361/2020 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel, ve znění vyhlášky č. 327/2011 Sb.

Schválený:
361/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. srpna 2020,
kterou se mění vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel, ve znění vyhlášky č. 327/2011 Sb.
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 261/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 81/2015 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 27 odst. 3 zákona:
Čl.I
Za § 29a vyhlášky č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel, ve znění vyhlášky č. 327/2011 Sb., se vkládá nový § 29b, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 29b
Ostatní doklady o pojištění
Doklad o pojištění za škody vzniklé v důsledku smrti člena posádky, jeho pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, doklad o pojištění pro pokrytí nákladů spojených s repatriací, doklad o pojištění pro pokrytí dlužné mzdy a jiného peněžního plnění vyplývajícího ze základního pracovněprávního vztahu a doklad o pojištění pro pokrytí nákladů spojených se zajištěním sociálních podmínek členů posádky lodě a paliva nezbytného pro přežití na palubě lodi obsahují
a) jméno lodi, identifikační číslo lodi přidělené Mezinárodní námořní organizací a rejstříkový přístav,
b) volací znak lodi,
c) obchodní firmu, název a adresu sídla poskytovatele pojištění,
d) kontaktní údaje osoby odpovědné za vyřizování smluvních nároků členů posádky lodi,
e) obchodní firmu, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení provozovatele lodi,
f) dobu trvání pojištění a
g) potvrzení vydané poskytovatelem pojištění dokládající, že pojištění splňuje požadavky zákona.".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.
Ministr dopravy:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Související dokumenty