37/1997 Sb. o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem

Schválený:
37/1997 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. června 1994 byla v Bukurešti podepsána Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 28. května 1996.
Smlouva na základě svého článku 21 vstoupila v platnost dnem 28. května 1996 a tímto dnem nahradila ve vztazích mezi Českou republikou a Rumunskem Smlouvu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou ze dne 16. srpna 1968, vyhlášenou pod č. 94/1969 Sb.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
SMLOUVA
o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem
Česká republika a Rumunsko (dále jen "smluvní strany"), navazujíce na tradice přátelských vztahů a spolupráce mezi národy obou států,
potvrzujíce svou oddanost všelidským hodnotám míru, svobody, demokracie a sociální spravedlnosti a úctu k lidským právům a základním svobodám,
vycházejíce z významných politických a ekonomických přeměn, k nimž došlo v poslední době v obou státech a v dalších částech Evropy,
pevně odhodlány přispívat k přeměně Evropy v jednotný kontinent míru, bezpečnosti, demokracie, prosperity a spolupráce, jakož i k trvalému mírovému uspořádání v Evropě,
řídíce se pravidly mezinárodního práva, zejména cíli a zásadami zakotvenými v Chartě Organizace spojených národů, Závěrečném aktu a dalších dokumentech Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, zvláště v Pařížské chartě pro novou Evropu,
u vědomí, že další rozvoj přátelských vztahů a spolupráce mezi nimi odpovídá zájmům jejich národů, stejně jako upevnění míru, bezpečnosti a spolupráce v Evropě,
rozhodly se rozvíjet své přátelské vztahy a spolupráci na novém základě a za tím účelem se dohodly uzavřít tuto Smlouvu:
Čl.1
Smluvní strany budou rozvíjet své vztahy na základě vzájemné úcty, důvěry a spolupráce.
V souladu s cíli a zásadami Charty Organizace spojených národů, se Závěrečným aktem a dalšími dokumenty Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě se budou důsledně řídit zásadami svrchované rovnosti, nepoužití síly nebo hrozby silou, neporušitelnosti hranic, územní celistvosti a politické nezávislosti, mírového řešení sporů, nevměšování do vnitřních záležitostí, respektování lidských práv a svobod, rovnoprávnosti a práva národů na sebeurčení, spolupráce mezi státy, plnění závazků podle mezinárodního práva v dobré víře.
Čl.2
Smluvní strany se zdrží hrozby silou nebo použití síly v mezinárodních vztazích. Případné spory mezi nimi budou řešit výlučně mírovými prostředky v souladu s Chartou Organizace spojených národů a příslušnými dokumenty Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.
Budou podporovat opatření kolektivní bezpečnosti přijatá podle Charty Organizace spojených národů.
Budou v rámci Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě přispívat ke zřizování a účinnému působení institucí a metod předcházení sporům a pro jejich mírové urovnání.
Čl.3
Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí pro upevňování bezpečnosti a rozvoj spolupráce v Evropě. V zájmu toho se budou zasazovat o vytváření celoevropského bezpečnostního systému a budou podporovat zřizování a činnost stálých mechanismů a organizací.
Čl.4
V případě, že vznikne situace, která podle mínění jedné smluvní strany může ohrozit její bezpečnostní zájmy nebo představuje ohrožení nebo porušení míru, navážou obě strany neprodleně spojení a budou usilovat o sladění svých pozic a docílení shody o opatřeních potřebných k řešení nebo zlepšení situace.
Čl.5
Smluvní strany se budou zasazovat v rámci Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě o to, aby byly cestou závazných a účinně kontrolovatelných dohod sníženy stavy ozbrojených sil a výzbroje v Evropě na co možná nejnižší úroveň, dostatečnou pro obranu, avšak neumožňující útok. Budou se také společně zasazovat o mnohostranná a dvoustranná opatření k zajištění větší otevřenosti, k posílení důvěry, stability a bezpečnosti v Evropě.
Budou přispívat v rámci mezinárodních jednání, kterých se zúčastní, k přijetí celosvětových odzbrojovacích opatření pod přísnou a účinnou mezinárodní kontrolou.
Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci ve vojenské oblasti.
Čl.6
Smluvní strany budou pořádat pravidelné konzultace na různých úrovních s cílem zabezpečení dalšího rozvoje a prohloubení svých dvoustranných vztahů a sladění stanovisek k mezinárodním otázkám.
Čl.7
Smluvní strany budou podporovat styky a výměnu zkušeností mezi parlamenty za účelem rozvoje dvoustranných vztahů.
Budou podporovat a usnadňovat spolupráci mezi územními samosprávnými celky smluvních stran.
Budou rovněž podporovat spolupráci a přímé styky mezi městy a obcemi.
Čl.8
Smluvní strany považují rozvoj hospodářské spolupráce za jeden z předpokladů sociálního pokroku. Budou přispívat k odstraňování překážek dělících Evropu podle úrovně rozvoje a k její postupné přeměně v jednotný ekonomický prostor.
Čl.9
Smluvní strany budou podporovat vzájemně výhodnou ekonomickou spolupráci, včetně spolupráce na úrovni územních samosprávných celků, měst, obcí a podniků v rámci jejich kompetencí. V rámci svého zákonodárství budou fyzickým a právnickým osobám druhé smluvní strany vytvářet nejpříznivější podmínky pro podnikatelskou a jinou hospodářskou činnost.
