provozuje,“ nahrazují slovy „uvedená v odstavci 2“.
96. V § 35 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Provozovatel služby, při které se používá k péči o tělo zdroj neionizujícího záření, je povinen vést evidenci, ve které uvede pro každý zdroj neionizujícího záření délku časového úseku, po který je denně v provozu; evidenci je povinen uchovávat po dobu životnosti zdroje neionizujícího záření. Po vyčerpání doby provozu zdroje neionizujícího záření, určené nebo doporučené jeho výrobcem, je osoba uvedená ve větě první povinna provoz zdroje neionizujícího záření ukončit.“.
97. V § 36 písm. b) se slova „třídy II.“ nahrazují slovy „třídy 1M“ a slova „třídy III. a IV. signalizací, a to způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,“ se nahrazují slovy „třídy 3B a 4 signalizací chodu,“.
98. V § 37 odst. 2 větě druhé se slovo „Návrh“ nahrazuje slovem „Žádost“.
99. V § 37 odst. 2 se slova „odstavce 6 písm. c)“ nahrazují slovy „odstavce 5“.
100. V § 37 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „v návrhu na“ nahrazují slovy „v žádosti o“.
101. V § 37 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „včetně doby trvání této expozice“.
102. V § 37 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se závěrečná část ustanovení, která zní: „a připojí k žádosti protokoly o měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek provedeném podle § 38.“.
103. V § 37 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , a současně předložit protokoly o měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek provedeném podle § 38“.
104. V § 37 odst. 5 se za slova „do kategorie“ vkládají slova „druhé rizikové (§ 39),“ , slova „návrh, který“ se nahrazují slovy „žádost, která“ a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „O zařazení rizikové práce do jiné rizikové kategorie nebo vyřazení práce z rizikových prací provede příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nové řízení, v němž vydá nové rozhodnutí.“.
105. V § 37 odstavec 6 zní:
„(6) Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví může z moci úřední rozhodnout o zařazení práce první nebo druhé kategorie do kategorie rizikových prací (§ 39).“.
106. V § 39 odstavec 2 zní:
„(2) Zaměstnavatel je povinen zjistit příčinu překročení limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních testů a zabezpečit její odstranění; o těchto skutečnostech je povinen neprodleně informovat zaměstnance. Výsledky biologických expozičních testů podle věty první, v členění podle pracovišť, je zaměstnavatel povinen bezodkladně sdělit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.“.
107. V § 39 odst. 3 větě první se slova „zařízení vykonávající pracovnělékařské služby“ nahrazují slovy „bezodkladně poskytovatel pracovnělékařských služeb“, ve větě druhé se slovo „povinno“ nahrazuje slovy „poskytovatel pracovnělékařských služeb povinen“ a ve větě třetí se slovo „Při“ nahrazuje slovem „Pro“ a slova „zdravotních služeb“ se nahrazují slovy „pracovnělékařských služeb“.
108. V § 40 písm. b) bodu 1 se za slovo „karcinogeny“ vkládají slova „nebo mutageny“.
109. V § 41a odst. 2 větě první se slovo „návrh“ nahrazuje slovem „žádost“ a ve větě druhé se slovo „návrhu“ nahrazuje slovem „žádosti“.
110. V § 41a odst. 3 a v § 82 odst. 2 písm. n) se slova „vlastního podnětu“ nahrazují slovy „moci úřední“.
111. § 43 se zrušuje.
112. V § 44 se slova „a osob uvedených v § 43“ zrušují.
113. V nadpisu § 44a, § 44b odst. 1 písm. b) a odst. 3 větě první a v § 44b odst. 6 větě první se slovo „přípravky“ nahrazuje slovem „směsmi“.
114. V § 44a odst. 1 se slovo „přípravky35a)“ nahrazuje slovem „směsmi“ a slovo „vývoz,“ se nahrazuje slovem „distribuce,“.
115. V § 44a odst. 2 se slova „přípravky je každý povinen chránit zdraví lidí“ nahrazují slovy „směsmi jsou právnické osoby a fyzické osoby povinny chránit zdraví fyzických osob“, za slovo „rizikovost“ se vkládají slova „a nebezpečnost“ a slova „podle zvláštních právních předpisů35a).“ se nahrazují slovy „podle chemického zákona35a) a přímo použitelných předpisů Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích78).“.
Poznámky pod čarou č. 35a a 78 znějí:
„35a) Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
78) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v platném znění.“.
116. V § 44a odst. 3 se slova „prodávat, darovat ani jiným způsobem poskytovat“ nahrazují slovy „nabízet, darovat, prodávat ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat“, slovo „přípravky“ se nahrazuje slovem „směsi“, slova „vysoce toxické35b)“ se nahrazují slovy „vysoce toxické35a) nebo látky a směsi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích78), které mají přiřazenu třídu a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 (dále jen „nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické“)“ a slova „těmito chemickými látkami a chemickými přípravky podle odstavce 8“ se nahrazují slovy „nimi podle odstavce 6“.
Poznámky pod čarou č. 35b až 35d se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
117. V § 44a odstavec 4 zní:
„(4) Právnické osoby a fyzické osoby nesmějí nabízet, darovat, prodávat ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat pro fyzickou osobu mladší 18 let nebo osobu, jejíž svéprávnost byla soudem omezena, nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako toxické35a), látky a směsi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích78), které mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 (dále jen „nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako toxické“), jakož i chemické látky a chemické směsi klasifikované jako žíravé35a) nebo látky a směsi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích78), které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314 (dále jen „nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako žíravé“).“.
118. V § 44a odst. 5 se slova „fyzické osoby oprávněné k podnikání podle zvláštních právních předpisů“ nahrazují slovy „podnikající fyzické osoby“ a slovo „přípravky“ se nahrazuje slovem „směsi“.
119. V § 44a se odstavce 6 a 7 zrušují.
Dosavadní odstavce 8 až 12 se označují jako odstavce 6 až 10.
120. V § 44a odst. 6 se slova „fyzické osoby oprávněné k podnikání podle zvláštních právních předpisů“ nahrazují slovy „podnikající fyzické osoby“, slovo „přípravky“ se nahrazuje slovem „směsmi“, slova „2 nebo 7“ se nahrazují slovy „nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak20)“ a slovo „rok“ se nahrazuje slovy „2 roky“.
121. V § 44a se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9.
122. V § 44a odst. 7 větě první se slova „fyzická osoba oprávněná k podnikání“ nahrazují slovy „podnikající fyzická osoba“, slovo „přípravky“ se nahrazuje slovem „směsmi“, slova „nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61“ se nahrazují slovy „ , karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dále látkami a směsmi, které mají přiřazenu kategorii nebo kategorie nebezpečnosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B, mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B,“, slova „těmito chemickými látkami a chemickými přípravky“ se nahrazují slovem „nimi“, ve větě druhé se slova „chemických látek a chemických přípravků,“ nahrazují slovy „látek a směsí uvedených ve větě první,“ a ve větě poslední se slova „fyzická osoba oprávněná k podnikání“ nahrazují slovy „podnikající fyzická osoba“.
123. V § 44a odst. 8 větě první se slova „fyzické osoby oprávněné k podnikání podle zvláštních právních předpisů“ nahrazují slovy „podnikající fyzické osoby“ a slovo „přípravky“ se nahrazuje slovem „směsi“ a ve větě druhé se slovo „přípravků“ nahrazuje slovem „směsí“ a slovo „lidu“ se nahrazuje slovy „fyzických osob“.
124. V § 44a odst. 9 větě první se slova „fyzické osoby oprávněné k podnikání,“ nahrazují slovy „podnikající fyzické osoby,“, slovo „přípravky“ se nahrazuje slovem „směsmi“ a slovo „přípravků“ se nahrazuje slovem „směsí“, ve větě druhé se slova „chemický přípravek“ nahrazují slovy „chemickou směs“, za slovo ,,jméno“ se vkládají slova ,,a příjmení“ a slova „chemická látka nebo chemický přípravek“ se zrušují, ve větě třetí se slova „chemického přípravku“ nahrazují slovy „chemické směsi“ a na konci odstavce se doplňují slova „a na vedení evidence chemických látek a chemických směsí, které jsou výbušninami79)“.
Poznámka pod čarou č. 79 zní:
„79) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.“.
125. V § 44b odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „přípravky“ nahrazuje slovem „směsmi“ a slova „ , nejde-li o výrobu, dovoz nebo prodej nebezpečných chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a o výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace,“ se zrušují.
126. V § 44b odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „všeobecné lékařství nebo“ nahrazují slovy „všeobecné lékařství, zubní lékařství nebo stomatologie,“ a na konci textu bodu 1 se doplňují slova „nebo ochrany veřejného zdraví“.
127. V § 44b odst. 1 písm. a) bodě 4 se slova „o absolvování speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví35e) nebo doklad“ zrušují.
Poznámka pod čarou č. 35e se zrušuje.
128. V § 44b se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.
129. Na konci textu § 44b odst. 2 a § 60 odst. 3 se doplňují slova „a vzor osvědčení o odborné způsobilosti“.
130. V § 44b se odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 30a a 35j zrušuje, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
131. V § 44b se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 35i zrušuje.
132. V nadpisu dílu 1 hlavy III části první se slova „se zdravotnickými zařízeními“ nahrazují slovy „s poskytovateli zdravotních služeb“.
133. V § 45 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , prostřednictvím správního orgánu, který udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách11)“.
134. V § 45 odst. 3 větě první se slova „venerologickém oddělení nemocnice nebo odborného léčebného ústavu“ nahrazují slovy „dermatovenerologickém oddělení poskytovatele lůžkové péče“.
135. V § 46 odst. 1 se za větu první vkládá věta ,,Pravidelná očkování se provádějí k zamezení vzniku a šíření závažných infekčních onemocnění s vysokým rizikem dalšího epidemického šíření v kolektivech a život ohrožujících infekčních onemocnění, s ohledem na doporučení Světové zdravotnické organizace a Evropského střediska pro kontrolu nemocí.“.
136. V § 46 odst. 3 se slova „praktického lékaře,“ nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,“.
137. V § 46 odst. 4 se za slova „Jde-li o“ vkládá slovo „fyzickou“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , pěstoun nebo fyzická osoba, které byla soudem svěřena do osobní péče80). V případě fyzických osob, které nedovršily patnáctý rok věku, svěřených do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu10a), umístěných do dětských domovů pro děti do 3 let věku, do školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy81), do zařízení sociálních služeb poskytujících pobytové služby82) a obdobných zařízení, byla-li soudem nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, odpovídají za splnění povinností podle odstavců 1 až 3 tato zařízení.“.
Poznámky pod čarou č. 80 až 82 znějí:
„80) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
81) Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
82) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.“.
138. V § 46 odst. 5 větě první se slovo „provedlo“ nahrazuje slovem „provedl“.
139. V § 47a odst. 1 větě první se slova „praktičtí lékaři“ nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotních služeb v oboru praktické lékařství“, ve větě třetí se slova „příslušní praktičtí lékaři pro dospělé“ nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství“ a slova „lékaři zdravotních ústavů“ se nahrazují slovy „zdravotní ústavy“ a ve větě poslední se slova „ústavech sociální péče“ nahrazují slovy „v zařízeních sociálních služeb“.
140. V § 47a odst. 2 se slova „příslušní praktičtí lékaři, lékaři pracovnělékařské služby nebo lékaři zdravotních ústavů“ nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotních služeb v oborech praktické lékařství pro děti a dorost nebo všeobecné praktické lékařství, poskytovatelé pracovnělékařských služeb a zdravotní ústavy“.
141. V § 47a odst. 3 větě první se slovo „lékaři,“ nahrazuje slovy „poskytovatelé zdravotních služeb,“ a slova „příslušní praktičtí lékaři nebo lékaři pracovnělékařské služby“ se nahrazují slovy „poskytovatelé zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatelé pracovnělékařských služeb“.
142. V § 47a se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:
„(4) Očkování proti žluté zimnici může provádět jen poskytovatel zdravotních služeb, pro kterého toto očkování zabezpečuje lékař se specializovanou způsobilostí v oboru hygiena a epidemiologie, epidemiologie nebo infekční lékařství. Ministerstvo zdravotnictví vede evidenci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici. Poskytovatel zdravotních služeb, který provádí očkování proti žluté zimnici, je povinen písemně oznámit Ministerstvu zdravotnictví vedle údajů stanovených správním řádem i zahájení tohoto očkování. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen oznámit Ministerstvu zdravotnictví i ukončení očkování proti žluté zimnici nebo změny údajů uvedených ve větě třetí. Oznámení se podává do 7 kalendářních dnů ode dne zahájení nebo ukončení očkování proti žluté zimnici, nebo ode dne, kdy nastaly změny údajů podle věty čtvrté.
(5) Provedení očkování proti žluté zimnici zapíše poskytovatel zdravotních služeb do zdravotnické dokumentace očkovaného a dále do očkovacího průkazu nebo zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého. O provedení očkování proti žluté zimnici poskytovatel zdravotních služeb vydá mezinárodní osvědčení v českém a anglickém jazyce; vzor osvědčení stanoví prováděcí právní předpis.
(6) Seznam poskytovatelů zdravotních služeb vedených v evidenci podle odstavce 4 zveřejňují Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice na svých internetových stránkách.“.
143. § 47b včetně poznámky pod čarou č. 36a zní:
 
㤠47b
(1) Orgány ochrany veřejného zdraví při plnění úkolů podle tohoto zákona v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění využívají
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel36a),
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) adresa místa trvalého pobytu,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky.
(4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
c) druh a adresa místa pobytu,
d) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
36a) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.“.
144. Poznámky pod čarou č. 36b a 36c se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
145. § 48 zní:
 
㤠48
(1) Ministerstvo zdravotnictví předává údaje, které mu byly poskytnuty podle § 47b, poskytovatelům zdravotních služeb k plnění jejich úkolů v oblasti předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění na základě žádosti. Žádost poskytovatele zdravotních služeb i údaje předávané Ministerstvem zdravotnictví na základě této žádosti jsou předávány způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Žádost podle odstavce 1 musí kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahovat jméno, popřípadě jména, příjmení a další dostupné identifikační údaje subjektu, o kterém mají být údaje předány, případně informace potřebné k vyhledání požadovaných údajů, požadovaný rozsah údajů o tomto subjektu, účel, ke kterému jsou údaje požadovány, a uznávaný elektronický podpis osoby oprávněné jednat za poskytovatele zdravotních služeb.
(3) Ministerstvo zdravotnictví ověří žadatele v jím vedeném registru poskytovatelů zdravotních služeb, posoudí oprávněnost žádosti a odůvodněnost požadovaného rozsahu údajů a v případě kladného vyhodnocení předá požadované údaje. Pokud Ministerstvo zdravotnictví žádost vyhodnotí jako nedůvodnou nebo omezí rozsah požadovaných údajů, sdělí tuto skutečnost poskytovateli zdravotních služeb.“.
146. § 50 zní:
 
