209/2006 Sb. o požadavcích na přípustné emise znečišťujících látek ve výfukových plynech spalovacího hnacího motoru drážního vozidla

Schválený:
209/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 5. května 2006
o požadavcích na přípustné emise znečišťujících látek ve výfukových plynech spalovacího hnacího motoru drážního vozidla
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 191/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 43a odst. 5 zákona:
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje
a) vzor žádosti o schválení typu spalovacího hnacího motoru drážního vozidla a k ní přikládané dokumenty,
b) požadavky na přípustné emise znečišťujících látek a znečišťujících částic ve výfukových plynech spalovacího hnacího motoru drážního vozidla (dále jen "motor drážního vozidla"),
c) postup právnické osoby pověřené Ministerstvem dopravy (dále jen "ministerstvo") při zkoušce motoru drážního vozidla pro účely schválení typu motoru,
d) vzor osvědčení o schválení typu motoru drážního vozidla,
e) náležitosti označení schváleného typu motoru drážního vozidla a
f) další podrobnosti schvalování typu motoru.
(2) Tato vyhláška se nevztahuje na hnací motory provozovaných drážních vozidel, uvedených do provozu před účinností vyhlášky, a motory drážních vozidel, které jsou v trvalém užívání ozbrojených sil.
 
§ 2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) typem motoru - motor drážního vozidla nelišící se v podstatných charakteristických vlastnostech od motorů shodné kategorie a třídy téhož výrobce,
b) konstrukční řadou motorů - výrobcem stanovená skupina jím vyráběných motorů drážních vozidel, které mají svou konstrukcí dané podobné vlastnosti z hlediska emisí znečišťujících látek ve výfukových plynech; technické požadavky pro určení konstrukční řady motorů jsou uvedeny v příloze č. 1 bodu 1 této vyhlášky,
c) základním motorem - motor drážního vozidla vybraný z konstrukční řady motorů, který tuto řadu reprezentuje; technické požadavky pro určení základního motoru jsou uvedeny v příloze č. 1 bodu 2 této vyhlášky,
d) výkonem motoru - netto výkon změřený v kW na konci klikového hřídele nebo rovnocenného výstupního zařízení motoru drážního vozidla, přičemž naměřený výkon je zvýšen o výkon chladícího ventilátoru, pokud byl při měření chladící ventilátor použit,
e) výrobcem motoru drážního vozidla - tuzemský nebo zahraniční výrobce,
f) datem výroby motoru drážního vozidla - datum, kdy proběhla výstupní kontrola motoru po opuštění výrobní linky,
g) uvedením motoru drážního vozidla na trh - okamžik, kdy je motor na trhu Evropského společenství poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání,
h) identifikačním číslem motoru - takové číslo motoru drážního vozidla, kterým se liší motory shodného typu, kategorie, třídy, výkonu a stupně emisních vlastností téhož výrobce,
i) dokumentací výrobce - úplné údaje obsažené v informačním dokumentu, který stanovuje údaje požadované po výrobci motoru drážního vozidla pro účely schválení typu motoru, a jeho přílohy; obsah informačního dokumentu je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky,
j) schvalovací dokumentací - úplné údaje obsažené v informačním dokumentu a jeho přílohách se všemi zkušebními protokoly nebo jinými dokumenty, které přiložila k dokumentaci výrobce právnická osoba pověřená ministerstvem nebo Drážní úřad,
k) seznamem schvalovací dokumentace - seznam, ve kterém je uveden souhrnný obsah schvalovací dokumentace s vhodným číslováním nebo jiným označením umožňujícím jednoznačnou identifikaci všech stránek,
l) náhradním motorem - nově vyrobený motor drážního vozidla, který je uváděn na trh pouze k náhradě původního motoru drážního vozidla,
m) částicemi - látky, které se při teplotě nejvýše 52 st.C, po zředění výfukových plynů motoru drážního vozidla filtrovaným čistým vzduchem, zachytí na filtru,
n) znečišťujícími látkami - oxid uhelnatý, uhlovodíky (HC, NMHC), oxidy dusíku a částice,
o) emisemi - znečišťující látky ve výfukových plynech motoru drážního vozidla,
p) stupněm emisních vlastností motoru drážního vozidla - stanovená hladina přípustných emisí pro kategorii motoru drážního vozidla,
q) motorovým vozem - hnací drážní vozidlo, které pro svoji pracovní činnost používá spalovací motor a je určeno pro přepravu osob a věcí,
r) lokomotivou - hnací drážní vozidlo, které pro svoji pracovní činnost používá spalovací motor, přičemž samo nepřepravuje cestující nebo věci; dále se jím rozumí speciální drážní vozidlo poháněné spalovacím motorem, které je konstruováno pro údržbu, opravy a rekonstrukce dráhy nebo pro kontrolu stavu dráhy, popřípadě k odstraňování následků mimořádných událostí.
(2) Motory drážních vozidel se dělí podle výkonu motoru a stupně emisních vlastností do následujících kategorií
a) RC A, do které patří motory motorových vozů s výkonem větším než 130 kW se stupněm emisních vlastností III A,
b) RC B, do které patří motory motorových vozů s výkonem větším než 130 kW se stupněm emisních vlastností III B,
c) R B, do které patří motory lokomotiv s výkonem větším než 130 kW se stupněm emisních vlastností III B,
d) RL A, do které patří motory lokomotiv s výkonem větším nebo rovným 130 kW a menším nebo rovným 560 kW se stupněm emisních vlastností III A,
e) RH A, do které patří motory lokomotiv s výkonem větším než 560 kW se stupněm emisních vlastností III A.
 
