441/2001 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty

Schválený:
441/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 5. prosince 2001,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 6 písm. a) a § 75 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon):
Čl.I
Vyhláška č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, se mění takto:
1. V § 32 odst. 3 se zrušuje slovo "převařenou".
2. V § 63 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 14a) zní:
"(3) Součástí vyšetřování masa a orgánů skotu starého 30 měsíců a více a masa a orgánů skotu starého 24 měsíců a více poraženého nutnou porážkou14a) je vyšetřování na spongiformní encefalopatii skotu (BSE).
14a) § 3 odst. 1 písm. t) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).".
3. V § 69 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) skot mladší 30 měsíců 20,- Kč, skot starý 30 měsíců a více1 520,- Kč, skot starý 24 měsíců a více poražený nutnou porážkou 1 500,- Kč, tele 6,- Kč.".
4. V příloze č. 2 článku 1 písm. b) se za slovo "histologickému," vkládá slovo "imunologickému," a za slovo "přítomnost" se vkládá slovo "antigenů,".
5. V příloze č. 2 v článku 2 písm. a) se na konci bodu 7 středník nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 8, který zní:
"8. vzorek prodloužené míchy z oblasti mozkového kmene;".
6. Příloha č. 5 část A odst. V. bod 1 zní:
+---------------------------------------------------------------+
|"1. novotvary, abscesy, lokální záněty a traumata       |
|  neznámé etiologie                     |
+-----------------+-----------------+---------------------------+
|         |NP (změněné   |NP (změněné        |
|         |části)      |orgány)          |
+-----------------+-----------------+---------------------------+
|         |PPV (ostatní)  |PPV (ostatní).".      |
+-----------------+-----------------+---------------------------+
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
Ministr:
Ing. Fencl v. r.

Související dokumenty