㤠50
Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině75) a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“.
147. V § 51 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a název a číslo šarže použité očkovací látky“.
148. V § 51 odst. 2 se za slovo „kalendáře“ vkládají slova „pro pravidelná očkování“ a na konci odstavce se doplňuje věta „V tomto termínu jsou dále povinny sdělovat Ministerstvu zdravotnictví i údaje o počtu očkovaných pojištěnců proti sezónní chřipce.“.
149. § 52 se zrušuje.
150. V § 53 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) sdělit své nosičství poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, který vypracovává posudek před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby v zařízení sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu82),“.
151. V § 53 odst. 1 písm. f) se slova „praktickému lékaři, který je registruje11),“ nahrazují slovy „registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,“.
152. V § 53 odst. 2 větě druhé se slova „praktickému lékaři, který ho registruje“ nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb uvedenému v odstavci 1 písm. f)“.
153. V § 53 odst. 3 větě první se slova „ , z vlastního nebo jiného podnětu“ nahrazují slovy „z moci úřední“.
154. V § 53 odst. 4 větě první se slovo „provedlo“ nahrazuje slovem „provedl“.
155. V § 56 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 37a zní:
„a) smí použít jen přípravky dodané na trh v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o biocidních přípravcích37a),
37a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání.“.
156. V § 58 odst. 1 písm. b), § 58 odst. 2 písm. a) a v § 58 odst. 3 písm. b) se za slovo „znalosti“ vkládají slova „a praktické dovednosti“.
157. V § 58 odst. 1 písm. c), § 58 odst. 2 písm. b) a v § 58 odst. 3 písm. c) se slova „podrobila se před komisí úspěšně zkoušce odborné způsobilosti a má“ nahrazují slovy „má platné“.
158. V § 58 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „toxické nebo vysoce toxické chemické látky a chemické přípravky30)“ nahrazují slovy „nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické nebo toxické“.
Poznámka pod čarou č. 30 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
159. V § 58 odst. 3 písm. b) se slova „toxickými a vysoce toxickými chemickými látkami a chemickými přípravky“ nahrazují slovy „těmito látkami a směsmi“.
160. V § 58 odst. 4 se slova „toxické a vysoce toxické chemické látky a chemické přípravky“ nahrazují slovy „látky nebo směsi uvedené v odstavci 3“.
161. § 59 zní:
 
㤠59
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje kurs k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, je povinna zajistit obsah a rozsah kursů podle prováděcího právního předpisu.
(2) Prováděcí právní předpis stanoví počet hodin teoretické a praktické výuky kursů k získání znalostí pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace a jejich odbornou náplň, a to zvlášť pro jednotlivé odborné kursy (§ 58 odst. 1 a 3) a speciální mistrovský kurs (§ 58 odst. 2).“.
162. V § 60 odstavec 2 zní:
„(2) Osvědčení o odborné způsobilosti vydá orgán ochrany veřejného zdraví fyzické osobě, která úspěšně vykonala zkoušku před komisí podle odstavce 1. Osvědčení odborné způsobilosti je platné po dobu 5 let ode dne jeho vydání.“.
163. § 60a se zrušuje.
164. V § 61 odst. 2 se slova „z vlastního nebo jiného podnětu“ zrušují.
165. V § 61 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
166. V § 61 odst. 3 větě první a poslední se slovo „přípravky“ nahrazuje slovem „směsmi“, ve větě druhé se slova „chemického přípravku“ nahrazují slovy „chemické směsi“, za slovo „jméno“ se vkládají slova „a příjmení“ a ve větě poslední se slova „zvláštní právní předpis37b)“ nahrazují slovy „zvláštní právní předpisy37b)“.
Poznámka pod čarou č. 37b zní:
„37b) § 49 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.“.
167. V § 61 odstavec 4 zní:
„(4) Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví může k ochraně veřejného zdraví pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace oznámené podle odstavce 3 stanovit podmínky jejího provedení.“.
168. V § 62 odst. 1 větě první se za slova „Osoba poskytující péči“ vkládají slova „včetně poskytovatele zdravotních služeb, který provádí laboratorní vyšetřování biologického materiálu“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Pokud je to nezbytné k realizaci opatření na ochranu veřejného zdraví, vyžádá si osoba poskytující péči nebo orgán ochrany veřejného zdraví součinnost Policie České republiky.“.
169. V § 62 odst. 2 se slova „poskytující péči“ nahrazují slovy „uvedená v odstavci 1“ a slova „alimentárních onemocnění,“ se nahrazují slovy „infekčních onemocnění stanovených prováděcím právním předpisem a“.
170. V § 62 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
171. V § 62 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „poskytující péči“ nahrazují slovy „uvedená v odstavci 1“.
172. V § 62 odst. 3 písm. b) se za slovo „vyplnit“ vkládají slova „údaji o jménu, popřípadě jménech, a příjmení pacienta, místě jeho trvalého pobytu nebo bydliště, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky, čísle pojištěnce podle zákona o veřejném zdravotním pojištění a dalšími“.
173. V § 64 úvodní části ustanovení se za slovo „onemocnění“ vkládá slovo „zejména“.
174. V § 64 písm. a) se slovo „chemoprofylaktik“ nahrazuje slovem „antiinfektiv“.
175. V nadpisu § 65 se slova „karantény a“ zrušují.
176. V § 65 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
177. V § 67 odst. 1 se věty druhá až pátá zrušují.
178. V § 67 odst. 2 větě první se slova „prozatímním opatřením“ a slova „písm. a) až d)“ a věty druhá až šestá zrušují.
179. V § 67 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 10, které znějí:
„(3) Opatření podle odstavce 2 je závazné ode dne jeho prokazatelného předání fyzické osobě. Záznam o nařízení tohoto opatření je součástí zdravotnické dokumentace fyzické osoby.
(4) Má-li fyzická osoba, které bylo podle odstavce 2 nařízeno protiepidemické opatření, za to, že je nesprávné, může podat do 3 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání návrh na jeho přezkoumání poskytovateli zdravotních služeb, který opatření vydal.
(5) Jestliže byl návrh na přezkoumání opatření podán po uplynutí lhůty podle odstavce 4, poskytovatel zdravotních služeb návrh odloží. Tuto skutečnost písemně sdělí fyzické osobě, která návrh na přezkoumání opatření podala. Při prokázání důvodů, které fyzické osobě objektivně bránily v podání návrhu ve stanovené lhůtě, poskytovatel zdravotních služeb zmeškání lhůty pro podání návrhu promine. Návrh na přezkoumání opatření nemá odkladný účinek.
(6) Vyhoví-li poskytovatel zdravotních služeb návrhu na přezkoumání opatření v plném rozsahu, opatření bezodkladně zruší, a je-li to na základě zjištěných skutečností třeba, vydá opatření nové. Záznam o zrušení opatření, popřípadě nařízení nového opatření, je součástí zdravotnické dokumentace fyzické osoby.
(7) Pokud poskytovatel zdravotních služeb návrhu na přezkoumání opatření nevyhoví v plném rozsahu, postoupí do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení spis s návrhem na přezkoumání, včetně podkladů potřebných pro přezkoumání opatření a svého stanoviska, příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.
(8) Poskytovatel zdravotních služeb bezodkladně písemně oznámí fyzické osobě, která návrh na přezkoumání opatření podala, že návrhu na přezkoumání opatření plně vyhověl, vydal nové opatření nebo postoupil návrh na přezkoumání opatření příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Pokud poskytovatel zdravotních služeb návrhu na přezkoumání opatření plně vyhověl nebo vydal opatření nové, uvede ve sdělení podle věty první skutečnosti, které ho k tomu vedly.
(9) Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, kterému byl podle odstavce 7 návrh postoupen,
a) návrh zamítne a napadené opatření potvrdí, nebo
b) napadené opatření zruší nebo změní.
(10) Proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví vydanému podle odstavce 9 se nelze odvolat.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 11 a 12.
180. V § 67 odst. 12 větě první se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 9“.
181. V § 68 odstavec 1 zní:
„(1) Ochranná opatření před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních onemocnění ze zahraničí stanoví a o jejich ukončení rozhodne Ministerstvo zdravotnictví. Osoba, která má ve vlastnictví, správě nebo užívání prostory, zařízení nebo pozemky, na nichž mají být ochranná opatření prováděna, je povinna v nezbytném rozsahu poskytnout příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví součinnost při organizování a provádění ochranných opatření. O druhu a způsobu provedení protiepidemického opatření, kterému se podrobí fyzická osoba, rozhodne a poskytovatele zdravotních služeb, který je provede, rozhodnutím stanoví místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem, kde se fyzická osoba v době zjištění rozhodných skutečností zdržuje.“.
182. V § 68 odstavec 2 zní:
„(2) Fyzické osoby jsou povinny předložit na výzvu příslušného orgánu potvrzení o očkování nebo stanovené profylaxi. Stanovení, na jakou nemoc mohou orgány vyžadovat potvrzení o očkování nebo profylaxi, je součástí ochranného opatření nařízeného podle odstavce 1 věty první.“.
183. V § 68 odstavec 3 zní:
„(3) Ochranná opatření podle odstavce 1 věty první a jejich ukončení zveřejní na hraničním přechodu krajská hygienická stanice, v jejímž správním obvodu se hraniční přechod nachází. Zveřejnění ochranného opatření na hraničním přechodu je nejméně trojjazyčné, a to v českém jazyce, jazyce státu, z jehož území je státní hranice překračována, a v anglickém jazyce.“.
184. V § 69 odst. 1 písm. b) se slova „sociální péče“ nahrazují slovy „sociálních služeb“ a slova „předškolních zařízení,“ se zrušují.
185. V § 69 odst. 1 písm. c) se slova „6g“ nahrazují slovy „§ 6d“.
186. V § 69 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
„h) příkaz k vyčlenění objektu v majetku státu, kraje nebo obce k izolaci fyzických osob nebo jejich karanténě,“.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).
187. V § 69 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Pokud je to nezbytné k realizaci opatření na ochranu veřejného zdraví, vyžádá si poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví součinnost Policie České republiky.“.
188. V § 75a odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „a c)“ vkládají slova „a Státní zdravotní ústav“.
