411/2011 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
411/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2011,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 298/2011 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb. a vyhlášky č. 397/2010 Sb., se mění takto:
1. V příloze se v Kapitole 1 za položku 18 doplňuje položka 19, která zní:
„19. E - symbol označuje, že jde o ekonomicky náročnější variantu zdravotní péče podle § 13 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
2. V příloze se v Kapitole 2 v položce 9.2 slova „ústavu sociální péče“ nahrazují slovy „zařízení sociálních služeb“ a slova „tohoto ústavu“ se nahrazují slovy „tohoto zařízení“.
3. V příloze se v Kapitole 2 za položku 10.4 doplňuje položka 10.5, která zní:
„10.5 Signální výkon pro vykazování ekonomicky náročnější varianty poskytnuté zdravotní péče se vykáže v případě, kdy si pojištěnec zvolil ekonomicky náročnější variantu a z veřejného zdravotního pojištění je hrazena základní varianta. Signální výkon je proto vykazován souběžně s výkonem, který je označen symbolem „E“ nebo který má symbolem „E“ označen ZUM nebo ZULP.“.
4. V příloze se v Kapitole 4 v položce 20 za výkon č. 44007 doplňuje výkon č. 44211, který zní:
„Výkon
číslo  název                      
44211  Manuální lymfodrenáž              

mohou vykazovat také fyzioterapeuti."
5. V příloze se v Kapitole 4 v položce 22.4 za výkon č. 51850 doplňuje výkon č. 51881, který zní:
  
„Výkon
číslo  název                      

51881  Multidisciplinární indikační seminář k určení  
     optimálního způsobu
     léčby u pacientů se zhoubnými solidními nádory

mohou vykazovat také ostatní pracoviště, jajeichž ošetřující
lékař se účastní tohoto multidisciplinárního semináře."
  
6. V příloze se v Kapitole 4 v položce 24 dosavadní text označuje jako 24.1 a doplňuje se nová položka 24.2., která zní:
  

"24.2. Výkony sdílené jinou odborností

„Výkony
číslo  název                      

61123  Excize kožní léze od 2 do 10 cm2, bez uzavření 
     vzniklého defektu
61129  Excize kožní léze, sutura od 2 do 10 cm2    
mohou vykazovat také pracoviště dermatovenerologická."

Výkony
číslo  název                      
61111  Primární ošetření traumatické tetováže á 20   
     min.
61133  Radikální excize maligního melanoblastomu    
61169  Transpozice muskulárního laloku         
61311  Velofaryngofixace                
mohou vykazovat také pracoviště otorinolaryngologická."

7. V příloze se v Kapitole 4 za položku 34 vkládá nová položka 35, která zní:
"35 V 710 - algeziologie - léčba bolesti

Výkony
číslo  název                      

80021  Komplexní vyšetření odborníkem pro léčbu    
     bolesti - algeziologem
80022  Cílené vyšetření odborníkem pro léčbu bolesti - 
     algeziologem
80023  Kontrolní vyšetření odborníkem pro léčbu    
     bolesti - algeziologem
80025  Multidisciplinární konference o průběhu léčby  
80111  Aplikace analgetických směsí do kontinuálních  
     katetrů včetně IP portů jednorázově nebo
     dávkovací pumpou
     
mohou vykazovat také pracoviště paliativní mediciny."
  
  
Dosavadní položky 35 až 49 se označují jako položky 36 až 50.
8. V příloze se v Kapitole 4 v položce 49.4 na konci textu doplňuje věta „Výkon nelze vykázat při vyšetření prsu.“.
9. V příloze v Kapitole 5 v položce 5.2 řádek 00026 zní:
  
  „OD     body
 00026    792.“.
  
10. V příloze v Kapitole 5 položka 7 zní:
„7. PRAVIDLA VYKAZOVÁNÍ OD
OD resuscitační a intenzivní péče lze vykazovat pouze na pracovišti, které splňuje minimální personální, technické a věcné vybavení uvedené ve vyhlášce upravující personální, technické a věcné vybavení. Nositel výkonu s vyšší kvalifikací může nahradit nositele výkonu s nižší kvalifikací.“.
11. V příloze se v Kapitole 5 položky 7.1 a 7.2 zrušují. Dosavadní položka 7.3. se označuje jako položka 7.1. Dosavadní položky 7.3.1. až 7.3.6. se označují jako položky 7.1.1. až 7.1.6.
12. V příloze v Kapitole 7 položky 1 a 2 znějí:
„1. Minutová režijní sazba přiřazená k výkonu
K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (s výjimkou nefrologické hemoeliminační metody), 109, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 720, 801, 802, 804, 805, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 823, 901, 902, 903, 904, 905, 910, 917, 919, 925, 931, 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,82 bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 115, 117, 215, 312, 413, 697, 806 a 810 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 4,23 bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 108 (pouze nefrologické hemoeliminační metody), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,38 bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 a 717 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 5,06 bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726, 727 a 728 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 6,76 bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 a 737 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 10,14 bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 911, 913, 914, 916, 921, 927 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,05 bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 014, 015 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,52 bodu za jednu minutu času výkonu. Minutová režijní sazba za jednu minutu času výkonu přiřazená k výkonům jednotlivých autorských odborností se vypočte vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná roční míra inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za uplynulý kalendářní rok zveřejněná Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa a použijí se v době od 1. ledna do 31. prosince následujícího kalendářního roku.
Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů dohodnout vyšší minutovou režijní sazbu, než je stanovena, nejvýše však do výše 300 % uvedené hodnoty.
Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů dohodnout nižší minutovou režijní sazbu, než je stanovena, nejméně však 30 % uvedené hodnoty.
2. Režie přiřazená k OD
Další část režie vyplývající z rozdílných nákladů jednotlivých lůžkových zdravotnických zařízení je hrazena z veřejného zdravotního pojištění ve formě režie přiřazené k výkonu ošetřovacího dne.
2.1. Lůžková zdravotnická zařízení poskytující akutní lůžkovou péči
V jednom nebo několika nasmlouvaných oborech nasmlouvávají hodnotu režijních nákladů přiřazenou k ošetřovacímu dni v bodech, a to v rozmezí 28,24 - 91,76 bodu.
Režie přiřazená k ošetřovacímu dni se stanovuje jednotně pro celé zdravotnické zařízení.
2.2. Zdravotnické zařízení poskytující jinou lůžkovou zdravotní péči
Jde o zdravotnická zařízení, která nevykazují s ošetřovacími dny, kromě příjmového a propouštěcího vyšetření, žádné jiné zdravotní výkony (zejména ošetřovatelská lůžka, odborné léčebné ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných a speciální lůžková zařízení hospicového typu). Hodnota režie přiřazená k ošetřovacímu dni je stanovena na 169,38 bodu.
Hodnota režie přiřazená touto vyhláškou k ošetřovacímu dni se vypočte vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná roční míra inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za uplynulý kalendářní rok zveřejněná Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa a použijí se v době od 1. ledna do 31. prosince následujícího kalendářního roku.
Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů dohodnout vyšší hodnotu režie přiřazené k OD, než je stanovena, nejvýše však do výše 400 %.
Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů dohodnout nižší hodnotu režie přiřazené k OD, než je stanovena, nejméně však 30 % uvedené hodnoty.“.
13. V příloze název Kapitoly 710 zní:
„Kapitola 710 - algeziologie - léčba bolesti.“.
14. V příloze název Kapitoly 697 zní:
„Kapitola 697 - algeziologie - léčba bolesti - skupina 1.“.
15. V příloze v Kapitole 002 se ve výkonech č. 02131, 02132, 02133, 02134, 02135, 02138, 02144, 02145, 02146 a 02147 slova „v případech, kdy očkovací látka je hrazena podle předpisů o ochraně veřejného zdraví“ nahrazují slovy „podle předpisů o ochraně veřejného zdraví je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.“.
16. V příloze v Kapitole 002 se výkony č. 02120, 02136, 02141, 02142 a 21043 zrušují.
17. V příloze v Kapitole 002 - praktické lékařství pro děti a dorost výkony č. 02125, 02127, 02129, 02137, a 02148 znějí:
   