§ 3
Požadavky na přípustné emisní znečištění
(1) Emise spalovacího motoru drážního vozidla, který je hnacím motorem drážního vozidla, nesmí překročit mezní hodnoty příslušného stupně emisí znečišťujících látek motoru drážního vozidla, uvedené v příloze č. 3 této vyhlášky, pokud tato vyhláška nestanoví jinak.
(2) Emise náhradního motoru nesmí překročit mezní hodnoty příslušného stupně emisí znečišťujících látek motoru drážního vozidla, k jehož náhradě je určen.
(3) Při schvalování spalovacího motoru, který je umístěn na drážním vozidle a není hnacím motorem, se postupuje z hlediska emisí plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic podle zvláštního právního předpisu2).
 
§ 4
Postup při zkoušce motoru
(1) Pro provedení zkoušky emisních vlastností motoru drážního vozidla předá výrobce právnické osobě pověřené ministerstvem motor drážního vozidla, který odpovídá podstatným charakteristickým vlastnostem typu motoru uvedeným v příloze 2 bodu 2 této vyhlášky, spolu s dokumentací výrobce. Jedná-li se o konstrukční řadu motorů, předá výrobce k provedení zkoušky emisních vlastností právnické osobě pověřené ministerstvem základní motor, spolu s dokumentací výrobce.
(2) Právnická osoba pověřená ministerstvem postupuje při zkoušce motoru drážního vozidla v souladu s touto vyhláškou a na základě výsledků zkoušek vyhotoví zkušební protokol. Při zkoušce
a) dodržuje stanovený postup měření a stanovené zkušební cykly podle přílohy č. 4 této vyhlášky,
b) používá při měření emisí znečišťujících látek motoru drážního vozidla analytické systémy a systémy pro odběr vzorků podle přílohy č. 5 této vyhlášky a
c) zpracovává výsledky zkoušek stanoveným způsobem a zapisuje je do zkušebního protokolu, jehož povinné údaje jsou uvedeny v příloze č. 6 této vyhlášky.
(3) Zkušební protokoly nebo jiné dokumenty zpracované při zkoušce motoru drážního vozidla nebo základního motoru vloží právnická osoba pověřená ministerstvem do schvalovací dokumentace.
 
§ 5
Žádost o schválení typu
(1) Pro každý typ motoru nebo základního motoru z konstrukční řady motorů, které má Drážní úřad schválit, předloží žadatel, který má právní zájem na schválení motoru, samostatnou žádost. Vzor žádosti je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky.
(2) Ke každé žádosti přiloží žadatel, který má právní zájem na schválení motoru, schvalovací dokumentaci spolu se seznamem této schvalovací dokumentace.
(3) Byla-li žádost podána v jiném členském státu Evropské unie, nelze ji předložit k projednání v České republice.
 
§ 6
Osvědčení o schválení typu motoru
(1) Každému schválenému typu motoru nebo konstrukční řady motorů se při vydání osvědčení o schválení typu motoru drážního vozidla přidělí číslo schválení typu motoru nebo konstrukční řady motorů podle systému uvedeného v příloze č. 8 této vyhlášky.
(2) Vzor osvědčení o schválení typu motoru nebo konstrukční řady motorů je uveden v příloze č. 9 této vyhlášky.
(3) Jeden stejnopis vydaného osvědčení o schválení typu motoru drážního vozidla je součástí schvalovací dokumentace.
 
§ 7
Označení schváleného typu motoru
(1) Výrobce umístí na každý motor drážního vozidla vyrobený ve shodě se schváleným typem základní označení uvedené v příloze č. 10 této vyhlášky.
(2) Každý motor musí být kromě základního označení dále opatřen doplňkovým odnímatelným štítkem z trvanlivého materiálu, který obsahuje všechny údaje o motoru podle bodu 1 přílohy č. 10. Doplňkový štítek se umístí tak, aby údaje na něm po namontování motoru do drážního vozidla byly dobře viditelné.
(3) Je-li použití motoru drážního vozidla omezeno zvláštními požadavky na jeho montáž na drážní vozidlo například z důvodu, že motor drážního vozidla je při svém provozu spojen s částmi drážního vozidla, které ovlivňují hodnoty jeho emisí, přiloží výrobce k schvalovací dokumentaci motoru podrobné údaje o omezení jeho použití a o zvláštních požadavcích na jeho montáž na drážní vozidlo.
(4) Výrobce umístí na náhradní motor štítek s textem "Náhradní motor" nebo tento text uvede v příručce pro uživatele náhradního motoru.
 