189. V § 75a odst. 4 větě druhé se slova „je poskytovatel zdravotních služeb povinen postupovat podle prováděcího právního předpisu, popřípadě pokynů a opatření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví“ nahrazují slovy „jsou poskytovatel zdravotních služeb a příslušný orgán ochrany veřejného zdraví povinni postupovat podle prováděcího právního předpisu“.
190. V § 75a odst. 4 se za větu druhou vkládá věta „Poskytovatel zdravotních služeb, na jehož pracovištích se provádí laboratorní vyšetření biologického materiálu, je povinen zaslat izolovaná patogenní agens stanovená prováděcím právním předpisem do příslušné národní referenční laboratoře k potvrzení určení a další charakterizaci infekčního onemocnění.“.
191. V § 75b odst. 1 větě první se za slovo „služeb“ vkládají slova „a poskytovatel sociálních služeb“ a za slovo „péče“ se vkládají slova „nebo sociálních služeb“.
192. V § 76 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).
193. V § 76 písm. c) se za slova „staženy z“ vkládají slova „trhu, oběhu,“.
194. V § 76 písm. d) se slova „písmene b)“ nahrazují slovy „písmene a)“, slova „písmene c) nebo d)“ se nahrazují slovy „písmene b) nebo c)“, slova „písmene d)“ se nahrazují slovy „písmene c)“ a za slova „výrobky z“ se vkládá slovo „trhu,“.
195. V § 77 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 5, které znějí:
„(2) V případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden záměr, u kterého lze důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z provozu na pozemních komunikacích nebo železničních drahách, nelze ke stavbě, která by mohla být tímto hlukem či vibracemi dotčena, vydat kladné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví, aniž by u ní byla přijata opatření k ochraně před hlukem nebo vibracemi. Postup podle věty první se nepoužije u záměrů, jejichž součástí je veřejná produkce hudby.
(3) Stavební úřad vždy zajistí, aby záměr žadatele ke stavbě bytového domu, rodinného domu, stavbě pro předškolní nebo školní vzdělávání, stavbě pro zdravotní nebo sociální účely anebo k funkčně obdobné stavbě a ke stavbě zdroje hluku byl z hlediska ochrany před hlukem posouzen příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
(4) Žadatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného souhlasu ke stavbě podle odstavce 3 do území zatíženého zdrojem hluku předloží příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska podle odstavce 1 měření hluku provedené podle § 32a a návrh opatření k ochraně před hlukem. Stejnou povinnost má žadatel, který hodlá předložit stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy a žadatel o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbě podle odstavce 3.
(5) Neprovede-li stavebník dostatečná opatření k ochraně před hlukem, nemůže žádat, aby tato opatření provedl provozovatel, vlastník nebo správce zdroje hluku. To neplatí, dojde-li k prokazatelnému navýšení hluku ze zdroje hluku; co se považuje za prokazatelné navýšení hluku, stanoví prováděcí právní předpis.“.
196. V nadpisu dílu 1 hlavy V části první se za slovo „ochraně“ vkládají slova „a podpoře“ a za slovo „kontrolovaných“ se vkládají slova „a dalších“.
197. V nadpisu hlavy V části první, § 78 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 80 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 80 odst. 1 písm. d) a k), § 82 odst. 2 písm. a) a v § 83 odst. 1 se za slovo „ochraně“ vkládají slova „a podpoře“.
198. Na konci nadpisu § 78 se doplňují slova „a v oblasti podpory veřejného zdraví“.
199. V § 79 odst. 1 písm. a) se slovo „c)“ nahrazuje slovem „a)“ a slova „zvláštního dětského zařízení“ se nahrazují slovy „dětského domova pro děti do 3 let věku“.
200. V § 79 odst. 1 písm. b) se slova „národnosti a“ zrušují a slovo „c)“ se nahrazuje slovem „a)“.
201. V § 79 odst. 3 se za slova „orgány ochrany veřejného zdraví“ vkládají slova „ , Státním zdravotním ústavem a zdravotními ústavy“, za slova „ohrožení nemocí z povolání,“ se vkládají slova „nemocí z povolání a“, slova „jiných poškození zdraví z práce a významných poruch zdraví,“ se zrušují.
202. V § 79 odst. 6 se slova „státního odborného dozoru nad bezpečností práce“ nahrazují slovy „inspekce práce a státní báňské správy“.
203. V § 80 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) řídí a kontroluje výkon státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví, odpovídá za tvorbu a uskutečňování národní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a řídí a kontroluje její plnění; jednou za 5 let hodnotí zdravotní stav obyvatelstva a jeho vývoj z hlediska všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a na základě provedeného hodnocení stanoví priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva,“.
204. V § 80 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ ; stejným postupem Ministerstvo zdravotnictví stanoví a zveřejní i změny antigenního složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování“.
205. V § 80 odst. 1 písm. f) se slova „§ 4 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 9“, slova „§ 83e odst. 6 a § 83f“ se nahrazují slovy „§ 83e odst. 5“ a slova „§ 83e odst. 7“ se nahrazují slovy „§ 83e odst. 6“.
206. V § 80 odst. 1 písmeno h) zní:
„h) stanoví ochranná opatření před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních onemocnění, a rozhoduje o jejich ukončení,“.
207. V § 80 odst. 1 písm. j) se slova „vyhlášením v televizním a celoplošném rozhlasovém vysílání43b) a“ a slova „a úředních deskách ostatních orgánů ochrany veřejného zdraví umístěných v sídlech těchto správních úřadů a na jejich územních pracovištích“ zrušují a slova „na toto stanovení se nevztahuje správní řád“ se nahrazují slovy ,,současně vyhlásí tato další infekční onemocnění v celoplošném televizním a rozhlasovém vysílání43b).“
208. V § 80 odst. 1 písm. l) se za slovo „zdraví“ vkládají slova „včetně prevence nemocí a zdravotních rizik“.
209. V § 80 odst. 1 písm. o), § 80 odst. 8 a v § 83 odst. 2 se za slovo „ochrany“ vkládají slova „a podpory“.
210. V § 80 odst. 1 písm. p) se slovo „c)“ nahrazuje slovem „b)“.
211. V § 80 odst. 1 se na konci textu písmene q) doplňují slova „ , k jehož odstranění nebo snížení jsou vypracovávány akční plány“.
212. V § 80 odst. 1 písm. s) se slovo „výpočet“ nahrazuje slovem „stanovení“, za slova „týkající se způsobu“ se vkládají slova „a rozsahu“ a na konci textu písmene se doplňují slova „ , stanovenými podle § 34“.
213. V § 80 odst. 1 se na začátek písmene t) vkládají slova „koordinuje zpracování akčních plánů, dále“.
214. V § 80 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena x) a y), která včetně poznámky pod čarou č. 83 znějí:
„x) zajišťuje a koordinuje zpracování Pandemického plánu České republiky a zpracovává Pandemický plán zdravotnictví,
y) přijímá opatření na základě a v mezích přímo použitelných předpisů Evropské unie na úseku prevence infekčních nemocí a plní další úkoly na tomto úseku vyplývající pro členský stát z přímo použitelných předpisů Evropské unie sdělováním zpráv zasílaných do Sítě společenství prostřednictvím systému včasného varování a reakce a dále poskytuje vědecká a technická data, která se poslání Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí týkají83); sdělováním zpráv a poskytováním vědeckých a technických dat může pověřit právnickou osobu nebo organizační složku státu zřízenou k plnění úkolů v oboru své působnosti.
83) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004.“.
215. V § 80 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
216. V § 80 odst. 4 se věty druhá až šestá zrušují.
217. V § 80 odst. 5 se slovo „rozhodnutí“ nahrazuje slovem „zákazu“.
218. V § 80 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Má-li Komise Evropské unie za to, že postup podle odstavce 5 je neodůvodněný, Ministerstvo zdravotnictví platnost zákazu za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie ukončí.“.
219. V § 80 odst. 7 se věty druhá až čtvrtá zrušují.
220. V § 81 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Ministerstvo dopravy v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí předává pro účely pořízení strategických hlukových map Ministerstvu zdravotnictví údaje o dopravě na
a) hlavních pozemních komunikacích, jimiž se rozumí pozemní komunikace, po nichž projede více než 3 000 000 vozidel za rok, a jejichž vlastníkem je stát,
b) hlavních železničních tratích, jimiž se rozumí železniční tratě, po nichž projede více než 30 000 vlaků za rok, včetně železničních tratí ležících na území aglomerací,
c) hlavních letištích, jimiž se rozumí civilní letiště, která mají více než 50 000 vzletů a přistání za rok, s výjimkou vzletů a přistání lehkých letadel pro cvičné účely, včetně letišť ležících na území aglomerací.“.
Dosavadní odstavc1e 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.
221. V § 81 odstavec 2 zní:
„(2) Ministerstvo dopravy podle údajů ze strategických hlukových map vypracovaných Ministerstvem zdravotnictví pořizuje vždy nejdéle do jednoho roku ode dne předání strategických hlukových map akční plány pro hlavní pozemní komunikace, hlavní železniční tratě a hlavní letiště.“.
222. V § 81 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „zvlášť pro hlavní pozemní komunikace, hlavní železnice a hlavní letiště“.
223. V § 81b se doplňuje věta „Dále poskytuje Ministerstvu zdravotnictví informace o typu povrchů terénu v okolí dopravních tras.“.
224. Nadpis § 81c zní „Krajské úřady“.
225. V § 81c úvodní části ustanovení se doplňují slova „ve spolupráci s obcemi“.
226. V § 81c se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) předávají Ministerstvu zdravotnictví pro účely pořízení strategických hlukových map údaje o dopravě na hlavních pozemních komunikacích, které vlastní kraj, hlavních pozemních komunikacích ve vlastnictví obcí ve správním obvodu kraje a na dalších pozemních komunikacích včetně městské hromadné dopravy ve správním obvodu kraje,“.
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
227. V § 81c písm. c) se slova „pořizují, a dojde-li k podstatnému vývoji, který významně ovlivňuje stávající hlukovou situaci, aktualizují, nejdéle však jednou za 5 let, akční plány pro územní aglomerace, jejichž součástí je vymezení“ nahrazují slovy „pořizují podle údajů ze strategických hlukových map vypracovaných Ministerstvem zdravotnictví vždy nejdéle do jednoho roku ode dne předání strategických hlukových map akční plány pro pozemní komunikace, dráhy, letiště a zdroje hluku podle písmene a) ve vlastnictví kraje na území aglomerace (§ 81a) ve správním obvodu kraje, jejichž součástí je vymezení a vyhlášení“, slova „správním území kraje“ se nahrazují slovy „správním obvodu kraje“ a slova ,,§ 81 odst. 2“ se nahrazují slovy ,,§ 81 odst. 3“.
228. Za § 81c se vkládají nové § 81d a 81e, které včetně nadpisů znějí:
 