Budou také napomáhat vzájemné podpoře a ochraně investic, jakož i přímé kooperaci podniků. Zvláštní pozornost budou věnovat spolupráci mezi menšími a středními firmami a podniky.
Zvláště budou podporovat spolupráci při přípravě povolání a dalším vzdělávání odborníků a vedoucích hospodářských pracovníků.
Čl.10
Smluvní strany budou podporovat úzkou spolupráci v oblastech zvláštního významu pro jejich národní hospodářství. Za tím účelem budou napomáhat uzavírání příslušných dohod.
Čl.11
Smluvní strany budou rozšiřovat vzájemně výhodnou spolupráci při využívání vědy a techniky pro blaho lidí a pro mírové účely.
Budou rozvíjet spolupráci v oblasti základního a aplikovaného výzkumu, především v oblasti moderních technologií, a podporovat společné programy a projekty, výměnu vědců a výzkumných pracovníků a jiné formy spolupráce zaměřené na zvýšení efektivnosti výzkumné práce.
Budou usnadňovat přístup do archivů, knihoven, výzkumných ústavů a podobných zařízení.
Čl.12
Smluvní strany budou rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí.
Budou se podílet na vytváření a provádění globální strategie ochrany a zlepšování životního prostředí.
Čl.13
Smluvní strany budou spolupracovat při rozšiřování a zdokonalování dopravního, telekomunikačního a poštovního spojení mezi oběma státy.
Čl.14
Smluvní strany budou respektovat právo vnitrozemských států na přístup k moři, jakož i svobodu tranzitu pro tyto státy v souladu s platnými normami mezinárodního práva.
Čl.15
Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství.
Budou rozšiřovat kulturní spolupráci ve všech oblastech a na všech úrovních jako příspěvek k vytváření evropského kulturního prostoru. Budou podporovat spolupráci mezi kulturními institucemi a organizacemi, jakož i přímé styky mezi umělci a kulturními činiteli obou států.
Budou rozšiřovat a podporovat spolupráci mezi školami a univerzitami, jakož i mezi výzkumnými ústavy, a to jak výměnou studentů, učitelů a vědeckých pracovníků, tak i prostřednictvím řešení společných úkolů.
Budou podporovat výuku jazyka druhé smluvní strany a za tímto účelem budou si vzájemně napomáhat v jazykové výuce a přípravě učitelů.
Budou povzbuzovat iniciativy zaměřené na prohlubování spolupráce a výměn v oblasti audiovizuálních prostředků, kinematografie, divadla, hudby a výtvarného umění.
Budou napomáhat činnosti jiných kulturních a informačních středisek a podle potřeby zřizovat střediska nová.
V souladu s příslušnými dohodami budou vzájemně uznávat doklady o vzdělání.
Smluvní strany budou všestranně podporovat styky mezi občany obou států. Budou rovněž podporovat každé úsilí, včetně svobodného toku informací, s cílem vzájemného poznávání a porozumění mezi národy obou zemí.
Budou usnadňovat spolupráci mezi politickými stranami a hnutími, odbory, církvemi a náboženskými společenstvími, nadacemi, sportovními organizacemi, sociálními institucemi, sdruženími žen a mládeže, společnostmi pro ochranu životního prostředí a jinými svazy a spolky obou zemí.
Čl.17
Smluvní strany budou zabezpečovat, každá na svém území, ochranu a uskutečňování práv osob patřících k rumunské národnostní menšině v České republice a osob patřících k české národnostní menšině v Rumunsku v souladu s dokumenty Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a obecně uznávanými normami mezinárodního práva.
Smluvní strany se shodují v tom, že osoby uvedené v předchozím odstavci musí respektovat zákony a integritu státu, jehož jsou občany.
Čl.18
Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v právní a konzulární oblasti. Budou usnadňovat cestování a návštěvy svých občanů a spolupracovat při řešení s tím souvisejících humanitárních a sociálních problémů.
Budou spolupracovat v potlačování zločinnosti, zejména organizované zločinnosti, terorismu, nezákonného obchodu s narkotiky a nezákonného přepravování kulturních a historických hodnot přes hranice.
Smluvní strany budou konzultovat a spolupracovat při řešení migračních otázek jako obecného jevu, včetně předcházení nelegální imigraci.
Čl.19
Smluvní strany budou zdokonalovat právní základnu svých vzájemných vztahů v souladu se svým politickým, ekonomickým, sociálním a právním vývojem a s obecnými vývojovými tendencemi v Evropě.
Čl.20
Tato Smlouva není namířena proti nikomu, nedotýká se práv a závazků vyplývajících z platných dvoustranných a mnohostranných smluv a dohod uzavřených smluvními stranami s jinými státy.
Čl.21
Tato Smlouva se uzavírá na dobu 15 let. Poté se bude její platnost prodlužovat vždy na následující pětileté období, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví písemně jeden rok před uplynutím příslušného období platnosti.
Tato Smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin. Nahradí Smlouvu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou, podepsanou v Praze dne 16. srpna 1968.
Dáno v Bukurešti dne 22. června 1994 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a rumunském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.
Za Českou republiku:
Václav Havel v. r.
prezident republiky
Za Rumunsko:
Ion Iliescu v. r.
prezident republiky

Související dokumenty