FZ02/2023 Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
FZ02/2023
Přehled
druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
I---------------------------------------------------------------------------I
I Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty    I
I orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č.   I
I 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů          I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Název bankovního účtu                   I  Předčíslí  I
I                              I bankovního  I
I                              I   účtu   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Vymáhání a exekuce                    I   35    I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Daň z elektřiny                      I   609   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Daň ze zemního plynu                   I   617   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Daň z pevných paliv                    I   625   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Vymáhání pro úřady práce                 I   668   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Vracení spotřební daně z minerálních olejů osobám     I   756   I
I užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu     I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Vracení spotřební daně z minerálních olejů ozbrojeným   I   764   I
I silám členských států NATO s výjimkou ozbrojených sil ČR I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Vracení spotřební daně osobám požívajících výsad a imunit I   772   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Spotřební daň z vína a meziproduktů            I   780   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Spotřební daň z minerálních olejů             I   799   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Pokuty a náklady řízení uložené obcí (příjem obce)    I   1708   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství         I   1732   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním  I   1759   I
I materiálem lesních dřevin a dle z. č. 201/2012 Sb., o   I        I
I ochraně ovzduší (rozpočet obce)              I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti        I   1767   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Pokuty dle z. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci   I   1783   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Pokuty za kontrolní vážení dle z. č. 13/1997 Sb., o    I   2620   I
I pozemních komunikacích                  I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Pokuty dle z. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém I   2700   I
I trhu                           I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Poplatky z biopaliv                    I   2719   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Odvody dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti      I   2751   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Pokuty dle z. č. 480/2004 Sb., o některých službách    I   2778   I
I informační společnosti                  I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Dopravní prostředky pro obec               I   2807   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Odvody nadměrného a neoprávněného majetkového prospěchu  I   2874   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Náklady spojené se správním vyhoštěním cizince      I   3615   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Pokuty v příkazním řízení na místě zaplacené a terminály I   3746   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Pokuty ve správním řízení na místě nevybrané       I   3754   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Poplatky dle z. č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon      I   3770   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Pokuty dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti      I   3797   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Příslušenství daní                    I   4706   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Spotřební daň z tabákových výrobků            I   4765   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Spotřební daň z piva                   I   4773   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Spotřební daň z lihu                   I   4781   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Pokuty uložené v souvislosti s hazardem          I   4837   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Odnětí dotací dle z. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových   I   4845   I
I pravidlech                        I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Pokuty uložené za porušení předpisů k ochraně životního  I   5610   I
I prostředí (50% rozpočet SFŽP a 50% rozpočet obce)     I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Vracení spotřební daně z minerálních olejů osobám     I   5792   I
I užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla          I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Depozitní účet, cizí prostředky              I   6015   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001   I   6701   I
I Sb., o vodách                       I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Pokuty uložené dle zvláštních zákonů (100% rozpočet SFŽP) I   6728   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Pokuty dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech a dle z. č.   I   6736   I
I 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností     I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách (50% rozpočet   I   6744   I
I SFŽP a 50% rozpočet obce)                 I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Poplatky dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech        I   6752   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech         I   6787   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách (100% rozpočet  I   6795   I
I SFŽP)                           I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Souhrnný účet příjmů z celního řízení           I   7771   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Poplatky dle z. č. 201/2012     Sb., o ochraně ovzduší    I   8707   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Odvody za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb., o  I   8715   I
I ochraně zemědělského půdního fondu            I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Odvody za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb., o  I   8723   I
I ochraně zemědělského půdního fondu            I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Odvody za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb., o  I   8731   I
I ochraně zemědělského půdního fondu (§ 11 odst. 4)     I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle z. č. 289/1995 I   8758   I
I Sb., o lesích                       I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle z. č. 289/1995  I   8766   I
I Sb., o lesích                       I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Pokuty dle z. č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a   I   8790   I
I chemických směsích                    I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Registrační a evidenční poplatky dle § 30 zákona č.    I   9697   I
I 477/2001 Sb., o obalech                  I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Pokuty dle z. č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru   I   9718   I
I znečišťování životního prostředí             I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Pokuty dle z. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (mimo  I   9726   I
I rozpočet obce)                      I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského   I   9734   I
I půdního fondu                       I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního I   9742   I
I prostředí a její působnosti v ochraně lesa        I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Pokuty dle z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a    I   9769   I
I krajiny                          I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Pokuty dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech a dle z. č.   I   9785   I
I 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (100%  I        I
I rozpočet SFŽP)                      I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách         I   9793   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Vracení spotřební daně z minerálních olejů        I   10751   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Vymáhání pro obce                     I   11703   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Spotřební daň z tabákových výrobků - tabákové nálepky   I   14760   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Spotřební daň ze surového tabáku a daně ze zahřívaných  I   24766   I
I tabákových výrobků                    I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Zajištěni daně                      I   40037   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Vracení daně z elektřiny osobám požívajících výsad a   I   50606   I
I imunit                          I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Vracení daně z plynů osobám požívajících výsad a imunit  I   50614   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Vracení daně z pevných paliv osobám požívajících výsad a I   50622   I
I imunit                          I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Zvláštní prostředky dle z. č. 500/2004 Sb., správní řád  I   60038   I
I (§ 106)                          I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků      I   64768   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Zvláštní prostředky dle z. č. 280/2009 Sb., daňový řád  I   70033   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Zvláštní prostředky - kauce dle z. č. 13/1997 Sb., o   I   90034   I
I pozemních komunikacích                  I        I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Vracení daně z ostatních benzínů             I   95791   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Pokuty - emise skleníkových plynů             I   97770   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I
I Jistota na zajištění minimálního množství biopaliv    I  100036   I
I-----------------------------------------------------------I---------------I

Související dokumenty