㤠81d
Hejtman
Hejtman schvaluje pandemický plán kraje zpracovaný postupem podle § 82 odst. 2 písm. v), a to po projednání v epidemiologické komisi a bezpečnostní radě kraje.
 
§ 81e
Úkoly kraje
Kraj v přenesené působnosti
a) se ve spolupráci s obcemi v souladu s národní politikou ochrany a podpory veřejného zdraví podílí na přípravě programů podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik, spolupracuje při jejich realizaci a poskytuje jim podporu,
b) spolupracuje s krajskou hygienickou stanicí při hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva kraje a jeho vývoje, vždy jednou za 5 let projedná zdravotní stav obyvatelstva a jeho vývoj a stanoví priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva.“.
229. V § 82 odst. 2 písm. b) se část textu za středníkem včetně středníku a poznámky pod čarou č. 44 zrušuje.
230. V § 82 odst. 2 písm. c) se slova „osoby uvedené v § 43 nebo z vlastního podnětu“ nahrazují slovy „z moci úřední“.
231. V § 82 odst. 2 písm. d) se slova „odst. 6 písm. b)“ nahrazují slovy „a § 39“.
232. V § 82 odst. 2 písmeno e) zní:
„e) stanovit zaměstnavateli lékařské prohlídky po skončení rizikové práce vykonávané na jeho pracovišti, jde-li o takové vlivy pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po delší době (dále jen „následné lékařské prohlídky“); následné lékařské prohlídky pracovníků se zdroji ionizujícího záření kategorie A stanoví za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem33a),“.
233. V § 82 odst. 2 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 84 zní:
„f) stanovit zaměstnavateli nebo fyzické osobě provádějící činnost nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy84) způsob a minimální četnost sledování zátěže organismu faktory pracovních podmínek, pokud je nestanoví zvláštní právní předpis,
84) § 12 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).“.
234. V § 82 odst. 2 se na konci textu písmene g) doplňují slova „nebo změn zdravotního stavu pro účely posuzování ohrožení nemocí z povolání“.
235. V § 82 odst. 2 písm. l) se slovo „nařizovat,“ nahrazuje slovy „rozhodovat o opatřeních k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jejich ukončení;“ a slova ,, ; určovat, s výjimkou § 68 odst. 2, poskytovatelé zdravotních služeb, kteří provedou opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění, a plnit s tím související úkoly“ se zrušují.
236. V § 82 odst. 2 písm. n) se slova „ , osob uvedených v § 43 a jejich spolupracujících rodinných příslušníků v riziku takového faktoru“ zrušují.
237. V § 82 odst. 2 písm. o) se za slovo „povinnosti“ vkládá slovo „zaměstnavatele“, slovo „uloženou“ se nahrazuje slovem „uložené“ a slova „předpisem47) a nad plněním povinností zaměstnavatele poskytovat zařízením vykonávajícím pracovnělékařské služby informace nutné k ochraně zdraví při práci, uložené zvláštním právním předpisem“ se nahrazují slovem „předpisem61)“.
Poznámka pod čarou č. 47 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
238. V § 82 odst. 2 písmeno p) zní:
„p) stanovit protiepidemická opatření podle § 68 odst. 1,“.
239. V § 82 odst. 2 písm. s) se slova „nemocničním nákazám“ nahrazují slovy „infekcím spojeným se zdravotní péčí“ a na konci textu písmene se doplňují slova „ , provádět u poskytovatele poskytujícího akutní, následnou nebo dlouhodobou lůžkovou péči prevalenční studie infekcí spojených se zdravotní péčí“.
240. V § 82 odst. 2 písm. t) se slova „kontrolovat a řídit místní programy ochrany a podpory veřejného zdraví,“ nahrazují slovy „iniciovat a podílet se na tvorbě, řízení a kontrole programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik,“.
241. V § 82 odst. 2 písmeno u) zní:
„u) spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě regionální zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví a při rozvoji a realizaci opatření vedoucích ke zlepšování zdravotního stavu a kvality života obyvatelstva příslušného regionu; zajišťovat vyhodnocování efektivity realizovaných opatření a programů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik, zajišťovat minimálně jednou za 5 let hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu z hlediska všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a navrhnout k tomu priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu,“.
242. V § 82 odst. 2 se na konci textu písmene v) doplňují slova „ ; zpracovávat ve spolupráci s krajem a složkami integrovaného záchranného systému pandemický plán kraje, který stanoví opatření směřující k redukci dopadů pandemie infekčního onemocnění pro obyvatelstvo kraje“.
243. V § 82 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „Zaměstnavatel je povinen zaslat kopii písemného vyhotovení pravomocného rozhodnutí vydaného orgánem ochrany veřejného zdraví podle odstavce 2 písm. e) a § 84 odst. 1 písm. w) poskytovateli pracovnělékařských služeb.“, ve větě druhé se slovo „preventivní“ zrušuje, ve větě třetí se slova „zařízení vykonávajícímu pracovnělékařské služby“ nahrazují slovy „poskytovateli pracovnělékařských služeb“ a věta čtvrtá se nahrazuje větou „Poskytovatel pracovnělékařských služeb na základě tohoto sdělení informuje o nařízení následné lékařské prohlídky registrujícího poskytovatele fyzické osoby uvedené ve větě druhé, je-li mu znám.“.
244. V § 82a odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Při řízení jakosti vod ke koupání v přírodních koupalištích na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel podle § 6a, povrchových vodách využívaných ke koupání podle § 6d a v dalších povrchových vodách ke koupání podle § 6g krajská hygienická stanice“.
245. V § 82a odst. 1 písm. a) se za slova „ke koupání“ vkládají slova „a vod podle § 6d“ a část textu za středníkem včetně středníku se zrušuje.
246. V § 82a odst. 1 písm. b) se slova „nebo na žádost provozovatele podle § 6a nebo osoby uvedené v § 6d“ zrušují.
247. V § 82a odst. 1 písm. c) se slova „vydá opatření obecné povahy, kterým“ zrušují a na konci textu písmene c) se doplňují slova „ , a ukončení zákazu“.
248. V § 82a odst. 1 písm. e) se slova „a na Portálu veřejné správy“ zrušují a část textu za druhým středníkem se nahrazuje slovy „pro posouzení znečištění dalších povrchových vod ke koupání se použije § 6a odst. 3 písm. a), c) a d) obdobně“.
249. V § 82a odst. 2 písm. a) se za slova „ke koupání“ vkládají slova „a vod podle § 6d“.
250. V § 82a odst. 2 písm. d) se část textu za středníkem včetně středníku zrušuje.
251. V § 83 odst. 1 se doplňuje věta „Specializované činnosti pro účely státního zdravotního dozoru v působnosti Ministerstva obrany vykonává Ústřední vojenský zdravotní ústav.“.
252. V § 83 odst. 2 se doplňuje věta „Specializované činnosti pro účely státního zdravotního dozoru v působnosti Ministerstva vnitra vykonává organizační složka státu jím zřízená.“.
253. V § 83a odst. 1 písm. a) se za slova „vody v“ vkládají slova „umělých nebo přírodních“ a slova „pro bazén“ se zrušují.
254. V § 83a odst. 1 písm. d) se část věty před středníkem včetně středníku zrušuje.
255. V § 83a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) zjišťování zrakové zátěže pro účely hodnocení faktoru pracovních podmínek.“.
256. V § 83a odst. 2 se věta třetí zrušuje.
257. V § 83b odst. 3 se věta poslední zrušuje.
258. V § 83b odst. 4 větě první se slova „obchodní firmu nebo název právnické osoby nebo organizační složky státu, kraje nebo obce nebo jméno a příjmení fyzické osoby, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo její bydliště, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky, sídlo právnické osoby nebo organizační složky státu, kraje nebo obce, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a dále“ nahrazují slovy „kromě náležitostí stanovených správním řádem“.
259. V § 83c odst. 1 se věty druhá až sedmá zrušují.
260. V § 83c odst. 3 se slova „ , popřípadě místa podnikání“ zrušují.
261. V § 83c odst. 5 se za větu čtvrtou vkládá věta „Stejně autorizující osoba postupuje v případě, že držitel autorizace uvedl v žádosti o vydání osvědčení nesprávné nebo neúplné údaje, které byly podstatné pro vydání osvědčení.“ a věty sedmá až jedenáctá se zrušují.
262. Na konci textu § 83e odst. 2 se doplňuje věta „Vzor osvědčení o autorizaci stanoví prováděcí právní předpis.“.
263. V § 83e se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 5 až 9.
264. V § 83e odst. 5 se věta poslední zrušuje.
265. V § 83e odst. 7 větě první se slova „jméno, příjmení,“ nahrazují slovy „kromě náležitostí stanovených správním řádem“, za slovem „studia“ se čárka nahrazuje slovem „a“ a slova „ , místo trvalého pobytu nebo bydliště, nemá-li na území České republiky trvalý pobyt“ se zrušují a ve větě druhé se slova „až 7“ nahrazují slovy „až 5“.
266. V § 83e odst. 8 se slova „námitkové řízení,“ zrušují.
267. V § 83e odst. 9 písm. a) se slova „odstavce 9“ nahrazují slovy „odstavce 8“.
268. § 83f se zrušuje.
269. V § 84 odst. 1 písm. a) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.
270. V § 84 odst. 1 písm. c) se slova ,,mohou předběžným opatřením pozastavit uvedení na trh4a) nebo do oběhu4c), distribuci a prodej výrobků podezřelých z nebezpečnosti26a); mohou nařídit“ nahrazují slovy „mohou po dobu potřebnou k provedení státního zdravotního dozoru zakázat uvádění nebo dodávání na trh, do oběhu, distribuci, prodej, nabízení nebo vystavování výrobku, pokud existuje odůvodněná informace, že tento výrobek je nebezpečný26a); mohou nařídit stažení z trhu, stažení z oběhu nebo“ a za slova „zakázat jejich“ se vkládají slova „dodávání nebo“.
271. V § 84 odst. 1 písm. e) se slova „a § 21 odst. 2“ nahrazují slovy „ , § 21 odst. 2 a § 41a“, za slovo „používat“ se vkládají slova „nebo nařídit větší četnost kontroly vody jiné jakosti podle § 21 odst. 2“, za slovo „změnit“ se vkládá slovo „přijatá“, slova „stanovená kontrolovanou osobou50),“ se zrušují a na konci textu písmene e) se doplňují slova „ ; ke sledování jakosti vody, která nemá jakost pitné vody a nelze již povolit další prodloužení mírnějšího hygienického limitu, mohou osobě uvedené v § 3 odst. 2, která dodává takovou vodu, uložit četnost a rozsah kontrol u odborně způsobilé osoby uvedené v § 4 odst. 1 a v případě ohrožení veřejného zdraví z takové vody zakázat nebo omezit její užívání a rozhodnout o ukončení těchto opatření“.
Poznámka pod čarou č. 50 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
272. V § 84 odst. 1 písm. f) se slova „v nádrži ke koupání, v nádrži ke koupání s přírodním způsobem čištění vody“ nahrazují slovy „ve stavbě ke koupání“ a slova „§ 6e“ se nahrazují slovy „§ 6f odst. 2“.
273. V § 84 odst. 1 písm. g) se slova „vody v nádrži ke koupání, povrchových vodách využívaných ke koupání podle § 6a nebo 6d, v nádrži ke koupání s přírodním způsobem čištění vody,“ nahrazují slovy „vody ve stavbě ke koupání, v bazénu provozovaném podle § 18 odst. 3,“.
274. V § 84 odst. 1 písm. l) se slova „§ 4 odst. 6,“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 9,“ a slova „až 8“ se nahrazují slovy „až 9“.
275. V § 84 odst. 1 písm. n) se slova „předběžným opatřením pozastavit“ nahrazují slovy „po dobu potřebnou k provedení státního zdravotního dozoru zakázat“ a za slova „zvláštními právními předpisy23)“ se vkládají slova „ , přímo použitelnými předpisy Evropské unie“.
276. V § 84 odst. 1 se na konci textu písmene p) doplňují slova „anebo k objektivizaci skutečné míry zátěže, která má nebo může mít vliv na zdraví zaměstnance nebo fyzické osoby provádějící činnost nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy84)“.
Poznámka pod čarou č. 84 zní:
„84) § 12 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).“.
277. V § 84 odst. 1 písm. r) se slova „nebo pozastavení výkonu činnosti na dobu nejdéle 2 následujících provozních dnů“ zrušují.
278. V § 84 odst. 1 písm. s) se slova „nebo osoby uvedené v § 43“ nahrazují slovy „nebo fyzické osoby provádějící činnost nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy84)“ a za slovo „zaměstnavatelem“ se vkládají slova „nebo fyzickou osobou provádějící činnost nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy84)“.
279. V § 84 odst. 1 písm. t) se slova „škodlivých faktorů“ nahrazují slovy „rizikových faktorů“ a slova „žáků na výukových pracovištích,“ se nahrazují slovy „žáků a studentů při praktickém vyučování nebo praktické přípravě, které jsou součástí jejich přípravy na budoucí povolání,“.
280. V § 84 odst. 1 písm. u) se slova „je mohou na místě znehodnotit nebo“ nahrazují slovem „mohou“.
281. V § 84 odst. 1 písmeno w) zní:
„w) k předcházení ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací mohou zaměstnavateli nebo fyzické osobě provádějící činnost nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy84) nařídit mimořádné lékařské preventivní prohlídky a jejich náplň a upravit rozsah a termíny sledování rizikových faktorů; mimořádné lékařské preventivní prohlídky pracovníků se zdroji ionizujícího záření kategorie A stanoví příslušný orgán ochrany veřejného zdraví za podmínek upravených zvláštním právním předpisem33a),“.
282. V § 84 odst. 1 se písmeno „y)“ označuje jako písmeno „x)“ a písmeno „z)“ se označuje jako písmeno „y)“.
283. V § 84 odst. 2 větě první se slova „uloženo neprodleně“ nahrazují slovy „uloženo, neprodleně“.
284. V § 84 odst. 2 větách druhé a třetí se slova „laboratorní praxe30)“ nahrazují slovy „laboratorní praxe vydané podle chemického zákona35a)“.
285. V § 84 odstavec 3 zní:
„(3) Zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví vydá rozhodnutí podle odstavce 1 písm. r) a u) na místě a oznámí je ústně kontrolované osobě, a to členovi statutárního orgánu kontrolované osoby, jejímu zaměstnanci nebo jiné fyzické osobě, která vykonává nebo zabezpečuje činnosti kontrolované osoby související s předmětem státního zdravotního dozoru. O ústním vyhlášení rozhodnutí zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví na místě vydá písemné potvrzení; písemné vyhotovení rozhodnutí bez zbytečného odkladu doručí účastníkovi řízení dodatečně. Ústní vyhlášení rozhodnutí podle odstavce 1 písm. r) a u) má účinky oznámení. Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 písm. r) a u) lze podat do 3 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek a odvolací orgán o něm rozhodne bezodkladně. Otevřít provozovnu lze až po uvedení do nezávadného stavu a jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, který rozhodnutí podle odstavce 1 písm. r) vydal; souhlas je úkonem podle části čtvrté správního řádu. Souhlas musí být vydán neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy bylo prokázáno odstranění závadného stavu.“.
286. V § 84 odst. 6 písm. a) se slova „místo podnikání“ nahrazují slovem „sídlo“.
287. V § 86 odst. 3 větě první se slova „zdravotnickými zařízeními“ nahrazují slovy „poskytovateli zdravotních služeb“.
288. V nadpisu oddílu 4 dílu 1 hlavy V části první se za slovo „kontrolovaných“ vkládají slova „a dalších“.
289. V § 88 odst. 1 větě druhé se slova „dokladem o pověření k této kontrolní činnosti“ nahrazují slovy „pověřením ke kontrole podle zvláštního právního předpisu o kontrole85)“, ve větě třetí se za slovo „mohou“ vkládají slova „zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví“ a za větu třetí se vkládá věta „Kontrolující jsou oprávněni vstoupit do obydlí fyzické osoby ke zjištění zdroje hluku a vibrací, kterým byl překročen v chráněných prostorech upravených v § 30 odst. 3 hygienický limit hluku nebo vibrací a ke zjištění zdroje neionizujícího záření, kterým byla v místě přístupném fyzickým osobám překročena nejvyšší přípustná hodnota neionizujícího záření.“.
Poznámka pod čarou č. 85 zní:
„85) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.
290. V § 88 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.
291. V § 88 odst. 2 se za slovo „záření“ vkládají slova „ , pískem užívaným ke hrám dětí v pískovištích“.
292. V § 88 odst. 6 úvodní části ustanovení se slovo „dále“ nahrazuje slovy „oprávněni vstupovat na pozemky, do provozoven, staveb a dalších prostor, je-li to nezbytné k výkonu oprávnění, a dále jsou“.
293. V § 88 odst. 6 písm. c) se za slova „z nich“ vkládají slova „kopie a“.
294. V § 88 odst. 6 písm. d) se slova „zařízením vykonávajícím pracovnělékařské služby“ nahrazují slovy ,,poskytovatelem pracovnělékařských služeb“ a za slova „z ní“ se vkládají slova „kopie a“.
295. V § 88 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
„(7) Osoba, které se plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví podle odstavce 6 týká, je povinna umožnit zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví vstup na pozemky, do provozoven, staveb a dalších prostor a vytvořit další podmínky pro plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví, zejména je povinna poskytnout součinnost odpovídající oprávněním zaměstnance orgánu ochrany veřejného zdraví podle odstavce 6.
(8) Orgán ochrany veřejného zdraví je oprávněn přizvat k účasti na plnění úkolů podle odstavce 6 v zájmu dosažení jejich účelu zaměstnance zdravotního ústavu nebo Státního zdravotního ústavu a není-li to možné jinou odborně způsobilou fyzickou osobu (dále jen „přizvaná osoba“). Orgán ochrany veřejného zdraví vystaví přizvané osobě pověření a poučí ji o jejích právech a povinnostech při účasti na plnění úkolů podle věty první. Přizvané osoby mají práva a povinnosti zaměstnanců orgánu ochrany veřejného zdraví v rozsahu pověření vydaného orgánem ochrany veřejného zdraví. Osoby, kterých se plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví týká, jsou povinny umožnit jim výkon oprávnění v rozsahu pověření. Přizvané osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o individuálních údajích vztahujících se k fyzickým osobám a o obchodním tajemství, o kterých se při postupu podle tohoto zákona, přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo zvláštního právního předpisu dozvěděly.“.
296. V § 89 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „zákona“ vkládají slova „přímo použitelných předpisů Evropské unie,“.
297. V § 89 odst. 1 písm. d) se slovo „blízkým52),“ nahrazuje slovy „blízkým52) a osobám, které byly během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývaly v ohnisku nákazy,“.
Poznámka pod čarou č. 52 zní:
„52) § 22 zákona č. 89/2012 Sb.“.
298. V § 89 odst. 1 písmeno f) zní:
„f) poskytovateli pracovnělékařských služeb oprávněnému podle zvláštního právního předpisu61) uznávat nemoci z povolání nebo změny zdravotního stavu pro účely posuzování ohrožení nemocí z povolání,“.
299. V § 90 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Za kontrolní vzorek výrobku odebraného pro účely ověření podmínek vzniku onemocnění pro posouzení nemoci z povolání nebo ověření změn zdravotního stavu pro posouzení ohrožení nemocí z povolání zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví zaměstnavateli nebo fyzické osobě, která vykonává činnosti nebo poskytuje služby mimo pracovněprávní vztahy84), u kterých vzorek odebral, částku ve výši ceny53a), za kterou tyto osoby výrobek pořídily, pokud o náhradu požádají ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byly seznámeny se skutečností, že bylo poskytovatelem pracovnělékařských služeb příslušným k vydání lékařského posudku nebo vykonatelným rozhodnutím příslušného správního úřadu stanoveno, že na pracovišti zaměstnavatele nebo fyzické osoby, která vykonává činnosti nebo poskytuje služby mimo pracovněprávní vztahy84), nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání nevznikly.
(3) Částku ve výši ceny podle odstavce 2 orgán ochrany veřejného zdraví neposkytne, jestliže podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb příslušným k vydání lékařského posudku o nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání anebo vykonatelného rozhodnutí příslušného správního úřadu byly nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání uznány.“.
300. Nadpis dílu 2 hlavy V části první zní:
„Správní delikty a přestupky“.
301. § 92 včetně nadpisu zní:
 