§ 8
Další podrobnosti schvalování typu motoru
Typ motoru nebo konstrukční řadu motorů drážních vozidel nelze schválit, nesplní-li motor nebo konstrukční řada motorů požadavky této vyhlášky a jejich emise znečišťujících látek ve výfukových plynech neodpovídají emisním vlastnostem motoru u kategorie:
a) RC A a RL A podle bodu 1 přílohy č. 3 této vyhlášky od účinnosti vyhlášky,
b) RH A podle bodu 1 přílohy č. 3 této vyhlášky po 31. prosinci 2007,
c) RC B a R B podle bodu 2 přílohy č. 3 této vyhlášky po 31. prosinci 2010.
 
§ 9
Přechodná ustanovení
(1) Motor drážního vozidla, který nesplňuje požadavky této vyhlášky a jeho emise znečišťujících látek ve výfukových plynech neodpovídají emisním vlastnostem motoru stanoveným v bodu 1 přílohy č. 3 této vyhlášky, kategorie
a) RC A, vyrobený do 31. prosince 2005, lze uvést na trh do 31. prosince 2007,
b) RL A, vyrobený do 31. prosince 2006, lze uvést na trh do 31. prosince 2008,
c) RH A, vyrobený do 31. prosince 2008, lze uvést na trh do 31. prosince 2010.
(2) Motor drážního vozidla kategorií RC B a R B, který byl vyroben do 31. prosince 2011 a nesplňuje požadavky této vyhlášky a jeho emise znečišťujících látek ve výfukových plynech neodpovídají emisním vlastnostem motoru stanoveným v bodu 2 přílohy č. 3 této vyhlášky, lze uvést na trh do 31. prosince 2013.
 
§ 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.
Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.
 
Příl.1
Technické požadavky pro určení konstrukční řady motorů a základního motoru
1. Konstrukční řada motorů
Do konstrukční řady motorů lze zařadit pouze motory, které mají z hlediska emisí podobné vlastnosti. Při zařazení motoru do konstrukční řady motorů se v případě potřeby zohlední vzájemné působení konstrukčních parametrů motorů tak, aby byla zajištěna podobnost emisních vlastností konstrukční řady motorů.
Konstrukční řada motorů je určena konstrukčními parametry, které jsou společné pro motory zařazené do konstrukční řady. Jedná se o následující konstrukční parametry:
a) spalovací cyklus dvoudobý nebo čtyřdobý,
b) chladicí médium (vzduch, voda nebo olej),
c) zdvihový objem jednotlivého válce (v rozmezí od 85 % do 100 % největšího zdvihového objemu v konstrukční řadě motorů),
d) způsob nasávání vzduchu,
e) druh paliva,
f) konstrukce spalovacího prostoru,
g) ventily a kanály (uspořádání, rozměry a počet),
h) palivový systém (čerpadlo, potrubí, vstřikovací tryska, řadové vstřikovací čerpadlo, čerpadlo s rozdělovačem, jednotlivý prvek, vstřikovací jednotka),
i) konstrukční řešení palivového systému, a
j) zpracování výfukových plynů (oxidační katalyzátor, redukční katalyzátor, třícestný katalyzátor, tepelný reaktor, filtr částic).
1. Základní motor
Při stanovení základního motoru
a) je základním kritériem největší dodávka paliva na jeden zdvih při otáčkách udaných pro maximální točivý moment; v případě, že toto kritérium splní zároveň dva nebo více motorů, pak se pro volbu základního motoru užije jako další kriterium největší dodávka paliva na jeden zdvih při jmenovitých otáčkách,
a) v případě potřeby lze určit nejvyšší úroveň emisí konstrukční řady motorů zkouškou jiného motoru, jehož vlastnosti nasvědčují tomu, že jeho emise budou v konstrukční řadě motorů nejvyšší,
b) v případě potřeby se zohlední další konstrukční parametry konstrukční řady motorů, které by mohly ovlivnit hodnoty emisí.
 
Příl.2
Obsah informačního dokumentu
1. INFORMAČNÍ DOKUMENT
                
           INFORMAČNÍ DOKUMENT č.
 vztahující se ke schválení typu a týkající se opatření proti
emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze
    spalovacích motorů určených pro drážní vozidla
                
  (Směrnice 97/68/ES naposledy pozměněná směrnicí 2004/26/ES)
                
