403/2022 Sb. o zveřejňování soudních rozhodnutí

Schválený:
403/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2022
o zveřejňování soudních rozhodnutí
Změna: 382/2023 Sb.
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 118a odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 218/2021 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje kategorie zveřejňovaných pravomocných rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů, rozsah, ve kterém jsou tato rozhodnutí zveřejňována, a postup při jejich zveřejňování.
 
ČÁST DRUHÁ
KATEGORIE ZVEŘEJŇOVANÝCH PRAVOMOCNÝCH ROZHODNUTÍ SOUDŮ, ROZSAH, VE KTERÉM JSOU ROZHODNUTÍ ZVEŘEJŇOVÁNA, A POSTUP PŘI JEJICH ZVEŘEJŇOVÁNÍ
Kategorie zveřejňovaných pravomocných rozhodnutí soudů
 
§ 2
(1) Okresní, krajské a vrchní soudy zveřejňují pravomocná rozhodnutí ve věci samé v agendách uvedených
a) v příloze č. 1 k této vyhlášce a
b) v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 se zveřejňují včetně opravných usnesení, která se k těmto rozhodnutím vztahují, ledaže se oprava týká pouze údajů pseudonymizovaných podle § 3 a 4 této vyhlášky.
(3) Nezveřejňují se platební rozkazy, elektronické platební rozkazy, evropské platební rozkazy, směnečné a šekové platební rozkazy, rozhodnutí neobsahující v souladu s příslušnými procesními předpisy odůvodnění s výjimkou trestních příkazů, rozsudky pro uznání, rozsudky pro zmeškání, rozhodnutí o schválení smíru, rozhodnutí ve věcech rozvodu manželství bez zjišťování příčin rozvratu a rozhodnutí podle § 157 odst. 4 občanského soudního řádu.
Rozsah, ve kterém jsou pravomocná rozhodnutí soudů zveřejňována
 
§ 3
Pseudonymizace
(1) Pravomocná rozhodnutí soudů se zveřejňují v plném rozsahu vyjma údajů, které podléhají pseudonymizaci.
(2) Pseudonymizaci je třeba provést tak, aby z textu zveřejňovaného rozhodnutí nebylo možné identifikovat konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu a orgán veřejné moci.
(3) Pseudonymizace se provádí prostřednictvím k tomu určeného informačního systému, který automaticky navrhne k nahrazení obecným pojmem výchozí údaje podléhající pseudonymizaci. Následně odpovědná osoba podle § 6 provede kontrolu rozhodnutí tak, aby byly z rozhodnutí odstraněny v plném rozsahu údaje podle § 4 této vyhlášky.
 