㤠92
Přestupky na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb
(1) Fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní povinnost ke kategorizaci prací podle § 37 odst. 2 nebo 5,
b) nepředloží protokol nebo nepodá oznámení podle § 37 odst. 4,
c) nesplní povinnost v souvislosti s překročením biologického expozičního testu podle § 39 odst. 2,
d) nesplní povinnost evidence rizikových prací podle § 40,
e) nesplní povinnost v souvislosti s používáním biologických činitelů nebo azbestu podle § 41,
f) nedodrží rozhodčí metodu určenou podle § 80 odst. 4,
g) nesplní v souvislosti s nařízenou následnou lékařskou prohlídkou povinnost podle § 82 odst. 4,
h) nedodrží způsob nebo minimální četnost sledování zátěže organismu zaměstnanců faktory pracovních podmínek, uloženou podle § 82 odst. 2 písm. f),
i) při práci s faktorem pracovních podmínek neupraveným právním předpisem nesplní povinnosti) při práci s faktorem pr uloženou podle § 82 odst. 2 písm. n),
j) nesplní povinnost uloženou podle § 84 odst. 1 písm. p) nebo v), nebo
k) nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku registrace, povolování a omezování chemických látek umožnit zaměstnanci přístup k informacím o chemické látce nebo chemické směsi, kterou používá nebo které je exponován78).
(2) Fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost uloženou k ochraně zdraví podle § 84 odst. 1 písm. s) nebo w).
(3) Fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že v rozporu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku ochrany zdraví při práci
a) nezajistí, aby pracoviště nebo pracovní podmínka pro zaměstnance odpovídala stanovenému hygienickému požadavku,
b) nezajistí, aby stroj, technické zařízení, dopravní prostředek nebo nářadí byly z hlediska ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, vybaveny, upraveny nebo udržovány tak, aby odpovídaly ergonomickému požadavku,
c) nedodrží stanovený postup při zjišťování rizikového faktoru pracovních podmínek, hodnocení jeho zdravotního rizika nebo expozice zaměstnance rizikovému faktoru,
d) nepřijme k omezení působení rizikového faktoru stanovené minimální opatření k ochraně zdraví při práci,
e) neprovede stanovené měření rizikového faktoru,
f) nesplní povinnost zjistit nebo kontrolovat hodnotu rizikového faktoru,
g) nezabezpečí, aby rizikový faktor byl odstraněn nebo alespoň omezen na nejmenší rozumně dosažitelnou míru,
h) nezjistí příčinu překročení hygienického limitu rizikového faktoru,
i) neinformuje zaměstnance o tom, že výskyt biologického činitele skupin 2, 3 nebo 4 nelze odstranit nebo překročení hodnoty rizikového faktoru nelze snížit pod stanovenou nejvyšší přípustnou hodnotu,
j) nevyřadí zdroj rizikového faktoru z provozu nebo nezastaví práci, není-li možné zajistit ochranu zdraví zaměstnance,
k) nezajistí, aby práce s azbestem, s chemickým karcinogenem nebo biologickým činitelem nebo pracovní proces s rizikem chemické karcinogenity byla vykonávána v kontrolovaném pásmu,
l) kontrolované pásmo neoznačí nebo nezajistí tak, aby do něj nevstupoval zaměstnanec, který v něm nevykonává práci, opravu, údržbu, zkoušku, revizi, kontrolu, dozor nebo další práci potřebnou k ochraně zdraví,
m) nevede evidenci o kontrolovaném pásmu nebo zaměstnanci, který do kontrolovaného pásma vstupuje nebo v něm koná práci,
n) poruší zákaz výkonu stanovené práce nebo nezajistí dodržení zákazu práce nebo činnosti v kontrolovaném pásmu,
o) nevyhradí zvláštní prostor pro činnost, která je v kontrolovaném pásmu zakázána, nebo
p) jako zhotovitel stavby nedoloží dokumentaci o riziku vznikajícím při zvoleném pracovním nebo technologickém postupu nebo jako jiná osoba nedoloží informaci o okolnostech, které by mohly při činnosti na staveništi vést k ohrožení života nebo poškození zdraví.
(4) Fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že v rozporu se zákoníkem práce na úseku ochrany zdraví při práci
a) nesplní povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, nezjišťuje jejich příčinu nebo zdroj,
b) nesplní povinnost pravidelně kontrolovat úroveň rizikového faktoru pracovních podmínek,
c) nesplní povinnost dodržet stanovenou metodu nebo způsob zjištění nebo hodnocení rizikového faktoru,
d) nevede dokumentaci o vyhledání nebo vyhodnocení rizikového faktoru nebo o přijatém opatření k minimalizaci rizika,
e) nesplní povinnost provést takové opatření, aby práce zařazená jako riziková mohla být zařazena do kategorie nižší,
f) nesplní povinnost přizpůsobit přijaté opatření k minimalizaci rizika změněné skutečnosti,
g) nesplní povinnost kontrolovat dodržování opatření k minimalizaci rizika,
h) neudržuje osobní ochranný pracovní prostředek v použivatelném stavu,
i) neposkytne zaměstnanci osobní ochranný pracovní prostředek nebo mu poskytne osobní ochranný pracovní prostředek, který nesplňuje stanovený požadavek,
j) neposkytne zaměstnanci bezpečnostní přestávku,
k) nesplní povinnost poskytnout zaměstnanci na pracovišti ochranný nápoj,
l) nesplní povinnost v souvislosti s výskytem nemoci z povolání,
m) nezajistí ochranu zdraví fyzické osoby zdržující se s jejím vědomím na jeho pracovišti před rizikem pro ochranu zdraví,
n) připustí, aby zaměstnanec vykonával zakázanou práci nebo práci, jejíž náročnost by neodpovídala jeho zdravotní způsobilosti,
o) neinformuje zaměstnance, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena,
p) nezajistí, aby práci ve stanoveném případě vykonával pouze zaměstnanec, který má platný zdravotní průkaz nebo se podrobil zvláštnímu očkování anebo má doklad o odolnosti vůči nákaze,
q) nesdělí zaměstnanci, který poskytovatel pracovnělékařských služeb mu poskytuje pracovnělékařské služby nebo jakým druhům očkování, jakým preventivním prohlídkám anebo vyšetřením souvisejícím s výkonem práce je povinen se podrobit,
r) neumožní zaměstnanci podrobit se stanovené nebo uložené preventivní prohlídce nebo vyšetření nebo stanovenému očkování,
s) nezajistí při přijetí zaměstnance, jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního zařazení nebo druhu práce, zavedení nové technologie nebo změně výrobního nebo pracovního prostředku, změně technologického nebo pracovního postupu, nebo v případě, který má nebo může mít podstatný vliv na ochranu zdraví při práci, svému zaměstnanci nebo zaměstnanci agentury práce, který byl dočasně k zaměstnavateli přidělen, informaci nebo pokyn o ochraně zdraví nebo nezabezpečí, aby zaměstnanec jiného zaměstnavatele obdržel informaci nebo pokyn o ochraně zdraví, anebo neinformuje zaměstnankyni o expozici rizikovému faktoru nebo potřebném opatření k ochraně jejího zdraví nebo zdraví jejího dítěte,
t) nezajistí při přijetí zaměstnance, jeho převedení, přeložení nebo změně pracovní podmínky, změně pracovního zařazení nebo druhu práce, zavedení nové technologie nebo změně výrobního nebo pracovního prostředku, změně technologického nebo pracovního postupu, nebo v případě, který má nebo může mít podstatný vliv na ochranu zdraví při práci, školení svého zaměstnance o riziku plynoucím z fyzikálního, chemického nebo biologického faktoru pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek, fyzické anebo psychické zátěže,
u) nevede dokumentaci o informaci, pokynu nebo školení,
v) nezajistí dodržení zákazu kouření na pracovišti,
w) neuzavře dohodu ke koordinaci provádění opatření k ochraně zdraví zaměstnanců více zaměstnavatelů nebo jako dohodou pověřený zaměstnavatel nekoordinuje provádění opatření k ochraně zdraví zaměstnanců,
x) zaměstná těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, která kojí, nebo zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu prací nebo na pracovišti, které jsou těmto zaměstnankyním zakázané,
y) zaměstná mladistvého zaměstnance prací anebo na pracovišti, které jsou zakázané mladistvým zaměstnancům, nebo nedodrží podmínku, za níž může mladistvý zaměstnanec výjimečně tuto práci konat z důvodu přípravy na povolání, nebo
z) nevede seznam mladistvých zaměstnanců.
(5) Fyzická osoba jako uživatel, k němuž je dočasně přidělen zaměstnanec agentury práce, nebo zaměstnavatel, k němuž je vyslán zaměstnanec zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie, se dopustí přestupku tím, že nezajistí tomuto zaměstnanci ochranu zdraví při práci před rizikem plynoucím z fyzikálního, chemického nebo biologického faktoru pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek, fyzické anebo psychické zátěže, ačkoli k tomu má povinnost podle zákoníku práce.
(6) Fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že v rozporu se zákonem o specifických zdravotních službách61)
a) neuzavře smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb,
b) nezajistí provedení pracovnělékařské prohlídky u poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo registrujícího poskytovatele zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání,
c) neuzavře novou nebo nedoplní dosavadní písemnou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb při změně zařazení práce do kategorie nebo změně činnosti o pracovnělékařské služby, které dosud nepožadoval,
d) při zařazení zaměstnance k práci nepostupuje podle závěru lékařského posudku o zdravotní způsobilosti, nebo
e) neodešle zaměstnance, který o to požádal, na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku.
(7) Za přestupek se uloží pokuta do
a) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), h), i) nebo j), odstavce 3 písm. d), e), f), g), h), j), k), l), n) nebo p), odstavce 4 písm. a), b), n), x) nebo y) nebo odstavce 5,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo e), odstavce 3 písm. a) nebo b) nebo odstavce 4 písm. e), f), h), i), j), k), l), m), p) nebo r),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, odstavce 3 písm. c), m) nebo o), odstavce 4 písm. g), odstavce 6,
d) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo odstavce 4 písm. w),
e) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. f) nebo k), odstavce 3 písm. i), odstavce 4 písm. c), d), o), q), s), t), u) nebo v),
f) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 4 písm. z).“.
302. Za § 92 se vkládají nové § 92a až 92n, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 86 až 88 znějí:
 
㤠92a
Správní delikty na úseku bezpečnosti výrobků
(1) Výrobce, dovozce, odpovědná osoba63), distributor nebo prodejce výrobku přicházejícího do přímého styku s vodou, předmětu běžného užívání nebo chemické látky nebo chemické směsi určené k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní informační povinnost podle § 76 písm. a),
b) nesplní povinnost podle § 76 písm. b), nebo
c) uvede nebo dodá výrobek na trh, do oběhu, distribuuje, nabízí, vystavuje nebo prodává výrobek v rozporu s rozhodnutím podle § 84 odst. 1 písm. c).
(2) Výrobce nebo dovozce výrobku přicházejícího do přímého styku s vodou nebo výrobce nebo dovozce chemické látky nebo chemické směsi určené k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou se dopustí správního deliktu tím, že
a) nezajistí složení stanovené v § 5 odst. 1 nebo povolené podle § 5 odst. 5,
b) nezajistí značení výrobku podle § 5 odst. 1, nebo
c) nevybaví výrobek návodem podle § 5 odst. 3.
(3) Provozovatel podniku27b), výrobce nebo dovozce předmětu běžného užívání uvedeného v § 25 písm. a) se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím vydaným na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího výkon úřední kontroly86),
b) v rozporu s § 26 odst. 1 nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie na úseku materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami87)
1. uvede nebo dodá na trh výrobek, který není bezpečný, nebo nedodrží správnou výrobní praxi,
2. nesplní povinnost zkoušet nebo hodnotit dodržení stanovených požadavků na složení nebo vlastnosti výrobku,
3. nevede dokumentaci o zkoušce nebo hodnocení dodržení stanoveného požadavku na složení nebo vlastnosti výrobku, nebo ji nevede ve stanoveném rozsahu,
4. nevybaví výrobek prohlášením,
5. nezajistí balení výrobku do bezpečného obalu,
6. uvede nebo dodá na trh výrobek, který není označen stanovenými údaji,
7. nesplní požadavek na označování, reklamu nebo obchodní úpravu výrobku, nebo
8. nezajistí sledovatelnost, nebo
c) nesplní jinou povinnost podle přímo použitelných předpisů Evropské unie na úseku materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami87), než která je uvedena v písmenu b).
(4) Odpovědná osoba63), výrobce, dovozce nebo distributor předmětu běžného užívání uvedeného v § 25 písm. b) nebo právnická nebo podnikající fyzická osoba, která přijala pověření jako odpovědná osoba63), se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 27 odst. 1 nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie o kosmetických přípravcích63)
1. uvede nebo dodá na trh výrobek, který není bezpečný,
2. nesplní povinnost při posouzení bezpečnosti výrobku,
3. neplní povinnost v souvislosti s informační dokumentací k výrobku,
4. nesplní oznamovací povinnost v souvislosti s uvedením výrobku na trh nebo obsahem nanomateriálu ve výrobku,
5. nedodrží správnou výrobní praxi,
6. nesplní povinnost při odběru nebo analýze vzorku výrobku,
7. nesplní informační nebo oznamovací povinnost, pokud výrobek představuje riziko pro lidské zdraví nebo v souvislosti se závažným nežádoucím účinkem výrobku,
8. poruší zákaz v souvislosti se zkouškami na zvířeti,
9. uvede nebo dodá na trh výrobek, který není označen stanovenými údaji,
10. při označení, uvedení nebo dodání na trh nebo propagaci výrobku použije text, název, ochrannou známku, vyobrazení nebo jiný znak, který přisuzuje výrobku vlastnost nebo funkci, kterou nemá,
11. nedodrží povinnost značení výrobku v českém jazyce,
12. nepřijme v důvodném případě okamžitě nápravné opatření nezbytné k uvedení výrobku do souladu se stanoveným požadavkem nebo k jeho stažení z trhu nebo oběhu,
13. nespolupracuje s orgánem ochrany veřejného zdraví na jeho žádost na opatření k vyloučení rizika vyvolaného výrobkem, nebo
14. nepředloží orgánu ochrany veřejného zdraví na jeho žádost informaci nebo dokumentaci k prokázání shody výrobku se stanoveným požadavkem,
b) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím vydaným na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie o kosmetických přípravcích63), nebo
c) nesplní jinou povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o kosmetických přípravcích63), než která je uvedena v písmeni a).
(5) Výrobce, dovozce nebo distributor předmětu běžného užívání uvedeného v § 25 písm. c) se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 26 odst. 1 nebo 3
a) uvede na trh nebo distribuuje výrobek, který není bezpečný, nebo
b) nesplní povinnost značit výrobek nebo ho vybavit prohlášením nebo návodem.
(6) Distributor výrobku přicházejícího do přímého styku s vodou, chemické látky nebo chemické směsi určené k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou se dopustí správního deliktu tím, že
a) distribuuje výrobek přicházející do přímého styku s vodou nebo chemickou látku nebo chemickou směs určenou k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou, který nevyhovuje hygienickému požadavku stanovenému podle § 5 odst. 1 nebo povolenému podle § 5 odst. 5, nebo
b) distribuuje výrobek přicházející do přímého styku s vodou nebo chemickou látku nebo chemickou směs určenou k úpravě vody na vodu pitnou nebo teplou bez návodu podle § 5 odst. 3.
(7) Distributor63) předmětu běžného užívání uvedeného v § 25 písm. b) se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s požadavky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o kosmetických přípravcích63)
a) dodá na trh výrobek, o němž má důvod se domnívat, že není v souladu se stanoveným požadavkem,
b) nezajistí stanovenou skladovací nebo přepravní podmínku výrobku,
c) dodá na trh výrobek, v jehož označení není stanovený údaj,
d) nesplní jinou povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o kosmetických přípravcích63), než která je uvedena v písmenech a) až c).
(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že uvede na trh předmět běžného užívání uvedený v § 25 písm. b) bez určení odpovědné osoby.
(9) Výrobce nebo dovozce výrobku přicházejícího do přímého styku s vodou se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí ověření podle § 5 odst. 2.
(10) Prodejce předmětu běžného užívání se dopustí správního deliktu tím, že
a) neumístí předmět běžného užívání s prošlým datem minimální trvanlivosti odděleně nebo takový předmět běžného užívání zřetelně neoznačí,
b) nesplní povinnost podle § 27 odst. 2, nebo
c) nabízí k prodeji předmět běžného užívání s prošlým datem minimální trvanlivosti, který není bezpečný.
(11) Prodejce použitého předmětu běžného užívání uvedeného v § 25 písm. c) se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost podle § 26 odst. 4.
(12) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. b) bodu 1 nebo 2, odstavce 4 písm. a) bodu 1, 2, 5, 7, 12 nebo 13, odstavce 5 písm. a), odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. a) nebo odstavce 10 písm. c),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b), odstavce 3 písm. a) nebo c), odstavce 4 písm. a) bodu 10 nebo 14, odstavce 4 písm. b) nebo c), odstavce 7 písm. d), odstavce 9 nebo 11,
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) nebo c), odstavce 3 písm. b) bodu 6 nebo 8, odstavce 4 písm. a) bodu 8, odstavce 6 písm. b), odstavce 7 písm. b), odstavce 8 nebo odstavce 10 písm. b),
d) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. b) bodu 3, 4, 5 nebo 7, odstavce 4 písm. a) bodu 3, 4, 6 nebo 9, odstavce 5 písm. b) nebo odstavce 7 písm. c),
e) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. a) bodu 11,
f) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 10 písm. a).
 
§ 92b
Správní delikty na úseku ochrany jakosti vod
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 3 odst. 2 dopustí správního deliktu tím, že
a) dodá pitnou vodu, která nesplňuje hygienický požadavek stanovený v § 3 odst. 1, povolený podle § 3 odst. 4 nebo určený podle § 3a nebo § 4 odst. 6,
b) nekontroluje jakost pitné vody podle § 4 odst. 1 nebo rozhodnutí vydaného podle § 4 odst. 4 nebo 6 nebo schématu kontrol stanoveného podle § 3a odst. 7,
c) neoznámí výskyt látky nebo mikroorganismu podle § 4 odst. 6,
d) použije vodárenskou technologii, chemickou látku nebo chemickou směs v rozporu s § 5 odst. 8,
e) nedoloží zjednání nápravy v jakosti pitné vody podle § 3a odst. 2,
f) nezajistí zásobování pitnou vodou podle § 3a odst. 8, nebo
g) nesplní informační povinnost podle § 3a odst. 8 nebo § 4 odst. 3, 5 nebo 6.
(2) Výrobce teplé vody se dopustí správního deliktu tím, že
a) vyrobí nebo dodá teplou vodu v rozporu s § 3 odst. 3,
b) použije při úpravě teplé vody chemickou látku nebo chemickou směs v rozporu s § 5 odst. 10, nebo
c) nesplní informační povinnost podle § 4 odst. 5.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba uvedená v § 3 odst. 2, § 18 odst. 2, § 21 odst. 2 nebo § 41a anebo výrobce teplé vody se dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz nebo omezení nebo neprovede nápravné opatření uložené podle § 84 odst. 1 písm. e).
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba uvedená v § 3 odst. 2, výrobce teplé vody nebo odběratel pitné nebo teplé vody se dopustí správního deliktu tím, že k jímání, odběru, dopravě, úpravě, rozvodu, shromažďování a měření dodávky surové nebo pitné vody nebo pro obdobný účel použije výrobek v rozporu s § 5 odst. 11.
(5) Odběratel pitné nebo teplé vody nebo osoba v obdobném postavení, která odebírá pitnou nebo teplou vodu ve stavbě, kde se taková voda dodává veřejnosti, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 4 odst. 5
a) neprošetří příčinu nedodržení hodnoty ukazatele jakosti pitné nebo teplé vody, nebo
b) nepřijme účinné nápravné opatření.
(6) Osoba provozující činnost epidemiologicky závažnou nebo osoba poskytující péči se dopustí správního deliktu tím, že používá bez povolení vodu jiné jakosti.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí správního deliktu tím, že při výrobě teplé vody pro osobní hygienu zaměstnanců nesplní povinnost podle § 41a.
(8) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a), odstavce 3, 4 nebo 5,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d) nebo f) nebo odstavce 2 písm. b),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c),
d) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 6 nebo 7,
e) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e) nebo g) nebo odstavce 2 písm. c).
 