Základní motor/typ motoru (nehodící se neuvede):
0.0 Všeobecně
0.1 Značka (název výrobce):
0.2 Typ a obchodní popis základního/typu motoru a popřípadě motorů z konstrukční řady motorů:
0.3 Kód typu stanovený výrobcem a vyznačený na motoru:
0.4 Specifikace mobilního stroje, k jehož pohonu je motor určen:
0.5 Obchodní firma nebo název a adresa výrobce:
Popřípadě obchodní firma nebo název a adresa zplnomocněného zástupce výrobce:
0.6 Umístění, kódování a způsob vyznačení identifikačního čísla motoru:
0.7 Umístění a způsob vyznačení ES schvalovací značky:
0.8 Adresa/adresy montážního závodu/závodů:
Přílohy informačního dokumentu:
1.1 Podstatné charakteristiky typu, nebo základního motoru, příloha 1
1.2 Podstatné vlastnosti konstrukční řady motorů, příloha 2, jestliže je potřebná
1.3 Podstatné vlastnosti typů motorů v konstrukční řadě, příloha 3, jestliže je potřebná
2.0 Typické vlastnosti částí mobilního stroje souvisejících s motorem, je-li to potřebné
3.0 Fotografie typu motoru, nebo základního motoru
4.0 Případný seznam dalších příloh, jestliže jsou potřebné
Podpis výrobce nebo jím pověřené osoby:
Datum:
2. Údaje "Podstatné charakteristiky typu motoru, nebo základního motoru"
PODSTATNÉ CHARAKTERISTIKY TYPU MOTORU, NEBO ZÁKLADNÍHO MOTORU
1.0 Popis motoru
1.1 Výrobce:
1.2 Kód motoru stanovený výrobcem:
1.3 Cyklus: čtyřdobý/dvoudobý
1.4 Vrtání v mm:
1.5 Zdvih v mm:
1.6 Počet a uspořádání válců:
1.7 Zdvihový objem motoru v cm
3
:
1.8 Jmenovité otáčky:
1.9 Otáčky při maximálním točivém momentu:
1.10 Kompresní poměr:
1.11 Popis palivového systému: karburátor/nepřímý vstřik/přímý vstřik
1.12 Výkres (výkresy) spalovací komory a hlavy pístu:
1.13 Nejmenší průřez sacích a výfukových kanálů:
1.14 Systém chlazení
1.14.1 Kapalinou
1.14.1.1 Druh kapaliny:
1.14.1.2 Oběhové čerpadlo (čerpadla): ano/ne
1.14.1.3 Vlastnosti nebo značka (značky) a typ (typy) (lze-li uvést):
1.14.1.4 Převodový poměr (poměry) pohonu (lze-li uvést):
1.14.2 Vzduchem
1.14.2.1 Ventilátor: ano/ne
1.14.2.2 Vlastnosti nebo značka (značky) a typ (typy) (lze-li uvést):
1.14.2.3 Popřípadě převodový poměr (poměry) pohonu (lze-li uvést):
1.15 Přípustná teplota podle údaje výrobce
1.15.1 Chlazení kapalinou: maximální teplota na výstupu ve st. K:
1.15.2 Chlazení vzduchem: vztažný bod:
Maximální teplota ve vztažném bodě ve st. K:
1.15.3 Max. teplota přeplň. vzduchu ve výstupu mezichladiče (lze-li uvést) ve st. K:
1.15.4 Max. teplota výfukových plynů ve výfukovém potrubí (potrubích) v blízkosti výstupní příruby (přírub) sběrného výfukového potrubí ve st. K:
1.15.5 Teplota maziva: minimální ve st. K:
maximální ve st. K:
1.16 Přeplňování: ano/ne
1.16.1 Značka:
1.16.2 Typ:
1.16.3 Popis systému (např. max. přeplňovací tlak, odpouštěcí zařízení)
1.16.4 Mezichladič ano/ne
1.17 Systém sání: max. přípustný podtlak v sání při jmenovitých otáčkách motoru a při 100% zatížení v kPa:
1.18 Výfukový systém: maximální přípustný protitlak ve výfuku při jmenovitých otáčkách motoru a při 100% zatížení v kPa:
2.0 Doplňková zařízení k omezení znečišťujících látek, jejich popis a/nebo výkres (výkresy):
3.0 Dodávka paliva
3.1 Podávací palivové čerpadlo
3.1.2. Tlak nebo charakteristický diagram v kPa
3.2 Systém vstřikování
3.2.1. Čerpadlo
3.2.1.1 Značka (značky):
3.2.1.2 Typ (typy)
3.2.1.3 Dodávka:.........mm
3
na zdvih nebo pracovní cyklus při plném vstřiku při jmenovitých otáčkách čerpadla ..............ot/min a při otáčkách při maximálním točivém momentu ..............ot/min nebo charakteristický diagram:
Údaj o použité metodě: na motoru/na zkušebním stavu čerpadla
3.2.1.4 Předvstřik
3.2.1.4.1 Křivka předvstřiku
3.2.1.4.2 Časování vstřiku
3.2.2 Vstřikovací potrubí
3.2.2.1 Délka v mm:
3.2.2.2 Vnitřní průměr v mm:
3.2.3 Vstřikovač (vstřikovače)
3.2.3.1 Značka (značky):
3.2.3.2 Typ (typy):
3.2.3.3 Otevírací tlak nebo charakteristický diagram v kPa
3.2.4 Regulátor
3.2.4.1 Značka (značky):
3.2.4.2 Typ (typy):
3.2.4.3 Otáčky, při nichž začíná omezení při plném zatížení v ot/min
3.2.4.4 Maximální otáčky bez zatížení v ot/min
3.2.4.5 Volnoběžné otáčky v ot/min
3.3 Systém pro studený start
3.3.1 Značka (značky):
3.3.2 Typ (typy):
3.3.3 Popis:
4. Časování ventilů
4.1 Maximální zdvih ventilů a úhly otevření a zavření vzhledem k úvratím nebo rovnocenné údaje:
4.2 Referenční nebo seřizovací rozsahy nastavení
3. Údaje "Podstatné vlastnosti konstrukční řady motorů"
PODSTATNÉ VLASTNOSTI KONSTRUKČNÍ ŘADY MOTORů
1.0 Společné parametry
1.1 Spalovací cyklus:
1.2 Chladicí médium:
1.3 Způsob plnění vzduchem:
1.4 Druh/konstrukce spalovací komory:.
1.5 Uspořádání ventilů a kanálů, rozměr a počet:
1.6 Palivový systém:
1.7 Funkční systémy motoru:
1.8 Prokázání identity podle čísel výkresu (výkresů):
1.8.1. Chlazení přeplňovacího vzduchu:
1.8.2. Recirkulace výfukových plynů:
1.8.3. Vstřik vody/emulze:
1.8.4. Přípusť vzduchu:
1.9 Systém následného zpracování výfukových plynů:
Použit /Nepoužit
1.9.1. Důkaz o identickém poměru (nebo u základního motoru o nejnižším poměru): kapacita systému/dodávka paliva na zdvih podle čísla (čísel) na diagramu:
2.0 Seznam konstrukční řady motorů:
2.1 Název konstrukční řady motorů:
2.1.1. Specifikace všech motorů konstrukční řady:
 