§ 4
Rozsah údajů podléhajících pseudonymizaci
(1) Pseudonymizaci údajů o fyzické osobě podléhají tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby,
b) adresa místa trvalého pobytu a adresa místa bydliště fyzické osoby,
c) datum narození fyzické osoby,
d) rodné číslo fyzické osoby,
e) akademické tituly a vědecké hodnosti fyzické osoby,
f) obchodní firma,
g) identifikační číslo fyzické osoby,
h) daňové identifikační číslo fyzické osoby,
i) číslo účtu fyzické osoby,
j) kód platebního styku vedený podle zákona o České národní bance v souladu s pravidly mezinárodní standardizace a klientské číslo banky,
k) variabilní symbol,
l) číslo dokladu prokazujícího totožnost fyzické osoby,
m) identifikátor datové schránky,
n) telefonní číslo,
o) identifikátor, který se používá u internetových protokolů k jednoznačnému určení koncového bodu a je jedinečný v době komunikace,
p) adresa elektronické pošty fyzické osoby,
q) spisová značka insolvenčního řízení a souvisejících incidenčních sporů s výjimkou dokumentů zveřejňovaných v insolvenčním rejstříku podle jiného právního předpisu,
r) zeměpisná označení s výjimkou názvů států,
s) označení katastrálního území a číslo listu vlastnictví, parcelní číslo, čísla popisná a orientační, označení katastrálních úřadů a katastrálních pracovišť, spisové značky katastrálních řízení,
t) spisové značky soudních exekutorů, pokud vystupují jako strana nebo účastník řízení,
u) údaje podléhající obchodnímu tajemství a utajované informace podle jiného právního předpisu1),
v) další informace, podle nichž by bylo možno fyzickou osobu identifikovat, a
w) v případech hodných zvláštního zřetele další údaje, podle nichž by bylo možno identifikovat fyzickou osobu, a to podle pokynu toho, kdo rozhodnutí vydal.
(2) Pseudonymizaci údajů o právnické osobě a orgánu veřejné moci podléhají tyto údaje:
a) název právnické osoby nebo orgánu veřejné moci,
b) označení územní působnosti orgánu veřejné moci,
c) sídlo právnické osoby nebo orgánu veřejné moci,
d) identifikační číslo právnické osoby nebo orgánu veřejné moci,
e) daňové identifikační číslo právnické osoby nebo orgánu veřejné moci,
f) číslo účtu právnické osoby nebo orgánu veřejné moci,
g) kód platebního styku vedený podle zákona o České národní bance v souladu s pravidly mezinárodní standardizace a klientské číslo banky,
h) variabilní symbol,
i) identifikátor datové schránky,
j) telefonní číslo,
k) identifikátor, který se používá u internetových protokolů k jednoznačnému určení koncového bodu a je jedinečný v době komunikace,
l) adresa elektronické pošty právnické osoby nebo orgánu veřejné moci a
m) údaje uvedené v odstavci 1 písm. q) až u); odstavec 1 písm. v) a w) se použije přiměřeně.
(3) Pseudonymizaci zpravidla nepodléhají tyto údaje:
a) název a sídlo soudu nebo státního zastupitelství,
b) spisové značky s výjimkou spisových značek podle odstavce 1 písm. q), s) a t),
c) peněžité částky,
d) osobní jména a příjmení soudců a přísedících, pokud jsou uvedeny v souvislosti s jejich rozhodovací činností, a
e) jména a příjmení osob uvedená v citacích rozhodnutí mezinárodních soudů a jména a příjmení autorů citovaných odborných textů a publikací.
(4) Změnu rozsahu pseudonymizovaných údajů zveřejněného rozhodnutí lze provést na základě práva důvodně uplatněného subjektem osobních údajů podle předpisů upravujících zpracování a ochranu zpracování osobních údajů2), na základě vyrozumění orgánu určeného ke sledování souladu postupu soudu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů při zpracování osobních údajů3), na základě důvodného podnětu právnické osoby nebo orgánu veřejné moci nebo na základě podnětu Ministerstva spravedlnosti.
Postup při zveřejňování pravomocných rozhodnutí soudů
 
§ 5
Referát ke zveřejnění rozhodnutí
Referát ke zveřejnění rozhodnutí vydá ten, kdo rozhodnutí vydal, případně vyšší soudní úředník, asistent soudce nebo justiční kandidát, který ve věci činí úkony podle jiného právního předpisu4), bez zbytečného odkladu po právní moci rozhodnutí. Pokud rozhodnutí nabývá právní moci dříve, než je doručeno oprávněným subjektům, vydá se referát podle věty první po doručení rozhodnutí všem subjektům, kterým se podle příslušných procesních předpisů rozhodnutí doručuje. Součástí tohoto referátu jsou údaje podle § 9 písm. d) až f).
 
§ 6
Odpovědné osoby
Předseda soudu v rozvrhu práce určí osobu, popřípadě osoby odpovědné za provádění pseudonymizace rozhodnutí a jejich vkládání do Databáze rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů (dále jen "Databáze").
 
§ 7
Postup při pseudonymizaci a zveřejňování rozhodnutí
(1) Rozhodnutí podle § 2 pseudonymizovaná podle § 3 a 4 soud zveřejní v Databázi.
(2) Pseudonymizaci a zveřejnění rozhodnutí provede odpovědná osoba bez zbytečného odkladu po vydání referátu podle § 5, zpravidla zároveň s vyhotovením statistického listu, jedná-li se o agendu, v níž se statistický list vyhotovuje. Není-li to technicky možné, provede odpovědná osoba pseudonymizaci a zveřejnění rozhodnutí bezprostředně po odstranění technického problému, který této činnosti zabránil.
(3) Příslušný soud pseudonymizuje pouze ta rozhodnutí, která vydal.
 