§ 92c
Správní delikty na úseku koupališť a saun
(1) Provozovatel přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny, osoba uvedená v § 6d nebo osoba poskytující péči, která provozuje bazén nebo saunu, se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní povinnost k zajištění ochrany koupajících se fyzických osob podle § 6a odst. 1,
b) nesplní povinnost uloženou podle § 84 odst. 1 písm. i) nebo g),
c) nezajistí laboratorní kontrolu vody podle § 6c odst. 1 písm. a),
d) nepředá protokol o výsledku kontroly podle § 6c odst. 1 písm. d),
e) neuchovává protokol podle § 6c odst. 1 písm. c), nebo
f) nesplní informační povinnost podle § 6b.
(2) Provozovatel přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 6c odst. 1 písm. e) nesplní hygienický požadavek pro členění, vybavení nebo provoz přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny.
(3) Provozovatel přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny anebo osoba poskytující péči, která provozuje bazén, se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uloženou podle § 84 odst. 1 písm. f).
(4) Provozovatel umělého koupaliště nebo sauny se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní povinnost podle § 6f odst. 1 písm. a), b), c), d), e) nebo g),
b) nezveřejní údaj podle § 6f odst. 1 písm. f), nebo
c) nesplní povinnost podle § 6f odst. 1 písm. h).
(5) Provozovatel přírodního koupaliště nebo osoba uvedená v § 6d se dopustí správního deliktu tím, že neprovede doplňující vyšetření jakosti vody podle § 6b odst. 1.
(6) Provozovatel přírodního koupaliště provozovaného na povrchových vodách nebo osoba uvedená v § 6d se dopustí správního deliktu tím, že
a) poruší dočasný nebo trvalý zákaz používání vody ke koupání uložený podle § 82a odst. 1 písm. c),
b) nezajistí vyšetření dodatečného nebo dalšího vzorku vody, nebo
c) nesplní povinnost podle § 82a odst. 1 písm. b).
(7) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), odstavce 3, odstavce 4 písm. a) nebo c), odstavce 5 nebo 6,
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2,
d) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) nebo f),
e) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e) nebo odstavce 4 písm. b).
 
§ 92d
Správní delikty na úseku výchovy, vzdělávání a zotavování dětí a mladistvých
(1) Zařízení pro výchovu a vzdělávání, právnická nebo podnikající fyzická osoba provozující živnost uvedenou v § 7 odst. 1 nebo poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině v případě péče o více než 12 dětí současně se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 7 odst. 1 nebo rozhodnutím podle § 14 nesplní hygienický požadavek na provoz, prostorové podmínky, vybavení, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid nebo nakládání s prádlem.
(2) Zařízení pro výchovu a vzdělávání se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost podle § 7 odst. 3.
(3) Škola vysílající děti na školu v přírodě, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako pořádající osoba uvedená v § 8 odst. 2 nebo § 11a se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní ohlašovací povinnost podle § 8 odst. 3 a 4,
b) vyšle nebo přijme dítě v rozporu s § 9 odst. 1 nebo 3, nebo
c) nesplní povinnost podle § 11 odst. 1.
(4) Škola vysílající děti na školu v přírodě, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako pořádající osoba uvedená v § 8 odst. 2, § 11a nebo § 12 se dopustí správního deliktu tím, že
a) přijme k činnosti na zotavovací akci, jiné podobné akci, výchovně rekreačním táboře nebo škole v přírodě fyzickou osobu jako dozor, zdravotníka nebo osobu činnou při stravování, která nesplňuje podmínky stanovené v § 10 odst. 1 nebo 3, nebo
b) nesplní povinnost uloženou podle § 84 odst. 1 písm. k).
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako pořádající osoba uvedená v § 8 odst. 2 nebo § 11a se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 8 odst. 2
1. nedodrží hygienický požadavek pro umístění zotavovací akce nebo výchovně rekreační akce, členění stavby nebo zařízení, vybavení, osvětlení, úklid, zásobování vodou, odstraňování odpadků nebo splaškových vod, pro ubytování, stravování nebo režim dne, nebo
2. nedodrží zákaz nebo podmínku podávání potraviny nebo jejího používání při přípravě pokrmu, nebo
b) v rozporu s § 11 odst. 2 nezajistí instruktáž fyzické osoby činné na zotavovací akci nebo výchovně rekreační akci.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba, která pořádá jinou podobnou akci pro děti podle § 12, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 12 nezajistí hygienicky nezávadný stav zařízení nebo zásobování akce pitnou vodou.
(7) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 30 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, 3, 4, odstavce 5 písm. a) nebo odstavce 6,
b) 5 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 nebo odstavce 5 písm. b).
 
§ 92e
Správní delikty na úseku vnitřního prostředí stavby a venkovní hrací plochy
(1) Uživatel stavby uvedené v § 13 odst. 1 se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí, aby vnitřní prostředí pobytové místnosti v této stavbě odpovídalo hygienickému limitu chemického, fyzikálního nebo biologického ukazatele.
(2) Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 13 odst. 2 nezajistí, aby písek nebyl mikrobiálně, chemicky nebo parazitárně znečištěn, nebo
b) poruší zákaz uložený podle § 84 odst. 1 písm. h).
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 se uloží pokuta do 2 000 000 Kč.
 
§ 92f
Správní delikty na úseku činností epidemiologicky závažných
(1) Provozovatel činnosti epidemiologicky závažné se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 21
a) nedodrží zásadu provozní hygieny,
b) nezajistí uplatnění znalosti nebo zásady osobní nebo provozní hygieny zaměstnancem nebo spolupracujícím rodinným příslušníkem,
c) nezajistí, aby výkonem činnosti epidemiologicky závažné nedošlo k ohrožení nebo poškození zdraví,
d) umožní fyzické osobě výkon činnosti epidemiologicky závažné v rozporu s § 19 odst. 3, nebo
e) používá kosmetický přípravek, který neodpovídá požadavkům přímo použitelného předpisu Evropské unie63).
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako provozovatel holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, kosmetické, masérské nebo regenerační a rekondiční služby nebo činnosti, při níž je porušována integrita kůže, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 21 odst. 3 nezabezpečí lékárničku první pomoci vybavenou podle charakteru služby.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako provozovatel kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, kadeřnictví, holičství, pedikúry, manikúry, solária nebo činnosti, při níž je porušována integrita kůže, se dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz podle § 22.
(4) Provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu se dále dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 23 odst. 5, § 24 odst. 1 písm. c) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie na úseku potravinového práva88)
1. poskytuje stravovací službu v provozovně, která nevyhovuje obecnému nebo specifickému požadavku,
2. nesplní požadavek na pojízdný nebo přechodný provoz, prodejní automat nebo jiný prostor, v němž se pravidelně připravují potraviny k uvedení na trh,
3. nesplní požadavek na přepravu potraviny nebo pokrmu,
4. nesplní požadavek na zařízení provozovny,
5. nedodrží požadavek na skladování nebo odstraňování potravinářského odpadu,
6. nesplní požadavek na zásobování vodou,
7. nedodrží předpis pro potraviny, pokud jde o přijetí potraviny, její uložení, ochranu před kontaminací, postupy pro regulaci přístupu škůdců, udržování stanovených teplot, tepelné ošetření, ochlazování nebo balení,
8. nezajistí školení,
9. nevytvoří nebo nezavede postup založený na zásadách vyplývajících z postupů založených na kritických kontrolních bodech, nepostupuje podle něj nebo nepodá důkaz, že plní požadavky analýzy rizik a kritických kontrolních bodů,
10. nepodá oznámení o zahájení nebo významné změně činnosti,
11. podá pokrm, který není bezpečný,
12. nezajistí sledovatelnost, nebo
13. nezajistí, aby pokrm splňoval výživový požadavek,
b) nesplní jinou povinnost podle přímo použitelných předpisů Evropské unie na úseku potravinového práva88), než je uvedena v písmeni a),
c) nesplní povinnost uloženou opatřením vydaným na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího výkon úřední kontroly86),
d) v rozporu s § 23 odst. 4 neumožní fyzické osobě se zdravotním postižením vstup do stravovací části provozovny v doprovodu vodicího nebo asistenčního psa,
e) nesplní povinnost podle § 24 odst. 1 písm. a) nebo b),
f) nesplní povinnost uloženou podle § 82 odst. 2 písm. q) nebo nedodrží postup podle § 24 odst. 1 písm. d),
g) nesplní povinnost provést znehodnocení nebo likvidaci pokrmu, suroviny, polotovaru nebo potraviny uloženou podle § 84 odst. 1 písm. u) nebo neprokáže provedení znehodnocení nebo likvidace,
h) použije k výrobě nebo přípravě pokrmu volně rostoucí houbu bez osvědčení podle § 24 odst. 2, nebo
i) nesplní povinnost uloženou podle § 84 odst. 1 písm. n).
(5) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 4 písm. a) bodu 1 nebo 11,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b) nebo e), odstavce 3, odsstavce 4 písm. a) bodu 7 nebo odstavce 4 písm. b), c), f), g) nebo i),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. a) bodu 2, 4 nebo 9, nebo odstavce 4 písm. e),
d) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. a) bodu 3, 6 nebo 12,
e) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. a) bodu 5 nebo 13,
f) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), odstavce 2, odstavce 4 písm. a) bodu 8 nebo 10 nebo odstavce 4 písm. d) nebo h).
 
§ 92g
Správní delikty na úseku ochrany před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která používá nebo provozuje zdroj hluku nebo vibrací, provozovatel, správce nebo vlastník zdroje hluku nebo vibrací, anebo právnická nebo podnikající fyzická osoba jako pořadatel veřejné produkce hudby nebo jako osoba, která k pořádání veřejné produkce hudby poskytla stavbu, jiné zařízení nebo pozemek, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 30 odst. 1 nezajistí, aby nebyl překročen hygienický limit hluku nebo vibrací.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která používá nebo provozuje zdroj hluku nebo vibrací nebo zdroj neionizujícího záření, provozovatel, správce nebo vlastník zdroje hluku nebo vibrací anebo právnická nebo podnikající fyzická osoba jako pořadatel veřejné produkce hudby nebo jako osoba, která k pořádání veřejné produkce hudby poskytla stavbu, jiné zařízení nebo pozemek, se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost pozastavit provoz nebo používání zdroje hluku nebo vibrací uloženou podle § 84 odst. 1 písm. m).
(3) Provozovatel letiště, které zajišťuje ročně více než 50 000 vzletů nebo přistání, nebo vojenského letiště se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 31 odst. 3 nenavrhne zřízení ochranného hlukového pásma, nebo
b) na základě odborného posudku neplní povinnost podle § 31 odst. 4.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 33 instaluje v chráněném vnitřním prostoru stavby stroj nebo zařízení o základním kmitočtu od 4 do 8 Hz.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která používá nebo provozuje zdroj neionizujícího záření, se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní povinnost podle § 35 odst. 2 písm. a) nebo d),
b) v rozporu s § 35 odst. 3 nezastaví provoz nebo používání zdroje neionizujícího záření,
c) nepostupuje v souladu s § 35 odst. 2 písm. b), nebo
d) nesplní povinnost podle § 35 odst. 2 písm. c).
(6) Výrobce nebo dovozce laseru se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí splnění povinnosti podle § 36.
(7) Provozovatel služby, při které se používá k péči o tělo zdroj neionizujícího záření, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 35 odst. 4
a) nevede nebo neuchovává evidenci, nebo
b) neukončí provoz zdroje neionizujícího záření po vyčerpání doby provozu zdroje neionizujícího záření.
(8) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 písm. a) nebo b),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 7 písm. b),
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 5 písm. c) nebo odstavce 6,
d) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 5 písm. d) nebo odstavce 7 písm. a).
 
