341/2021 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
341/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 13. září 2021,
kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5:
Čl.I
Přílohy č. 2a a 2b k vyhlášce č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb., vyhlášky č. 437/2011 Sb., vyhlášky č. 461/2012 Sb., vyhlášky č. 472/2013 Sb., vyhlášky č. 300/2014 Sb., vyhlášky č. 370/2015 Sb., vyhlášky č. 447/2016 Sb., vyhlášky č. 274/2017 Sb. a vyhlášky č. 398/2017 Sb., znějí:
 
"Příloha č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Pomocný analytický přehled
 
Příloha č. 2b k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
Termíny pro předávání Pomocného analytického přehledu
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Název účetního záznamu     I Četnost předávání účetního záznamu    I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část I: Počáteční a koncové   I čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., I
I stavy a obraty na vybraných   I 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a I
I rozvahových účtech       I ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. I
I                 I následujícího roku,           I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část II: Vybrané náklady od   I čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., I
I počátku roku za hlavní a    I 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a I
I hospodářskou činnost      I ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. I
I                 I následujícího roku,           I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část III: Vybrané výnosy od   I čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., I
I počátku roku za hlavní a    I 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a I
I hospodářskou činnost      I ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. I
I                     I následujícího roku,           I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část IV: DNM a DHM - typy změn I čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., I
I na straně MD a D vybraných   I 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a I
I rozvahových účtů        I ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. I
I                 I následujícího roku,           I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část V: Zásoby - typy změn na  I čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., I
I straně MD a D vybraných     I 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a I
I rozvahových účtů        I ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. I
I                 I následujícího roku,           I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část VI: Pohledávky - typy změn I čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., I
I na straně MD a D vybraných   I 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a I
I rozvahových účtů        I ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. I
I                 I následujícího roku,           I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část VII: Závazky - typy změn  I čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., I
I na straně MD a D vybraných   I 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a I
I rozvahových účtů        I ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. I
I                 I následujícího roku,           I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část VIII: Ostatní aktiva -   I čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., I
I typy změn na straně MD a D   I 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a I
I vybraných rozvahových účtů   I ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. I
I                 I následujícího roku,           I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část X: Počáteční a koncové   I čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., I
I stavy a obraty na vybraných   I 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a I
I rozvahových účtech v členění  I ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. I
I podle jednotlivých partnerů   I následujícího roku,           I
I aktiva / pasiva nebo partnerů  I                     I
I transakce            I                     I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část XI: Vybrané náklady a   I čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., I
I výnosy od počátku roku za    I 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a I
I hlavní a hospodářskou činnost v I ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. I
I členění podle jednotlivých   I následujícího roku            I
I partnerů transakce       I                     I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část XII: Typy změn na straně  I čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., I
I MD a D vybraných rozvahových  I 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a I
I účtů v členění podle      I ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. I
I jednotlivých partnerů transakce I následujícího roku            I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část XIII: Typy změn na straně I čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., I
I MD a D vybraných rozvahových  I 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a I
I účtů v členění podle      I ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. I
I jednotlivých partnerů aktiva / I následujícího roku            I
I pasiva a partnerů transakce   I                     I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část XIV: Přehled majetkových  I ročně - ve stavu k 31. 12. do 25. 2.   I
I účastí a jejich změn      I následujícího roku            I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část XV: Přehled podrozvahových I ročně - ve stavu k 31. 12. do 25. 2.   I
I účtů              I následujícího roku            I
I---------------------------------I------------------------------------------I
I Část XVI: Počáteční a koncové  I ročně - ve stavu k 31. 12. do 25. 2.   I
I stavy na vybraných       I následujícího roku            I
I podrozvahových účtech v členění I                     I
I podle jednotlivých partnerů   I                     I
I podrozvahového účtu       I                     I
I---------------------------------I------------------------------------------I
Poznámka:
Má-li vybraná účetní jednotka povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které jsou požadovány v jednotlivých částech Pomocného analytického přehledu, sestavuje jednotlivé části Pomocného analytického přehledu v agregované podobě způsobem stanoveným v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu.
Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.".
Čl.II
Přechodné ustanovení
V účetním období započatém před 1. lednem 2022 se pro sestavení pomocného analytického přehledu použije vyhláška č. 383/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Související dokumenty