346/2015 Sb. o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků

Schválený:
346/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2015
o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků
Změna: 303/2016 Sb.
Změna: 229/2023 Sb.
Ministerstvo obrany stanoví podle § 119 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví postup při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků způsobené služebním úrazem nebo nemocí z povolání.
 
§ 2
Náhrada za bolest
(1) Náhrada za bolest se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v příloze č. 1 nebo 2 k této vyhlášce, a to za bolest způsobenou újmou na zdraví, jejím léčením nebo odstraňováním jejích následků. Za bolest se považuje tělesné a duševní strádání způsobené újmou na zdraví vojáka, který tuto újmu utrpěl (dále jen „poškozený“).
(2) Pokud není položka bodového ohodnocení bolesti uvedena v příloze č. 1 nebo 2 k této vyhlášce, použije se pro účely bodového ohodnocení bolesti položka, která se svou povahou a závažností nejvíce blíží posuzované újmě na zdraví.
 
§ 3
Náhrada za ztížení společenského uplatnění
(1) Náhrada za ztížení společenského uplatnění se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v příloze č. 3 nebo 4 k této vyhlášce, a to za následky újmy na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, zejména na uspokojování jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního služebního zařazení nebo přípravy na něj, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě a ve společnosti, a to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku újmy na zdraví (dále jen „následky“). Náhrada za ztížení společenského uplatnění musí být přiměřená povaze následků a jejich předpokládanému vývoji, a to v rozsahu, v jakém jsou omezeny možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti.
(2) Pokud není položka bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění uvedena v příloze č. 3 nebo 4 k této vyhlášce, použije se pro účely bodového ohodnocení položka, která se svou povahou a závažností nejvíce blíží posuzovaným následkům.
Určování bodového ohodnocení pro stanovení výše náhrady v jednotlivých případech
 
§ 4
(1) Při určování bodového ohodnocení bolesti se hodnotí rozsah akutní fáze poškození zdraví. Při určování bodového ohodnocení bolesti stanoveného rozmezím bodů se dále přihlíží zejména k rozsahu a způsobu poškození zdraví, jeho závažnosti, k průběhu léčení včetně náročnosti použité léčby a ke vzniklým komplikacím.
(2) Bodové ohodnocení bolesti lze provést až v době ustálení zdravotního stavu.
(3) Bodové ohodnocení bolesti v souvislosti s operací zlomenin kostí nebo operací u jiných systémů nebo orgánů se hodnotí jako otevřená rána podle položky přílohy č. 1 k této vyhlášce. Bolest vzniklá v souvislosti s každou další operací se hodnotí jako nově vzniklá bolest.
 
§ 5
(1) Při určování bodového ohodnocení za ztížení společenského uplatnění se hodnotí závažnost újmy na zdraví, její předpokládaný vývoj a průběh léčení.
(2) Pokud byla poškozenému pro dřívější ztížení společenského uplatnění již náhrada poskytnuta a posuzuje-li se nastalé zhoršení tohoto ztížení společenského uplatnění, které při dřívějším hodnocení nebylo předpokládáno, odečte se od bodového ohodnocení nově hodnoceného ztížení společenského uplatnění výše bodového ohodnocení dříve přiznaná prostým odečtem.
(3) Pokud společenské uplatnění poškozeného bylo již ztíženo předchozími změnami zdravotního stavu nesouvisejícími s posuzovanou újmou na zdraví, hodnotí se pouze následky, které vznikly z této újmy na zdraví, popřípadě vedly k podstatnému zhoršení předchozích změn zdravotního stavu.
 
§ 6
(1) Pokud újma na zdraví způsobená služebním úrazem nebo nemocí z povolání vedla
a) ke komplikacím, kterými se rozumí zejména infekce rány, zánět žil, trombóza, embolie, zánět plic a proleženina, bodové ohodnocení se s ohledem na rozsah a tíži komplikací při lehkých komplikacích zvýší nejvýše o 10 %, při středně těžkých komplikacích nejvýše o 30 % a při těžkých celkových komplikacích ohrožujících život nejvýše o 50 % bodového ohodnocení odpovídajícího poškození příslušného orgánu nebo orgánů anebo části těla nebo více částí těla,
b) k náročnému způsobu léčení, kterým se rozumí zejména dlouhodobá umělá plicní ventilace, dlouhodobá peritoneální dialýza, opakované hemodialýzy a opakované převazy rozsáhlých popálenin, bodové ohodnocení se zvýší nejvýše o 50 % bodového ohodnocení odpovídajícího poškození příslušného orgánu nebo části těla.
(2) Pokud lze újmu na zdraví hodnotit podle více položek stanovených v přílohách k této vyhlášce, bodové ohodnocení těchto položek se sčítá. Jedná-li se však o poškození téhož orgánu nebo části těla, nesmí součet bodového ohodnocení převýšit bodové ohodnocení za jejich anatomickou nebo funkční ztrátu. Další bolest vzniklá po ohodnocení bolesti se hodnotí a odškodňuje se jako nová bolest.
 
§ 7
Výše náhrady
(1) Výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění stanoví ministerstvo na základě bodového ohodnocení stanoveného v lékařském posudku.
(2) Hodnota bodu činí 1 % průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění.
Lékařský posudek
 
§ 8
(1) Lékařský posudek
a) zpracovává posuzující lékař vojenského poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě lékař jiného poskytovatele zdravotních služeb se specializovanou způsobilostí v daném oboru, který je ošetřujícím lékařem poškozeného; v případě nemoci z povolání zpracovává lékařský posudek lékař se specializovanou způsobilostí v oboru pracovní lékařství poskytovatele pracovnělékařských služeb v působnosti ministerstva1),
b) vydává poskytovatel zdravotních služeb, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek, a v případě nemoci z povolání poskytovatel pracovnělékařských služeb podle písmene a).
(2) Lékařský posudek se vydává
a) u bolesti, jakmile lze zdravotní stav poškozeného považovat za ustálený,
b) u ztížení společenského uplatnění, jakmile lze zdravotní stav poškozeného považovat za ustálený, zpravidla až po jednom roce poté, kdy došlo k újmě na zdraví.
(3) Lékařský posudek o dalším ztížení společenského uplatnění lze vydat v případě dalšího významného zhoršení následků nebo v případě jejich značné progrese, které nebylo možné při předchozím hodnocení předpokládat. Tento posudek doplňuje předchozí lékařský posudek. Náhrada za další ztížení společenského uplatnění náleží ve výši rozdílu mezi náhradami stanovenými na základě bodového ohodnocení uvedeného v těchto posudcích.
(4) Posuzující lékař zpracovává lékařský posudek na základě lékařské prohlídky, zdravotnické dokumentace a písemných informací ošetřujících lékařů poskytujících poškozenému zdravotní péči související s újmou na zdraví.
(5) Pokud se na léčení poškozeného podílelo více poskytovatelů zdravotních služeb, vydává lékařský posudek poskytovatel, jehož posuzující lékař posudek zpracoval.
 
§ 9
(1) V lékařském posudku se vedle údajů stanovených jiným právním předpisem2) uvádějí
a) podklady, na základě kterých posuzující lékař dospěl k závěru svého hodnocení,
b) položky příloh k této vyhlášce, podle kterých bylo bodové ohodnocení provedeno,
c) odůvodnění případného zvýšení bodového ohodnocení nad limity uvedené v přílohách k této vyhlášce.
(2) Lékařský posudek opatřený podpisem posuzujícího lékaře, otiskem razítka poskytovatele zdravotních služeb a datem vyhotovení se prokazatelně předá poškozenému.
(3) Pro vydání a další nakládání s lékařským posudkem se použijí ustanovení jiného právního předpisu upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb a s tím spojený výkon státní správy obdobně3).
 
§ 10
Přechodné ustanovení
Byla-li bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobena přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a nebyl-li přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky vydán lékařský posudek k odškodnění bolesti nebo ztížení společenského uplatnění, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle této vyhlášky.
 
§ 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Ministr:
MgA. Stropnický v. r.
 