----------------------------------------------------------------------------
 Typ motoru                    Základní motor typ:
----------------------------------------------------------------------------
 Počet válců                   
----------------------------------------------------------------------------
 Jmenovité otáčky (min
-1
) ---------------------------------------------------------------------------- Průtok paliva (g/hod) ---------------------------------------------------------------------------- Jmenovitý netto výkon (kW) ---------------------------------------------------------------------------- Otáčky při maximálním točivém momentu (min
-1
) ---------------------------------------------------------------------------- Průtok paliva (g/hod) ---------------------------------------------------------------------------- Maximální točivý moment (Nm) ---------------------------------------------------------------------------- Dolní volnoběžné otáčky (min
-1)
---------------------------------------------------------------------------- Zdvihový objem (v % objemu 100 zdvihového základního motoru) ---------------------------------------------------------------------------- Poznámka: Technické parametry základního motoru jsou uvedeny ve formuláři "Podstatné charakteristiky typu motoru, nebo základního motoru." ----------------------------------------------------------------------------
4. Údaje "Podstatných vlastností typu motoru v konstrukční řadě"
PODSTATNÉ VLASTNOSTI TYPU MOTORU V KONSTRUKČNÍ ŘADĚ
(uvádí se pro každý typ motoru z konstrukční řady)
1.0 Popis motoru
1.1 Výrobce:
1.2 Kód motoru stanovený výrobcem:
1.3 Cyklus: čtyřdobý/dvoudobý
1.4 Vrtání v mm:
1.5 Zdvih v mm:
1.6 Počet a uspořádání válců:
1.7 Zdvihový objem motoru cm
3
:
1.8 Jmenovité otáčky:
1.9 Otáčky při maximálním točivém momentu:
1.10 Kompresní objemový poměr:
1.11 Popis palivového systému: karburátorový/ nepřímý vstřik/ přímý vstřik
1.12 Výkres (výkresy) spalovací komory a hlavy pístu:
1.13 Nejmenší průřez sacích a výfukových kanálů:
1.14 Systém chlazení
1.14.1 Kapalinou
1.14.1.1 Druh kapaliny:
1.14.1.2 Oběhové čerpadlo (čerpadla): ano/ne
1.14.1.3 Vlastnosti nebo značka (značky) a typ (typy) (lze-li uvést):
1.14.1.4 Převodový poměr (poměry) pohonu (lze-li uvést):
1.14.2 Vzduchem
1.14.2.1 Ventilátor: ano/ne
1.14.2.2 Vlastnosti nebo značka (značky) a typ (typy) (lze-li uvést):
1.14.2.3 Případě převodový poměr (poměry) pohonu (lze-li uvést):
1.15 Přípustná teplota podle údaje výrobce
1.15.1 Chlazení kapalinou: maximální teplota na výstupu ve st. K:
1.15.2 Chlazení vzduchem:
vztažný bod:
Maximální teplota ve vztažném bodu ve st. K:
1.15.3 Max. teplota přeplňovacího vzduchu ve výstupu mezichladiče, lze-li ji uvést, ve st. K:
1.15.4 Max. teplota výfukových plynů ve výfukovém potrubí, nebo potrubích, v blízkosti výstupní příruby, nebo přírub, sběrného výfukového potrubí ve st. K:
1.15.5 Teplota maziva:
minimální ve st. K:
maximální ve st. K:
1.16 Přeplňování: ano/ne
1.16.1 Značka:
1.16.2 Typ:
1.16.3 Popis systému (např. maximální přeplňovací tlak, popřípadě odpouštěcí zařízení):
1.16.4 Mezichladič: ano/ne
1.17 Systém sání: maximální přípustný podtlak v sání při jmenovitých otáčkách motoru a při 100% zatížení v kPa:
1.18 Výfukový systém: Maximální přípustný protitlak výfuku při jmenovitých otáčkách motoru a při 100% zatížení v kPa:
2.0 Doplňková zařízení k omezení znečišťujících látek (pokud jsou na motoru použity a nejsou popsány v jiném bodu)
2.1. Popis a výkres (výkresy):
3.0 Dodávka paliva pro vznětové motory
3.1 Podávací palivové čerpadlo
Tlak nebo charakteristický diagram v kPa
3.2 Systém vstřikování
3.2.1. Čerpadlo
3.2.1.1 Značka (značky):
3.2.1.2 Typ (typy)
3.2.1.3 Dodávka:.........mm
3
na zdvih nebo pracovní cyklus při plném vstřiku při jmenovitých otáčkách čerpadla ..............ot/min a při otáčkách při maximálním točivém momentu ..............ot/min nebo charakteristický diagram:
Údaj o použité metodě: na motoru/na zkušebním stavu čerpadla
3.2.1.4 Předvstřik:
3.2.1.4.1. Křivka předvstřiku:
3.2.1.4.2. Časování vstřiku:
3.2.2. Vstřikovací potrubí:
3.2.2.1. Délka v mm:
3.2.2.2. Vnitřní průměr v mm:
3.2.3. Vstřikovač (vstřikovače):
3.2.3.1. Značka (značky):
3.2.3.2. Typ (typy):
3.2.3.3. Otevírací tlak nebo charakteristický diagram v kPa:
3.2.4. Regulátor:
3.2.4.1. Značka (značky)::
3.2.4.2. Typ (typy)::
3.2.4.3. Otáčky, při nichž začíná omezení při plném zatížení v ot/min:
3.2.4.4. Maximální otáčky bez zatížení v ot/min:
3.2.4.5. Volnoběžné otáčky v ot/min:
3.3 Systém pro studený start:
3.3.1. Značka (značky)::
3.3.2. Typ (typy)::
3.3.3. Popis:
4.0 Dodávka paliva pro zážehové motory (neobsazeno)
5.0 Časování ventilů
5.1 Maximální zdvih ventilů a úhly otevření a zavření vzhledem k úvratím nebo rovnocenné údaje:
5.2 Referenční a/nebo seřizovací rozsahy nastavení:
5.3 Systém s proměnným časováním ventilů (přichází-li v úvahu a zda pro sání a/nebo výfuk):
5.3.1 Druh: trvalý nebo systém zapnuto/vypnuto
5.3.2 Úhel přestavení vačky:
6.0 Konfigurace kanálu
6.1 Poloha, rozměr a počet:
 
Příl.3
Mezní hodnoty emisí znečišťujících látek ve výfukových plynech vznětových motorů drážních vozidel
1. Stupeň emisních vlastností III.A motoru drážního vozidla
      
      Motory určené k pohonu lokomotiv:
-----------------------------------------------------------------------      
  Kategorie: netto výkon   Oxid  Součet uhlovodíků a Částice
               uhelnatý   oxidů dusíku
       (P)        (CO)    (HC + NO
x
) (PT) (kW) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh) ----------------------------------------------------------------------- RL A: =<130 P =< 560 3,5 4,0 0,2 ----------------------------------------------------------------------- Oxid Uhlovodíky Oxidy Částice uhelnatý dusíku (CO) (HC) (NO
x
) (PT) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh) ----------------------------------------------------------------------- RH A: P > 560 3,5 0,5 6,0 0,2 ----------------------------------------------------------------------- RH A: 3,5 0,4 7,4 0,2 motory s P > 2 000 kW a objemem válce > 5000 cm
3
/válec -----------------------------------------------------------------------
      Motory určené k pohonu motorových vozů:

-----------------------------------------------------------------------      
 Kategorie: netto výkon  Oxid    Součet   Částice
             uhelnatý  uhlovodíků a
                   oxidů dusíku
      (P)       (CO)   (HC + NO
x
) (PT) (kW) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh) ----------------------------------------------------------------------- RC A: 130 < P 3,5 4,0 0,2 -----------------------------------------------------------------------
2. Stupeň emisních vlastností III. B motoru drážního vozidla
     
 -----------------------------------------------------------------------
      Motory určené k pohonu motorových vozů:
-----------------------------------------------------------------------      
   Kategorie: netto   Oxid  Uhlovodíky Oxidy  Částice
     výkon     uhelnatý      dusíku
      (P)       (CO)   (HC)  (NO
x
) (PT) (kW) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh) ----------------------------------------------------------------------- RC B:130 < P 3,5 0,19 2,0 0,025 ----------------------------------------------------------------------- Motory určené k pohonu lokomotiv: ----------------------------------------------------------------------- Kategorie: netto Oxid Součet Částice výkon uhelnatý uhlovodíků a oxidů dusíku (P) (CO) (HC + NO
x
) (PT) (kW) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh) ----------------------------------------------------------------------- R B:130 < P 3,5 4,0 0,025 -----------------------------------------------------------------------
 
Příl.4
Stanovený postup měření a stanovené zkušební cykly
Právnická osoba pověřená ministerstvem postupuje při
a) provádění zkoušek motorů stanovených touto vyhláškou,
b) kalibraci analytických přístrojů,
c) hodnocení změřených hodnot a při jejich výpočtech,
d) stanovení zařízení a pomocných zařízení, která se montují pro zkoušku k určení výkonu motoru
podle ustanovení přílohy III "Postup při zkoušce vznětových motorů" a dodatku 3 přílohy VII "Certifikát schválení typu (vzor)" směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje, ve znění směrnice 2002/88/ES a směrnice 2004/26/ES.
 
Příl.5
Analytické systémy a systémy pro odběr vzorků
Právnická osoba pověřená ministerstvem měří emise znečišťujících látek typu motoru, nebo základního motoru pro udělení schválení typu podle ustanovení přílohy VI "Analytické systémy a systémy pro odběr vzorků" směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje, ve znění směrnice 2002/88/ES a směrnice 2004/26/ES.
 
Příl.6
Povinné údaje zkušebního protokolu
1. INFORMACE O PROVEDENÍ ZKOUŠKY NRSC1
1.1 Referenční palivo použité pro zkoušku
1.1.1 Cetanové číslo:
1.1.2 Obsah síry:
1.1.3 Hustota:
1.2 Mazivo:
1.2.1 Značka (značky):
1.2.2 Typ (typy): (jestliže se do paliva přidává mazivo, uveďte procentní podíl oleje ve směsi)
1.3 Motorem poháněná zařízení (přicházejí-li v úvahu)
1.3.1 Výčet a identifikační údaje:
1.3.2 Pohlcený výkon pomocných zařízení při udaných otáčkách motoru (podle údajů výrobce):
 
------------------------------------------------------------
     Zařízení     Výkon PAE (kW) pohlcený při
               různých otáčkách motoru1,
              se zřetelem k dodatku přílohy
               č. 3 směrnice 97/68/ES ve
               znění pozdějších novel
              --------------------------------
               Mezilehlé   Jmenovité
                otáčky     otáčky
                  (přicházejí-li
               v úvahu)
------------------------------------------------------------
                         
------------------------------------------------------------
                         
------------------------------------------------------------                         
 Celkem:                    
------------------------------------------------------------
 1 V případě více motorů uveďte údaje pro každý z nich
------------------------------------------------------------

1.4 Parametry motoru

1.4.1 Otáčky motoru:

volnoběžné:          min
-1
mezilehlé: min
-1
jmenovité: min
-1
1.4.2 Výkon motoru2 ----------------------------------------------------------------- Podmínka Nastavení výkonu (kW) při různých otáčkách motoru ----------------------------- Mezilehlé Jmenovité otáčky (přicházejí-li otáčky v úvahu) ----------------------------------------------------------------- Maximální výkon změřený při zkoušce (PM) (kW) (a) ----------------------------------------------------------------- Celkový pohlcený výkon zařízení poháněných motorem podle bodu 1.3.2 tohoto dodatku nebo bodu 3.1 přílohy III (PAE) (kW) (b) ----------------------------------------------------------------- Netto výkon motoru podle bodu 2.4 přílohy I (kW) (c) c = a + b ----------------------------------------------------------------- 1.5 Hodnoty emisí 1.5.1 Nastavení dynamometru (kW) ----------------------------------------------------------------- Procento zatížení Nastavení dynamometru (kW) při různých otáčkách motoru ---------------------------- Mezilehlé Jmenovité otáčky otáčky (přicházejí-li v úvahu) ----------------------------------------------------------------- 10 (přichází-li v úvahu) ----------------------------------------------------------------- 25 (přichází-li v úvahu) ----------------------------------------------------------------- 50 ----------------------------------------------------------------- 75 ----------------------------------------------------------------- 100 ----------------------------------------------------------------- 1.5.2 Výsledné hodnoty emisí po zkoušce NRSC: CO: g/kWh HC: g/kWh NO
x
: g/kWh NMHC + NO
x
: g/kWh Částice: g/kWh 1.5.3 Systém odběru vzorků použitý při zkoušce NRSC: 1.5.3.1 Plynné emise3: 1.5.3.2 Částice3: 1.5.3.2.1 Metoda4 (s jedním filtrem/s více filtry): 2. INFORMACE O PROVEDENÍ ZKOUŠKY NRTC5 2.1 Výsledné hodnoty emisí po zkoušce NRTC: CO: g/kWh NMHC: g/kWh NO
x
: g/kWh Částice: g/kWh NMHC + NO
x
: g/kWh 2.2 Systém odběru vzorků použitý při zkoušce NRTC: Plynné emise: Částice: Metoda: jediný filtr/více filtrů
 
Příl.7
Vzor žádosti o schválení typu motoru drážního vozidla nebo konstrukční řady motorů
Úřadu členského státu EU, pověřeného schvalováním typu spalovacího hnacího motoru drážního vozidla
Pro Českou republiku: Drážní úřad, Wilsonova 80, 121 06 PRAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA
Žádost o - schválení typu spalovacího hnacího motoru drážního vozidla1 - schválení konstrukční řady spalovacích hnacích motorů drážního vozidla1
1. Údaje o žadateli Právnická osoba1 1.1. Název nebo obchodní firma: 1.2. Adresa sídla: 1.3. Identifikační číslo (IČ): 1.4. Adresa pro doručování písemností, je-li odlišná od adresy sídla: Fyzická osoba (zapsaná v Obchodním rejstříku)1 1.5. Jméno a příjmení nebo obchodní firma: 1.6. Adresa sídla podnikání zapsaná v obchodním rejstříku: 1.7. Identifikační číslo (IČ): 1.8. Adresa pro doručování písemností, je-li odlišná od adresy zapsané v obchodním rejstříku: Fyzická osoba (nezapsaná v Obchodním rejstříku)1 1.9. Jméno a příjmení: 1.10. Adresa trvalého pobytu: 1.11. Datum narození: 1.12. Místo podnikání: 1.13. Adresa pro doručování písemností, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu: 2. Uvedení skutečností prokazujících právní zájem na schválení typu motoru nebo konstrukční řady motorů, není-li žadatel výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce: 3. Motor drážního vozidla 3.1. Kategorie motoru drážního vozidla2: 3.2. Kód motoru stanovený výrobcem: 3.3. Omezení použití motoru, pokud je motor při svém provozu spojen s částmi drážního vozidla, které ovlivňují hodnoty emisí v jeho výfukových plynech: 3.4. Zvláštní požadavky na montáž motoru, je-li jeho použití omezeno: 4. Technická zkušebna (právnická osoba pověřená ministerstvem) 4.1. Název a adresa technické zkušebny, která provedla zkoušky motoru drážního vozidla: 4.2. Datum vydání protokolu o zkouškách motoru: 4.3. Číslo protokolu o zkouškách motoru: Níže podepsaný tímto potvrzuje správnost údajů uvedených v této žádosti a jejích přílohách. Místo: Datum: Podpis: Přílohy Schvalovací dokumentace motoru drážního vozidla3 včetně jejího seznamu Jiné přílohy (v případě potřeby)
 