§ 92h
Správní delikty na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní povinnost ke kategorizaci prací podle § 37 odst. 2 nebo 5,
b) nepředloží protokol nebo nepodá oznámení podle § 37 odst. 4,
c) nesplní povinnost v souvislosti s překročením biologického expozičního testu podle § 39 odst. 2,
d) nesplní povinnost evidence rizikových prací podle § 40,
e) nesplní povinnost v souvislosti s používáním biologických činitelů nebo azbestu podle § 41,
f) nedodrží rozhodčí metodu určenou podle § 80 odst. 4,
g) nesplní v souvislosti s nařízenou následnou lékařskou prohlídkou povinnost podle § 82 odst. 4,
h) nedodrží způsob nebo minimální četnost sledování zátěže organismu zaměstnanců faktory pracovních podmínek, uloženou podle § 82 odst. 2 písm. f),
i) při práci s faktorem pracovních podmínek neupraveným právním předpisem nesplní povinnost uloženou podle § 82 odst. 2 písm. n),
j) nesplní povinnost uloženou podle § 84 odst. 1 písm. p), t) nebo v), nebo
k) nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku registrace, povolování a omezování chemických látek umožnit zaměstnanci přístup k informacím o chemické látce nebo chemické směsi, kterou používá nebo které je exponován78).
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel nebo podnikající fyzická osoba, která provádí činnosti nebo poskytuje služby mimo pracovněprávní vztahy84), se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uloženou k ochraně zdraví podle § 84 odst. 1 písm. s) nebo w).
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku ochrany zdraví při práci
a) nezajistí, aby pracoviště nebo pracovní podmínka pro zaměstnance odpovídala stanovenému hygienickému požadavku,
b) nezajistí, aby stroj, technické zařízení, dopravní prostředek nebo nářadí byly z hlediska ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, vybaveny, upraveny nebo udržovány tak, aby odpovídaly ergonomickému požadavku,
c) nedodrží stanovený postup při zjišťování rizikového faktoru pracovních podmínek, hodnocení jeho zdravotního rizika nebo expozice zaměstnance rizikovému faktoru,
d) nepřijme k omezení působení rizikového faktoru stanovené minimální opatření k ochraně zdraví při práci,
e) neprovede stanovené měření rizikového faktoru,
f) nesplní povinnost zjistit nebo kontrolovat hodnotu rizikového faktoru,
g) nezabezpečí, aby rizikový faktor byl odstraněn nebo alespoň omezen na nejmenší rozumně dosažitelnou míru,
h) nezjistí příčinu překročení hygienického limitu rizikového faktoru,
i) neinformuje zaměstnance o tom, že výskyt biologického činitele skupin 2, 3 nebo 4 nelze odstranit nebo překročení hodnoty rizikového faktoru nelze snížit pod stanovenou nejvyšší přípustnou hodnotu,
j) nevyřadí zdroj rizikového faktoru z provozu nebo nezastaví práci, není-li možné zajistit ochranu zdraví zaměstnance,
k) nezajistí, aby práce s azbestem, s chemickým karcinogenem nebo biologickým činitelem nebo pracovní proces s rizikem chemické karcinogenity byla vykonávána v kontrolovaném pásmu,
l) kontrolované pásmo neoznačí nebo nezajistí tak, aby do něj nevstupoval zaměstnanec, který v něm nevykonává práci, opravu, údržbu, zkoušku, revizi, kontrolu, dozor nebo další práci potřebnou k ochraně zdraví,
m) nevede evidenci o kontrolovaném pásmu nebo zaměstnanci, který do kontrolovaného pásma vstupuje nebo v něm koná práci,
n) poruší zákaz výkonu stanovené práce nebo nezajistí dodržení zákazu práce nebo činnosti v kontrolovaném pásmu,
o) nevyhradí zvláštní prostor pro činnost, která je v kontrolovaném pásmu zakázána, nebo
p) jako zhotovitel stavby nedoloží dokumentaci o riziku vznikajícím při zvoleném pracovním nebo technologickém postupu nebo jako jiná osoba nedoloží informaci o okolnostech, které by mohly při činnosti na staveništi vést k ohrožení života nebo poškození zdraví.
(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu se zákoníkem práce na úseku ochrany zdraví při práci
a) nesplní povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, nezjišťuje jejich příčinu nebo zdroj,
b) nesplní povinnost pravidelně kontrolovat úroveň rizikového faktoru pracovních podmínek,
c) nesplní povinnost dodržet stanovenou metodu nebo způsob zjištění nebo hodnocení rizikového faktoru,
d) nevede dokumentaci o vyhledání nebo vyhodnocení rizikového faktoru nebo o přijatém opatření k minimalizaci rizika,
e) nesplní povinnost provést takové opatření, aby práce zařazená jako riziková mohla být zařazena do kategorie nižší,
f) nesplní povinnost přizpůsobit přijaté opatření k minimalizaci rizika změněné skutečnosti,
g) nesplní povinnost kontrolovat dodržování opatření k minimalizaci rizika,
h) neudržuje osobní ochranný pracovní prostředek v použivatelném stavu,
i) neposkytne zaměstnanci osobní ochranný pracovní prostředek nebo mu poskytne osobní ochranný pracovní prostředek, který nesplňuje stanovený požadavek,
j) neposkytne zaměstnanci bezpečnostní přestávku,
k) nesplní povinnost poskytnout zaměstnanci na pracovišti ochranný nápoj,
l) nesplní povinnost v souvislosti s výskytem nemoci z povolání,
m) nezajistí ochranu zdraví fyzické osoby zdržující se s jejím vědomím na jeho pracovišti před rizikem pro ochranu zdraví,
n) připustí, aby zaměstnanec vykonával zakázanou práci nebo práci, jejíž náročnost by neodpovídala jeho zdravotní způsobilosti,
o) neinformuje zaměstnance, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena,
p) nezajistí, aby práci ve stanoveném případě vykonával pouze zaměstnanec, který má platný zdravotní průkaz nebo se podrobil zvláštnímu očkování anebo má doklad o odolnosti vůči nákaze,
q) nesdělí zaměstnanci, který poskytovatel pracovnělékařských služeb mu poskytuje pracovnělékařské služby nebo jakým druhům očkování, jakým preventivním prohlídkám anebo vyšetřením souvisejícím s výkonem práce je povinen se podrobit,
r) neumožní zaměstnanci podrobit se stanovené nebo uložené preventivní prohlídce nebo vyšetření nebo stanovenému očkování,
s) nezajistí při přijetí zaměstnance, jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního zařazení nebo druhu práce, zavedení nové technologie nebo změně výrobního nebo pracovního prostředku, změně technologického nebo pracovního postupu, nebo v případě, který má nebo může mít podstatný vliv na ochranu zdraví při práci, svému zaměstnanci nebo zaměstnanci agentury práce, který byl dočasně k zaměstnavateli přidělen, informaci nebo pokyn o ochraně zdraví nebo nezabezpečí, aby zaměstnanec jiného zaměstnavatele obdržel informaci nebo pokyn o ochraně zdraví, anebo neinformuje zaměstnankyni o expozici rizikovému faktoru nebo potřebném opatření k ochraně jejího zdraví nebo zdraví jejího dítěte,
t) nezajistí při přijetí zaměstnance, jeho převedení, přeložení nebo změně pracovní podmínky, změně pracovního zařazení nebo druhu práce, zavedení nové technologie nebo změně výrobního nebo pracovního prostředku, změně technologického nebo pracovního postupu, nebo v případě, který má nebo může mít podstatný vliv na ochranu zdraví při práci, školení svého zaměstnance o riziku plynoucím z fyzikálního, chemického nebo biologického faktoru pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek, fyzické anebo psychické zátěže,
u) nevede dokumentaci o informaci, pokynu nebo školení,
v) nezajistí dodržení zákazu kouření na pracovišti,
w) neuzavře dohodu ke koordinaci provádění opatření k ochraně zdraví zaměstnanců více zaměstnavatelů nebo jako dohodou pověřený zaměstnavatel nekoordinuje provádění opatření k ochraně zdraví zaměstnanců,
x) zaměstná zaměstnankyni, těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, která kojí, nebo zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu prací nebo na pracovišti, které jsou těmto zaměstnankyním zakázané,
y) zaměstná mladistvého zaměstnance prací nebo na pracovišti, které jsou zakázané mladistvým zaměstnancům, nebo nedodrží podmínku, za níž může mladistvý zaměstnanec výjimečně tuto práci konat z důvodu přípravy na povolání, nebo
z) nevede seznam mladistvých zaměstnanců.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako uživatel, k němuž je dočasně přidělen zaměstnanec agentury práce, nebo zaměstnavatel, k němuž je vyslán zaměstnanec zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie, se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí tomuto zaměstnanci ochranu zdraví při práci před rizikem plynoucím z fyzikálního, chemického nebo biologického faktoru pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek, fyzické anebo psychické zátěže, ačkoli k tomu má povinnost podle zákoníku práce.
(6) Podnikající fyzická osoba, která provádí činnosti nebo poskytuje služby mimo pracovněprávní vztahy84), se dopustí správního deliktu tím, že nepřijme s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb přiměřené opatření k ochraně zdraví při práci, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci84).
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu se zákonem o specifických zdravotních službách61)
a) neuzavře smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb,
b) nezajistí provedení pracovnělékařské prohlídky u poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo registrujícího poskytovatele zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání,
c) neuzavře novou nebo nedoplní dosavadní písemnou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb při změně zařazení práce do kategorie nebo změně činnosti o pracovnělékařské služby, které dosud nepožadoval,
d) při zařazení zaměstnance k práci nepostupuje podle závěru lékařského posudku o zdravotní způsobilosti, nebo
e) neodešle zaměstnance, který o to požádal, na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku.
(8) Poskytovatel pracovnělékařských služeb se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesdělí zaměstnavateli údaj podle § 39 odst. 3, nedodrží podmínky pro odběr biologického materiálu, nebo
b) nesplní povinnost podle § 82 odst. 4.
(9) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), h), i) nebo j), odstavce 3 písm. d), e), f), g), h), j), k), l), n) nebo p), odstavce 4 písm. a), b), n), x) nebo y) nebo odstavce 5,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), d) nebo e), odstavce 3 písm. a) nebo b), odstavce 4 písm. e), f), h), i), j), k), l), m), p) nebo r) nebo odstavce 6,
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2, odstavce 3 písm. c), m) nebo o), odstavce 4 písm. g), odstavce 7 nebo odstavce 8 písm. a),
d) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g), odstavce 4 písm. w) nebo odstavce 8 písm. b),
e) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f) nebo k), odstavce 3 písm. i), odstavce 4 písm. c), d), o), q), s), t), u) nebo v),
f) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 4 písm. z).
 
§ 92i
Správní delikty na úseku nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) při nakládání s nebezpečnou chemickou látkou nebo chemickou směsí poruší povinnost podle § 44a odst. 2,
b) poruší zákaz nabízet, darovat, prodávat, dodat, přenechat nebo obstarat nebezpečnou chemickou látku nebo chemickou směs podle § 44a odst. 3, 4 nebo 5,
c) v rozporu s § 44a odst. 6 nezabezpečí nakládání s nebezpečnou chemickou látkou nebo chemickou směsí fyzickou osobou odborně způsobilou nebo zaškolenou fyzickou osobou,
d) v rozporu s § 44a odst. 6 nevede nebo neuchovává záznam o školení nebo opakovaném proškolení,
e) nesplní povinnost podle § 44a odst. 7,
f) při skladování nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi nesplní povinnost podle § 44a odst. 8, nebo
g) nesplní povinnost při evidenci nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi podle § 44a odst. 9.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo f),
d) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e),
e) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g),
f) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d).
 
§ 92j
Správní delikty na úseku provozu zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb
(1) Osoba poskytující péči se dopustí správního deliktu tím, že
a) při výskytu infekce spojené se zdravotní péčí nebo podezření na její výskyt nesplní povinnost podle § 16 odst. 1,
b) nesplní ohlašovací povinnost podle § 16 odst. 2 nebo § 62 odst. 1 nebo 2,
c) nedodrží hygienický požadavek pro příjem nebo ošetřování fyzické osoby, zásobování vodou, úklid, výkon nebo kontrolu dezinfekce, sterilizace nebo vyššího stupně dezinfekce nebo použije jiný způsob sterilizace bez povolení podle § 17 odst. 5,
d) v rozporu s § 17 odst. 5 nevede evidenci o sterilizaci,
e) nesplní povinnost podle § 62 odst. 3, nebo
f) nesplní povinnost podle § 75a odst. 4.
(2) Osoba poskytující péči nebo právnická nebo podnikající fyzická osoba provozující prádelnu, ve které se pere zdravotnické prádlo, se dopustí správního deliktu tím, že nedodrží hygienický požadavek podle § 18 odst. 1 nebo postupuje v rozporu s rozhodnutím podle § 84 odst. 1 písm. o).
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c),
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f) nebo odstavce 2,
c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d),
d) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e).
 
§ 92k
Správní delikty na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví
(1) Poskytovatel zdravotních služeb nebo poskytovatel sociálních služeb se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost podle § 75b odst. 1.
(2) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu tím, že
a) jako poskytovatel určený podle § 46 odst. 5, § 53 odst. 4, § 67 odst. 12, § 70 odst. 2 nebo 4 nebo § 100f neprovede opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění,
b) v rozporu s § 15 odst. 3 neposkytne součinnost při provádění prevalenční studie infekcí spojených se zdravotní péčí,
c) nesplní povinnost podle § 45,
d) v rozporu s § 47a odst. 4 nesplní oznamovací povinnost,
e) provede očkování v rozporu s § 47 nebo § 47a,
f) neposkytne informaci podle § 51 odst. 1 písm. a) nebo b) nebo nesplní povinnost podle § 54 odst. 1 nebo 2,
g) nesplní povinnost podle § 74, nebo
h) provádí laboratorní vyšetřování na virus lidského imunodeficitu bez povolení vydaného podle § 72 odst. 1.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že neprovede opatření nařízené podle § 80 odst. 1 písm. h) nebo y) nebo § 82 odst. 2 písm. l).
(4) Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, mateřská škola, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako osoba uvedená v § 50 se dopustí správního deliktu tím, že přijme dítě, které se nepodrobilo stanovenému pravidelnému očkování nebo nemá stanovený doklad.
(5) Zařízení uvedené v § 46 odst. 4, do kterého je umístěna fyzická osoba, která nedovršila patnáctý rok svého věku, nebo jemuž je taková fyzická osoba svěřena do péče na základě rozhodnutí soudu, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 46 odst. 1 až 3 nezajistí, aby se tato fyzická osoba, u níž nebyla zjištěna imunita vůči infekci nebo zdravotní stav, který brání podání očkovací látky (trvalá kontraindikace), podrobila stanovenému pravidelnému očkování.
(6) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) nebo c) nebo odstavce 3,
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. e), g) nebo h), odstavce 4 nebo 5,
c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 2 písm. b), d) nebo f).
 
§ 92l
Správní delikty na úseku dezinfekce, dezinsekce a deratizace
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní při provádění ochranné dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace povinnost podle § 56,
b) v rozporu s § 57 odst. 1 neprovede běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci nebo deratizaci, nebo
c) neprovede speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci nebo deratizaci nařízenou podle § 61 odst. 2 nebo nedodrží podmínku provedení speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce nebo deratizaci stanovenou podle § 61 odst. 4.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je oprávněna provádět speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, se dopustí správního deliktu tím, že
a) nezajistí výkon této činnosti fyzickou osobou splňující požadavky podle § 58 odst. 1, 2 nebo 3,
b) nezajistí řízení nebo dohled nad výkonem speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace podle § 58 odst. 2 nebo 4,
c) nesplní povinnost podle § 61 odst. 1,
d) nedodrží podmínku uloženou podle § 61 odst. 4, nebo
e) nepodá oznámení podle § 61 odst. 3.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba uvedená v § 57 odst. 2 se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 57 odst. 2 nezajistí provedení speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje kurs k získání znalostí pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí obsah nebo rozsah kursu podle § 59.
(5) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 písm. a), b) nebo d) nebo odstavce 3,
b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b), odstavce 2 písm. c) nebo e) nebo odstavce 4.
 