Příloha 1
Počty bodu pro ohodnocení bolesti pro jednotlivé újmy na zdraví zpusobené služebním úrazem
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Položka  Poškození zdraví                               počet bodů 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    Povrchní a hluboká poranění a kontuze 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1    Rána povrchní á 1cm - kůže                             2
1.2    Rána povrchní á 1cm - kůže + podkoží                        3 
1.3    Rána hluboká á 1cm (zasahující i hlubší měkké tkáně včetně svalstva,        5
     případně pronikající ke kosti)
1.4         - při ráně pronikající do kloubu                  připočítat 10 bodů
1.5         - při ráně pronikající do tělní dutiny               připočítat 20 bodů
1.6    Rána komplikovaná (tržnězhmožděná, kousnutí, střelná, kontaminovaná         5 
     apod.) á 1 cm
2
1.7 Ztrátové poranění kůže v celé tloušťce, případně i s podkožím á 1 cm
2
5
1.8    Poranění sliznic do 10 cm
2
4 za každých dalších 10 cm
2
připočítat 2 body
1.9    Rána hluboká či komplikovaná měkkých tkání obličeje, v okolí kloubů         6
     nebo genitálu á 1 cm
1.10   Pohmoždění kůže, podkoží a svalu obličeje, v okolí kloubů nebo     za jedno pohmožděné místo
     okolí genitálu podle rozsahu a lokalizace postižené části           10 - 20 bodů
1.11   Pohmoždění kůže, podkoží a svalu různých jiných částí těla podle    za jedno pohmožděné místo
     rozsahu a lokalizace postižené části                     5 - 20 bodů
1.12   Decollement podle rozsahu (oddělení kůže s částí podkoží od fascie        20
     s ránou i bez rány do 100 cm
2
1.13 - nad 100 cm
2
40 1.14 Skalpace (odtržení kůže s vlasy od galey aponeuroticky) přesahující 80 polovinu obvodu
1.15   Oděrky povrchní i hluboké     do ztráty kůže do 100 cm
2
2 - 4 za každých dalších 100 cm
2
připočítat 2 body u oděrek povrchových a 4 body u oděrek hlubokých
1.16   Oděrky obličeje, genitálu, okolí končetinových kloubů do 10 cm
2
3 za každých dalších 10 cm
2
připočíst 3 body ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Poranění hlavy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1 Rána očního víčka a periokulární krajiny - s porušením okraje víčka a tarsální ploténky 30 2.2 - s porušením slzných cest 40 2.3 Drtivé poranění obličeje podle rozsahu poškození 400 - 600 2.4 Drtivé poranění lebky podle rozsahu poškození 300 - 500 2.5 Odtržení vlasové části v délce přesahující 1/2 obvodu 100 2.6 Ztráta ucha - části 30 - 70 2.7 - celého 100 2.8 Ztráta nosu - části 40 - 80 2.9 - celého 120 2.10 Ztráta jazyka - části do poloviny 70 - 100 2.11 - celého 150 2.12 Poranění příušní slinné žlázy 70 2.13 Poranění jiné slinné žlázy 60 2.14 Ruptura ušního bubínku 80 2.15 Poranění vnitřního ucha 100 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Zlomeniny a vymknutí na hlavě ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1 Zlomenina lebeční klenby - fissura 20 3.2 - imprese 40 3.3 - tříštivá bez posunu 70 3.4 - s posunem 100 3.5 Zlomenina lebeční spodiny 100 3.6 - s liquorrheou 200 3.7 Zlomenina nosních kostí bez posunu 20 3.8 - s posunem 40 3.9 Zlomenina spodiny očnice 40 3.10 - s posunem, blow out 60 3.11 Zlomeniny horní čelisti LeFort I. - III. 50 - 70 3.12 Zlomenina procesus zygomaticus bez posunu 50 3.13 - s posunem 60 3.14 Ztráta zubu v přední části chrupu 20 3.15 - v zadní části chrupu 15 3.16 - ulomení části zubu 10 3.17 Zlomenina dolní čelisti bez posunu 40 3.18 - s posunem 60 3.19 - tříštivá, etážová 120 3.20 - kloubní výběžek - jeden 60 3.21 - dva kloubní výběžky 80 3.22 Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje (např. procesus alveolaris) 10 3.23 Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje součet bodů příslušných položek z položek 3.1. až 3.22, nejvýše však 450 bodů 3.24 Vymknutí čelisti - jednostranné 40 3.25 - oboustranné 60 3.26 Vymknutí chrupavky přepážky nosní 15 3.27 Dislokace zubu (uvolnění) 15 3.28 Podvrtnutí čelisti 10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Poranění mozkových nervů uvedené hodnoty platí pro úplnou poruchu funkce, při částečné poruše se hodnotí polovičním počtem bodů ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.1 Poranění zrakového nervu 150 4.2 Poranění okohybného nervu 70 4.3 Poranění kladkového nervu 40 4.4 Poranění trojklaného nervu 80 4.5 Poranění odtahovacího nervu 40 4.6 Poranění lícního nervu 70 4.7 Poranění sluchově rovnovážného nervu 80 - 100 4.8 Poranění postranního smíšeného systému (podjazykového, bloudivého 70 a přídatného nervu) 4.9 Poranění jiných mozkových nervů (čichového, jazykověhltanového, 30 bloudivého, přídatného a pojazykového) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Poranění oka a očnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1 Poranění spojivky a abraze rohovky bez cizího tělesa 20 5.2 Pohmoždění očního bulbu a tkání očnice 15 5.3 - s krvácením do přední komory nebo sklivce 30 5.4 - s porušením duhovky (iridorhexis, iridodialysis) 50 5.5 - se změnou polohy nebo poraněním čočky 90 5.6 - s odchlípením sítnice 100 5.7 Roztržení oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně 150 5.8 Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně 120 5.9 Pronikající rána očnice bez cizího tělesa 30 5.10 Pronikající rána očnice s cizím tělesem 50 5.11 Pronikající rána očního bulbu s cizím tělesem pronikajícím bělimou 65 5.12 - pronikající rohovkou 80 5.13 - komplikovaná poraněním čočky 100 5.14 - pronikající krajinou řasnatého tělesa 110 5.15 - komplikovaná odchlípením sítnice 150 5.16 Pronikající rána očního bulbu bez cizího tělesa pronikající bělimou 40 5.17 - pronikající rohovkou bez zasažení čočky 60 5.18 - pronikající rohovkou s postižením čočky 90 5.19 - pronikající krajinou řasnatého tělesa 80 5.20 - komplikovaná odchlípením sítnice 120 5.21 - komplikovaná výhřezem očních tkání 150 5.22 Avulze - vytržení - oka 200 5.23 Jiná poranění oka a očnice - ophtalmia photoelectrica 10 5.24 Cizí tělísko zaseknuté do rohovky 15 5.25 Popálení obou víček II. - III. stupně 30 5.26 Popálení nebo poleptání epitelu rohovky 20 5.27 Popálení stromatu rohovky ohněm nebo kyselinou 70 5.28 Poleptání stromatu rohovky alkálií (vápno, čpavek) 100 5.29 Poleptání rohovky vedoucí k její perforaci 150 5.30 Poúrazový a sekundární glaukom 100 5.31 Poúrazový vřed rohovky 130 5.32 Poúrazová (pooperační) endophtalmitis 130 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Nitrolební poranění ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.1 Otřes mozku lehký 20 6.2 Otřes mozku těžký 60 6.3 Otok (edém) mozku 120 6.4 Difúzní axonální poranění mozku - lehké reverzibilní (GCS 15) 100 6.5 Difúzní axonální poranění mozku - středně těžké (GCS 8-14) 200 6.6 Difúzní axonální poranění mozku - těžké (GCS nižší než 8)) 500 6.7 Ložiskové poranění mozku (pohmoždění) podle rozsahu ložiska 150 - 180 6.8 Epidurální krvácení 200 6.9 Subdurální krvácení 180 6.10 Subarachnoidální krvácení 150 6.11 Jiná nitrolební poranění (např. krvácení do komor) 200 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Poranění krku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.1 Pronikající rána postihující hrtan 150 7.2 Pohmoždění hrtanu 40 7.3 Pronikající rána postihující průdušnici nebo tracheostomie 150 7.4 Pohmoždění průdušnice 40 7.5 Pronikající rána postihující štítnou žlázu 100 7.6 Pohmoždění štítné žlázy 20 7.7 Pronikající rána postihující hltan 150 7.8 Pohmoždění hltanu 20 7.9 Pronikající rána krční části jícnu 150 7.10 Pohmoždění krční části jícnu 20 7.11 Zlomenina jiných částí krku (jazylka, krční žebro) 80 7.12 Zlomenina chrupavek hrtanu, krční trachey 300 7.13 Poranění svalu a šlachy v úrovni krku 20 7.14 Pohmoždění krajiny krční páteře těžšího stupně 35 7.15 Poranění pažní pleteně podle rozsahu 200 - 300 7.16 Poranění nervus laryngeus recurrens 40 7.17 Poranění ostatních periferních nervů krku 30 7.18 Poranění krčních sympatických nervů 60 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poranění krevních cév v úrovni krku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.19 Poranění krční tepny společné, zevní, vnitřní 100 - 150 7.20 Poranění vertebrální tepny 100 7.21 Poranění zevní hrdelní žíly 25 7.22 Poranění vnitřní hrdelní žíly 40 7.23 Poranění jiných krevních cév v úrovni krku 20 7.24 Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku součet bodů příslušných položek z položek 7.19 až 7.23, nejvýše však 200 bodů ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poranění krční páteře ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.25 Zlomenina výběžku krčního obratle (trnový, příčný) 30 7.26 Zlomeniny více než jednoho výběžku krčních obratlů (trnový, příčný) za každý další zlomený výběžek připočítat 10 bodů 7.27 Zlomenina kloubního výběžku krčního obratle - jednoho 60 7.28 Zlomenina kloubního výběžku krčního obratle - obou 120 7.29 Zlomenina oblouku 1. nebo 2. krčního obratle bez posunu 90 7.30 Zlomenina oblouku 1. nebo 2. krčního obratle s posunem 110 7.31 Zlomenina oblouku 3. - 7. krčního obratle bez posunu 75 7.32 Zlomenina zubu 2. obratle (epistrophei) bez posunu 150 7.33 Zlomenina zubu 2. obratle (epistrophei) s posunem 250 7.34 Zlomenina těla 1. krčního obratle bez posunu 90 7.35 Zlomenina těla 1. krčního obratle s posunem 125 7.36 Zlomenina těla 2. krčního obratle bez posunu 100 7.37 Zlomenina těla 2. krčního obratle s posunem 200 7.38 Zlomenina těla krčního obratle C 3 - 7 bez posunu 50 7.39 Zlomenina těla krčního obratle C 3 - 7 kompresivní se snížením 110 těla obratle méně než o 1/3 7.40 Zlomenina těla krčního obratle C 3 -7 s posunem nebo se snížením 150 těla o více než 1/3
7.41   Mnohočetné zlomeniny obratlů krční páteře               součet bodů příslušných
                                        položek z položek 7.25
                                        až 7.40, nejvýše však
                                        500 bodů
7.42   Poškození krční meziobratlové ploténky bez herniace                75
7.43   Poškození krční meziobratlové ploténky s herniací                 100
7.44   Vymknutí atlantookcipitální                            180
7.45   Vymknutí krčního obratle jednostranné bez zlomeniny                70
7.46        - oboustranná luxace                          150 
7.47   Podvrtnutí krční páteře                              20
7.48   Opěrkový syndrom - Whiplash poranění spojené alespoň s jedním          40 - 70
     z příznaků jako je tinitus, vertigo, hypacuze, dysfágie 
     nebo dysfonie 
7.49   Otřes krční míchy                                 60
7.50   Kontuze krční míchy                                200
7.51   Transverzální léze krční míchy nad C 3                      800 
7.52   Transverzální léze krční míchy pod C 3                      600
7.53   Poranění nervového kořene krční míchy (2. - 4. kořen) podle 
     rozsahu poškození a počtu poraněných kořenů                   150 - 300
7.54   Poranění nervového kořene krční míchy (5. - 7. kořen) podle 
     rozsahu poškození a počtu poraněných kořenů                   100 - 150
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.    Poranění hrudníku    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.1    Zhmoždění (kontuze) prsu ženy podle rozsahu                   10 - 30 
8.2    Ztráta prsu u ženy částečná nebo úplná                      50 - 100
8.3    Ztráta prsu u muže částečná nebo úplná                      30 - 80
8.4    Zlomenina hrudní kosti bez posunu                         40 
8.5    Zlomenina hrudní kosti s posunem                          80 
8.6    Zlomenina žebra bez posunu                             20
8.7    Zlomenina žebra s posunem                             25
8.8    Mnohočetné zlomeniny žeber - na každé straně každé další žebro               10
8.9    Sériová zlomenina žeber provázená respirační insuficiencí            200
8.10   Poranění periferních nervů hrudníku podle rozsahu                30 - 50 
8.11   Poranění hrudních sympatických nervů                        50 
8.12   Poranění hrudní aorty                              200 - 300 
8.13   Poranění podklíčkové tepny                            150 
8.14   Poranění horní duté žíly                            200 - 300 
8.15   Poranění podklíčkové žíly                             100 
8.16   Poranění plicních krevních cév                         150 - 300 
8.17   Poranění mezižeberních krevních cév                        40 
8.18   Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku               součet bodů příslušných 
                                        položek z položek 8.12 
                                        až 8.17, nejvýše však 
                                        450 bodů 
8.19   Poranění ductus thoracicus                             50 
8.20   Tupé poranění srdce bez arytmie                          125 
8.21   Tupé poranění srdce s arytmií                           155
8.22   Poranění srdce penetrující bez arytmie                      220
8.23   Poranění srdce penetrující s arytmií                       250 
8.24   Poranění srdečních chlopní podle rozsahu                    200 - 300 
8.25   Pneumotorax jednostranný                              75 
8.26   Pneumotorax oboustranný                              150
8.27   Hemotorax jednostranný                              75 
8.28   Hemotorax oboustranný                              150
8.29   Tenzní pneumotorax                                120 
8.30   Kontuze plic jednostranná podle rozsahu                     50 - 100
8.31   Kontuze plic oboustranná podle rozsahu                      75 - 150
8.32   Lacerace plic jednostranná                            100
8.33   Lacerace plic oboustranná                             200
8.34   Poranění průdušky                                 150 
8.35   Poranění hrudního jícnu                              150
8.36   Poranění bránice podle rozsahu                         100 - 150 
8.37   Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů nebo drtivé poranění     součet bodů příslušných
     hrudníku                               položek z položek 8.19 
                                        až 8.36, nejvýše však 
                                        450 bodů