„02125  OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE
     HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
     
     Pro případy, kdy zdravotní pojišťovna hradí
     očkování včetně očkovací látky z veřejného
     zdravotního pojištění. Do výkonu není
     zahrnuto klinické vyšetření před provedením
     očkování k vyloučení případné kontraindikace
     očkování, je však zahrnuta kontrola
     zdravotního stavu pacienta po aplikaci
     očkovací látky.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 2/1 den             L3    3   15
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 15         ZUM: ne
Body: 126            ZULP: ano/E
  
  
02127   OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE
     HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ -
     TETANUS - V INDIKOVANÝCH PŘÍPADECH
     V PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVĚ
     
     Jde o očkování podle vyhlášky o očkování
     proti infekčním nemocem, v indikovaných
     případech v předoperační přípravě, zejména
     před operacemi na konečníku nebo na tlustém
     střevě. Do výkonu není zahrnuto klinické
     vyšetření před provedením očkování
     k vyloučení případné kontraindikace očkování,
     je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu
     pacienta po aplikaci očkovací látky.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3   15
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 15         ZUM: ne
Body: 126            ZULP: ano - nejlevnější
                očkovací látka (J07AM01)
                ZULP: ano/E očkovací
                látka (J07AM01)
  
  
02129   OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE
     HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ -
     CHŘIPKA - NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ
     
     Jde o očkování, které je hrazeno z veřejného
     zdravotního pojištění, je nepovinné podle
     zákona o veřejném zdravotním pojištění. Do
     výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před
     provedením očkování k vyloučení případné
     kontraindikace očkování, je však zahrnuta
     kontrola zdravotního stavu pacienta po
     aplikaci očkovací látky.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3   15
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 15         ZUM: ne
Body: 126            ZULP: ano - nejlevnější
                očkovací látka (J07BB02)
                ZULP: ano/E očkovací
                látka (J07BB02)“.
  
18. V příloze v Kapitole 002 - praktické lékařství pro děti a dorost výkon č. 02137 zní:
„02137  OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE
     HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ -
     TETANUS
     
     Jde o očkování proti tetanu při poraněních a
     nehojících se ranách podle zákona o veřejném
     zdravotním pojištění. Do výkonu není zahrnuto
     klinické vyšetření před provedením očkování
     k vyloučení případné kontraindikace očkování,
     je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu
     pacienta po aplikaci očkovací látky.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3   15
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 15         ZUM: ne
Body: 126            ZULP: ano - nejlevnější
                očkovací látka (J07AM01)
                ZULP:ano/E očkovací
                látka (J07AM01)“
19. V příloze v Kapitole 002 - praktické lékařství pro děti a dorost výkon č. 02148 zní:
   
„02148  OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE
     HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ -
     KONJUGOVANÁ OČKOVACÍ LÁTKA PROTI PNEUMOKOKOVÝM
     NÁKAZÁM - NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ
     
     Jde o očkování, které je hrazeno z veřejného
     zdravotního pojištění, je nepovinné podle
     zákona o veřejném zdravotním pojištění. Do
     výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před
     provedením očkování k vyloučení případné
     kontraindikace očkování, je však zahrnuta
     kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci
     očkovací látky.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3   15
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 15         ZUM: ne
Body: 126            ZULP: ano - nejlevnější
                očkovací     látka (J07AL)
                ZULP: ano/E očkovací
                látka (J07AL)“.
  
20. V příloze v Kapitole 002 - praktické lékařství pro děti a dorost se za výkon č. 02034 vkládají nové výkony č. 02100 a 02105, které znějí:
  
„02100  PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ
     VEŘEJNÉHO ZDAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO
     ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - PŘÍPAD, KDY NA
     ZÁKLADĚ VOLBY HRADÍ POJIŠTĚNEC NEBO JEHO
     ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ZULP
     
     Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření
     před provedením očkování k vyloučení případné
     kontraindikace očkování, je však zahrnuta
     kontrola zdravotního stavu pacienta po
     aplikaci očkovací látky.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3   15
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 15         ZUM: ne
Body: 126            ZULP: ne
  
  
02105   PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ
     VEŘEJNÉHO ZDAVÍ JE HRAZENO Z VEŘEJNÉHO
     ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - PŘÍPAD, KDY ZULP
     HRADÍ PŘÍSLUŠNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA PODLE §
     17 ODST. 8 PÍSM. d) ZÁKONA Č. 48/1997 Sb., VE
     ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
     
     Jde o očkování vyplývající z vyhlášky o
     očkování proti infekčním nemocem. Do výkonu
     není zahrnuto klinické vyšetření před
     provedením očkování k vyloučení případné
     kontraindikace očkování, je však zahrnuta
     kontrola zdravotního stavu pacienta po
     aplikaci očkovací látky. Vykazuje se ZULP,
     který byl skutečně aplikován, a to s nulovou
     hodnotou.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3   15
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 15         ZUM: ne
Body: 126            ZULP: ano“.
  