§ 92m
Správní delikty na úseku provozních řádů
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) vykonává činnost, k níž je třeba podle tohoto zákona vypracovat provozní řád nebo jeho změnu, bez takového provozního řádu schváleného příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví,
b) neseznámí zaměstnance nebo další osobu, která pracuje na jejím pracovišti, s provozním řádem,
c) nezajistí dodržení provozního řádu,
d) neprovede úpravu provozního řádu uloženou podle § 84 odst. 1 písm. j), nebo
e) nesplní povinnost odstranit závadu v dodržování provozního řádu uloženou podle § 84 odst. 1 písm. j).
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
 
§ 92n
Správní delikty na úseku zajištění plnění oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní povinnost podle právního předpisu krajské hygienické stanice vydaného podle § 85,
b) nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením vydaným podle § 80 odst. 1 písm. g) nebo podle § 82 odst. 2 písm. m) k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, nebezpečí jejího vzniku, živelné pohromě nebo jiné mimořádné události,
c) poruší dočasný zákaz používání výrobku uložený podle § 80 odst. 5 nebo nedodrží dočasné pozastavení nebo omezení zvláštního opatření nebo jiného přímo použitelného předpisu Evropské unie podle § 80 odst. 7,
d) postupuje v rozporu s rozhodnutím vydaným podle § 84 odst. 1 písm. l),
e) v rozporu s rozhodnutím podle § 84 odst. 1 písm. y) pokračuje v protiprávním jednání, které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů,
f) nezajistí zpracování hodnocení zdravotních rizik uložené podle § 84 odst. 1 písm. q),
g) nesplní povinnost pozastavit výkon činnosti uloženou podle § 84 odst. 1 písm. b) nebo obnoví činnost, která byla pozastavena, zakázána nebo omezena v rozporu s § 84 odst. 2,
h) nesplní povinnost okamžitého uzavření provozovny uloženou podle § 84 odst. 1 písm. r) nebo otevře provozovnu v rozporu s § 84 odst. 3,
i) v rozporu s § 62a nesdělí okolnost důležitou v zájmu epidemiologického šetření,
j) se nepodrobí opatření uloženému podle § 82 odst. 2 písm. l), nebo
k) neumožní zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví nebo přizvané fyzické osobě realizaci oprávnění podle § 51 odst. 1 písm. c) nebo § 88 odst. 6, 7 nebo 8.
(2) Osoba, která má ve vlastnictví, správě nebo užívání prostor, zařízení nebo pozemek, na nichž má být prováděno ochranné opatření podle § 68 odst. 1, se dopustí správního deliktu tím, že v nezbytném rozsahu neposkytne příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví součinnost při organizování nebo provádění ochranného opatření.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), g), h), i) nebo j),
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f),
c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k) nebo odstavce 2.
86) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, v platném znění.
87) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1935/2004, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 10/2011.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 321/2011.
Nařízení Komise (EU) č. 284/2011.
Nařízení Komise (ES) č. 282/2008.
Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006.
Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005.
88) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, v platném znění.“.
303. § 93 včetně nadpisu zní:
 
㤠93
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména k jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává krajská hygienická stanice, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra. Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra projednává správní delikty podle své působnosti stanovené v § 83.
(5) Proti právnické osobě nelze zahájit řízení u orgánu příslušného podle předchozího odstavce ani uložit pokutu či jinou sankci, bylo-li již ve vztahu k témuž jednání či opomenutí zahájeno řízení u jiného správního orgánu anebo za ně uložena pokuta či jiná sankce.
(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(7) Pokuty vybírá orgán, který je uložil; vymáhá je celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.“.
304. V § 94 odst. 1 se věta první zrušuje.
305. V § 94 odst. 2 větě první se slova „§ 5 odst. 5 a 8,“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 5 a 9,“, slova „ , § 31 odst. 1“ se nahrazují slovy „ , § 31 odst. 1 a 3“ a slovo „navrhovatel“ se nahrazuje slovem „žadatel“, ve větě druhé se slova „§ 39 odst. 2 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 39 odst. 2“, slova „až f), m) a n)“ se nahrazují slovy „až f) a n)“ a slova „nebo osoba uvedená v § 43“ se zrušují a ve větě třetí se slovo „sankce“ nahrazuje slovem „pokuty“, za slova „zvláštním zákonem“ se vkládají slova „ , přímo použitelným předpisem Evropské unie“, za slova „nebo zvláštního zákona“ se vkládají slova „anebo přímo použitelného předpisu Evropské unie“, za slova „tuto povinnost stanoví zákon“ se vkládají slova „nebo přímo použitelný předpis Evropské unie“ a za slova „uložena na základě zákona“ se vkládají slova „nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie“.
306. V § 94 odst. 3 se slova „§ 67 odst. 1 a 3“ nahrazují slovy „§ 67 odst. 1 a 11“ a za slova „§ 84 odst. 1 písm. v)“ se vkládají slova „a x)“.
307. V § 94 odstavec 4 zní:
„(4) Prvním úkonem v řízení podle § 82 odst. 2 písm. l), m), p) a q) a § 84 odst. 1 písm. c) části textu před středníkem, písmen e) části textu před středníkem, g), n), r), u), v) a x) je vydání rozhodnutí. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se v případě postupu podle § 53 odst. 3 řídí místem, kde se fyzická osoba v době zjištění rozhodných skutečností zdržuje.“.
308. V § 94a se odstavce 1 a 2 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 1 a 2.
309. V § 94a odst. 1 se slova „Opatření obecné povahy podle § 82a odst. 1 písm. a)“ nahrazují slovy „Monitorovací kalendář podle § 82a odst. 1 písm. a) vydá krajská hygienická stanice jako opatření obecné povahy. Toto opatření obecné povahy“.
310. V § 94a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Opatření na úseku řízení jakosti vod ke koupání podle § 82a odst. 1 písm. b) a c) a opatření orgánu ochrany veřejného zdraví podle § 82a písm. d) a na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, ochrany veřejného zdraví před nebezpečnými a z nebezpečnosti podezřelými výrobky a vodami podle § 80 odst. 1 písm. g), h), p), y), § 80 odst. 5, 6, 7 a § 82 odst. 2 písm. l), m), p), která se týkají obecně vymezeného okruhu adresátů, vydá příslušný orgán ochrany veřejného zdraví jako opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce orgánu ochrany veřejného zdraví, který opatření vydal, a vyvěšuje se na dobu nejméně 15 dnů. Jde-li o opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví, zašle je Ministerstvo zdravotnictví též krajským hygienickým stanicím, které jsou povinny jej bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
311. V § 94a se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní; odstavce 2 a 3 se použijí obdobně.“.
312. V § 95 se odstavce 1 až 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 4.
313. V § 95 se slova „ , přesahujících území kraje“ zrušují.
314. V § 96 se doplňuje věta „Krajská hygienická stanice poskytne obci na její žádost součinnost při hodnocení naplnění podmínek pro nařízení speciální ochranné dezinsekce nebo deratizace.“.
315. V § 97 odst. 1 větě druhé se slova „a hrazení“ zrušují a na konci textu odstavce se doplňují slova „o kontrole85)“.
316. V § 97 odst. 2 větě poslední se za slovo „státního“ vkládá slovo „zdravotního“.
317. V § 97 odst. 3 se slova „přizvanému zdravotnímu ústavu nebo Státnímu zdravotnímu ústavu náklady vynaložené“ nahrazují slovy „jím vynaložené náklady“ a na konci odstavce se doplňují věty „Orgán ochrany veřejného zdraví uložené náhrady nákladů vybírá; vymáhá je celní úřad. Náhrady nákladů jsou příjmem státního rozpočtu.“.
318. § 98 zní:
 
㤠98
Za nesplnění povinnosti uložené podle tohoto zákona zařízení pro výchovu a vzdělávání, poskytovateli sociálních služeb, jakož i další organizační složce státu, kraje nebo obce, pokud nejsou právnickými osobami, odpovídá jejich zřizovatel.“.
319. V § 99 se za slovo „podle“ vkládají slova „§ 3 odst. 4, § 3a odst. 1 a 3,“, slova „§ 5 odst. 5 a 8,“ se nahrazují slovy „§ 4 odst. 4 písm. b), § 5 odst. 5 a 9,“ a slova „p) a r) a opatření podle § 3 odst. 4, § 3a odst. 1 a 3 a § 4 odst. 2, 4 a 6“ se zrušují.
320. V § 100 větě druhé se za slovo „pracovištích,“ vkládají slova „provést jeho změnu v případě významných změn provozu“.
321. § 100a zní:
 
㤠100a
Při změně nebo stanovení četnosti odběru vzorků vody, stanovení dalšího nebo dodatečného vzorku vody anebo hygienického limitu pro výskyt prováděcím právním předpisem neupravené látky ve vodě postupuje povinná osoba při odběru vzorku vody a jeho laboratorním vyšetření obdobně podle § 4 odst. 1 a 2, jde-li o vodu pitnou, a podle § 6c odst. 1 písm. a) až d), jde-li o vodu ke koupání, sprchování nebo ochlazování.“.
322. V § 100c odst. 1 se slova „Nejde-li o řízení podle správního řádu, řídí se místní“ nahrazují slovem „Místní“, slovo „oznámení,“ se nahrazuje slovy „oznámení nebo“ a slova „a další úkony podle tohoto zákona“ se nahrazují slovy „se řídí“.
323. V § 100c odst. 2 se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 5“.
324. V § 100e se za větu první vkládá věta „Dále jsou orgány ochrany veřejného zdraví oprávněny v souvislosti s informováním veřejnosti o jakosti pitné vody, teplé vody a jakosti vody v koupalištích zveřejňovat i výsledky provozních kontrol, získané na základě povinností stanovených osobám tímto zákonem.“.
325. Za § 100e se vkládá nový § 100f, který zní:
 
㤠100f
K provedení opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a mimořádných opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku stanovených podle § 80 odst. 1 písm. g), § 82 odst. 2 písm. l), m) a p) a § 85 je orgán ochrany veřejného zdraví, který opatření nařídil, oprávněn rozhodnutím stanovit poskytovatele zdravotních služeb, kteří je provedou. Odvolání poskytovatele zdravotních služeb proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.“.
326. V § 108 odst. 1 se slova „§ 4 odst. 1, 2, 4, 7 a 8“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 1, 2, 4, 8 a 9“, slova „§ 5 odst. 1, 2 a 6 až 9,“ se nahrazují slovy „§ 5 odst. 1, 2 a 8 až 10,“, za slova „6a odst. 6,“ se vkládají slova „§ 6b odst. 1,“, slova „§ 16 odst. 2 písm. b),“ se nahrazují slovy „§ 16 odst. 2,“, slova „§ 23 odst. 3“ a slova „§ 32, § 34 odst. 1, § 35 odst. 2, § 36“ se zrušují, slova „§ 44b odst. 3“ se nahrazují slovy „§ 44b odst. 2“, slova „§ 47 odst. 3,“ se nahrazují slovy „§ 47 odst. 2, § 47a odst. 5,“ a slova „§ 62 odst. 1 a 4 písm. a) a b),“ se nahrazují slovy „§ 62 odst. 1, 2 a odst. 3 písm. a) a b),“.
327. V § 108 odst. 3 se slova „§ 30, 32“ nahrazují slovy „§ 30 odst. 3“ a za číslo „36“ se vkládají slova „§ 77 odst. 5“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení podle § 31 odst. 1, § 37 odst. 2 a 5, § 60 odst. 2, § 67 odst. 2, § 83b odst. 1, § 83c odst. 5 a § 84 odst. 1 písm. r) a u) a § 84 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a před tímto dnem pravomocně neukončená, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2. Ministerstvo zdravotnictví provede první hodnocení podle § 80 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v roce 2016.
3. Krajská hygienická stanice provede první hodnocení podle § 82 odst. 2 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v roce 2016.
4. Informaci podle § 4 odst. 6 věty poslední zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, sdělí osoba uvedená v § 3 odst. 2 odběratelům nejdéle do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna přestupkového zákona
Čl. III
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 213/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 237/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb. a zákona č. 204/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 29 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) nesplní povinnost zajistit při zvýšeném výskytu přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých nebo epidemiologicky významných členovců, hlodavců nebo dalších živočichů provedení speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace,“.
2. V § 29 odst. 1 písmeno f) zní:
„f) jako zákonný zástupce nezletilé fyzické osoby, nebo fyzická osoba, které byla nezletilá fyzická osoba svěřena rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu do pěstounské péče nebo do výchovy, nezajistí, aby se nezletilá fyzická osoba, u níž nebyla zjištěna imunita vůči infekci nebo zdravotní stav, který brání podání očkovací látky (trvalá kontraindikace), podrobila stanovenému pravidelnému očkování,“.
3. V § 29 odst. 1 písmeno i) zní:
„i) nestrpí nebo neprovede opatření stanovené nebo uložené k zamezení vzniku nebo šíření infekčního onemocnění nebo protiepidemické opatření nařízené k ochraně před zavlečením vysoce nakažlivého infekčního onemocnění ze zahraničí,“.
4. V § 29 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) až t), která včetně poznámek pod čarou č. 20 a 21 znějí:
„p) nesdělí okolnost důležitou v zájmu epidemiologického šetření,
q) nesplní povinnost stanovenou k ochraně veřejného zdraví v § 53 zákona o ochraně veřejného zdraví20),
r) jako poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině v případě péče o více než 12 dětí současně21) nesplní hygienický požadavek na provoz, prostorové podmínky, vybavení, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid nebo nakládání s prádlem,
s) se nepodrobí stanovenému pravidelnému nebo mimořádnému očkování nebo se před zařazením na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění nepodrobí stanovenému zvláštnímu očkování, nebo
t) neumožní pověřenému zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví v mimořádných případech vstup do obydlí ke zjištění, zda nehrozí šíření nákazy, zvýšený výskyt přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých nebo epidemiologicky významných členovců, hlodavců nebo dalších živočichů, ke zjištění ohniska nákazy nebo k nařízení, provedení anebo kontrole protiepidemického opatření.“.
20) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
21) Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.“.
5. V § 29 odstavec 2 zní:
„(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až h) a j), n), p), q), s) a t) lze uložit pokutu až do výše 10 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. i) a o) lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. r) lze uložit pokutu až do výše 30 000 Kč. V blokovém řízení (§ 86) může orgán ochrany veřejného zdraví uložit za přestupky pokutu až do výše 5 000 Kč.“.
6. V § 86 písm. d) se slovo „přípravky“ nahrazuje slovy „chemickými směsmi“ a slova „n) a o)“ se nahrazují slovy „n), o), p), q) a r)“.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna živnostenského zákona
Čl. IV
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb. a zákona č. 206/2015 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u živnosti s předmětem podnikání „Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických směsí s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech“ v prvním sloupci se slova „toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických směsí“ nahrazují slovy „nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické*),“ a slova „toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými směsmi,“ se nahrazují slovy „nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické*)“.
2. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u živnosti s předmětem podnikání „Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické*), s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické*), s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech“ ve druhém sloupci text zní:
„pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické*), s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech:
a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb., nebo
b) profesní kvalifikace pro činnost asanačního pracovníka bez fumigantů podle zvláštního právního předpisu**), nebo
c) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona;
pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci v potravinářských nebo zemědělských provozech:
a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb., nebo
b) profesní kvalifikace pro činnost asanačního pracovníka bez fumigantů podle zvláštního právního předpisu**), nebo
c) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona;
pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické*), s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech:
a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb., nebo
b) profesní kvalifikace pro činnost asanačního pracovníka s fumiganty podle zvláštního právního předpisu**), nebo
c) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona“.
3. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u živnosti s předmětem podnikání „Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické*), s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické*), s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech“ ve třetím sloupci text zní:
„*) § 44a odst. 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 267/2015 Sb. **) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.
4. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u živnosti s předmětem podnikání „Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace“ ve sloupci druhém se za slova „zákona č. 392/2005 Sb.“ doplňují slova „a zákona č. 267/2015 Sb.“.
Čl. V
Přechodná ustanovení
1. Živnostenská oprávnění s předmětem podnikání „Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických směsí s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech“, která trvala ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.
2. Živnostenský úřad zapíše změny podle tohoto zákona týkající se předmětu podnikání uvedeného v bodě 1 do živnostenského rejstříku nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení s výjimkou čl. I bodu 142, který nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty