Sdělení č. 13/2023 Sb.m.s., o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení

Schválený:
13/2023 Sb.m.s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. května 2021 bylo v Sarajevu podepsáno Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení1).
Správní ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 17 dne 1. března 2023.
České znění Správního ujednání se vyhlašuje současně.
Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení
Na základě článku 27 Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení, podepsané v Sarajevu dne 18. května 2021 (dále jen „Smlouva“), se příslušné úřady dohodly takto:
 
ČÁST I
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Definice pojmů
V tomto správním ujednání (dále jen „Ujednání“) se pojmy definované v článku 1 Smlouvy používají ve stejném významu.
Článek 2
Styčné orgány
Styčnými orgány podle článku 27 písmena b) Smlouvy jsou:
v České republice:
1. Pro peněžité dávky v nemoci a mateřství, dávky při invaliditě, ve stáří, dávky pozůstalých a pro peněžité dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání poskytované z nemocenského a důchodového pojištění:
Česká správa sociálního zabezpečení, Praha.
2. Pro dávky v nezaměstnanosti a přídavek na dítě:
Úřad práce České republiky - generální ředitelství, Praha.
3. Pro věcné dávky v nemoci a mateřství a věcné dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání hrazené ze zdravotního pojištění: Kancelář zdravotního pojištění, Praha.
v Bosně a Hercegovině:
1. Pro zdravotní pojištění a zdravotní péči:
a) ve Federaci Bosny a Hercegoviny: Úřad zdravotního pojištění a zajištění Federace Bosny a Hercegoviny, Sarajevo,
b) v Republice srbské: Fond zdravotního pojištění Republiky srbské, Banja Luka,
c) v Distriktu Brčko Bosny a Hercegoviny: Fond zdravotního pojištění Distriktu Brčko Bosny a Hercegoviny, Brčko.
2. Pro penzijní a invalidní pojištění:
a) ve Federaci Bosny a Hercegoviny: Federální úřad pro penzijní a invalidní pojištění, Mostar,
b) v Republice srbské: Fond pro penzijní a invalidní pojištění Republiky srbské, Bijeljina.
3. Pro pracovní úrazy a nemoci z povolání:
a) ve Federaci Bosny a Hercegoviny:
- Úřad zdravotního pojištění a zajištění Federace Bosny a Hercegoviny, Sarajevo.
- Federální úřad pro penzijní a invalidní pojištění, Mostar,
b) v Republice srbské:
- Fond zdravotního pojištění Republiky srbské, Banja Luka,
- Fond pro penzijní a invalidní pojištění Republiky srbské, Bijeljina,
c) v Distriktu Brčko Bosny a Hercegoviny:
Fond zdravotního pojištění Distriktu Brčko Bosny a Hercegoviny, Brčko.
4. Pro pojištění v nezaměstnanosti:
Agentura práce a zaměstnanosti Bosny a Hercegoviny, Sarajevo ve spolupráci s příslušným orgánem zaměstnanosti v Bosně a Hercegovině.
5. Pro přídavek na dítě a mateřství:
a) ve Federaci Bosny a Hercegoviny: Federální ministerstvo práce a sociální politiky, Sarajevo,
b) v Republice srbské: Fond pro ochranu dětí Republiky srbské, Bijeljina,
c) v Distriktu Brčko Bosny a Hercegoviny: vláda Distriktu Brčko Bosny a Hercegoviny, odbor pro zdravotnictví a další služby, oddělení sociální péče, Brčko.
Článek 3
Úkoly styčných orgánů
(1) Úkoly styčných orgánů jsou stanoveny Smlouvou a tímto ujednáním. Při provádění Smlouvy se styčné orgány vzájemně stýkají a mohou se obracet i přímo na příslušné úřady, instituce a osoby, na které se tato smlouva vztahuje. Při provádění Smlouvy si styčné orgány vzájemně pomáhají.
(2) Styčné orgány stanoví dohodou obsah i formu tiskopisů potřebných pro provádění Smlouvy a tohoto ujednání. Formuláře budou v českém jazyce a v úředních jazycích Bosny a Hercegoviny, přičemž všechna znění budou stejně autentická.
(3) Instituce nebo styčné orgány obou smluvních států mohou odmítnout přijmout žádost o dávku nebo jakoukoli jinou žádost nebo potvrzení, nebudou-li předloženy v dohodnuté formě.
 
ČÁST II
POUŽÍVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Článek 4
Vysílání osob na území druhého smluvního státu
(1) V případech uvedených v článcích 9 a 10 Smlouvy kompetentní instituce smluvního státu, jehož právní předpisy budou použity, vystaví osvědčení o tom, že pro určité osoby budou platit tyto právní předpisy.
(2) Osvědčení uvedené v odstavci 1 tohoto článku vydávají:
při použití českých právních předpisů
Česká správa sociálního zabezpečení;
při použití bosensko-hercegovinských právních předpisů
kompetentní instituce zdravotního pojištění v Bosně a Hercegovině.
Vydané potvrzení je předáno osobě, které se žádost týká, a jeho stejnopis je zaslán výše uvedené instituci druhého smluvního státu.
(3) Kompetentní instituce, která potvrzení vydala, může toto potvrzení zrušit, ukončit nebo pozměnit v důsledku změn rozhodujících okolností a informuje o tom instituci druhého smluvního státu.
Článek 5
Výjimky
(1) K dohodnutí výjimek podle článku 11 z ustanovení článků 8 až 10 Smlouvy jsou pověřeny následující instituce:
v České republice
Česká správa sociálního zabezpečení, Praha;
v Bosně a Hercegovině
- ve federaci Bosny a Hercegoviny:
Federální ministerstvo práce a sociální politiky ve spolupráci s Federálním ministerstvem zdravotnictví,
- v Republice srbské:
Ministerstvo práce a ochrany válečných invalidů Republiky srbské,
- v Distriktu Brčko Bosny a Hercegoviny:
vláda Distriktu Brčko Bosny a Hercegoviny, odbor pro zdravotnictví a další služby ve spolupráci s fondy pro penzijní a invalidní pojištění Bosny a Hercegoviny.
(2) Zaměstnanec a zaměstnavatel předkládají společnou žádost o výjimku podle předchozího odstavce v písemné formě výše uvedenému úřadu/instituci smluvního státu, jehož právní předpisy mají být podle žádosti používány. Obdobně uplatňuje žádost osoba samostatně výdělečně činná.
Žádost o výjimku z používání právních předpisů smluvního státu výkonu výdělečné činnosti u osob uvedených v článku 9 odst. 1 a 2 Smlouvy, které jsou již v tomto smluvním státě výdělečně činné a jejichž lhůta pro vyslání končí, se předkládá před koncem probíhající doby vyslání.
(3) Dohoda o výjimce se dokládá potvrzením vystaveným a předaným podle článku 4 tohoto ujednání.
 
ČÁST III
POUŽÍVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ
Kapitola první
Nemoc a mateřství
Článek 6
Poskytování věcných dávek
(1) Za účelem použití článku 12 Smlouvy je žadatel povinen předložit instituci v místě pobytu osvědčení kompetentní instituce jako doklad o nároku. Jestliže žadatel osvědčení nepředloží, může kompetentní instituce na žádost instituce v místě pobytu, která poskytuje věcné dávky, vydat toto osvědčení dodatečně. V případech uvedených v článku 12 odstavci 1 Smlouvy je kompetentní instituce povinna dodatečně osvědčení vydat.
(2) Instituce v místě pobytu je povinna zajistit osobě, která je pojištěna podle právních předpisů druhého smluvního státu, věcné dávky tak, jako by se jednalo o vlastního pojištěnce.
(3) Neodkladnou věcnou dávkou ve smyslu článku 12 odstavce 1 Smlouvy se rozumí dávka, jejíž poskytnutí je nezbytné, aby bylo odvráceno ohrožení života nebo poškození zdraví osoby.
(4) V případě nemocničního léčení je instituce v místě pobytu povinna, když to zjistí, ihned informovat kompetentní instituci o datu přijetí osoby do nemocnice, předpokládané době léčení a dni propuštění z nemocnice.
(5) Dávkami ve smyslu článku 12 odstavce 4 Smlouvy jsou všechny pomocné léčebné prostředky, pomůcky apod., jejichž pořizovací cena překračuje částku 250 EUR, vyjádřeno v národní měně. Jestliže bylo poskytnutí uvedených dávek nezbytné a neodkladné z hlediska zabránění ohrožení života nebo zdraví osoby, je instituce, která dávky poskytla, povinna o tom bez průtahů informovat kompetentní instituci.
(6) Pokud zdravotní stav osoby vyžaduje převoz ze země pobytu do státu pojištění, může kompetentní instituce tento převoz odsouhlasit a uhradit náklady.
Článek 7
Náhrada nákladu v případě nedodržení stanoveného postupu
(1) Pokud osoba uvedená v článku 12 Smlouvy obdržela věcné dávky a v rozporu se stanoveným administrativním postupem sama zaplatila náklady v hotovosti, zašle kompetentní instituce instituci v místě pobytu, kde byly dávky poskytnuty, žádost o sdělení výše nákladů, které by nastaly, pokud by dávky byly poskytnuty v souladu s předpokládaným postupem.
(2) Instituce v místě pobytu zašle informaci o výši nákladů na stanoveném formuláři kompetentní instituci.
(3) Kompetentní instituce nahradí osobě vzniklé náklady do výše uplatňované institucí v místě pobytu, kde byly dávky poskytnuty, nebo do výše stanovené předpisy, které sama uplatňuje, pokud o to osoba požádá.
Článek 8
Věcné dávky pro poživatele důchodu
Pro využití nároku na věcné dávky poživatele důchodu podle článku 14, odstavce 2 Smlouvy vydá kompetentní instituce instituci v místě bydliště důchodce na stanoveném formuláři potvrzení o existenci nároku na věcné dávky.
Článek 9
Poskytování peněžitých dávek
(1) Pro účely pobírání peněžitých dávek po dobu pobytu na území druhého smluvního státu předloží dotyčná osoba instituci v místě pobytu potvrzení o pracovní neschopnosti vydané ošetřujícím lékařem.
(2) Instituce v místě pobytu neprodleně zašle v dohodnuté formě potvrzení o pracovní neschopnosti kompetentní instituci.
(3) Kompetentní instituce však může požádat instituci v místě pobytu o provedení lékařské nebo administrativní kontroly, která proběhne stejným způsobem jako u jejích vlastních pojištěnců.
Kapitola druhá
Důchody invalidní, starobní, pozůstalostní
Článek 10
Podávání a vyřizování žádostí
(1) Žádost o dávku uplatňuje žadatel zpravidla u instituce v místě bydliště s přiložením všech dokladů rozhodných pro stanovení nároků, které má ka dispozici.
(2) Jestliže instituce jednoho smluvního státu obdrží žádost osoby, která získala doby pojištění podle právních předpisů druhého nebo obou smluvních států, zašle tuto žádost kompetentní instituci druhého smluvního státu na dohodnutém formuláři.
(3) Kompetentní instituce smluvních států si vzájemně a bezodkladně sdělují informace i další skutečnosti, včetně lékařské dokumentace, podstatné pro přiznání nároku na dávky a stanovení jejich výše.
(4) Potvrzení údajů na dohodnutých formulářích nahrazuje předkládání dokladů mezi kompetentními institucemi obou států.
(5) Kompetentní instituce se vzájemně informují o ukončení řízení zasláním kopie rozhodnutí.
Kapitola třetí
Pracovní úrazy a nemoci z povolání
Článek 11
Poskytování věcných dávek
V případě uvedeném v článku 21 Smlouvy se použije článek 6 tohoto ujednání obdobně.
Kapitola čtvrtá
Nezaměstnanost
Článek 12
Poskytování dávek
V případech článků 24 a 25 Smlouvy žadatel předloží kompetentní instituci jedné smluvní strany potvrzení kompetentní instituce druhé smluvní strany, z něhož je zřejmá doba pojištění získaná podle právních předpisů druhé smluvní strany a doba, po kterou žadatel pobíral dávky v nezaměstnanosti od druhé smluvní strany. Pokud žadatel nepředloží potvrzení, může styčný orgán jedné smluvní strany požádat styčný orgán druhé smluvní strany o vydání a zaslání takového potvrzení.
Kapitola pátá
Článek 13
Přídavek na dítě
Žádost o poskytnutí přídavku na dítě je nutné zaslat kompetentní instituci, která posoudí nárok na dávku s přihlédnutím ka situaci celé rodiny a podle článku 26 Smlouvy.
 
ČÁST IV
DALŠÍ USTANOVENÍ
Článek 14
Výplata dávek
(1) Peněžité dávky se vyplácí přímo oprávněným osobám ve volně směnitelné měně.
(2) Instituce smluvních států neprovádí při výplatě peněžitých dávek podle Smlouvy žádné srážky na své administrativní výdaje.
(3) Instituce smluvních států mohou vyžadovat od poživatelů dávek potvrzení o žití k ověření nároku na výplatu dávky.
(4) Je-li třeba převést národní měnu na volně směnitelnou měnu, použije se směnný kurz platný v den realizace platby.
Článek 15
Úhrada nákladů
(1) Instituce v místě pobytu nebo bydliště uplatňuje čtvrtletně žádost o úhradu nákladů věcných dávek u kompetentní instituce prostřednictvím styčných orgánů, pokud se styčné orgány nedohodnou jinak.
(2) Náklady musí být uhrazeny instituci v místě pobytu nebo bydliště ve lhůtě 6 měsíců od jejich uplatnění. Uvedená lhůta se nepoužije na pohledávky, vůči nimž byla vznesena námitka.
Článek 16
Výměna statistických údajů
Styčné orgány obou smluvních států si do 31. března každého roku vymění statistické údaje o výplatách dávek podle Smlouvy do druhého smluvního státu. Statistické údaje budou obsahovat druhy dávek, počet příjemců dávek a úhrnnou výši vyplacených dávek.
 
ČÁST V
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 17
Doba platnosti
Toto ujednám vstupuje v platnost zároveň se Smlouvou a zůstává v platnosti po stejnou dobu jako Smlouva.
Dáno v Sarajevu dne 18. května 2021 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a v úředních jazycích Bosny a Hercegoviny: v jazyce bosenském, chorvatském a srbském, přičemž všechna znění jsou autentická a mají stejnou platnost.
 
    Za Českou republiku                            Za Bosnu a Hercegovinu

    Ivana Hlavsová v. r.                            Ankica Gudeljević v. r.    
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně                    ministryně pro civilní záležitosti      
České republiky v Bosně a Hercegovině                          
1) Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Sarajevu dne 18. května 2021, byla vyhlášena pod č. 12/2023 Sb. m. s.

Související dokumenty