21. V příloze v Kapitole 002 - praktické lékařství pro děti a dorost se za výkon č. 02150 vkládají nové výkony č. 02151 a 02152, které znějí:
  
„02151  OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE
     HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ -
     OČKOVACÍ LÁTKA PROTI LIDSKÉMU PAPILOMAVIRU -
     NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ
     
     Jde o očkování, které je hrazeno z veřejného
     zdravotního pojištění, je nepovinné a vyplývá
     ze zákona o veřejném zdravotním pojištění. Do
     výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před
     provedením očkování k vyloučení případné
     kontraindikace očkování, je však zahrnuta
     kontrola zdravotního stavu pacienta po
     aplikaci očkovací látky.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3   15
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 15         ZUM: ne
Body: 126            ZULP: ano - nejlevnější
                očkovací látka (J07BM)
                ZULP: ano/E očkovací
                látka (J07BM)
  
  
02152   OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE
     HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ -
     OČKOVACÍ LÁTKA PROTI TUBERKULÓZE -
     SELEKTIVNÍ OČKOVÁNÍ
     
     Jde o očkování, které je hrazeno z veřejného
     zdravotního pojištění a vyplývá ze zákona o
     veřejném zdravotním pojištění. Do výkonu není
     zahrnuto klinické vyšetření před provedením
     očkování k vyloučení případné kontraindikace
     očkování, je však zahrnuta kontrola
     zdravotního stavu pacienta po aplikaci
     očkovací látky.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3   15
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 15         ZUM: ne
Body: 126            ZULP: ano - nejlevnější
                očkovací látka (J07AN01)
                ZULP: ano/E očkovací
                látka (J07AN01)
  
  
02153   OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE
     HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ -
     OČKOVACÍ LÁTKA PROTI VZTEKLINĚ
     
     Jde o očkování, které je hrazeno z veřejného
     zdravotního pojištění a vyplývá z vyhlášky o
     očkování proti infekčním nemocem. Do výkonu
     není zahrnuto klinické vyšetření před
     provedením očkování k vyloučení případné
     kontraindikace očkování, je však zahrnuta
     kontrola zdravotního stavu pacienta po
     aplikaci očkovací látky.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3   15
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 15         ZUM: ne
Body: 126            ZULP: ano - nejlevnější
                očkovací látka (J07BG01)
                ZULP: ano/E očkovací
                látka (J07BG01)
  
  
02154   OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE
     HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ -
     SPALNIČKY, ZARDĚNKY, PŘÍUŠNICE
     
     Jde o očkování, které je hrazeno z veřejného
     zdravotního pojištění a vyplývá z vyhlášky o
     očkování proti infekčním nemocem. Do výkonu
     není zahrnuto klinické vyšetření před
     provedením očkování k vyloučení případné
     kontraindikace očkování, je však zahrnuta
     kontrola zdravotního stavu pacienta po
     aplikaci očkovací látky.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3   15
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 15         ZUM: ne
Body: 126            ZULP: ne
                
  
02155   OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE
     HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ -
     TETANUS
     
     Jde o očkování, které je hrazeno z veřejného
     zdravotního pojištění a vyplývá z vyhlášky o
     očkování proti infekčním nemocem. Do výkonu
     není zahrnuto klinické vyšetření před
     provedením očkování k vyloučení případné
     kontraindikace očkování, je však zahrnuta
     kontrola zdravotního stavu pacienta po
     aplikaci očkovací látky.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3   15
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 15         ZUM: ne
Body: 126            ZULP: ne
  
  
02156   OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE
     HRAZENA Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ -
     HEPATITIDA B (PRO DOSPĚLÉ)
     
     Jde o očkování, které je hrazeno z veřejného
     zdravotního pojištění a vyplývá z vyhlášky o
     očkování proti infekčním nemocem. Do výkonu
     není zahrnuto klinické vyšetření před
     provedením očkování k vyloučení případné
     kontraindikace očkování, je však zahrnuta
     kontrola zdravotního stavu pacienta po
     aplikaci očkovací látky.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3   15
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 15         ZUM: ne
Body: 126            ZULP: ano
  
  
02157   OČKOVÁNÍ VČETNĚ OČKOVACÍ LÁTKY, KTERÁ JE
     HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO
     ZDRAVÍ - HEPATITIDA A (PRO DOSPĚLÉ)
     
     Jde o očkování, které vyplývá z vyhlášky o
     očkování proti infekčním nemocem. Do výkonu
     není zahrnuto klinické vyšetření před
     provedením očkování k vyloučení případné
     kontraindikace očkování, je však zahrnuta
     kontrola zdravotního stavu pacienta po
     aplikaci očkovací látky.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3   15
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 15         ZUM: ne
Body: 126            ZULP: ne
  
  
22. V příloze v Kapitole 014 - zubní lékař - stomatolog výkon č. 04010 zní:
  
„04010  KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ STOMATOLOGEM

     Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a
     měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a
     mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení
     léčebného plánu. Motivace k prevenci a ústní
     hygieně. Výkon bude hrazen pouze při převzetí
     pojištěnce do péče při registraci pojištěnce.
     
Kategorie: W - hrazen za     Nositel  INDX  Čas
určitých podmínek
                  L2    2   45
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 45         ZUM: ne
Body: 180            ZULP: ne“.
23. V příloze v Kapitole 305 - psychiatrie se za výkon č. 35117 vkládají nové výkony č. 35201, 35203 a 35205, které znějí:
  
„35201  ZAŘAZENí PACIENTA DO PREVENTIVNíHO
     TELEMONITORINGU U PSYCHÓZ
     
     Výkon zahrnuje     screening vhodných pacientů do
     programu, instruktáž pacienta a rodinného
     příslušníka a přihlášení nemocného do
     systému. Tímto výkonem začnou být účastníci
     automaticky sledováni speciálním programem.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/život             L3    3   70
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 70         ZUM: ne
Body: 564            ZULP: ne
  
  
35203   PREVENTIVNí INTERVENCE A DÁLKOVÁ KONTROLA U
     PSYCHóZ
     
     Výkon zahrnuje preventivní farmakologickou
     intervenci na základě prodromů, detekovaných
     programem prevence relapsu psychotických
     onemocnění. Systém na základě ověřeného
     matematického predikčního algoritmu
     vyhodnocuje výsledky dotazníků zaslaných od
     pacienta a rodinného příslušníka. Při výskytu
     prodromů informuje lékaře. Ten kontaktuje
     telefonicky nemocného a mapuje současný
     klinický stav. Následně zvyšuje dávku
     antipsychotické mediace o 20 % nad stávající
     udržovací dávku.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 měsíc            L3    3   30
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 30         ZUM: ne
Body: 242            ZULP: ne
  
  
35205   ROčNí ZHODNOCENí PROVOZU PREVENTIVNíHO
     TELEMONITORINGU
     
     Výkon zahrnuje: a) ověření účinnosti
     preventivního programu pomocí získaných dat o
     hospitalizacích, b) kontrolu provedených
     farmakologických intervencí v uplynulém
     ročním období.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/rok              L3    3   70
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 70         ZUM: ne
Body: 564            ZULP: ne“.
  
  
24. V příloze v Kapitole 306 - dětská a dorostová psychiatrie výkony č. 36021, 36022 a 36023 znějí:
   
„36021  KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM
     
     Pozorování a podrobné vyšetření pacienta,
     kompletní anamnéza s rodiči (jinými zákonnými
     zástupci pacienta), psychopatologický rozbor,
     dg., plán léčby, založení dokumentace.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3  140
OM: bez omezení                   
Čas výkonu: 140         ZUM: ne
Body: 1093           ZULP: ne
  
36022   CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM

     Pedopsychiatrické vyšetření zaměřené na
     aktuální psychopatologii pacienta, dif. dg.,
     plán léčby a dalšího postupu, zápis do
     dokumentace.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1den             L3    3   60
OM: bez omezení                   
Čas výkonu: 60         ZUM: ne
Body: 473            ZULP: ne
  
  
36023   KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM

     Pedopsychiatrické vyšetření v minimálně
     nutném rozsahu pro posouzení výsledků léčby a
     event. úpravy medikace.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1den, 2/1 den výjimečně    L3    3   35
se zdůvodněním v zápise
OM: bez omezení                   
Čas výkonu: 35         ZUM: ne
Body: 275            ZULP: ne“.
  
25. V příloze v Kapitole 404 - dermatovenerologie se za výkon č. 44283 doplňuje výkon č. 44285, který zní:
  
„44285  FOKUSOVANá FOTOTERAPIE CHRONICKé LOKALIZOVANé
     PSORIáZY MONOCHROMATICKýM EXCIMEROVýM SVěTLEM
     - NA JEDNO LOžISKO
     
     Terapie se provádí excimerovým laserem a
     lampou emitující ultrafialové záření o vlnové
     délce 308 nm pro léčbu chronické lokalizované
     psoriázy. Vzhledem k vyšší odolnosti ložisek
     psoriázy vůči účinkům ultrafialového záření
     lze při využití zmiňované metody pracovat se
     supraerytémovými dávkami.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 4/1 den, 80/1 rok        S2    2   10
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 10         ZUM: ne
Body: 91            ZULP: ne“.
  
26. V příloze v Kapitole 501 - chirurgie výkony č. 51851, 51853, 51855, 51857, 51859, 51861, 51863 a 51865 znějí:
  
„51851  FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA - RUKA, PŘEDLOKTÍ

     Sádrová dlaha se používá k fixaci u
     onemocnění či úrazů ruky nebo zápěstí, kde je
     potřebné znehybnění. Tento druh ošetření je
     možné použít jako léčbu provizorní nebo
     trvalou. Předchází-li přiložení sádrového
     obvazu repozice, vykazuje se samostatným
     výkonem 53115.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L     2   10
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 10         ZUM: ano sádrový obvaz
                v hodnotě 70 Kč
                ZUM: ano/E obvaz
                z polymerovaného plastu
Body: 52            ZULP: ne
  
  
51853   CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ - PRSTY, RUKA,
     PŘEDLOKTÍ
     
     Cirkulární sádrový obvaz se používá
     ke znehybnění prstů ruky, ruky, zápěstí a
     předloktí. Předchází-li přiložení sádrového
     obvazu repozice, vykazuje se samostatným
     výkonem 53115.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 2/1 den             L2    2   15
OM: bez omezení                   
Čas výkonu: 15         ZUM: ano sádrový obvaz
                v hodnotě 75 Kč
                ZUM: ano/E obvaz
                z polymerovaného plastu
Body: 72            ZULP: ne
  
  
51855   FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA CELÉ HORNÍ KONČETINY

     Sádrová dlaha se používá k fixaci celé horní
     končetiny. Tento druh ošetření je možné
     použít jako léčbu provizorní nebo trvalou.
     Předchází-li přiložení sádrového obvazu
     repozice, vykazuje se samostatným výkonem.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 2/1 den             L2    2   20
OM: bez omezení                   
Čas výkonu: 20         ZUM: ano sádrový obvaz
                v hodnotě 147 Kč
                ZUM: ano/E obvaz
                z polymerovaného plastu
Body: 92            ZULP: ne
  
  
51857   CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ - CELÁ HORNÍ
     KONČETINA
     
     Cirkulární sádrový obvaz se používá
     ke znehybnění celé horní končetiny. Předchází-
     li přiložení sádrového obvazu repozice,
     vykazuje se samostatným výkonem.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 2/1 den             L2    2   25
OM: bez omezení                   
Čas výkonu: 25         ZUM: ano sádrový obvaz
                v hodnotě 187 Kč
                ZUM: ano/E obvaz
                z polymerovaného plastu
Body: 112            ZULP: ne
  
  
51859   FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA - NOHA, BÉREC

     Sádrová dlaha se používá k fixaci nohy nebo
     bérce. Zavřená repozice se vykáže samostatným
     výkonem.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 2/1 den             L2    2   20
OM: bez omezení                   
Čas výkonu: 20         ZUM: ano sádrový obvaz
                v hodnotě 149 Kč
                ZUM: ano/E obvaz
                z polymerovaného plastu
Body: 80            ZULP: ne
  
51861   CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ - NOHA, BÉREC

     Cirkulární sádrový obvaz se používá
     ke znehybnění hlezenného a kolenního, nebo
     jen kolenního kloubu. Předchází-li přiložení
     sádrového obvazu repozice, vykazuje se
     samostatným výkonem.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L2    2   25
OM: bez omezení                   
Čas výkonu: 25         ZUM: ano sádrový obvaz
                v hodnotě 194 Kč
                ZUM: ano/E obvaz
                z polymerovaného plastu
Body: 100            ZULP: ne
  
  
51863   FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA CELÉ DOLNÍ KONČETINY

     Sádrová dlaha se používá u onemocnění nebo
     úrazu celé dolní končetiny, kde je potřebné
     znehybnění. Tento druh ošetření je možné
     použít jako léčbu provizorní, nebo trvalou.
     Předchází-li přiložení sádrového obvazu
     repozice, vykazuje se samostatným výkonem.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 2/1 den             L2    2   30
OM: bez omezení                   
Čas výkonu: 30         ZUM: ano sádrový obvaz
                v hodnotě 247 Kč
                ZUM: ano/E     obvaz
                z polymerovaného plastu
Body: 121            ZULP: ne
  
  
51865   CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ NA DOLNÍ KONČETINĚ

     Cirkulární sádrový obvaz se používá u
     onemocnění nebo úrazů celé dolní končetiny,
     kde je potřebné znehybnění. Předchází-li
     přiložení sádrového obvazu repozice, vykazuje
     se samostatným výkonem.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L2    2   40
OM: bez omezení                   
Čas výkonu: 40         ZUM: ano sádrový obvaz
                v hodnotě 290 Kč
                ZUM: ano/E obvaz
                z polymerovaného plastu
Body: 160            ZULP: ne“.
  
  
27. V příloze v Kapitole 501 - chirurgie výkon č. 51871 zní:
  
„51871  FIXACE ZLOMENINY KLÍČKU DELBETOVÝMI KRUHY
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L2    2  15
OM: bez omezení                   
Čas výkonu: 15         ZUM: ano sádrový obvaz
                v hodnotě 112 Kč
                ZUM: ano/E obvaz
                z polymerovaného plastu
Body: 60            ZULP: ne“.
  
  
28. V příloze v Kapitole 501 - chirurgie se za výkon č. 51877 doplňuje výkon č. 51881, který zní:
   
„51881  MULTIDISCIPLINáRNí INDIKAčNí SEMINář K URčENí
     OPTIMáLNíHO ZPůSOBU LéčBY U NEMOCNýCH SE
     ZHOUBNýMI SOLIDNÍMI NáDORY
     
     Součástí výkonu je zhotovení písemného
     zápisu, který je podepsán ošetřujícím
     lékařem, operatérem a onkologem a je uložen v
     dokumentaci pacienta. Lze vykázat jednou na
     jeden individuální léčebný postup.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 3/1 den             L3    3  10
OM: bez omezení                   
Čas výkonu: 10         ZUM: ne
Body: 78            ZULP: ne“.
  
  
29. V příloze v Kapitole 611 - plastická chirurgie - skupina 1 se za výkon č. 61255 vkládá nový výkon č. 61391, který zní:
  
„61391  VYTVOřENí NOVÉ PRSNÍ BRADAVKY A PRSNíHO
     DVORCE
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 2/1 den             L3    3  70
                  L2    2  70
OM: bez omezení                   
Čas výkonu: 70         ZUM: ne
Body: 1759           ZULP: ne“.
  
30. V příloze v Kapitole 611 - plastická chirurgie - skupina 1 se výkon č. 61451 zrušuje.
31. V příloze v Kapitole 621 - plastická chirurgie - skupina 2 se za výkon č. 61365 vkládají nové výkony č. 61395, 61397 a 61399, které znějí:
   
„61395  VYTVOŘENí UŠNíHO BOLTCE PŘI VROZENÉ VýVOJOVé
     VADě NEBO PO TRAUMATICKé ZTRáTě POMOCí
     CHRUPAVKY NEBO SYNTETICKéHO IMPLANTáTU
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3  90
                  L2    2  90
OM: H - pouze při hospitalizaci           
Čas výkonu: 90         ZUM: ano
Body: 2376           ZULP: ne
  
  
61397   POSUN UšNíHO RUDIMENTU U VROZENÉ VADY BOLTCE
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3  50
                  L2    2  50
OM: H/J - pouze při hospitalizaci - ev.       
jednodenní
Čas výkonu: 50         ZUM: ne
Body: 1307           ZULP: ne
  
  
61399   REKONSTRUKCE PROSTORU ZA UŠNÍM BOLTCEM
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3  60
                  L2    2  60
OM: H/J - pouze při hospitalizaci - ev.       
jednodenní
Čas výkonu: 60         ZUM: ne
Body: 1582           ZULP: ne“.
  
32. V příloze v Kapitole 621 - plastická chirurgie - skupina 2 se výkony č. 61403, 61405 a 61407 zrušují.
33. V příloze v Kapitole 603 - gynekologie a porodnictví výkon č. 63051 zní:
  
„63051  PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/335dní            L2    2   2
OM: A - pouze ambulantně              
Čas výkonu: 5          ZUM: ne
Body: 14            ZULP: ne“.
  
34. V příloze v Kapitole 616 - ortopedie - skupina 1 výkon č. 66039 zní:
   
„66039  SLOŽITÁ OPERAČNÍ ARTROSKOPIE
     
     Pomocí endoskopické techniky z miniincizí
     zavedena optika a pracovní nástroje do kloubu
     ramenního, loketního, kolenního, hlezenného
     nebo kyčelního. Po ověření diagnózy jsou
     ošetřena složitá poškození chrupavek a
     dalších nitrokloubních struktur s použitím
     shaveru nebo artroskopické vrtačky. Výkon lze
     provádět v ortopedickém lůžkovém zařízení
     nebo ve specializovaném jednodenním
     stacionáři.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 měsíc 4/1 rok        L3    3  90
OM: Sh - pouze na specializovaném pracovišti    
Čas výkonu: 105         ZUM: ano
Body: 4443           ZULP: ne“.
  
35. V příloze v Kapitole 711 - otorinolaryngologie - skupina 1 se před výkon č. 71211 vkládá nový výkon č. 71137, který zní:
  
„71137  24HODINOVÁ JÍCNOVÁ IMPEDANCE PH
     
     Vyšetřovací metoda slouží k diagnostice
     etraesofageální refluxní choroby (EERCH).
     Metoda je omezena dg. J387 - jiné nemoci
     hrtanu, H654 - jiný chronický nehnisavý zánět
     středního ucha a J458 - smíšené astma.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 2/1 rok             L3    3  40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti     
Čas výkonu: 40         ZUM: ano
Body: 393            ZULP: ne“.
  
36. V příloze v Kapitole 702 - audiologie a foniatrie výkon č. 73029 zní:
   
„73029  RESCREENING SLUCHU U NOVOROZENCŮ / KOJENCŮ
     
     Výkon je součástí systému včasného zachycení
     vrozené poruchy sluchu u dětí. Navazuje na
     negativní výsledek novorozeneckého screeningu
     sluchu a při opakované negativitě je
     indikováno klinické vyšetření sluchu.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den, 3/1 rok        L3    3  20
                  S2    2  30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti     
Čas výkonu: 50         ZUM: ne
Body: 256            ZULP:
                ano“.
  
37. V příloze v Kapitole 702 - audiologie a foniatrie se za výkon č. 73027 vkládá nový výkon č. 73028, který zní:
   
„73028  SCREENING SLUCHU U NOVOROZENCŮ
     
     Otoakustické emise u novorozenců. Vyšetření
     se skládá z poučení zákonného zástupce,
     měření otoakustických emisí (u novorozenců ve
     spánku, nebo ve stavu klidné bdělosti) -
     projevu aktivity zevních vláskových buněk,
     popisu nálezu, archivace nálezu a podání
     informace zákonným zástupcům novorozenců.
     Oboustranný výkon. U negativního vyšetření je
     indikovaný rescreening s časovým odstupem.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/život             L2    2  10
                  S2    2  20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti     
Čas výkonu: 30         ZUM: ne
Body: 106            ZULP:
                ano“.
  
38. V příloze v Kapitole 705 - oftalmologie výkon č. 75155 zní:
  
„75155  FOTO PŘEDNÍHO SEGMENTU, FOTO FUNDU - 1 OKO
     
         Fotodokumentace předního segmentu oka či
     očního pozadí je nezbytná z důvodů
     diagnostických, kontrolních v průběhu léčby i
     forenzně dokumentačních.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 3/1 čtvrtletí          L2    2  10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti     
Čas výkonu: 10         ZUM: ne
Body: 168            ZULP: ne“.
  
39. V příloze v Kapitole 715 - oftalmologie - skupina 1 výkon č. 75213 zní:
  
„75213  TRANSSKLERÁLNÍ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLÍSKA
     Z BULBU MAGNETEM
     
     Po lokalizaci tělíska vězícího v sítnici v
     oblasti ekvátoru kryokoagulace okolí tělíska
     a jeho transsklerální extrakce
     magnetem v místě pod oftalmoskopickou
     kontrolou. Místo extrakce tamponováno plombou
     z pěnového silikonu.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
                  L3    3  90
                  L2    2  90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti     
Čas výkonu: 90         ZUM: ne
Body: 2406           ZULP: ne“.
  
40. V příloze v Kapitole 715 - oftalmologie - skupina 1 výkon č. 75321 zní:
  
„75321  VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLÍSKA Z BULBU ZADNÍ CESTOU
     
     Po pars plana vitrektomie uvolnění cizího
     tělíska vězícího v sítnici či sklivci a jeho
     extrakce.Výkon navazuje na provedenou Pars
     plana vitrektomii, případně následují další
     potřebné výkony. Použití operačního
     mikroskopu přičti.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3  30
                  L2    2  30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti     
Čas výkonu: 30         ZUM: ne
Body: 1326           ZULP: ne“.
  
41. V příloze v Kapitole 715 - oftalmologie - skupina 1 výkon č. 75323 zní:
  
„75323  PENETRUJíCí A PERFORUJíCí PORANěNí OKA
     
     Výkon v celkové anestézii. Snesení či
     repozice prolabujících tkání, sutura rohovky
     nebo duhovky s vytvořením přední komory
     a/anebo sutura sklery s koagulací nebo
     plombáží. Případné ošetření poraněné čočky,
     případná přední či pars plana vitrektomie.
     Parabulbární aplikace antibiotik a sterioidů.
     Použití operačního mikroskopu přičti.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
                  L3    3  90
                  L2    2  90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti     
Čas výkonu: 90         ZUM: ne
Body: 4643           ZULP: ne“.
  
42. V příloze v Kapitole 715 - oftalmologie - skupina 1 výkony č. 75337 a 75339 znějí:
  
„75337  IRIDEKTOMIE OPERACÍ
     
     Chirurgické provedení komunikace mezi zadní a
     přední komorou oční. Použití operačního
     mikroskopu přičti.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3  20
                  L1    1  20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti     
Čas výkonu: 20         ZUM: ne
Body: 1286           ZULP: ne
  
  
75339   FILTRAČNÍ OPERACE U GLAUKOMU
     
     Perforující protiglaukomová operace,
     eventuálně s použitím speciálních implantátů.
     Použití operačního mikroskopu přičti.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3  40
                  L1    1  40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti     
Čas výkonu: 40         ZUM: ano
Body: 1568           ZULP:
                ano“.
  
  
43. V příloze v Kapitole 715 - oftalmologie - skupina 1 výkony č. 75347 a 75348 znějí:
  
„75347  IMPLANTACE NITROOČNÍ ČOČKY - PMMA
     

Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OM: S - pouze na specializovaném   L3    3   10
pracovišti              L1    1   10
                           
Čas výkonu: 10          ZUM: ano - implantát
                oční čočky v hodnotě
                2300 Kč
                ZUM: ano/E implantát
                oční čočky v hodnotě nad
                2300 Kč.
Body: 2002            ZULP: ne
______
                 

75348  IMPLANTACE NITROČNÍ ČOČKY - MĚKKÁ (FOLDABLE)
     

Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OM: S - pouze na specializovaném   L3    3   10
pracovišti
                           
Čas výkonu: 10          ZUM: ano - implantát
                oční čočky v hodnotě
                3000 Kč
                ZUM: ano/E implantát
                oční čočky v hodnotě nad
                3000 Kč.
Body: 1980            ZULP: ne“.
  
44. V příloze v Kapitole 715 - oftalmologie - skupina 1 výkon č. 75359 zní:
  
„75359  ODSTRANĚNÍ EPIRETINÁLNÍCH MEMBRÁN ZADNÍ
     VITREKTOMIÍ, ENDOKOAGULACE, VNITŘNÍ TAMPONÁDY
     
     Navazuje vždy na pars plana vitrektomii.
     Epiretinální membrány odstraněny sloupnutím,
     deliminací či segmentací. Použití operačního
     mikroskopu přičti.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
                  L3    3  60
                  L2    2  60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti     
Čas výkonu: 60         ZUM: ne
Body: 7045           ZULP: ne“.
  
45. V příloze v Kapitole 735 - oftalmologie - skupina 3 výkon č. 75449 zní:
   
„75449  PARS PLANA VITREKTOMIE - 1 OKO
     
     Odstranění patologicky změněného sklivce
     vitrektomem jako základní výkon, na který
     navazují další výkony. Jejich typ a počet je
     odvislý od charakteru patologických změn oka.
     Po jejich provedení je dokončena pars plana
     vitrektomie. Použití operačního mikroskopu
     přičti.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
                  L3    3  60
                  L2    2  60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti     
Čas výkonu: 60         ZUM: ne
Body: 13917           ZULP: ne“.
  
46. V příloze v Kapitole 735 - oftalmologie - skupina 3 se za výkon č. 75449 doplňují výkony č. 75463, 75467, 75469, 75473, 75475, 75477 a 75479, které znějí:
  
„75463  PEROPERAčNí TAMPONáDA TEKUTýMI
     PERFLUOROKARBONY
     
     Výkon navazuje na pars plana vitrektomii a
     spočívá v aplikaci tekutých perfluorokarbonů
     (PFCL) do sklivcového prostoru,
     která slouží k peroperačnímu přiložení a
     stabilizaci sítnice.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3  20
                  L2    2  20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti     
Čas výkonu: 20         ZUM: ano
Body: 776            ZULP: ne
  
  
75467   FOTOKOAGULACE SíTNICE ENDOLASEREM
     
     Fotokoagulace sítnice endolaserem za použití
     laserové sondy. Navazuje na pars plana
     vitrektomii, použití operačního mikroskopu
     přičti.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3  20
                  L2    2  20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti     
Čas výkonu: 20         ZUM: ne
Body: 6307           ZULP: ne
  
  
75469   POUŽITÍ ENDOSKOPU PŘI PARS PLANA VITREKTOMII
     
     Použití endoskopu umožní odstranění baze
     sklivce a patologie v retrociliárním prostoru
     v průběhu pars plana vitrektomie pod
     kontrolou zraku. Výkon probíhá za pomoci
     operačního mikroskopu - přičti.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3  45
                  L2    2  45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti     
Čas výkonu: 45         ZUM: ne
Body: 850            ZULP: ne
  
      
75473   EPISKLERÁLNÍ CERKLÁŽ A PLOMBÁŽ
     
     Výkon slouží ke stabilizaci baze sklivce a
     tamponádě sítnicových defektů.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3  20
                  L2    2  20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti     
Čas výkonu: 20         ZUM: ano
Body: 579            ZULP: ne
  
  
75475   TAMPONÁDA SÍTNICE EXPANZIVNÍM PLYNEM
     
     Výkon navazuje na pars plana vitrektomii a
     spočívá v instalaci expanzivního plynu do
     sklivcového prostoru za současného odsátí BSS
     roztoku nebo tekutého perfluorokarbonu.
     Použití mikroskopu přičti.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3  10
                  L2    2  10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti     
Čas výkonu: 10         ZUM: ano
Body: 946            ZULP: ne
  
  
75477   VYNěTí LUXOVANé čOčKY PřIROZENé NEBO JEJICH
     čáSTí čI LUXOVANé UMěLé
     čOčKY
     
     Vynětí luxované čočky přirozené nebo jejich
     částí či luxované umělé čočky za použití
     endofakofragmentace a tekutých
     perfluorokarbonů. Výkon navazuje na pars
     plana vitrektomii.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3  30
                  L2    2  30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti     
Čas výkonu: 30         ZUM: ano
Body: 1905           ZULP: ne
  
  
75479   TAMPONÁDA SÍTNICE SILIKONOVÝM OLEJEM
     
     Výkon navazuje na pars plana vitrektomii a
     spočívá v instalaci silikonového oleje do
     sklivcového prostoru za současného odsátí BSS
     roztoku nebo tekutého perfluorokarbonu.
     Použití mikroskopu přičti.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3  15
                  L2    2  15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti     
Čas výkonu: 15         ZUM: ano
Body: 530            ZULP: ne“.
  
47. V příloze v Kapitole 709 výkony č. 06713 a 79111 znějí:
  
„06713  PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE, SLEDOVÁNÍ EV.
     TRANSPORT PACIENTA ZDRAVOTNICKÝM ZÁCHRANÁŘEM
     NEBO VŠEOBECNOU SESTROU SE SPECIALIZACÍ V ARIP
     Á 15 MIN.
     
     Výkon nelze vykázat současně s výkonem 79111.

Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: bez omezení           S3    3   15
OM: bez omezení                   
Čas výkonu: 15          ZUM: ano
Body: 142            ZULP: ano
  
  
79111  LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ A ODBORNÁ PŘEDNEMOCNIČNÍ
     NEODKLADNÁ PÉČE Á 15 MIN. POSKYTOVANÉ LÉKAŘEM
     RLP
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: bez omezení           L3    3   15
OM: bez omezení                   
Čas výkonu: 15          ZUM: ano
Body: 255            ZULP: ano“.
  
  
48. V příloze v Kapitole 709 výkon č. 79205 zní:
   
„79205  SIGNÁLNÍ VÝKON PRO SEKUNDÁRNÍ PŘEVOZY
     Signální výkon pro sekundární převozy
     pacientů. Výkon má pouze informativní
     charakter bez bodového ohodnocení. Výkon
     vykazován souběžně s výkonem 79111 příp.
     06713.

Kategorie: P - hrazen plně              
                           
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 0          ZUM: ne
Body: 0             ZULP:
                 ne“.
  
49. V příloze se za Kapitolu 710 - algeziologie - léčba bolesti vkládá nová Kapitola 720, která zní:
  
„Kapitola 720 - paliativní medicína
  
80051   PRVNÍ VYŠETŘENÍ A ZAVEDENÍ PALIATIVNÍ PÉČE
     LÉKAŘEM U PACIENTA V TERMINÁLNÍM STAVU
     V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
     Výkon je určený pro první vyšetření a
     zavedení paliativní péče lékaře specialisty
     v domácím prostředí pacienta.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/život             L3    3   60
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 60         ZUM: ne
Body: 473            ZULP: ne
  
  
80052   VYŠETŘENÍ PACIENTA LÉKAŘEM SPECIALISTOU
     V OBORU PALIATIVNÍ MEDICÍNY V DOMÁCÍM
     PROSTŘEDÍ
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             L3    3   30
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 30         ZUM: ne
Body: 241            ZULP: ne“.
  
50. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se za výkon č. 81733 vkládá nový výkon č. 81737, který zní:
  
„81737  STANOVENÍ HER-2/NEU V SÉRU

     Kvantitativní stanovení HER-2/neu v séru
     slouží ke stanovení koncentrace HER-2/neu
     proteinu v séru pacienta. Hodnoty
     mohou být použity při sledování pacientů s
     metastazující rakovinou prsu, u kterých je
     výchozí koncentrace HER-2/neu v séru
     vyšší než 15 ng/ml, kdy zvyšující se hodnoty
     upozorní na progresi choroby. Využije se při
     optimalizaci léčby rakoviny prsu.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den             J2    2   4
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 5          ZUM: ne
Body: 1893           ZULP: ne“.
  
51. V příloze se za Kapitolu 805 - lékařská virologie vkládá nová Kapitola 806, která zní:
  
„Kapitola 806 - mamografický screening
  
89221   SCREENINGOVÁ MAMOGRAFIE (OBĚ STRANY, KAŽDÁ
     VE DVOU PROJEKCÍCH)
     Vyhledávací mamografické vyšetření
     asymptomatických žen v rámci screeningu.
     
Kategorie: P - hrazen plně   Nositel  INDX  Čas
OF: 1/2 roky            L3    3   20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti     
Čas výkonu: 30         ZUM: ne
Body: 521            ZULP: ne
  
  
89222   DOPLŇUJÍCÍ MAMOGRAFIE KE SCREENINGOVÉ
     MAMOGRAFII
     Doplnění screeningové mamografie dalšími snímky
     při nejednoznačném nálezu.
     
Kategorie: P - hrazen plně   Nositel  INDX  Čas
OF: 2/1 rok            L3    3   10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti     
Čas výkonu: 15         ZUM: ne
Body: 261            ZULP: ne
   
   
89314   PERKUTÁNNÍ PUNKCE NEBO BIOPSIE PRSU ŘÍZENÁ RDG
     METODOU (MR NEBO UZ)
     Invazívní diagnostický výkon na prsu řízený
     ultrasonografií nebo mamografií, související
     výkony přičti. Doplněk ke screeningové
     mamografii do 6 měsíců od provedení
     screeningové mamografie.
     
Kategorie: P - hrazen plně   Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 rok            L3    3   25
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti     
Čas výkonu: 30         ZUM: ano
Body: 336            ZULP: ano
   
   
89510   UZ PRSŮ JAKO DOPLNĚK SCREENINGOVÉ MAMOGRAFIE
     (VČETNĚ SPÁDOVÝCH UZLIN)
     UZ prsů v návaznosti na screeningovou
     mamografii při nejednoznačném či pozitivním
     nálezu, nejpozději do 6 měsíců po provedení
     mamografie, zahrnuje i vyšetření axil,
     v případě podezření na dg. C50 i nadklíčkových
     uzlin. Vykazuje se i u perkutánní punkce nebo
     biopsie řízené UZ.
     
Kategorie: P - hrazen plně   Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den            L3    3   15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti     
Čas výkonu: 15         ZUM: ne
Body: 201            ZULP: ne


89814   DRUHÉ ČTENÍ MAMOGRAFICKÝCH SNÍMKŮ VE SCREENINGU
     Nezávislé hodnocení snímků druhým lékařem
     v mamografickém screeningu ke zvýšení záchytu
     zhoubných novotvarů, není obsahem vyšetření
     screeningové mamografie.
     
Kategorie: P - hrazen plně   Nositel  INDX  Čas
OF: 1/2 roky            L3    3   10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti     
Čas výkonu: 10         ZUM: ne
Body: 78            ZULP:
                ne“.
52. V příloze v Kapitole 809 - radiologie a zobrazovací metody výkon č. 89179 zní:
„89179  DIAGNOSTICKÁ MAMOGRAFIE NEBO DUKTOGRAFIE
     Vyšetření pacientů s příznaky zhoubného nádoru
     nebo pacientů s již diagnostikovaným zhoubným
     nádorem. Jedna strana.
     
Kategorie: P - hrazen plně   Nositel  INDX  Čas
OF: 2/1 den            L3    3   10
OM: S - pouze na specializovaném     pracovišti     
Čas výkonu: 15         ZUM: ne
Body: 269            ZULP:
                ne“.
53. V příloze v Kapitole 809 - radiologie a zobrazovací metody se za výkon č. 89511 vkládá nový výkon č. 89512, který zní:
„89512  UZ PRSŮ VČETNĚ SPÁDOVÝCH UZLIN
     UZ prsu, zahrnuje i vyšetření axil, u pacientů
     s dg. C50 i nadklíčků, hrazeno v případě
     klinických příznaků choroby prsů nebo při
     vysokém riziku vzniku karcinomu.
     
Kategorie: P - hrazen plně   Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den            L3    3   10
OM: SA - pouze na spec. prac. ambulantně, ag. do  
            OD
Čas výkonu: 15         ZUM: ne
Body: 201            ZULP:
                ne“.

54. V příloze v Kapitole 817 - laboratoř klinické cytologie výkony č. 95198 a 95199 znějí:
„95198  CERVIKOVAGINÁLNÍ CYTOLOGIE - SCREENING
     KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA - NEGATIVNÍ NÁLEZ
     Komplexní agregovaný kód, který představuje
     veškerou péči v průběhu jednoho roku v rámci
     screeningu karcinomu hrdla děložního
     v laboratoři klinické cytologie, která
     splňuje podmínky dané Věstníkem č. 7/2007 MZ
     ČR pro výkon gynekologické cytologie.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/335 dní            L3    3   12
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 15         ZUM: ne
Body: 165            ZULP: ne


95199   CERVIKOVAGINÁLNÍ CYTOLOGIE - SCREENING
     KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA - ABNORMÁLNÍ NÁLEZ
     Komplexní agregovaný kód, který představuje
     veškerou péči v průběhu jednoho roku v rámci
     screeningu karcinomu hrdla děložního
     v laboratoři klinické cytologie, která
     splňuje podmínky dané Věstníkem č. 7/2007 MZ
     ČR pro výkon gynekologické cytologie.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 1/335 dní            L3    3   12
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 15         ZUM: ne
Body: 165            ZULP: ne“.


55. V příloze se za Kapitolu 904 - jiný zdravotnický pracovník vkládá nová Kapitola 905, která zní:
„905 - zrakový terapeut

75171   FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ ZRAKU U PACIENTŮ
     V PREVERBÁLNÍM OBDOBÍ VE VĚKU OD 0-3 LET A U
     PACIENTŮ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
     Využití metod subjektivního vyšetření zraku
     bez přímé spolupráce pacienta: využití
     metody preferenčního vidění pomocí
     testového materiálu TAC, Cardiff test, LEA
     Gratings a dále Hiding Heidi, Vision
     Efficiency test N. Baraga, LH Symbol tests,
     sledování spontánních projevů dítěte
     v reakci na zrakový podnět.
     
Kategorie: P - hrazen plně   Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den            K2    2   50
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně
Čas výkonu: 50         ZUM: ne
Body: 419            ZULP: ne


75173   NÁCVIK KOMPENZAČNÍCH TECHNIK PRO VYUŽITÍ
     ZBYTKŮ ZRAKU, ZÁCVIK VE VYUŽÍVÁNÍ
     SPECIÁLNÍCH OPTICKÝCH POMŮCEK, NÁVRHY ÚPRAVY
     PROSTŘEDÍ
     
     Nácvik využívání postiženého zraku, kde
     nelze pomoci běžnou optikou, udržení
     aktivního využívání zbylého vidění při
     využití excentrické fixace, používání
     speciálních zvětšujících optických a
     elektronických pomůcek a úprav prostředí.
     
Kategorie: P - hrazen plně   Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1 den            K2    2   60
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně
Čas výkonu: 60         ZUM: ne
Body: 544            ZULP:
                ne“.

56. V příloze v Kapitole 913 - všeobecná sestra v sociálních službách výkon č. 06623 zní:
„06623  APLIKACE LÉČEBNÉ TERAPIE I. M., S. C., I. V.
     
     Výkon bude hrazen po předchozí indikaci
     ošetřujícího lékaře, která může být
     jednorázová nebo vyjadřující konkrétní
     frekvenci výkonů na určité období, jen
     materiálové náklady výkonu. Přičti k výkonu
     ošetřovatelská intervence - časová dispozice.
     
Kategorie: P - hrazen plně    Nositel  INDX  Čas
OF: 4/1 den             S2    2   0
OM: A - pouze ambulantně               
Čas výkonu: 0          ZUM: ne
Body: 5             ZULP:
                ano“.

57. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony výkony č. 09135, 09137 a 09139 znějí:
 
„09135  UZ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNOHO ORGÁNU V NĚKOLIKA
     ROVINÁCH
     
     Při funkční diagnostice, i když se daný
     orgán vyšetřuje vícekrát, počítá se pouze
     jednou. Podmínkou výkonu je obrazová
     dokumentace. Výkon nelze vykázat při
     vyšetření prsu.
     
Kategorie: P - hrazen plně   Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1den             L2    2   15
OM: SA - pouze na spec. pracovišti - ag. do OD
Čas výkonu: 15         ZUM: ne
Body: 125            ZULP: ne


09137   UZ VYŠETŘENÍ DVOU ORGÁNŮ V NĚKOLIKA ROVINÁCH
     
     U párového orgánu jde o vyšetření dvou
     orgánů. Podmínkou výkonu je obrazová
     dokumentace. Výkon nelze vykázat při
     vyšetření prsu.
     
Kategorie: P - hrazen plně   Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1den             L2    2   20
OM: SA - pouze na spec. pracovišti - ag. do OD
Čas výkonu: 20         ZUM: ne
Body: 159            ZULP: ne


09139   UZ VYŠETŘENÍ TŘÍ A VÍCE ORGÁNŮ V NĚKOLIKA
     ROVINÁCH
     
     U párového orgánu jde o vyšetření dvou
     orgánů. Podmínkou výkonu je obrazová
     dokumentace. Výkon nelze vykázat při
     vyšetření prsu.
     
Kategorie: P - hrazen plně   Nositel  INDX  Čas
OF: 1/1den             L2    2   30
OM: SA - pouze na spec. pracovišti - ag. do OD
Čas výkonu: 30         ZUM: ne
Body: 227            ZULP:
                ne“.
58. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09551 vkládá nový výkon č. 09553, který zní:
 
„09553  SIGNÁLNÍ VÝKON PRO VYKAZOVÁNÍ EKONOMICKY
     NÁROČNĚJŠÍ VARIANTY POSKYTNUTÉ ZDRAVOTNÍ
     PÉČE
     
     Výkon se vykáže v případě, že si pojištěnec
     zvolil ekonomicky náročnější variantu
     poskytnuté zdravotní péče, a vykazuje se
     spolu s výkonem, který představuje variantu
     základní.
     
     OM: bez omezení
Čas výkonu: 0          ZUM: ne
Body: 0             ZULP:
                ne“.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

Související dokumenty