8.38   Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku                     30 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Poranění hrudní páteře   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.39   Zlomenina výběžku hrudního obratle (trnový, příčný)                30 
8.40   Zlomeniny více než jednoho výběžku krčních obratlů (trnový, příčný)  za každý další zlomený 
                                        výběžek připočítat 10 bodů
8.41   Zlomenina kloubního výběžku hrudního obratle - jednoho               60
8.42   Zlomenina kloubního výběžku hrudního obratle - obou                100
8.43   Zlomenina oblouku hrudního obratle bez posunu                   75
8.44   Zlomenina oblouku hrudního obratle s posunem                    90
8.45   Zlomenina těla hrudního obratle bez posunu                     50 
8.46   Zlomenina těla hrudního obratle s posunem                     100
8.47   Zlomenina těla hrudního obratle tříštivá                     150 
8.48   Zlomenina těla hrudního obratle kompresivní se snížením těla           110
     obratle - méně než o 1/3 
8.49   Zlomenina těla hrudního obratle posunem nebo snížením těla            150
     více než o 1/3
8.50   Mnohočetné zlomeniny obratlů hrudní páteře              součet bodů příslušných 
                                        položek z položek 8.39 
                                        až 8.49, nejvýše však 
                                        250 bodů 
8.51   Poškození hrudní meziobratlové ploténky bez herniace                75
8.52   Poškození hrudní meziobratlové ploténky s herniací                100
8.53   Vymknutí hrudního obratle bez poškození míchy nebo jejích kořenů         150
8.54   Podvrtnutí hrudní páteře                              10 
8.55   Otřes hrudní míchy                                 50 
8.56   Otok hrudní míchy                                 100
8.57   Kontuze hrudní míchy                               150 
8.58   Transverzální léze hrudní míchy                          400 
8.59   Poranění nervového kořene hrudní míchy podle rozsahu a tíže poškození      80 - 110 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.    Poranění břicha, dolní části zad a pánve    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.1    Zhmoždění zevních pohlavních orgánů                       20 - 50
9.2    Rána pyje                                     40 
9.3    Ztrátové poranění pyje                              200
9.4    Ztrátové poranění šourku a varlat                         150
9.5    Rána šourku a varlat                                30 
9.6    Rána pochvy a vulvy                                30 
9.7    Rozdrcení jednoho varlete                             120
9.8    Rozdrcení obou varlat                               150
9.9    Zlomenina kosti křížové bez posunu                         90
9.10   Zlomenina kosti křížové s posunem                         120
9.11   Zlomenina kostrče                                 50
9.12   Zlomenina kyčelní kosti bez posunu na jedné straně                 90
9.13   Zlomenina kyčelní kosti bez posunu na obou stranách                140
9.14   Zlomenina kyčelní kosti s posunem, tříštivá na jedné straně            120
9.15   Zlomenina kyčelní kosti s posunem, tříštivá na obou stranách           200
9.16   Zlomenina acetabula jednoduchá (neúplná, úplná bez posunu)            150
     na jedné straně
9.17   Zlomenina acetabula jednoduchá (neúplná, úplná bez posunu)            270
     na obou stranách
9.18   Zlomenina acetabula komplikovaná (s posunem)                   200
9.19   Zlomenina acetabula na obou stranách                       400
9.20   Zlomenina kosti stydké (jedno raménko) na jedné straně               30
     bez posunu   
9.21   Zlomenina kosti stydké (dvě raménka) na jedné straně                50
     bez posunu
9.22   Zlomenina kosti stydké (jedno raménko) na jedné straně               40
     s posunem, tříštivá 
9.23   Zlomenina kosti stydké (dvě raménka) na jedné straně                70
     s posunem, tříštivá
9.24   Vícečetné zlomeniny pánve                       součet bodů příslušných 
                                        položek z položek 9.9 až 
                                        9.23, nejvýše však 
                                        500 bodů
9.25   Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů            60 
9.26   Poranění periferních nervů břicha, dolní části zad a pánve             30 
9.27   Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha, dolní části          30 
     zad a pánve
9.28   Poranění břišní aorty                               300 
9.29   Poranění dolní duté žíly                             250 
9.30   Poranění jiné velké cévy v břiše nebo pánvi                    170 
9.31   Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve       60
9.32   Poranění svalu a šlachy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve          30 
9.33   Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad       součet bodů příslušných
     a pánve                                položek z položek 9.28 
                                        až 9.32, nejvýše však 
                                        600 bodů 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Poranění bederní páteře   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.34   Zlomenina výběžku bederního obratle (trnový, příčný)                30
9.35   Zlomeniny více než jednoho výběžku bederních obratlů (trnový,     za každý další zlomený 
     příčný)                                výběžek připočítat 
                                        10 bodů
9.36   Zlomenina kloubního výběžku bederního obratle - jednoho              60 
9.37        - obou                                 100
9.38   Zlomenina oblouku bederního obratle bez posunu                   75 
9.39   Zlomenina oblouku bederního obratle s posunem                   100
9.40   Zlomenina těla bederního obratle bez posunu                    50 
9.41   Zlomenina bederního obratle kompresivní se snížením těla obratle         110 
          - méně než o 1/3 
9.42   Zlomenina bederního obratle kompresivní se snížením těla obratle         150         
          - více než o 1/3
9.43   Mnohočetné zlomeniny bederních obratlů                součet bodů příslušných 
                                        položek z položek 9.34 
                                        až 9.42, nejvýše však 
                                        250 bodů 
9.44   Poškození bederní meziobratlové ploténky bez herniace               100
9.45   Poškození bederní meziobratlové ploténky s herniací                150
9.46   Vymknutí bederního obratle                            150
9.47   Podvrtnutí bederní páteře                             20 
9.48   Otřes bederní míchy                                50
9.49   Kontuze bederní míchy                               150 
9.50   Transverzální léze bederní míchy                         400 
9.51   Poranění nervového kořene bederní míchy podle rozsahu a tíže poškození      100
9.52   Poranění caudy equiny podle rozsahu                       150 
9.53   Poranění lumbosakrální pleteně podle rozsahu                   180
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.    Poranění nitrobřišních a pánevních orgánů   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.1   Kontuze sleziny, subkapsulární hematom                       50
10.2   Ruptura sleziny                                  120 
10.3   Lacerace sleziny                                 150 
10.4   Kontuze jater, subkapsulární hematom                        50
10.5   Ruptura jater nebo žlučníku                            120 
10.6        - hluboká s poraněním žlučových cest                  200
10.7   Lacerace jater - jeden lalok                           250
10.8        - oba laloky                              500
10.9   Izolované poranění žlučových cest                         200 
10.10   Kontuze slinivky břišní                              80 
10.11   Poranění slinivky břišní bez poranění ductus pancreaticus             150 
10.12   Lacerace slinivky břišní                             200 
10.13   Lacerace slinivky břišní s poraněním ductus pancreaticus             250 
10.14   Poranění žaludku - subserosní hematom                       50 
10.15   Poranění žaludku - ruptura, perforace                       100
10.16   Poranění duodena - kontuze, subserosní hematom                   50
10.17   Poranění duodena - ruptura, perforace                       150
10.18   Poranění tenkého střeva - subserosní hematom                    50
10.19   Poranění tenkého střeva - ruptura, perforace                   100
10.20   Poranění tračníku - kontuze, subserosní hematom                  50
10.21   Poranění tračníku - ruptura                            150
10.22   Poranění konečníku (rána, ruptura, perforace) bez sfinkterů            100 
10.23   Poranění konečníku (rána, ruptura, perforace) se sfinktery            150
10.24   Poranění jiných nitrobřišních orgánů                        80
10.25   Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů               součet bodů příslušných 
                                        položek z položek 10.1 
                                        až 10.24, nejvíce však 
                                        1000 bodů
10.26   Kontuze ledviny (poúrazová hematurie s vyloučením jiných příčin)         100 
10.27   Ruptura parenchymu ledviny                            150 
10.28   Lacerace ledviny nebo ztráta ledviny                       200 
10.29   Poranění dutého systému ledviny                          200 
10.30   Poranění močovodu                                 180
10.31   Vícečetná poranění ledvin a močovodu                 součet bodů příslušných 
                                        položek z položek 10.25 
                                        až 10.30, nejvýše však 
                                        300 bodů
10.32   Poranění močového měchýře - kontuze, subserosní hematom,              50 
     hematurie s vyloučením jiných příčin
10.33   Poranění močového měchýře - ruptura, perforace                   80
10.34   Pohmoždění močové trubice - parciální ruptura                   60 
10.35        - kompletní ruptura přední a střední části               120
           močové trubice 
10.36        - kompletní ruptura zadní části močové trubice             250
10.37   Poranění adnex , jednoho nebo obou                        60 - 80 
10.38   Ztráta vaječníku jednostranná                           100 
10.39   Ztráta vaječníku oboustranná                           130
10.40   Kontuze dělohy                                   50 
10.41   Ruptura dělohy nebo její ztráta                        100 - 150
10.42   Kontuze nebo ruptura dělohy s následnou ztrátou plodu v době           150
     do 15. týdne těhotenství   
10.43   Kontuze nebo ruptura dělohy s následnou ztrátou plodu               300
     po 15. týdnu těhotenství
10.44   Mnohočetná poranění pánevních orgánů                 Součet bodů příslušných 
                                        položek z položek 10.32 
                                        až 10.43, nevýše však 
                                        500 bodů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.    Poranění horní končetiny - v oblasti ramene a paže   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.1   Zhmoždění ramene a paže                             20 - 30 
11.2   Zlomenina klíční kosti bez - posunu                        30 
11.3        - úplná, s dislokací, tříštivá                      80
11.4   Zlomenina těla lopatky                               30 
11.5        - krčku lopatky                             40 
11.6   Zlomenina glenoidu                                 90 
11.7   Zlomenina nadpažku nebo zobákovitého výběžku lopatky                60
11.8   Zlomenina horního konce pažní kosti velkého hrbolu bez posunu           30
11.9        - s posunem                               60 
11.10        - tříštivá zlomenina hlavice pažní kosti                100
11.11   Zlomenina krčku pažní kosti bez posunu                       50 
11.12            - s posunem                           90
11.13            - luxační                                120
11.14   Vícečetné zlomeniny horního konce pažní kosti a krčku         součet bodů příslušných 
                                        položek z položek 11.8 
                                        až 11.13, nejvýše však 
                                        180 bodů
11.15   Zlomenina diafýzy pažní kosti bez posunu                      60 
11.16        - posunem                               80 - 100 
11.17        - tříštivá                               120 
11.18   Zlomenina dolního konce pažní kosti bez posunu                   40 
11.19        - s posunem                               80 
11.20        - nitrokloubní bez posunu                        100 
11.21        - nitrokloubní s posunem, tříštivá                   120 
11.22   Zlomenina vnitřního nebo zevního kondylu a epikondylu kosti pažní, izolovaná    50
11.23   Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažní kosti             250 
11.24   Vymknutí ramenního kloubu                             50 
11.25   Prokázané poranění labra glenoidu                         20
11.26   Vymknutí akromioklavikulárního kloubu - Tossy I                  30
11.27   Vymknutí akromioklavikulárního kloubu - Tossy II                  40
11.28   Vymknutí akromioklavikulárního kloubu - Tossy III                 60
11.29   Vymknutí sternoklavikulárního kloubu                        30 
11.30   Podvrtnutí ramenního kloubu                            20 
11.31   Podvrtnutí akromioklavikulárního kloubu                      15 
11.32   Podvrtnutí sternoklavikulárního kloubu                       10 
11.33   Poranění loketního nervu v úrovni paže                       50
11.34   Přerušení loketního nervu v úrovni paže                      100
11.35   Poranění středního nervu v úrovni paže                       50
11.36   Přerušení středního nervu v úrovni paže                      100
11.37   Poranění vřetenního nervu v úrovni paže                      50
11.38   Přerušení vřetenního nervu v úrovni paže                     100
11.39   Poranění ramenního nervu                              40
11.40   Přerušení ramenního nervu                             80
11.41   Poranění svalově kožního nervu                           30 
11.42   Přerušení svalově kožního nervu                          60
11.43   Poranění kožního cítivého nervu v úrovni ramene a paže               10
11.44   Přerušení cítivého nervu v úrovni ramene a paže                  20
11.45   Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže                    10
11.46   Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže          součet bodů příslušných 
                                        položek z položek 11.33 
                                        až 11.45, nejvýše však 
                                        200 bodů 
11.47   Poranění velké tepny nebo hluboké žíly                60 za 1 cévu 
11.48   Poranění ostatních cév v úrovni ramene a paže             10 za 1 cévu 
11.49   Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a paže        součet bodů příslušných 
                                        položek z položek 11.47 
                                        a 11.48, nejvýše však 
                                        100 bodů 
11.50   Poranění svalu nebo šlachy rotátorové manžety  - natržení             50 
11.51            - úplné přerušení                        80 
11.52   Poranění svalu a šlachy jiného svalu ramene a paže (dvojhlavý,           40 
     trojhlavý) - natržení
11.53            - úplné přerušení                        50 
11.54   Drtivé poranění ramene (měkkých a tvrdých struktur)                150 
11.55   Drtivé poranění paže (měkkých a tvrdých struktur)                 150
11.56   Exartikulace v ramenním kloubu                          325   
11.57   Ztráta končetiny v úrovni mezi ramenem a loktem                  275 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.    Poranění horní končetiny v oblasti lokte a předloktí    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.1   Zlomenina okovce loketní kosti bez posunu                     50 
12.2        - s posunem, tříštivá                          100 
12.3   Zlomenina korunového výběžku kosti loketní                     30 
12.4   Zlomenina hlavičky vřetenní kosti bez posunu                    40 
12.5        - částečné odlomení hlavičky kosti vřetenní               60 
           s posunem 
12.6        - odlomení, roztříštěná hlavička kosti vřetenní             90 
12.7   Zlomenina diafýzy loketní kosti bez posunu                     60
12.8        - s posunem, tříštivá                          80 
12.9   Zlomenina diafýzy vřetenní kosti bez posunu                    60 
12.10        - s posunem, tříštivá                          80 
12.11   Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní                   80 
12.12        - s posunem, tříštivá                          100
12.13        - Monteggiova luxační zlomenina předloktí                150
12.14   Zlomenina dolního konce vřetenní kosti bez posunu                 50 
12.15        - bez posunu nitrokloubní                        60
12.16        - s posunem, tříštivá                          100 
12.17        - s posunem, tříštivá - nitrokloubní                  120
12.18   Zlomenina dolního konce loketní i vřetenní kosti bez posunu            50 
12.19        - úplná bez posunu úlomků - nitrokloubní                 70
12.20        - s posunem, tříštivá                          90 
12.21        - s posunem, tříštivá - nitrokloubní                  120
12.22   Zlomenina bodcového výběžku ulny izolovaná                     20
12.23   Mnohočetné zlomeniny předloktí                    součet bodů příslušných 
                                        položek z položek 12.1 
                                        až 12.22, nejvýše však 
                                        120 bodů 
12.24   Poranění svalů a šlach v úrovni předloktí - natažení                10 
12.25        - natržení                                15
12.26        - přetržení                               20
12.27   Vymknutí lokte                                   60 
12.28   Ruptura vřetenního (radiálního) kolaterálního vazu izolovaná            40 
12.29   Ruptura loketního (ulnárního) kolaterálního vazu izolovaná             40 
12.30   Podvrtnutí lokte                                  15 
12.31   Bolestivá pronace                                 10 
12.32   Poranění loketního nervu v úrovni předloktí                    40 
12.33   Přerušení loketního nervu v úrovni předloktí                    80
12.34   Poranění středního nervu v úrovni předloktí                    40
12.35   Přerušení středního nervu v úrovni předloktí                    80
12.36   Poranění vřetenního nervu v úrovni předloktí                    30 


12.37   Přerušení vřetenního nervu v úrovni předloktí                   90
12.38   Poranění kožního cítivého nervu v úrovni předloktí                 10
12.39   Přerušení kožního cítivého nervu v úrovni předloktí                20
12.40   Poranění jiných nervů v úrovni předloktí                      10
12.41   Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí             součet bodů příslušných 
                                        položek z položek 12.32 
                                        až 12.40, nejvýše však 
                                        200 bodů 
12.42   Poranění velké loketní tepny nebo hluboké žíly v úrovni           30 za 1 cévu 
     lokte a předloktí 
12.43       Poranění ostatních cév v úrovni lokte a předloktí              10 za 1 cévu 
12.44   Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí          součet bodů příslušných 
                                        položek z položek 12.42 
                                        až 12.43, nejvýše však 
                                        100 bodů
12.45   Drtivé poranění lokte (měkkých a tvrdých struktur)                150 
12.46   Drtivé poranění předloktí (měkkých a tvrdých struktur)              100 
12.47   Ztráta končetiny v úrovni lokte a předloktí                    250 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.    Poranění horní končetiny - v úrovni zápěstí a ruky    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.1   Zhmoždění jednoho prstu ruky bez poškození nehtového lůžka             5 
13.2        - s poškozením nehtového lůžka, ztráta nehtu              10
13.3   Zlomenina kosti člunkové bez posunu                        45 
13.4        - úplná s posunem                            60 
13.5        - tříštivá                                90 
13.6   Luxační zlomenina baze první kosti zápěstní (Bennettova)              80
13.7   Zlomenina jedné záprstní kosti neúplná, abrupce                  25 
13.8        - úplná bez posunu úlomků                        30 
13.9        - úplná s posunem úlomků, tříštivá, nitrokloubní             70
13.10   Zlomenina proximálního článku palce a základního nebo středního          25 
     článku ukazováku bez posunu
13.11        - s posunem                               30
13.12        - základního a středního článku jiného prstu bez 
           posunu                                 20 
13.13        - s posunem                               25
13.14   Zlomenina distálního článku
          - palce a ukazováku - bez posunu                     20 
13.15        - s posunem                               25
13.16        - jiného prstu bez posunu                        15
13.17        - s posunem                               20
13.18   Zlomeniny více článků jednoho prstu - palce a ukazováku bez posunu         30 
13.19        - s posunem                               35 
13.20        - jiného prstu bez posunu                        25 
13.21        - s posunem                               30 
13.22   Zlomeniny více článků více prstů na jedné ruce bez posunu             45
13.23        - s posunem                               50
13.24   Vymknutí zápěstí                                  50 
13.25   Vymknutí prstu (ruky) včetně mezičlánkových kloubů                 20 
13.26   Ruptura vazů zápěstí a karpu                            30 
13.27   Ruptura vazů prstu ruky a záprstních kloubů ruky                  20 
13.28   Podvrtnutí zápěstí                                 15 
13.29   Podvrtnutí prstu ruky                                5 
13.30   Poranění loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky                  30
13.31   Přerušení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky                 60
13.32   Poranění středního nervu v úrovni ruky a zápěstí                  30
13.33   Přerušení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí                 60
13.34   Poranění vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky                 10
13.35   Přerušení vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky                 20
13.36   Poranění prstního nervu palce ruky jednoho nebo obou               10 - 20
13.37   Přerušení prstního nervu palce ruky jednoho nebo obou              20 - 30
13.38   Poranění prstního nervu jiného prstu ruky jednoho nebo obou            5 - 10
13.39   Přerušení prstního nervu jiného prstu ruky jednoho nebo obou           10 - 20
13.40   Poranění loketní tepny v úrovni zápěstí a ruky                   30 
13.41   Poranění vřetenní tepny v úrovni zápěstí a ruky                  10 
13.42   Poranění jiných cév                                10 
13.43   Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky                  40 
13.44   Drtivé poranění palce                               50 
13.45        - jiného prstu ruky                           30
13.46   Drtivé poranění jiných a neurčených částí zápěstí a ruky              75 
13.47   Ztráta palce ruky (částečná, úplná)                       60 - 90 
13.48   Ztráta jiného jednotlivého prstu (částečná, úplná)                30 - 50 
13.49   Ztráta končetiny v úrovni zápěstí                         150 
13.50   Ztráta jiných částí zápěstí a ruky                         80 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.    Poranění dolní končetiny v oblasti kyčle a stehna    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.1   Zlomenina pouze hlavice stehenní kosti                      150 
14.2   Zlomenina krčku kosti stehenní (subkapitální, mediocervikální,          160
     bazicervikální) - zaklíněná      
14.3   Zlomenina krčku kosti stehenní (subkapitální, mediocervikální,          180
     bazicervikální) nezaklíněná, s posunem
14.4   Zlomenina velkého chocholíku kosti stehenní                    90
14.5   Zlomenina malého chocholíku kosti stehenní                     70
14.6   Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní - neúplná               120
14.7        - úplná bez posunu                           200 
14.8        - úplná s posunem úlomků, tříštivá                   250 
14.9   Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní - neúplná               100
14.10        - úplná bez posunu úlomků                        200 
14.11        - úplná s posunem úlomků                        220 
14.12        - tříštivá                               250 
14.13   Zlomenina diafýzy kosti stehenní bez posunu úlomků                100 
14.14        - s posunem úlomků                           180 
14.15        - tříštivá                               250 
14.16   Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad kondyly bez posunu úlomků        90
14.17        - s posunem úlomků                           180
14.18        - tříštivá                               250
14.19   Zlomenina jednoho kondylu kosti stehenní bez posunu                90
14.20        - s posunem                               120
14.21   Zlomenina dolního konce kosti stehenní nitrokloubní (obou kondylů) 
     bez posunu úlomků                                 150
14.22        - s posunem úlomků                           200
14.23        - tříštivá                               250
14.24   Izolovaná zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní 
     (rtg vyš. a artroskopie)                              60
14.25   Vymknutí kyčle                                  120
14.26   Podvrtnutí kyčle                                  40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.27   Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna                  100 
14.28   Přerušení sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna                 140
14.29   Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna                 100 
14.30   Přerušení stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna                120
14.31   Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna              30 
14.32   Přerušení kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna              40
14.33   Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna                   30
14.34   Přerušení jiných nervů v úrovni kyčle a stehna                   40
14.35   Poranění stehenní tepny                              150     
14.36   Poranění stehenní hluboké žíly                           60
14.37   Poranění ostatních cév v úrovni třísla a stehna                  10 
14.38   Poranění svalu a šlachy kyčle - natažení                      10 
14.39        - natržení                                20
14.40        - přetržení, odtržení                          30  
14.41   Poranění svalu a šlachy přední svalové skupiny - čtyřhlavého svalu 
          - natržení                                40 
14.42        - přetržení                               70 
14.43   Poranění svalu a šlachy vnitřní svalové skupiny - adduktorů stehna 
          - natažení                                10 
14.44        - natržení                                20
14.45        - přetržení, odtržení                          30
14.46   Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny - natažení             10
14.47        - natržení                                20
14.48        - přetržení, odtržení                          30 
14.49   Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna - natažení       10 
14.50        - natržení                                15
14.51        - přetržení                               20
14.52   Drtivé poranění kyčle (měkkých a tvrdých struktur)                300
14.53   Drtivé poranění stehna (měkkých a tvrdých struktur)                200
14.54   Ztráta končetiny v kyčelním kloubu                        400
14.55   Ztráta končetiny v oblasti mezi kyčlí a kolenem                  300 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.    Poranění dolní končetiny v oblasti kolene a bérce    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.1   Zlomenina čéšky bez posunu                             35 
15.2        - s posunem, tříštivá                          70 
15.3        - izolovaná zlomenina kloubní chrupavky na čéšce            30
15.4   Izolovaná zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní             70 
15.5   Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní - jednoho            90
     kondylu bez posunu úlomků
15.6        - jednoho kondylu s posunem úlomků                   120 
15.7        - obou kondylů bez posunu úlomků                    150
15.8        - obou kondylů s posunem úlomků                     200 
15.9   Odlomení drsnatiny kosti holenní                          60
15.10   Zlomenina diafýzy holenní kosti bez posunu úlomků                 100 
15.11        - s posunem úlomků                           150
15.12        - tříštivá                               210
15.13   Zlomenina dolního konce holenní kosti - pilonu, bez posunu             60
15.14        - s posunem                               150 
15.15        - nitrokloubní                             200
15.16        - tříštivá nitrokloubní                         250
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Zlomenina dolního konce kosti holení   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.17        - vnitřní kotník izolovaně - bez posunu                 80
15.18        - s posunem                               120
15.19        - vnější kotník izolovaně - bez posunu                  80
15.20        - s posunem                               120
15.21        - zlomenina Weber A (fibula pod úrovní 
           syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz)             100
15.22        - zlomenina Weber B (fibula v úrovni                  150 
           syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz)
15.23        - zlomenina Weber C (fibula nad úrovní                 180
           syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz) 
15.24        - zadní hrana holenní kosti izolovaně                  100
15.25        - trimaleoolární (Weber B,C+ zadní hrana), luxační           200
           
15.26   Zlomenina samotné kosti lýtkové (bez postižení hlezenného kloubu)         40 
15.27   Vymknutí čéšky                                   45 
15.28   Vymknutí kolena                                  90 
15.29   Podvrtnutí kolena                                 50
15.30   Čerstvé přerušení chrupavky kolenního kloubu                    40
15.31   Poranění vazů kolena - natržení vnitřního nebo zevního               45 
                 postranního vazu kolenního
15.32        - natržení zkříženého vazu kolenního                   60
15.33        - přetržení nebo odtržení postranního vazu 
             kolenního                              80
15.34        - přetržení zkříženého vazu kolenního                  80
15.35   Poranění menisku kolena 
          - vnitřního nebo zevního menisku                     70 
15.36        - poranění typu "unhapy trias" (postranní vaz 
           menisku, zkřížený vaz)                        150
15.37   Poranění mnohočetných struktur kolena                 součet bodů příslušných 
                                        položek z položek 15.27 
                                        až 15.36, nejvýše však 
                                        250 bodů 
15.38   Poranění tibiálního nervu                             30
15.39   Přerušení tibiálního nervu                             60
15.40   Poranění peroneálního nervu                            30
15.41   Přerušení peroneálního nervu                            80
15.42   Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce                   10
15.43   Přerušení kožního cítivého nervu v úrovni bérce                  20
15.44   Přerušení jiných nervů bérce                           10
15.45   Poranění podkolenní tepny                            150 
15.46   Poranění hluboké žíly bérce                            40
15.47   Poranění ostatních cév v úrovni bérce                       10 
15.48   Poranění Achillovy šlachy - natržení                       30 
15.49   Poranění Achillovy šlachy - přetržení                       70
15.50   Poranění svalu bérce nebo jiné šlachy v úrovni bérce (natržení, přetržení)  15 - 20 
15.51   Drtivé poranění kolena nebo bérce (měkkých a tvrdých struktur)          250 
15.52   Ztráta končetiny v úrovni kolena, exartikulace                  300
15.53   Ztráta končetiny v oblasti mezi kolenem a kotníkem                270
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.    Poranění dolní končetiny v oblasti nohy   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.1   Zhmoždění prstu nohy bez poškození nehtového lůžka                 2 
16.2        - s poškozením nehtového lůžka                      5 
16.3   Zlomenina patní kosti bez postižení těla kosti patní (okrajové zlomeniny)     50 
16.4        - bez porušení statiky (Bohlerova úhlu)                 100 
16.5        - s porušením statiky                          150 
16.6   Zlomenina kosti hlezenní bez posunu osteochondrální                60 
16.7        - s posunem                               100 
16.8        - tříštivá                               150 
16.9   Zlomenina jiných nártních kostí bez posunu                     35 
16.10        - s posunem                               60 
16.11        - tříštivá, luxační                           120 
16.12   Zlomenina zánártní kosti bez posunu                        30 
16.13        - s posunem, tříštivá                          50 
16.14   Zlomenina palce nohy jednoho nebo obou článků - bez posunu             30 
16.15        - s posunem, tříštivá                              50 
16.16   Zlomenina jednoho nebo více článků jiného prstu než palce             15 
16.17   Podvrtnutí - hlezenného kloubu                           30
16.18        - Chopartova kloubu                           20
16.19        - Lisfrankova kloubu                           20
16.20        - základního nebo mezičlánkového kloubu palce               5
16.21        - jednoho nebo více prstů nohy                      3
16.22   Vymknutí hlezenné kosti                              100 
16.23   Vymknutí Chopartova kloubu nebo jednotlivých kostí nártu              90 
16.24   Vymknutí Lisfrankova kloubu                            80 
16.25   Vymknutí základního kloubu palce nohy                       20 
16.26   Vymknutí jednoho prstu mimo palec, jednoho nebo více kloubů            15 
16.27   Izolovaná ruptura vazů kotníku a nohy pod ním                   70
16.28   Poranění zevního plantárního nervu, vnitřního plantárního nervu, 
     hlubokého lýtkového nervu                             30 
16.29   Poranění kožního cítivého nervu a jiných nervů v úrovni kotníku a 
     nohy pod ním                                    20 
16.30   Poranění hřbetní tepny nohy pod kotníkem                      10 
16.31   Poranění chodidlové tepny nohy pod kotníkem                     5 
16.32   Poranění jiné cévy nohy                               3
16.33   Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním              40 
16.34   Drtivé poranění hlezna a záprstí                        100 - 130 
16.35   Drtivé poranění prstu nohy                             40 
16.36   Ztráta nohy v úrovni hlezenného kloubu                      180 
16.37   Ztráta nohy pod úrovní hlezenného kloubu                     160
16.38   Ztráta jednoho prstu nohy (kromě palce nohy)                    20
16.39   Ztráta palce nohy                                 50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.    Cizí tělesa    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.1   Cizí těleso v povrchní ráně                             5
17.2   Při více drobných cizích tělesech v povrchní ráně              nejvýše 25 bodů
17.3   Cizí těleso v hluboké ráně nebo cizí těleso v tělní dutině nebo          20
     tělním otvoru, bez potřeby endoskopie nebo operace
17.4   Cizí těleso v tělní dutině nebo jiné části těla odstraněné endoskopicky      60
17.5   Cizí těleso v tělní dutině nebo jiné části těla odstraněné operačně        120
17.6   Vícečetná cizí tělesa v hlubším zanoření do tkáně                20 - 40 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.    Popálení, poleptání a omrzliny   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.1   Popálení nebo poleptání úst a dutiny ústní                   60 - 100
18.2   Popálení nebo poleptání hrtanu a průdušnice lehkého stupně            150 
18.3        - těžkého stupně                            400 
18.4   Popálení nebo poleptání hrtanu a průdušnice těžkého stupně           400 - 500 
18.5   Popálení nebo poleptání hltanu                          200 
18.6   Poleptání nebo popálení jícnu                         300 - 400 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Popálení nebo poleptání nebo omrzliny povrchu těla podle    I. st.  II. st.  III. st. 
     rozsahu a stupně postižení
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.7   méně než 0,25 % povrchu těla                    0     5     15 
18.8   0,25 % - méně než 1 % povrchu těla                 5     10     75 
18.9   1 % - méně než 5 % povrchu těla                  25     50    150 
18.10   5 % - méně než 10 % povrchu těla                 50    100    300 
18.11   10 % - méně než 20 % povrchu těla                100    200    600 
18.12   20 % - méně než 30 % povrchu těla                150    300    900 
18.13   30 % - méně než 40 % povrchu těla                200    400    1200 
18.14   40 % - méně než 50 % povrchu těla                250    500    1500 
18.15   50 % - méně než 60 % povrchu těla                300    600    1800 
18.16   60 % - méně než 70 % povrchu těla                350    700    2100 
18.17   70 % a více povrchu těla                     400    800    2400 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.    Toxický lokální účinek styku s jedovatými živočichy a rostlinami         10 - 30 
     podle rozsahu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.    Účinky horka a světla    
20.1   Úpal tepelný a sluneční                              15 
20.2   Mdloba (synkopa) z horka nebo anhydrotické vyčerpání z horka nebo         35 
     křeče z horka 
20.3   Vyčerpání z horka způsobené nedostatkem (deplecí) soli               35 
20.4   Otok (edém) z horka                                35 
20.5   Jiné účinky horka a světla                             15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.    Další poškození zdraví   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.1   Celková sepse, septický stav v důsledku poškození zdraví             200
21.2   Anurie, Crush syndrom                              200 
21.3   Místní projevy po očkování podle rozsahu (zánět, nekróza)            20 - 40 
21.4   Sérová nemoc                                   100 
21.5   Anafylaktický šok                                 100 
21.6   - s komplikacemi (bezvědomí, zástava dechu nebo oběhu)              250 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.   Akutní depresivní a stresový syndrom potvrzený psychiatrickým pracovištěm    100 - 200
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Příloha 2
Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivé újmy na zdraví způsobené nemocí z povolání
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Položka  Poškození zdraví                               Počet bodů 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    Kapitola I. seznamu nemocí z povolání: Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 58  Nemoc z chemických látek nebo směsí podle položky 1 - 58 seznamu 
     nemocí z povolání   
1.1-58.1 Onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1 měsíc nebo         50 - 200
     která nevyžadovala pracovní neschopnost
1.2-58.2 Onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala          201 - 400
     hospitalizaci i pracovní neschopnost
1.3-58.3 Onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, vyžadovala        401 - 600
     hospitalizaci i pracovní neschopnost
1.4-58.4 Zhoubný nádor z chemických látek nebo směsí podle položky 1 - 58 seznamu    800 - 1000 
     nemocí z povolání
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.    Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.   Nemoc způsobená ionizujícím zářením   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.1   Poškození krvetvorby   100 - 400
2.1.2   Radiační dermatitida   100 - 200
2.1.3   Rakovina kůže   300 - 600
2.1.4.  Katarakta   50 - 300
2.1.5   Leukemie   800 - 1000
2.1.6   Jiné zhoubné nádory   800 - 1000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2.2    Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením
     Poškození způsobené tepelnými účinky elektromagnetického záření         50 - 300
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3    Zákal čočky způsobený tepelným zářením                      50 - 300
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4    Percepční kochleární vada sluchu způsobená hlukem
     Ztráta sluchu v % podle Fowlera                          50
     K základní sazbě se připočítá za každých 5% ztráty 30 bodů, za      nejvýše však 300 bodů
     tinitus 100 bodů   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.5    Nemoc způsobená přetlakem a podtlakem okolního prostředí   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.5.1   Dekompresní nemoc: kožní nebo lymfatická forma                  50 - 100
2.5.2   Dekompresní nemoc: kloubní forma                        100 - 200 
2.5.3   Dekompresní nemoc: gastrointestinální forma                   200 - 300
2.5.4   Dekompresní nemoc: nervová forma                        200 - 600
2.5.5   Dekompresní nemoc: plicní forma                         400 - 600
2.5.6   Kombinace postižení více systémů                   Součet jednotlivých položek 
                                        z položek 2.5.1 až 2.5.5, 
                                        nejvýše však 600 bodů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.6    Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou při práci s vibrujícími          10
     nástroji a zařízeními
     Za každý článek prstu, který při vodním chladovém testu bělí      nejvýše však 150 bodů 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.7    Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových 
     neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Poškození středního nervu na horní končetině    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.7.1        - středně těžké formy                         50 - 100
2.7.2        - těžké formy                             101 - 150
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Poškození loketního nebo vřetenního nervu na horní končetině   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.7.3        - středně těžké formy                         30 - 80
2.7.4        - těžké formy                             81 - 130
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.8    Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Poškození kloubů na horní končetině   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.8.1        - středně těžké formy                         50 - 125
2.8.2        - těžké formy                             126 - 200
2.8.3   Aseptická nekróza zápěstních a záprstních kůstek na horní končetině        200
      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.9    Nemoci šlach, šlachových pochev, tíhových váčků nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin 
     z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Poškození šlach nebo šlachových pochev na horní končetině    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.9.1        - středně těžké formy                         50 - 125
2.9.2        - těžké formy                            126 - 200
2.9.3   Poškození úponu šlach na jeden epikondyl pažní kosti               100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Poškození svalů na horní končetině    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.9.4        - středně těžké formy                         40 - 80
2.9.5        - těžké formy                             81 - 120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Poškození kloubů (artrózy) na horní končetině   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.9.6        - středně těžké formy                         50 - 125
2.9.7        - těžké formy                             126 - 200
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Poškození kloubů (artrózy) na dolních končetinách     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.9.8        - středně těžké formy                         50 - 125
2.9.9        - těžké formy                            126 - 200
2.9.10  Nemoci tíhových váčků z tlaku                           100
2.9.11  Poškození menisku                                 100 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.10   Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného 
     jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními 
     a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídající nejméně 
     středně těžké poruše
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Poškození loketního nebo vřetenního nervu na horní končetině    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.10.1       - středně těžké formy    30 - 80
2.10.2       - těžké formy   81 - 130
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Poškození středního nervu na horní končetině    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.10.3       - středně těžké formy    50 - 100
2.10.4       - těžké formy   101 - 150
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Poškození holenního nebo lýtkového nervu    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.10.5       - středně těžké formy    30 - 90
2.10.6       - těžké formy   91 - 150
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.11.   Chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou
     prací, spojená s dočasnou pracovní neschopností pro tuto diagnózu o celkové době trvání 
     alespoň 12 měsíců během posledních 3 let, jejichž závažnost byla vyhodnocena
      1. v klinickém neurologickém vyšetření při hodnocení 7 parametrů, kterými jsou
       palpační bolestivost v lumbálním segmentu, Thomayerův příznak, Lasegueův příznak,
       alterace reflexů L2/4 nebo L5/S2, motorický deficit v příslušném myotomu,
       sensitivní deficit v příslušném dermatomu a EMG průkaz axonální leze v příslušném
       nervovém kořenu, a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve
       věku do 50 let alespoň ve 4 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 5
       parametrech a nad 60 let věku alespoň v 6 parametrech, a současně
      2. v radiologickém vyšetření při hodnocení morfologických změn v segmentech L3/4, L4/5
       a L5/S1, kdy v každém z těchto 3 segmentů se hodnotí 5 parametrů, kterými jsou
       snížení meziobratlové ploténky, protruze meziobratlové ploténky, Modicovy změny
       stupně II nebo III obratlových těl, posun obratlového těla a artróza meziobratlových
       kloubů, a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do
       50 let alespoň v 5 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 6 parametrech a
       nad 60 let věku alespoň v 7 parametrech z celkově 15 hodnocených parametrů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.11.1       - středně těžké formy                        200 -     400
2.11.2       - těžké formy                            401 - 700
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.    Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest a plic
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1    Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého (silikózy 
     a uhlokopské pneumokoniózy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.1   a) s typickými rtg znaky prašných změn                     100 - 300 
3.1.2   b) komplikované formy nebo ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou) 300 - 600 
3.1.3   c) s přihlédnutím k dynamice vývoje                        0 - 200 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2    Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     a) Azbestóza    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.1        - s lehkou poruchou ventilace plic                  100 - 200 
3.2.2        - se středně těžkou poruchou ventilace plic              201 - 400 
3.2.3        - s těžkou poruchou ventilace plic                  401 - 600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     b) Hyalinóza pohrudnice s ventilační poruchou restrikčního typu   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.4                  - s lehkou poruchou ventilace plic        100 - 200 
3.2.5                  - se středně těžkou poruchou ventilace plic    201 - 300 
3.2.6                  - s těžkou poruchou ventilace plic        301 - 400
3.2.7   c) Mezoteliom                                  800 - 1000 
3.2.8   d) rakovina plic, rakovina hrtanu nebo rakovina vaječníků spojená s       800 - 1000 
     azbestózou nebo hyalinózou pleury
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3    Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.1       - s lehkou poruchou ventilace plic                   100 - 200
3.3.2       - se středně těžkou poruchou ventilace plic              201 - 400
3.3.3       - s těžkou poruchou ventilace plic                   401 - 600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.4    Pneumokonióza ze svařování                           100 - 200 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5    Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, hliníku, 
     berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5.1        - s lehkou poruchou ventilace plic                  100 - 200
3.5.2        - se středně těžkou poruchou ventilace plic              201 - 400
3.5.3        - s těžkou poruchou ventilace plic                  401 - 600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.6    Rakovina plic z radioaktivních látek                      800 - 1000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.7    Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny          800 - 1000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.8    Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních              800 - 1000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.9    Exogenní alergická alveolitida   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.9.1        - s lehkou poruchou ventilace plic                  100 - 200
3.9.2        - se středně těžkou poruchou ventilace plic              201 - 400
3.9.3        - s těžkou poruchou ventilace plic                  401 - 600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.10   Astma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacích 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Astma průduškové (bronchiale)    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.10.1       - pouze s úlevovou léčbou, bez terapie inhalačními kortikosteroidy, 100 - 200
           s hodnotou FeNO v normě, s lehkou bronchiální hyperreaktivitou  
3.10.2       - při léčbě inhalačními kortikosteroidy a úlevovými léky a/nebo se  201 - 600
           středně těžkou až těžkou bronchiální hyperreaktivitou a/nebo 
           při zvýšené hodnotě FeNO   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Alergická rýma (rinitida)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.10.3       - bez poruchy nosní průchodnosti v klidu mimo kontakt         50 - 100
           s vyvolávající noxou, bez léčby topickými kortikosteroidy  
3.10.4       - při potřebě léčby a/nebo s oboustrannou poruchou nosní       101 - 200
           průchodnosti v klidu mimo kontakt s vyvolávající noxou    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.11   Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnu, konopí, juty nebo sisalu    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.11.1       - s lehkou poruchou ventilace plic                  100 - 200
3.11.2       - se středně těžkou poruchou ventilace plic              201 - 400
3.11.3       - s těžkou poruchou ventilace plic                  401 - 600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.12   Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem     800 - 1000
     volného krystalického oxidu křemičitého s typickými rtg znaky prašných 
     změn nebo se všemi formami komplikované pneumokoniózy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.13   Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 50% 
     referenčních hodnot nebo méně (CHOPN stadium III)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.13.1        - FEV1/FVC 0,60 až 0,70                       100 - 200
3.13.2        - FEV1/FVC 0,40 až 0,60                       201 - 400
3.13.3        - FEV1/FVC nižší než 0,40                      401 - 600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.    Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1   Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory     201 - 400      
4.1.1       - mírné formy, malý rozsah (několik ložisek)   30 - 200
4.1.2       - mírné formy středního (celé ruce nebo předloktí) až 
           velkého rozsahu (ruce a předloktí, ev. diseminace), 
           nebo závažnější formy velké intenzity i menšího 
           rozsahu
4.1.3       - střední až velká intenzita velkého rozsahu (ruce 
           a předloktí, diseminace)
     (při trvání nemoci do 3 měsíců se hodnotí v dolní polovině navrhovaného     401 - 600
     pásma, při trvání nemoci déle než 3 měsíce se hodnotí v horní polovině 
     navrhovaného pásma)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.    Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1   Nemoci přenosné z člověka na člověka a parazitární   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1.1       - onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1         50 - 200
           měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost
5.1.2       - onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce,          201 - 400
           vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost
5.1.3       - onemocnění, která objektivně trvala déle     než 2 měsíce,        401 - 600
           vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2   Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo, nebo prostřednictvím přenašečů   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2.1       - onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1         50 - 200
           měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost
5.2.2       - onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce,          201 - 400      
           vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost
5.2.3       - onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce,        401 - 600
           vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3    Nemoci přenosné a parazitární vzniklé v zahraničí   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3.1        - onemocnění, která objektivně trvala kratší dobu než 1        50 - 200
           měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost
5.3.2        - onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce,         201 - 400
           vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost 
5.3.3        - onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce,       401 - 600
           vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.    Kapitola VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1    Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost 
     hlasivek nebo těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon 
     povolání kladoucího zvýšené nároky na hlas   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1.1        - těžká hyperkinetická dysfonie                    100 - 150
6.1.2        - uzlíky na hlasivkách                        150 - 200
6.1.3        - těžká nedomykavost hlasivek                     125 - 175
6.1.4        - těžká fonastenie                          100 - 150
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Příloha 3
Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivé újmy na zdraví způsobené služebním úrazem
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Položka  Poškození zdraví                               Počet bodů 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    Hlava 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1    Ztráta vlasů po skalpaci - úplná                         800
1.2    Ztráta vlasů po skalpaci - částečná podle rozsahu               250 - 500
1.3    Kostní defekt v klenbě lební do 2 cm
2
75 - 150 1.4 Kostní defekt v klenbě lební v rozsahu 2 - 10 cm
2
210 - 420 1.5 Kostní defekt v klenbě lební v rozsahu větším než 10 cm
2
360 - 720 1.6 Postkomoční syndrom 400 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Následky poranění hlavy a neurotraumat v oblasti duševních poruch a poruch chování podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.7 - lehké 800 1.8 - středně těžké 2000 1.9 - těžké 2600 1.10 - zvlášť těžké 3000 1.11 - úplné, ztráta všech duševních kompetencí 6000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Duševní poruchy po jiných těžkých poraněních kromě poranění hlavy a mozku nebo vážné duševní poruchy vzniklé působením otřesných zážitků nebo jiných nepříznivých psychologických činitelů a tísnivých situací podle rozsahu a tíže následků (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.12 - lehkého stupně 800 1.13 - středně těžkého stupně 1200 1.14 - těžkého stupně 1800 1.15 - zvláště těžkého stupně 3000 1.16 Poúrazová epilepsie podle druhu, závažnosti a frekvence záchvatů 500 - 1000 1.17 Potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez bližšího objektivního 420 nálezu (např. fantomové bolesti po amputacích) 1.18 Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně 300 1.19 Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně 1200 1.20 Traumatické postižení trojklanného nervu 500 - 700 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poškození obličeje provázené funkčními poruchami (zúžení úst, omezení hybnosti dolní čelisti, defekty rtu) nebo deformující jizvy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.21 - lehkého stupně 400 1.22 - středně těžkého stupně 800 1.23 - těžkého stupně 1200 1.24 Moková píštěl po poranění spodiny lební (likvorea) 600 1.25 Ztráta chuti 1000 1.26 Ztráta čichu 1000 1.27 Ztráta hrotu nosu 500 1.28 Ztráta nosu bez zúžení průduchů 900 1.29 Ztráta nosu se zúžením průduchů 1100 1.30 Deformace nosu 400 1.31 Perforace nosní přepážky 160 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Oko a zrak ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1 Stav po vynětí oka s ohledem na zrakovou ostrost druhého oka 1000 - 2000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ztráta čočky u vidoucího oka ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.2 - kompenzována artefakií 600 2.3 - kompenzována kontaktní čočkou 800 2.4 - kompenzována snesitelnou brýlovou korekcí 1000 2.5 - nekompenzovatelná - podle výsledné zrakové ostrosti podle tabulky 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Traumatická porucha postavení očí ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.6 - s dvojitým viděním svisle 1200 2.7 - s dvojitým viděním vodorovně 800 2.8 - s dvojitým viděním jen při určitém pohledu 400 2.9 Poruchy zorného pole - podle tabulek 2 a 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Porušení průchodnosti slzných cest ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.10 - v oblasti horního víčka 100 2.11 - v oblasti dolního víčka nebo níže 400 2.12 Chybné postavení řas (trichiasa) 200 2.13 Rozšíření a ochrnutí zornice vidoucího oka 200 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.14 Deformace očnice 360 2.15 Deformace víček 340 2.16 Deformita oka (mimo změn zornice) 320 2.17 Traumatická porucha akomodace nepodmíněná ztrátou čočky 600 2.18 Poúrazový lagoftalmus 420 2.19 Ptóza horního víčka kryjící zornici 800 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Ucho, sluch a vestibulární ústrojí ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1 Ztráta jednoho boltce 420 3.2 Ztráta obou boltců 680 3.3 Chronický hnisavý zánět středního ucha poúrazový 600 3.4 Deformace boltce lehkého stupně 340 3.5 Deformace boltce těžkého stupně 700 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nedoslýchavost jednostranná (včetně opěrkového syndromu - Whiplash) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.6 - lehčího až středně těžkého stupně 200 - 400 3.7 - těžkého stupně 800 3.8 - velmi těžkého stupně 1600 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nedoslýchavost oboustranná (včetně opěrkového syndromu - Whiplash) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.9 - středně těžkého stupně 800 3.10 - těžkého stupně 1600 3.11 - velmi těžkého stupně 3000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hluchota ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.12 - jednostranná praktická nebo úplná 2000 (včetně opěrkového syndromu - Whiplash) 3.13 - oboustranná praktická nebo úplná 4000 - 6000 (včetně opěrkového syndromu - Whiplash) 3.14 - ztráta sluchu druhého ucha do úrovně 4000 praktické nebo úplné hluchoty (včetně opěrkového syndromu - Whiplash) 3.15 Porucha labyrintu mimo nedoslýchavost a hluchotu, 1000 (včetně opěrkového syndromu - Whiplash) 3.16 Neurotizující tinitus (včetně opěrkového syndromu - Whiplash) 600 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Chrup, jazyk, krk ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.1 Ztráta jednoho zubu podle postavení a estetického dopadu (nehodnotí 40 se dětské zuby ani náhrady) 4.2 Ztráta více zubů podle postavení a estetického dopadu násobek 40 4.3 Odlomení korunkové části jednoho zubu 30 4.4 Odlomení korunkové části více zubů násobek 30 4.5 Ztráta jazyka úplná 2000 4.6 Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi 400 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poškození hlasu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.7 - částečná ztráta, podle kvality hlasu 800 - 1400 4.8 - úplná ztráta (afonie) 3000 4.9 - ztížení řeči následkem poškození artikulačního 1000 - 2000 ústrojí (včetně jazyka) podle tíže poruchy 4.10 Porucha řeči centrálního původu po úrazu (včetně 2000 - 4000 opěrkového syndromu - Whiplash podle tíže poruchy) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zúžení hrtanu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.11 - lehkého stupně 600 4.12 - středně těžké 1200 4.13 - těžké 2000 4.15 Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou 1600 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Hrudník, plíce, srdce, jícen, páteř a mícha ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic následkem poranění plic a stěny hrudní ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1 - lehké 300 5.2 - středně těžké 600 5.3 - těžké 1200 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jiné následky poranění plic s poškozením plicního parenchymu a plicních funkcí jednostranné podle rozsahu a tíže ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.4 - lehké 600 5.5 - středně těžké 800 5.6 - těžké 1000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jiné následky poranění plic s poškozením plicního parenchymu a plicních funkcí oboustranné, podle rozsahu a tíže ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.7 - lehké 1000 5.8 - středně těžké 2000 5.9 - těžké 3000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poruchy srdeční a cévní podle hemodynamické významnosti ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.10 - lehké 400 5.11 - středně těžké 1000 5.12 - těžké 2000 5.13 - zvlášť těžké poruchy na úrovni NYHA IV 3000 5.14 Píštěl jícnu 600 5.15 Zúžení jícnu podle tíže poruchy polykání 400 - 800 5.16 Porucha polykání centrálního původu (včetně opěrkového syndromu - Whiplash) 1000 - 1200 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poúrazové omezení hybnosti páteře ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.17 - lehké 200 5.18 - lehké s příznaky kořenového dráždění 400 5.19 - středně těžké 300 5.20 - středně těžké s příznaky kořenového dráždění 600 5.21 - těžkého stupně 400 5.22 - těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění 800 5.23 Poúrazová paraparéza 1200 5.24 Poúrazová kvadruparéza podle tíže 2000 - 3000 5.25 Poúrazová paraplegie 5600 5.26 Poúrazová kvadruplegie 6000 5.27 Poúrazová hemiparéza podle tíže 1000 - 1600 5.28 Poúrazová hemiplegie 5200 5.29 Poúrazová monoparéza podle tíže 300 - 600 5.30 Poúrazová monoplegie 2800 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Břicho, zažívací orgány, pánev ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.1 Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu 500 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Porušení funkce zažívacích orgánů ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.2 - lehké 400 6.3 - středně těžké 700 6.4 - těžké 1100 6.5 Ztráta sleziny 600 6.7 Sterkorální píštěl podle rozsahu sekrece 1000 - 1400 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nedomykavost řitních svěračů ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.8 - částečná 1500 6.9 - úplná 4000 6.10 Trvalá stomie 3000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Močové a pohlavní orgány ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.1 Ztráta jedné ledviny 1000 7.2 Ztráta obou ledvin 4000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Porucha močení následkem poranění močových orgánů ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.3 - lehkého stupně 300 7.4 - středně těžkého stupně 600 7.5 - těžká 1500 7.6 - úplná 3000 7.7 Píštěl močového měchýře nebo močové roury 1400 7.8 Počasný zánět močových cest nebo ledvin 1000 7.9 Druhotné onemocnění ledvin podle rozsahu poruchy ledvinných funkcí 500 - 1000 7.10 Hydrokéla poúrazová 100 7.11 Trvalá stomie 3000 7.12 Ztráta jednoho varlete nebo ztráta jednoho vaječníku 400 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ztráta obou varlat (nebo jednoho při kryptorchizmu druhého nebo poškození jiného původu) nebo obou vaječníků (nebo jednoho při poškození druhého jiného původu) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.13 - do 49 let 2400 7.14 - nad 49 let 1200 7.15 Ztráta pyje nebo těžká deformace pyje nebo poúrazová deformace pochvy 2000 - 2400 nebo zevních pohlavních orgánů ženy znemožňující pohlavní styk podle rozsahu následků 7.16 Ztráta jednoho prsu u žen 1600 7.17 Ztráta obou prsů u žen 2400 7.18 Výhřez pochvy a dělohy poúrazový 800 7.19 Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a 1200 - 1600 s poruchou funkce dolních končetin podle rozsahu následků 7.20 Potrat v důsledku úrazu do nedokončeného 23. týdne gravidity 600 7.21 Předčasný porod v důsledku úrazu od počátku 24. do dokončeného 1200 36. týdne gravidity ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Horní končetina nedominantní dominantní ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.1 Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu, exartikulace 4000 4400 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ztráta horní končetiny mezi ramenním kloubem a loketním kloubem ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.2 - s pahýlem nevhodným k protézování 3600 4000 8.3 - s pahýlem vhodným k protézování 2400 2800 8.4 Poškození ramene - úplná ztuhlost 1000 1200 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Omezení pohyblivosti ramenního kloubu (i po poranění svalů paže) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.5 - lehkého stupně 300 400 8.6 - středního stupně 500 600 8.7 - těžkého stupně 700 800 8.9 Pakloub kosti pažní 1100 1200 8.10 Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti 900 1000 8.11 Habituální vykloubení ramene 800 900 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nenapravitelné vykloubení ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.12 - sternoklavikulárního kloubu 600 600 8.13 - akromioklavikulárního kloubu 1100 1200 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poškození loketního kloubu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.14 - úplná ztuhlost 900 1000 8.15 - omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně 600 700 8.16 - středního stupně 500 600 8.17 - lehkého stupně 400 500 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poškození kloubů radioulnárních ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.18 - úplná ztuhlost 800 900 8.19 - omezená supinace a pronace předloktí těžkého stupně 700 800 8.20 - středního stupně 600 700 8.21 - lehkého stupně 500 600 8.22 Pakloub obou kostí předloktí 900 1000 8.23 Pakloub vřetenní kosti 600 700 8.24 Pakloub loketní kosti 250 600 8.25 Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí 700 800 8.26 Viklavý loketní kloub 900 1000 8.27 Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu 2400 2600 8.28 Ztráta ruky v zápěstí 2200 2400 8.29 Ztráta všech prstů ruky (včetně záprstních kostí) 2100 2200 8.30 Ztráta dvou až čtyř prstů ruky s výjimkou palce 2000 2100 8.31 Úplná ztuhlost zápěstí 700 800 8.32 Pakloub člunkové kosti 300 400 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Omezení pohyblivosti zápěstí ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.33 - těžkého stupně až ztuhnutí 500 600 8.34 - středního stupně 400 500 8.35 - lehkého stupně 300 400 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ztráta palce ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.36 - včetně záprstní kosti 1300 1400 8.37 - obou článků 1100 1200 8.38 - koncového článku 800 900 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ztuhlost mezičlánkového kloubu palce ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.39 - úplná 700 800 8.40 - základního kloubu palce 600 700 8.41 - karpometakarpálního kloubu palce 800 900 8.42 - všech kloubů palce 1100 1200 8.43 Trvalé podvrtnutí po špatně zhojené Benettově zlomenině 200 300 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Porucha úchopové funkce palce ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.44 - těžkého stupně 900 1000 8.45 - středního stupně 700 800 8.46 - lehkého stupně 500 600 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ztráta ukazováčku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.47 - se záprstní kostí 900 1000 8.48 - všech tří článků 700 800 8.49 - dvou článků 500 600 8.50 - koncového článku 300 400 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úplná ztuhlost ukazováku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.51 - všech tří kloubů 600 700 8.52 - dvou kloubů 400 500 8.53 - jednoho kloubu 200 300 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Porucha úchopové funkce ukazováku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.54 - těžkého stupně 700 800 8.55 - středního stupně 500 600 8.56 - lehkého stupně 300 400 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ztráta prstu (III., IV., nebo V.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.57 - se záprstní kostí 500 600 8.58 - všech tří článků 400 500 8.59 - dvou článků 300 400 8.60 - jednoho článku 200 300 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úplná ztuhlost prstu (III., IV. nebo V.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.61 - všech tří kloubů 300 400 8.62 - dvou kloubů 100 200 8.63 Porucha úchopové funkce prstu (III. IV. nebo V.) 100 100 8.64 Obrna pažního nervu (axilárního) podle tíže 400 - 800 500 - 1000 8.65 Obrna vřetenního nervu podle tíže 600 - 1200 700 - 1400 8.66 Obrna středního nervu podle tíže 500 - 1000 600 - 1200 8.67 Obrna loketního nervu (obdobně nervus musculocutaneus) podle tíže 500 - 1000 600 - 1200 8.68 Obrna celé pleteně pažní podle tíže 1400 - 2400 1400 - 2800 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Dolní končetina ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo mezi kyčelním a kolenním kloubem ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.1 - s pahýlem nevhodným k protézování 4000 9.2 - s pahýlem vhodným k protézování 2800 9.3 Pakloub stehenní kosti v krčku nebo v diafýze 2400 9.4 Chronický zánět kostní dřeně stehenní kosti 1400 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zkrácení jedné dolní končetiny ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.5 - o 2- 4 cm 200 9.6 - o 4- 6 cm 600 9.7 - o 6 a více cm 1000 9.8 Deformity stehenní kosti 800 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.9 - úplná ztuhlost 2000 9.10 - omezení pohyblivosti těžkého stupně 1600 9.11 - středního stupně 1200 9.12 - lehkého stupně 800 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Omezení pohyblivosti kolenního kloubu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.13 - úplná ztuhlost 1600 9.14 - omezení pohyblivosti těžkého stupně 1600 9.15 - středního stupně 1200 9.16 - lehkého stupně 800 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nestabilita (viklavost) kolenního kloubu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.17 - těžkého stupně (nutnost podpůrné fixace při běžné zátěži) 1000 9.18 - středně těžkého stupně (nutnost podpůrné fixace při 500 těžké zátěži) 9.19 - lehkého stupně (neovlivňuje významně běžný život) 200 9.20 Značné vbočení nebo vybočení kolenního kloubu po zlomeninách 1400 9.21 Trvalé následky po poranění měkkého kolena 1400 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ztráta dolní končetiny v bérci se zachovalým kolenem ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.22 - s pahýlem nevhodným k protézování 2600 9.23 - s pahýlem vhodným k protézování 2000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolenem ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.24 - s pahýlem nevhodným k protézování 2800 9.25 - s pahýlem vhodným k protézování 2200 9.26 Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce 2000 9.27 Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce 1000 9.28 Poúrazové deformity kostí bérce 1400 9.29 Ztráta nohy v hlezenném kloubu 2000 9.30 Ztráta chodidla v Chopartově kloubu 1800 9.31 Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu 1400 Úplná ztuhlost v hlezenném kloubu 9.32 - v příznivém postavení 1200 9.33 - v nepříznivém postavení 1600 9.34 Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu 9.35 - těžkého stupně 1600 9.36 - středního stupně 1200 9.37 - lehkého stupně 800 9.38 Úplná ztráta pronace a supinace nohy 1000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Omezení pronace a supinace nohy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.39 - těžkého stupně 600 9.40 - středního stupně 400 9.41 - lehkého stupně 200 9.42 Nestabilita (viklavost) hlezenného kloubu 800 9.43 Plochá noha nebo vbočená noha a jiné poúrazové deformity nohy a hlezna 800 9.44 Chronický zánět kostní dřeně kostí nohy 600 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ztráta prstů nohy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.45 - všech prstů 1400 9.46 - obou článků palce včetně záprstní kosti 1400 9.47 - obou článků palce 1200 9.48 - koncového článku palce 400 9.49 - malíku 300 9.50 - II., III. nebo IV. prstu 200 9.51 Úplná ztuhlost palce nohy 400 9.52 Omezení pohyblivosti palce nohy 200 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trvalé poúrazové omezení krevního oběhu či lymfatického systému dolní končetiny ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.53 - lehkého stupně 600 9.54 - středně těžkého stupně 800 9.55 - těžkého stupně 1200 9.56 Poúrazová atrofie svalstva dolní končetiny 400 9.57 Obrna sedacího nervu podle tíže 900 - 1800 9.58 Obrna stehenního nervu podle tíže 900 - 1800 9.59 Obrna holenního nervu podle tíže 500 - 1000 9.60 Obrna lýtkového nervu podle tíže 700 - 1400 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Jizevnaté deformace po popáleninovém traumatu a jiných úrazech ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.1 Rozsáhlé plošné jizvy (minimální rozsah jizvy 10 cm
2
) 200 - 800 10.2 Hypertrofické jizvy (i nerozsáhlé) obličeje, krku, rukou nebo nohou 200 - 800 (viditelné partie těla) 10.3 Keloidní jizvy (s tendencí k růstu a recidivující) 200 - 800 10.4 Karcinom kůže v jizvě po poranění (Ulcus Marjolin) 1800 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. Následná postižení orgánů (například po popáleninovém traumatu, sepsi, Crush syndromu, polékové intoxikaci apod.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toxické poškození jater (subchronická hepatitis) nebo ledvin podle rozsahu a tíže procesu 11.1 - lehkého stupně 1200 11.2 - středně těžkého stupně 2400 11.3 - těžkého stupně 4000 11.4 Chronický atrofický zánět sliznice nosní 400 Obstrukční postižení dýchacích cest po inhalačním traumatu podle rozsahu a tíže procesu 11.5 - lehkého stupně 1200 11.6 - středně těžkého stupně 2400 11.7 - těžkého stupně 4000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Heterotopická osifikace po popáleninovém traumatu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.1 Omezení pohyblivosti po popáleninovém traumatu hodnocení jako v klasifikacích podle odpovídajících položek v části 8. Horní končetina a části 9. Dolní končetina ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Tabulka k položce 2.5 - hodnocení zrakové ostrosti se snesitelnou korekcí --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zraková ostrost 6/6 6/9 6/12 6/18 6/24 6/30 6/36 6/60 3/60 1/60 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6/6 0 120 240 440 660 880 1100 1300 1500 1700 2000 6/9 120 240 440 660 880 1100 1300 1500 1700 1960 2200 6/12 240 440 660 880 1100 1300 1500 1700 1960 2200 2600 6/18 440 660 880 1100 1300 1500 1700 1960 2200 2600 3100 6/24 660 880 1100 1300 1500 1700 1960 2200 2600 3100 3600 6/30 880 1100 1300 1500 1700 1960 2200 2600 3100 3600 4100 6/36 1100 1300 1500 1700 1960 2200 2600 3100 3600 4100 4600 6/60 1300 1500 1700 1960 2200 2600 3100 3600 4100 4600 5000 3/60 1500 1700 1960 2200 2600 3100 3600 4100 4600 5000 5400 1/60 1700 1960 2200 2600 3100 3600 4100 4600 5000 5400 5700 0 2000 2200 2600 3100 3600 4100 4600 5000 5400 5700 6000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Tabulka k položce 2.9 - koncentrické zúžení zorného pole --------------------------------------------------------------------------------------- POSTIŽENÍ --------------------------------------------------------------------------------------- Stupeň zúžení jednoho oka obou očí zhruba stejně jediného vidoucího oka (stupně) --------------------------------------------------------------------------------------- 60 300 600 2000 50 500 1400 2500 40 700 2200 2900 30 1000 3000 3700 20 1400 4000 4500 10 1700 5000 5300 5 1900 5600 5600 --------------------------------------------------------------------------------------- Centrální skotomy se hodnotí podle výsledné zrakové ostrosti 3. Tabulka k položce 2.9 - nekoncentrické zúžení zorného pole ----------------------------------------------------------- HEMIANOPSIE BODY ----------------------------------------------------------- homonymní levostranná 2000 homonymní pravostranná 2400 binasální 600 bitemporální 3000 oboustranná horní 600 oboustranná dolní 2000 nasální jednostranná 300 temporální jednostranná 1200 horní jednostranná 300 dolní jednostranná 800 nasální kvadrantová horní 200 nasální kvadrantová dolní 300 temporální kvadrantová horní 300 temporální kvadrantová dolní 600 -----------------------------------------------------------
 
Příloha 4
Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivé újmy na zdraví způsobené nemocí z povolání
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Položka  Poškození zdraví                               Počet bodů 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    Kapitola I seznamu nemocí z povolání: Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nemoc z chemických látek podle položky 1 - 58 nařízení vlády 290/1995 Sb., kterým se stanoví 
     seznam nemocí z povolání.
     Počet bodů se navrhuje podle závažnosti poškození orgánů nebo systémů, které jsou danou 
     chemickou látkou postiženy 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nervový systém 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Toxické poškození centrálního nervového systému
     (Zejména difúzní toxické encefalopatie s organicky podmíněnými psychickými poruchami, případně 
     s extrapyramidovým parkinsonským syndromem)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1              - lehké poruchy                         1200
1.2              - středně těžké poruchy                     2400
1.3              - těžké poruchy                         4000
1.4              - zvláště těžké poruchy                     6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Toxické poškození periferního nervového systému 
     (Zejména toxické polyneuropatie ev. ve spojení s rysy myelopatickými, polyradikulopatickými 
     či myopatickými) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5              - lehké poruchy                         1200
1.6              - středně těžké poruchy                     2400
1.7              - těžké poruchy                         4000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Játra
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Toxická poškození 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.8              - jaterní poškození s minimální poruchou funkcí         800
1.9              - lehké poruchy                         1600
1.10             - středně těžké poruchy                     3000
1.11             - těžké poruchy                         4000
1.12             - stavy se závažným portálním městnáním, opakované       6000
                krvácivé stavy, ascites, známky encefalopatie, 
                stavy po portokavální anastomóze 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nádory jater 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.13             - po stabilizaci stavu                     4000
1.14             - nevyléčitelné formy                      6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Ledviny 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Toxické poškození 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.15             - postižení ledvin bez funkčního omezení s patologickým     800 
                nálezem v moči lehkého stupně (diskrétní proteinurie, 
                mikroskopické hematurie)
1.16             - postižení ledvin s omezením funkce lehkého stupně       1200
1.17             - středně těžkého stupně                    2400
1.18             - těžkého stupně                        4000
1.19             - úplné selhání ledvin (nutnost hemodialýzy)          6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nádory ledvin 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.20             - po stabilizaci stavu                     4000
1.21             - nevyléčitelné formy                      6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Kardiovaskulární systém 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.22             - poškození lehkého stupně                   1200
1.23             - poškození středně těžkého stupně               2400
1.24             - poškození těžkého stupně                   4000
1.25             - zvlášť těžká poškození vedoucí k srdečnímu selhávání     6000
                na úrovni NYHA IV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Krev 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Toxické poškození 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Panmyelopatie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.26              - mírné s trombocytopenií a s mírnými klinickými        1200
                 projevy
1.27              - středně těžká s trombocytopenií a se středně         2400
                 těžce vyjádřenými klinickými projevy
1.28              - těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií a se      4000
                 závažnými klinickými projevy (trombocyty pod 
                 20.000/ul, granulocyty pod 1000/ul)
1.29              - tento stav s přechodem do leukemie              6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Anemie (různé formy) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.30              - lehká anemie s mírnými klinickými projevy (předčasná     1200
                 unavitelnost)
1.31              - středně těžká anemie                     2400
1.32              - těžká anemie se závažnými klinickými projevy (Hb pod     4000
                     10 g/dl), opakovaná potřeba transfuzí, podstatné snížení 
                 výkonnosti
 
1.33              - progredující, neléčitelné formy anemie s těžkými       4500
                 klinickými projevy 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Leukemie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.34              - chronické leukemie s nepatrnými laboratorními a 
                 klinickými projevy nebo v remisi               1600
1.35              - s mírnými laboratorními a klinickými projevy         3000
1.36              - s výraznými laboratorními a klinickými projevy,       4000
1.37              - progredující, nevyléčitelné formy              6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Následky toxického poškození horních cest dýchacích dráždivými plyny, parami a dýmy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.38   Perforace nosní přepážky                               160
1.39   Úplná ztráta čichu a tím ovlivnění chuti k jídlu                  1000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Následky toxického poškození dolních cest dýchacích a plic dráždivými plyny, parami a dýmy 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.40   Poškození s poruchou funkcí plicních lehkého stupně                 1200
1.41              - středně těžkého stupně                    2400
1.42              - těžkého stupně                        4000
1.43              - zvlášť těžká poškození vedoucí k pravostrannému       6000 
                 srdečnímu selhávání na úrovni NYHA IV     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nádory dýchacích cest
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Rakovina sliznice nosní, vedlejších dutin nosních nebo hrtanu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.44              - po stabilizaci stavu                     4000
1.45              - nevyléčitelné formy                     6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Rakovina plic 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.46              - po stabilizaci stavu                     4000
1.47              - nevyléčitelné formy                     6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nádory ledvin a močového měchýře
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.48              - po odstranění nádoru v časném stadiu             2000
1.49              - v pozdním stadiu                       4000
1.50              - nevyléčitelné formy                     6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nádory prostaty
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.51   Po odstranění nádoru v časném stadiu                        2000
1.52              - v pozdním stadiu                       4000
1.53              - nevyléčitelné formy                     6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nádory kůže 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.54   Po odstranění nádoru (nádorů) při stabilizovaném stavu               1600
1.55   Metastazující formy nádoru se závažnou prognózou                  6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Další nádory z chemických látek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.56   Po odstranění nádoru (nádorů) po stabilizaci stavu podle závažnost        2000 - 4000
     stavu a projevů
1.57   Metastazující formy nádoru se závažnou prognózou                  6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.    Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1    Nemoc způsobená ionizujícím zářením, útlum krvetvorby
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Panmyelopatie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.1             - mírná s trombocytopenií s mírnými klinickými projevy     1200
2.1.2             - středně těžká s těžkou trombocytopenií se středně       2400
                těžce vyjádřenými klinickými projevy
2.1.3             - těžká s těžkou trombocytopenií se závažnými          4000
                klinickými projevy (trombocyty pod 20.000/ul, 
                granulocyty pod 1000/ul)
2.1.4             - stav s přechodem do leukemie                 6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Leukemie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.5             - chronické leukemie s nepatrnými laboratorními a       1600
                 klinickými projevy nebo v remisi
2.1.6             - s mírnými laboratorními a klinickými projevy         2400
2.1.7             - s výraznými laboratorními a klinickými projevy,       4000
2.1.8             - progredující formy, nevyléčitelné              6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Rakovina kůže 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.9              - po odstranění nádoru (nádorů) po stabilizaci       1000 - 2000
                 stavu podle rozsahu a závažnosti
2.1.10             - metastazující formy se závažnou prognózou          6000
2.1.11  Zákal čočky způsobený ionizujícím zařízením                     1200
2.1.12  Výsledné stavy po nadměrném ozáření spojené se systémovými nebo         1200 - 2400
     lokalizovanými příznaky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Zhoubné nádory vzniklé v důsledku vnitřní kontaminace 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.13             - po stabilizaci stavu                    4000
2.1.14             - nevyléčitelné formy                    6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2    Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.1   Zákal čočky způsobený elektromagnetickým zářením                  1200
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3    Zákal čočky způsobený tepelným zářením
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3.1   Zákal čočky způsobený tepelným zářením                       1200
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4    Percepční kochleární vada sluchu způsobená hlukem
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4.1   Základ 1600 bodů a za každých 5 % celkové ztráty sluchu podle Fowlera      1600 - 4000
     nad limit přidat 200 bodů
2.4.2   Tinitus                                       600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.5    Nemoc způsobená přetlakem a podtlakem okolního prostředí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.5.1   Následky cévních mozkových příhod se hodnotí analogicky s následky        400 - 5800
     poškození CNS způsobené chemickými látkami a následky poškození kloubů
     analogicky s poškozením kloubů z vibrací nebo dlouhodobého nadměrného     
     jednostranného přetěžování, následky poškození plic analogicky například 
     s toxickým poškozením plic.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.6.   Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.6.1   Vazospastické stadium na nedominantní ruce                      400
2.6.2   Vazospastické stadium na dominantní ruce                       500
2.6.3   Vazoparalytické stadium na nedominantní ruce                     700
2.6.4   Vazoparalytické stadium na dominantní ruce                      800
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.7    Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových 
     neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Ischemické poškození nervu středního, nervu loketního nebo obou nervů, s klinickými 
     iritačními a zánikovými příznaky a patologickým nálezem v EMG vyšetření, 
     odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými iritačními 
     a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídající nejméně 
     středně těžké poruše 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.7.1   Poškození loketního nervu na nedominantní ruce                    500
2.7.2   Poškození loketního nervu na dominantní ruce                     700
2.7.3   Poškození středního nervu na nedominantní ruce                    500
2.7.4   Poškození středního nervu na dominantní ruce                     700
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.8    Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji 
     a zařízeními. Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná 
     artróza kloubů ručních, zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou 
     funkce vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.8.1   Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek na nedominantní HK        300
2.8.2   Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek na dominantní HK         400
2.8.3   Artróza loketního kloubu na nedominantní HK                     700
2.8.4   Artróza loketního kloubu na dominantní HK                      900
2.8.5   Artróza ručních nebo zápěstních kloubů na nedominantní HK              400
2.8.6   Artróza ručních nebo zápěstních kloubů na dominantní HK               500
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.9    Nemoci šlach, šlachových pochev, tíhových váčků, úponů svalů nebo kloubů končetin 
     z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Objektivními vyšetřovacími 
     metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.9.1   Poškození šlach nebo šlachových pochev na nedominantní HK              400
2.9.2   Poškození šlach nebo šlachových pochev na dominantní HK               600
2.9.3   Poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti pažní nedominantní HK         400
2.9.4   Poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti pažní dominantní HK          500
2.9.5   Poškození svalů na nedominantní HK                          400
2.9.6   Poškození svalů na dominantní HK                           600
2.9.7   Artróza loketního kloubu na nedominantní HK                     700
2.9.8   Artróza loketního kloubu na dominantní HK                      900
2.9.9   Artróza ručních nebo zápěstních kloubů na nedominantní HK              400
2.9.10  Artróza ručních nebo zápěstních kloubů na dominantní HK               500
2.9.11  Artróza ramenního kloubu na nedominantní HK                     900
2.9.12  Artróza ramenního kloubu na dominantní HK                      1000
2.9.13  Pes transversoplanus a halux valgus                         1200
2.9.14  Artróza hlezenného kloubu                              1200
2.9.15  Nemoci tíhových váčků                                1000
2.9.16  Poškození menisku                                  3000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.10   Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého 
     nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými 
     iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, 
     odpovídající nejméně středně těžké poruše 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.10.1  Poškození loketního nervu na nedominantní HK                     500
2.10.2  Poškození loketního nervu na dominantní HK                      700
2.10.3  Poškození u středního nervu na nedominantní HK                    500
2.10.4  Poškození středního nervu na dominantní HK                      700
2.10.5  Poškození vřetenního nervu na nedominantní HK                    500
2.10.6  Poškození vřetenního nervu na dominantní HK                     700
2.10.7  Poškození holenního nebo lýtkového nervu                       700
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.11.   Chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou
     prací, spojená s dočasnou pracovní neschopností pro tuto diagnózu o celkové době 
     trvání alespoň 12 měsíců během posledních 3 let, jejichž závažnost byla vyhodnocena
      1. v klinickém neurologickém vyšetření při hodnocení 7 parametrů, kterými jsou palpační 
       bolestivost v lumbálním segmentu, Thomayerův příznak, Lasegueův příznak, alterace 
       reflexů L2/4 nebo L5/S2, motorický deficit v příslušném myotomu, sensitivní deficit 
       v příslušném dermatomu a EMG průkaz axonální leze v příslušném nervovém kořenu,
       a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let 
       alespoň ve 4 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 5 parametrech a nad 
       60 let věku alespoň v 6 parametrech, a současně
      2. v radiologickém vyšetření při hodnocení morfologických změn v segmentech L3/4, L4/5
       a L5/S1, kdy v každém z těchto 3 segmentů se hodnotí 5 parametrů, kterými jsou 
       snížení meziobratlové ploténky, protruze meziobratlové ploténky, Modicovy změny 
       stupně II nebo III obratlových těl, posun obratlového těla a artróza meziobratlových
       kloubů, a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 
       50 let alespoň v 5 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 6 parametrech a 
       nad 60 let věku alespoň v 7 parametrech z celkově 15 hodnocených parametrů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.11.1        středně těžké formy                           1500
2.11.2        těžké formy                             2000 - 3500
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.    Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1    Pneumokoniózy způsobené prachem a obsahem volného krystalického oxidu křemičitého: 
     silikóza, silikotuberkulóza, pneumokonióza uhlokopů ve spojení s tuberkulózou 
     a) s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše a všechny 
     formy komplikované pneumokoniózy (A, B, C) podle klasifikace Mezinárodní organizace práce 
     b) ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou), rtg znaky prašných změn od 
     četností p1, q1, r1 a výše podle klasifikace Mezinárodní organizace práce 
     c) s přihlédnutím k dynamice vývoje, rtg znaky prašných změn od četnosti p2, q1, r1 
     a výše podle klasifikace Mezinárodní organizace práce 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.1   Silikóza plic a pneumokonióza uhlokopů v iniciálním stadiu (hodnoceno        1200
     s přihlédnutím k dynamice vývoje
3.1.2   Silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá bez poruchy         2000
         nebo s lehkou poruchou funkcí plicních 
3.1.3   Silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá se středně těžkou      4000
     poruchou funkcí nebo silikóza plic komplikovaná či pneumokonióza uhlokopů 
     komplikovaná s lehkou poruchou funkcí plicních
3.1.4   Silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá s těžkou poruchou      5000
     funkcí
3.1.5   Silikóza plic komplikovaná či pneumokonióza uhlokopů komplikovaná se        5000
     středně těžkou poruchou funkcí plicních
3.1.6   Silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá s těžkou          6000
     poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání
3.1.7   Silikóza plic nebo pneumokonióza uhlokopů ve spojení s aktivní           6000
     tuberkulózou (mykobakteriózou)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2    Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem z azbestu 
     a) azbestóza, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků s2, t2, u2 a výše podle 
     klasifikace Mezinárodní organizace práce 
     b) hyalinóza pohrudnice s ventilační poruchou restrikčního typu
     c) mezoteliom 
     d) rakovina plic, rakovina hrtanu nebo vaječníků spojená s azbestózou nebo 
     hyalinózou pleury 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.1   Azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s lehkou poruchou funkcí plicních       2000
3.2.2   Azbestóza plic nebo hyalinóza pleury se středně těžkou poruchou funkcí       4000
     plicních
3.2.3   Azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou poruchou funkcí plicních       5000
3.2.4   Azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou poruchou funkcí plicních       6000
     vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Mezoteliom
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.5             - po stabilizaci stavu                     4000
3.2.6             - nevyléčitelné formy                      6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Rakovina plic, hrtanu nebo vaječníků spojená s azbestózou nebo hyalinózou pleury    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.7             - po stabilizaci stavu                     4000
3.2.8             - nevyléčitelné formy                      6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3    Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.1   Pneumokonióza z tvrdokovů    
3.3.2             - s lehkou poruchou funkcí plicních               2000
3.3.3             - se středně těžkou poruchou                  4000
3.3.4             - s těžkou poruchou                       5000
3.3.5             - s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí 
                k pravostrannému srdečnímu selhávání             6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.4    Pneumokonióza ze svařování, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 
     a výše podle klasifikace Mezinárodní organizace práce 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.4.1   Pneumokonióza ze svařování bez poruchy plicních funkcí nebo s mírnou        1600
     poruchou
3.4.2   Výraznější forma pneumokoniózy ze svařování se středně těžkou poruchou       3000
     plicních funkcí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5    Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, 
     hliníku, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého
     (Podle povahy nemoci navrhovat počet bodů analogicky s některou z běžnějších 
     nosologických jednotek uvedených v příloze č. 4.)    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5.1             - s lehkou poruchou plicních funkcí               2000
3.5.2             - se středně těžkou poruchou plicních funkcí          2400
3.5.3             - s těžkou poruchou plicních funkcí               4000
3.5.4             - se zvlášť těžkou poruchou plicních funkcí vedoucí       6000
                k pravostrannému srdečnímu selhávání na úrovni NYHA IV 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.6    Rakovina plic z radioaktivních látek 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.6.1   Po stabilizaci stavu                                4000
3.6.2   Nevyléčitelné formy                                 6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.7    Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.7.1   Po stabilizaci stavu                                4000
3.7.2   Nevyléčitelné formy                                 6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.8    Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.8.1   Po stabilizaci stavu                                4000
3.8.2   Nevyléčitelné formy                                 6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.9    Exogenní alergická alveolitida 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.9.1             - s mírnou poruchou funkcí plicních               2000
3.9.2             - se středně těžkou poruchou                  4000
3.9.3             - s těžkou poruchou                       5000
3.9.4             - s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí           6000
                k pravostrannému srdečnímu selhávání na úrovni NYHA IV 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.10   Astma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacích 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Astma průduškové (bronchiale) podle stupně závažnosti - stupeň se zjišťuje na základě 
     příznaků, objektivních vyšetřovacích metod a zhodnocení efektu užívané terapie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.10.1            - astma bronchiale lehkého stupně                1800
                onemocnění nevyžaduje léčbu kortikosteroidy
3.10.2            - astma bronchiale středně těžkého stupně            3200
                vyžaduje léčbu topickými kortikosteroidy, popřípadě 
                úlevovými inhalačními léky. 
3.10.3            - astma bronchiale těžkého stupně onemocnění těžce       5000
                omezuje aktivitu a vyžaduje terapii topickými, 
                popřípadě perorálními kortikosteroidy, popřípadě další 
                protizánětlivou terapii, společně s úlevovou léčbou
3.10.4            - astma bronchiale tak těžkého stupně, že způsobuje       6000
                pravostranné srdeční selhávání na úrovni 
                NYHA IV
3.10.5            - alergická rýma (rinitida) podle stupně závažnosti      800 - 1000
                stupeň se zjišťuje na základě příznaků, objektivních 
                vyšetřovacích metod a zhodnocení efektu užívané 
                terapie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.11    Bronchopulmonální nemoc způsobená prachem bavlny, lnu, konopí, juty nebo sisalu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.11.1            - s lehkou poruchou plicních funkcí               2000
3.11.2            - se středně těžkou poruchou plicních funkcí          2400
3.11.3            - s těžkou poruchou plicních funkcí               4000
3.11.4            - se zvlášť těžkou poruchou plicních funkcí vedoucí       6000
                k pravostrannému srdečnímu     selhávání na úrovni 
                NYHA IV 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.12.   Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného 
     krystalického oxidu křemičitého s typickými rtg znaky prašných změn nebo se všemi 
     formami komplikované pneumokoniózy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.12.1  Po stabilizaci stavu                                4000
3.12.2  Nevyléčitelné formy                                 6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.13   Chronická obstrukční plicní nemoc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.13.1            - s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 50% referenčních       4000
                hodnot nebo méně (CHOPN stadium III)
3.13.2            - s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 méně než 30 %         6000
                referenčních hodnot, chronické respirační selhávání 
                (CHOPN stadium IV)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1    Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory    
4.1.1   Ohraničené projevy (predilekční místa), stabilizované formy, řídké        500 - 900
     exacerbace 
4.1.2   Výrazné projevy s častými exacerbacemi nebo v generalizované stabilizované    1000 - 2000
     formě
4.1.3   Rozsáhlé, dlouhodobě aktivní formy vzdorující léčbě s podstatným snížením    2200 - 3400
     celkové výkonnosti
4.1.4   Formy se zvlášť nepříznivým průběhem, trvale silně aktivní             4000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nádory kůže    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.5   Po odstranění nádoru (nádorů) bez známek recidivy po stabilizaci stavu       1600
4.1.6   Metastazující formy nádoru se závažnou prognózou                  6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1    Nemoci přenosné a parazitární    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1.1   Vleklé formy nemocí nebo stavy pro proběhlých nemocech s trvalými následky 
     se hodnotí podle poškození funkce napadených orgánů nebo systémů a vlivu 
     na celkový zdravotní stav   
5.1.2   Lehké formy nemoci nebo její následky s omezením funkce mírného stupně      1000 - 1400
     s mírným omezením celkové výkonnosti
5.1.3   Středně těžké formy nemoci nebo středně těžké následky nemoci s poruchou     2400 - 3400
     funkce středně těžkého stupně nebo chronické formy pomalu progredující 
     s výrazným omezením celkové výkonnosti
5.1.4   Těžké formy nemoci se závažnými trvalými poruchami funkce orgánů nebo        4000
     systémů vedoucí k trvalému, závažnému omezení výkonnosti nebo vleklé, 
     trvale silně aktivní onemocnění vzdorující léčbě
5.1.5   Zvlášť těžké formy se selháváním orgánů                       6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2    Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2.1   Vleklé formy nemocí nebo stavy pro proběhlých nemocech s trvalými následky 
     se hodnotí podle poškození funkce napadených orgánů nebo systémů a vlivu 
     na celkový zdravotní stav   
5.2.2   Lehké formy nemoci nebo její následky s omezením funkce mírného stupně      1000 - 1400
     s mírným omezením celkové výkonnosti
5.2.3   Středně těžké formy nemoci nebo středně těžké následky nemoci s poruchou 
     funkce středně těžkého stupně nebo chronické formy pomalu progredující 
     s výrazným omezením celkové výkonnosti                      2400 - 3400
5.2.4   Těžké formy nemoci se závažnými trvalými poruchami funkce orgánů nebo 
     systémů vedoucí k trvalému, závažnému omezení výkonnosti nebo vleklé, 
     trvale silně aktivní onemocnění vzdorující léčbě                  4000
5.2.5   Zvlášť těžké formy se selháváním orgánů                       6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3    Nemoci přenosné a parazitární získané v zahraničí   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3.1   Vleklé formy nemocí nebo stavy pro proběhlých nemocech s trvalými následky 
     se hodnotí podle poškození funkce napadených orgánů nebo systémů a vlivu na 
     celkový zdravotní stav   
5.3.2   Lehké formy nemoci nebo její následky s omezením funkce mírného stupně 
     s mírným omezením celkové výkonnosti                       1000 - 1400
5.3.3   Středně těžké formy nemoci nebo středně těžké následky nemoci s poruchou 
     funkce středně těžkého stupně nebo chronické formy pomalu progredující 
     s výrazným omezením celkové výkonnosti                      2400 - 3400
5.3.4   Těžké formy nemoci se závažnými trvalými poruchami funkce orgánů nebo systémů 
     vedoucí k trvalému, závažnému omezení výkonnosti nebo vleklé, trvale silně 
     aktivní onemocnění vzdorující léčbě                         4000
5.3.5   Zvlášť těžké formy se selháváním orgánů                       6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.4    Virová hepatitida    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.4.1   Posthepatální únavový a dyspeptický syndrom                     800
5.4.2   Perzistující chronická hepatitida                          1600
5.4.3   Chronická aktivní hepatitida                            3000
5.4.4   Cirhóza jaterní kompenzovaná                            4000
5.4.5   Cirhóza jaterní dekompenzovaná, stavy se závažným portálním městnáním,       6000
     s krvácivými projevy, se známkami encefalopatie, stavy po portokavální 
     anastomóze
5.4.6   Cirhóza jaterní s rakovinou jater                          6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.    Kapitola VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1    Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost 
     hlasivek a těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání 
     kladoucího zvýšené nároky na hlas    
6.1.1   Uzlíky na hlasivkách                                 1200
6.1.2   Nedomykavost, dysfonie, fonastenie                          2000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Vybraná ustanovení novel
Čl.II zákona č. 303/2016 Sb.
Přechodné ustanovení
Pokud byly bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobeny přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle vyhlášky č. 346/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
1) § 69 odst. 6 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 373/2011 Sb.
Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb.
Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání).
3) Zákon č. 373/2011 Sb.

Související dokumenty