322/2017 Sb. o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období

Schválený:
322/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. září 2017
o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období
Změna: 468/2022 Sb.
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 96 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 222/2017 Sb.:
 
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje seznam odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období.
 
§ 2
Za odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období, se považují oddíly ekonomických činností podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)2) označené kódem a názvem
a) 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti,
b) 02 Lesnictví a těžba dřeva,
c) 41 Výstavba budov,
d) 42 Inženýrské stavitelství,
e) 43 Specializované stavební činnosti,
f) 55 Ubytování,
g) 56 Stravování a pohostinství,
h) 71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy,
i) 93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti.
 
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/36/EU ze dne 26. února 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci.
2) Sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).

Související dokumenty