Příl.8
Systém číslování typu motoru nebo konstrukční řady motorů pro drážní vozidla
1. Číslo schválení typu tvoří pět částí oddělených znakem "*".
2. Část 1 čísla schválení typu tvoří znaky "e8".
3. Část 2 čísla schválení typu tvoří
a) znaky "97/68",
b) dva nebo tři znaky, které stanovují kategorii motoru drážního vozidla bez mezery,
4. Část 3 čísla schválení typu tvoří znaky "2004/26".
5. Část 4 čísla schválení typu tvoří čtyřmístné číslo, od 0001 do 9999, určující pořadové číslo schválení typu. V případě změny již existujícího schválení typu je pořadové číslo totožné s pořadovým číslem tohoto schválení typu.
6. Část 5 čísla schválení typu tvoří dvoumístné číslo, od 01 do 99, které určuje pořadové číslo změny schválení typu. Jestliže nebyly schváleny změny prvního schválení typu, tvoří tuto část dvoumístné číslo 00.
 
Příl.9
Vzor osvědčení o schválení typu motoru nebo konstrukční řady motorů, vydaného v České republice

 
Příl.10
Označení motoru drážního vozidla
1. Základní značení motoru drážního vozidla obsahuje následující údaje:
a) obchodní značka nebo obchodní firma výrobce motoru,
b) číslo schválení typu podle přílohy č. 8 této vyhlášky,
c) typ motoru nebo konstrukční řady motorů
d) identifikační číslo motoru.
2. Základní označení motoru musí být po celou dobu životnosti motoru čitelné a nesmazatelné. Jestliže se použijí k označení motoru nálepka nebo štítek, jejich připojení musí vydržet po celou dobu životnosti motoru a při odstranění musí dojít k jejich zničení, nebo se údaje na nich vyznačené musí stát nečitelnými.
3. Základní označení se umístí na části motoru, která je nezbytná pro běžný provoz a která obvykle nevyžaduje výměnu v průběhu životnosti motoru. Označení musí být dobře viditelné poté, co jsou na motor namontována všechny pomocná zařízení nezbytná pro jeho provoz.
4. Dříve než motor opustí výrobní linku, musí být opatřen základním označením.
5. Doplňkové označení motoru obsahující údaje podle bodu 1 se provede na odnímatelném štítku z trvanlivého materiálu, který se umístí tak, aby údaje na něm byly po namontování motoru do drážního vozidla dobře viditelné.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/63/ES ze dne 17. srpna 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/88/ES ze dne 9. prosince 2002, kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/26/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se mění směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje.
2) Například nařízení vlády č. 365/2005 Sb., o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů, vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky č. 99/2003 Sb. a vyhlášky č. 9/2006 Sb.
1 Zkouškou NRSC se rozumí posloupnost zkušebních kroků, každý s definovanými otáčkami a točivým momentem, jimiž musí motor projít při zkoušce za stacionárních podmínek (příloha III s dodatky podle směrnice 97/68/ES ve znění směrnice 2004/26/ES). V případě více základních motorů uveďte pro každý jednotlivý motor.
2 Nekorigovaný výkon měřený podle bodu 2.4 přílohy I Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje; ve znění pozměňujících směrnic 2001/63/ES, 2002/88/ES a 2004/26/ES.
3 Uveďte čísla obrázků uvedených v bodu 1 přílohy VI Směrnice 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje, ve znění pozměňujících směrnic 2001/63/ES, 2002/88/ES a 2004/26/ES.
4 Nehodící se škrtněte.
5 V případě více základních motorů uveďte pro každý jednotlivý motor.
1 Nehodící se neuvede.
2 Jednotlivé kategorie motorů drážních vozidel jsou popsány v § 2 odst. 2 této vyhlášky.
3 Schvalovací dokumentace obsahuje dokumentaci výrobce (veškeré potřebné údaje o typu motoru / konstrukční řadě motorů podle přílohy č. 2 této vyhlášky) a protokol o zkoušce motoru a popř. i jiné dokumenty přiložené technickou zkušebnou.

Související dokumenty