§ 8
Postup při pseudonymizaci a zveřejňování rozhodnutí o opravných prostředcích
(1) Jestliže se povinnost pseudonymizace a zveřejnění rozhodnutí podle této vyhlášky vztahuje na rozhodnutí o opravném prostředku, pseudonymizaci svého rozhodnutí provede soud druhého stupně a pseudonymizované rozhodnutí vloží do Databáze, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne odeslání spisu zpět soudu prvního stupně.
(2) Zveřejnění rozhodnutí, které bylo do Databáze vloženo podle odstavce 1, provede soud prvního stupně v okamžiku, kdy zveřejní rozhodnutí, k němuž se rozhodnutí o opravném prostředku vztahuje.
 
§ 9
Povinné údaje pro zařazení do Databáze
(1) Rozhodnutí zveřejňovaná v Databázi je třeba opatřit následujícími údaji:
a) datum vydání rozhodnutí,
b) označením, zda se jedná o usnesení, rozsudek, nebo trestní příkaz,
c) spisová značka rozhodnutí,
d) označení ustanovení předpisů, jichž se rozhodnutí týká,
e) označení, zda se jedná o rozhodnutí, které se týká Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ve znění jejích protokolů, nebo se týká rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva nebo zda na ně toto rozhodnutí odkazuje,
f) označení, zda se jedná o rozhodnutí, které se týká některého z pramenů práva Evropské unie, nebo zda na něj toto rozhodnutí odkazuje,
g) úsek soudu, který rozhodnutí vydal, a
h) jméno a příjmení soudce, případně předsedy senátu.
(2) Pokud jsou některé z údajů podle předchozího odstavce vyplňovány automaticky, osoba odpovědná za zveřejnění rozhodnutí tyto údaje zkontroluje, případně opraví nebo doplní údaje chybějící.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
 
§ 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023, s výjimkou ustanovení § 2 odst. 1 písm. b), které nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.
 
Příl.1
Kategorie zveřejňovaných soudních rozhodnutí
I-------------------I--------------------------------------------------------I
I Agenda (rejstřík) I                            I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
I                  Vrchní soudy              I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
I To        I Rozhodnutí o opravném prostředku, kterým bylo     I
I          I zamítnuto odvolání proti rozhodnutí soudu prvního   I
I          I stupně o trestných činech podle § 331 až 333 trestního I
I          I zákoníku nebo kterým bylo takové rozhodnutí soudu   I
I          I prvního stupně, byť i jen částečně, změněno, s     I
I          I výjimkou rozhodnutí, které bylo, byť i jen částečně,  I
I          I zrušeno a vráceno k novému projednání.         I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
I                  Krajské soudy              I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
I T         I Rozhodnutí o trestných činech podle § 331 až 333    I
I          I trestního zákoníku.                  I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
I To        I Rozhodnutí o opravném prostředku, kterým bylo     I
I          I zamítnuto odvolání proti rozhodnutí soudu prvního   I
I          I stupně o trestných činech podle § 331 až 333 trestního I
I          I zákoníku nebo kterým bylo takové rozhodnutí soudu   I
I          I prvního stupně, byť i jen částečně, změněno, s     I
I          I výjimkou rozhodnutí, které bylo, byť i jen částečně,  I
I          I zrušeno a vráceno k novému projednání.         I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
I                  Okresní soudy              I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
I C         I Rozhodnutí podle § 2 této vyhlášky.          I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
I T         I Rozhodnutí o trestných činech podle § 331 až 333    I
I          I trestního zákoníku.                  I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
 
Příl.2
Kategorie zveřejňovaných soudních rozhodnutí
I-------------------I--------------------------------------------------------I
I Agenda (rejstřík) I                            I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
I                  Vrchní soudy              I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
I Co        I Rozhodnutí o opravném prostředku, kterým bylo změněno, I
I          I byť i jen částečně, nebo potvrzeno rozhodnutí soudu  I
I          I prvního stupně, které se podle této vyhlášky      I
I          I zveřejňuje, s výjimkou rozhodnutí, které bylo, byť i  I
I          I jen částečně, zrušeno a vráceno k novému projednání.  I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
I                  Krajské soudy              I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
I C         I Rozhodnutí podle § 2 této vyhlášky.          I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
I Co        I Rozhodnutí o opravném prostředku, kterým bylo změněno, I
I          I byť i jen částečně, nebo potvrzeno rozhodnutí soudu  I
I          I prvního stupně, které se podle této vyhlášky      I
I          I zveřejňuje, s výjimkou rozhodnutí, které bylo, byť i  I
I          I jen částečně, zrušeno a vráceno k novému projednání.  I
I-------------------I--------------------------------------------------------I
1) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění.
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 122d zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty