22387/21/7700-10123-500852 Metodický pokyn k aplikaci lhůty pro podání daňového přiznání

Schválený:
22387/21/7700-10123-500852
METODICKÝ POKYN
k aplikaci lhůty pro podání daňového přiznání
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Sekce právní
Všem finančním úřadům, včetně Specializovaného finančního úřadu
Odvolacímu finančnímu ředitelství
Tento metodický pokyn upravuje posuzování lhůty pro podání daňového přiznání dle § 136 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění novely daňového řádu, zákonem č. 283/2020 Sb., účinné od 1. 1. 2021 (dále jen "
daňový řád
" nebo "
"), a to včetně vazby na posuzování opravného daňového přiznání dle § 138 daňového řádu. Uvedené znění zákona se vztahuje na případy, kdy zdaňovací období, za něž je daňové přiznání podáváno, neskončilo přede dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti této novely1).
Pro zdaňovací období, které skončilo před 31. 12. 2020, tj. do 30. 12. 2020 včetně, je lhůta pro podání daňového přiznání posuzována dle znění § 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném do 31. 12. 2020, čemuž odpovídá metodický pokyn Generálního finančního ředitelství č. j. 21383/17/7700-10126-500852.
Čl.I.
Lhůta pro podání daňového přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců
[základní tříměsíční lhůta, § 136 odst. 1 DŘ]
U daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, stanoví zákon základní lhůtu pro podání daňového přiznání 3 měsíce po uplynutí zdaňovacího období. Tato lhůta dopadá na všechny případy podání daňového přiznání, s výjimkou daňového přiznání daňového subjektu, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (dále jen "povinně auditovaný subjekt"2) ) a s výjimkou případů uvedených v § 245 daňového řádu. Pouze pokud není ve lhůtě dle § 136 odst. 1 daňového řádu daňové přiznání podáno, je možné při splnění dalších zákonných podmínek3) aplikovat odchylné lhůty pro podání daňového přiznání dle § 136 odst. 2 daňového řádu.
[prodloužená čtyřměsíční lhůta, § 136 odst. 2 písm. a) DŘ]
Tato lhůta dopadá na případy, kdy je daňové přiznání podáno
elektronicky a nebylo již podáno v základní tříměsíční lhůtě
. Tato lhůta nedopadá na řádné daňové přiznání podané poradcem4) za daňový subjekt [i když bude podáno elektronicky, neboť poradci svědčí pro toto podání buď prodloužená šestiměsíční lhůta dle § 136 odst. 2 písm. b) daňového řádu, nebo základní tříměsíční lhůta dle § 136 odst. 1 daňového řádu, pokud bylo daňové přiznání v této lhůtě poradcem podáno], ani na daňové přiznání povinně auditovaného subjektu.
[prodloužená šestiměsíční lhůta, § 136 odst. 2 písm. b) DŘ]
Tato lhůta dopadá na případy:
1. podání daňového přiznání povinně auditovaného daňového subjektu
(pro kterýžto jde fakticky o lhůtu základní), a to bez ohledu na to, zda bylo daňové přiznání podáno do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období nebo později; zda bylo či nebylo učiněno elektronicky; a zda je podal poradce či nikoliv; a dále
2.
kdy daňové přiznání
podal poradce a současně nebylo již daňové přiznání podáno v základní tříměsíční lhůtě
(ať už samotným daňovým subjektem, poradcem, nebo jinou oprávněnou osobou). Uplatnění plné moci k podání daňového přiznání poradcem je možné provést i současně se samotným podáním daňového přiznání. Nebude-li příslušná plná moc poradci předložena nejpozději s podáním daňového přiznání, je na místě aplikovat postup dle § 74 daňového řádu. Budou-li vady podání ve lhůtě stanovené správcem daně odstraněny (dodatečně doložena plná moc poradci), hledí se na podání jako bezvadné od počátku.
Pro ilustraci výše uvedených pravidel viz schéma z důvodové zprávy k zákonu č. 283/2020 Sb., k § 136 odst. 2 daňového řádu:Čl.II.
Podmínky pro posouzení aplikace konkrétní lhůty pro podání daňového přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců
[lhůta pro podání daňového přiznání]
Vzhledem k tomu, že při splnění podmínek podání daňového přiznání předepsaným způsobem (elektronicky, resp. prostřednictvím poradce), dochází ex lege k prodloužení základní tříměsíční lhůty pro podání daňového přiznání souběžně s jejím teoretickým uplynutím, je možné zjistit délku lhůty pro podání daňového přiznání teprve po podání daňového přiznání.
[splatnost daně]
Na základě zde uvedených podmínek, dojde k vyhodnocení, jaká lhůta pro podání daňového přiznání dopadá na konkrétní případ v souladu s § 136 daňového řádu a od toho bude také odvozena splatnost této daně dle § 135 odst. 3 daňového řádu5).
[výzva k podání daňového přiznání]
Vzhledem k tomu, že správci daně nebude dopředu známo, jakou formou daňový subjekt podá daňové přiznání, nelze do doby podání ani určit lhůtu, ve které tak má být učiněno (s výjimkou povinně auditovaných subjektů, kterým svědčí prodloužená šestiměsíční lhůta). Proto správce daně přistoupí k vydání výzvy k podání daňového přiznání (dle § 145 odst. 1 daňového řádu) zpravidla až po uplynutí prodloužené šestiměsíční lhůty, pokud nemá specifické důvody pro odchylný postup. Stejně bude správce daně postupovat i v případě, že bude na základě § 36 daňového řádu individuálně prodloužena lhůta k podání daňového tvrzení a tato individuálně prodloužená lhůta by skončila dříve než prodloužená šestiměsíční lhůta [§ 136 odst. 2 písm. b) bod 2 daňového řádu].
Podmínky pro vyhodnocení lhůty pro podání daňového přiznání:
-
Daňové přiznání bylo podáno v základní tříměsíční lhůtě.
Pokud se nejedná o povinně auditovaný subjekt, pak bez ohledu na to, jakou formou (listina, elektronicky) a kým (daňový subjekt, poradce, či jiná oprávněná osoba), aplikuje se
základní tříměsíční lhůta
[§ 136 odst. 1 daňového řádu].
-
Daňové přiznání bylo podáno elektronicky v prodloužené čtyřměsíční lhůtě.
Pokud nebylo podání daňového přiznání učiněno poradcem či povinně auditovaným subjektem, a zároveň nebylo již učiněno podání daňového přiznání v základní tříměsíční lhůtě (bez ohledu na formu: listina / elektronicky a osobu podatele: daňový subjekt / poradce / jiná oprávněná osoba), aplikuje se
prodloužená čtyřměsíční lhůta
[§ 136 odst. 2 písm. a) daňového řádu]6).
-
Daňové přiznání bylo podáno povinně auditovaným subjektem.
Lhůta pro podání daňového přiznání povinně auditovaného subjektu je vždy šestiměsíční, a to i v případě, že by bylo daňové přiznání podáno v základní tříměsíční či prodloužené čtyřměsíční lhůtě [ § 136 odst. 2 písm. b), bod 1 daňového řádu].
-
Daňové přiznání bylo podáno poradcem v prodloužené šestiměsíční lhůtě.
Pokud nebylo zároveň učiněno podání daňového přiznání v základní tříměsíční lhůtě (ať už samotným daňovým subjektem, poradcem, nebo jinou oprávněnou osobou), aplikuje se prodloužená šestiměsíční lhůta [§ 136 odst. 2 písm. b) bod 2 daňového řádu]. To platí i v případě, že bylo daňové přiznání podáno poradcem elektronicky v prodloužené čtyřměsíční lhůtě.
-
Pro určení data "učinění podání"
je potřeba zohlednit institut zachování lhůty dle § 35 daňového řádu.
-
V případě nedodržení povinné elektronické formy podání7)
se bude jednat o vadu podání. Pokud půjde o vadu podání ve smyslu § 74 odst. 1 písm. c) daňového řádu (tj. nedodržení povinné elektronické formy podání - typicky vada spočívá v tom, že je podání učiněno v listinné formě) nebude následkem případného nevyhovění výzvě neúčinnost tohoto podání, ale pokuta podle § 247a odst. 2 daňového řádu. Výsledné podání tak sice nebude neúčinné, ale nelze je samozřejmě ani považovat za elektronické (jde o listinné podání), a tedy nebude způsobilé dosáhnout účinků § 136 odst. 2 písm. a) daňového řádu (prodloužená čtyřměsíční lhůta). V případě, že bude daňové přiznání podáno po uplynutí základní tříměsíční lhůty, bude se jednat o opožděné podání a bude uložena pokuta dle § 250 daňového řádu.
-
V případě nedodržení povinného formátu či struktury elektronického podání
naproti tomu neodnímá podání elektronickou povahu, a tedy pokud tuto vadu podání ve smyslu § 74 odst. 1 písm. d) daňového řádu (tj. podání je pro správce daně čitelné, ale je ve špatném datovém formátu resp. struktuře) podatel na výzvu správce daně neodstraní nejen, že nebude následkem případného nevyhovění výzvě neúčinnost tohoto podání, nýbrž důsledkem bude pokuta podle § 247a odst. 2 daňového řádu; ale současně bude dosaženo účinků § 136 odst. 2 písm. a) daňového řádu (prodloužená čtyřměsíční lhůta). Povinnost dodržet formát a strukturu elektronického podání dopadá na všechny, kteří podávají elektronickou formou, bez ohledu na povinnost činit podání elektronicky. Aktuálně upraveno metodickým pokynem, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, Pokyn č. GRŘ-D-48.
-
V případě individuálního prodloužení lhůty a nedodržení podmínek prodloužení
nárok na prodloužení lhůty dle § 36 daňového řádu bez dalšího zaniká8). Výsledná lhůta pro podání daňového přiznání se bude odvíjet od obecných pravidel zakotvených v ustanovení § 136 odst. 1 a 2 daňového řádu (např. daňové přiznání podané elektronicky bez poradce - prodloužená čtyřměsíční lhůta apod.).
Čl.III.
Lhůta pro podání daňového přiznání u daní vyměřovaných na zdaňovací období, které činí 12 měsíců
[základní měsíční lhůta, § 136 odst. 3 DŘ]
Daňové přiznání u daní vyměřovaných na zdaňovací období, které činí 12 měsíců, se podává nejpozději do konce prvního měsíce, jímž začíná běh zdaňovacího období (např. daň z nemovitých věcí, která je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů). Bez ohledu na to, zda daňové přiznání podává poradce či je činěno podání elektronicky, je daňový subjekt povinen učinit jeho podání v základní (jedno)měsíční lhůtě, tj. nejčastěji do 31. 1. daného zdaňovacího období. Tuto lhůtu lze prodloužit dle § 36 daňového řádu.
Čl.IV.
Lhůta pro podání daňového přiznání v případě, kdy zdaňovací období je kratší než 1 rok
[lhůta do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období, § 136 odst. 4 DŘ]
Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, podává se daňové přiznání do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období (např. daň z přidané hodnoty, která je upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), pokud není zvláštním zákonem stanoveno jinak (např. § 38m9) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o daních z příjmů"). Bez ohledu na to, zda daňové přiznání podává poradce či je činěno podání elektronicky, je daňový subjekt povinen učinit jeho podání do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období. Tuto lhůtu nelze prodloužit.
Čl.V.
Individuální prodloužení lhůty
[individuální prodloužení lhůty, § 36, § 136 odst. 6 DŘ]
Lhůtu k podání daňového přiznání lze, ať se již jedná o lhůtu dle § 136 odst. 1 nebo odst. 2, nebo odst. 3 daňového řádu, prodloužit na základě individuální žádosti nebo z moci úřední. Jakákoliv žádost o prodloužení lhůty musí být vždy podána před tím, než lhůta uplyne (§ 36 odst. 1 daňového řádu) a ani tento případ prodloužení lhůty není výjimkou. Pro určení dne podání žádosti o prodloužení lhůty se aplikuje pravidlo zachování lhůty dle § 35 odst. 1 daňového řádu (§ 36 odst. 7 daňového řádu). K prodloužení lhůty k podání daňového přiznání (tedy lhůty dle § 136 odst. 1, odst. 2 i odst. 3 daňového řádu) může dojít až o 3 měsíce. V případě, že předmětem daně jsou i příjmy, které jsou předmětem daně v zahraničí, může, na základě žádosti daňového subjektu, dojít k prodloužení lhůty až na 10 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Nejedná se tedy o prodloužení lhůty až "
o
" 10 měsíců, ale až "
na
" (celkových) 10 měsíců (§ 36 odst. 4 daňového řádu).10)
V individuální žádosti o prodloužení lhůty dle § 36 daňového řádu daňový subjekt v případě daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, navíc uvede, hodlá-li využít i prodloužení lhůty dle § 136 odst. 2 písm. a) daňového řádu (tj. čtyřměsíční prodloužená lhůta), nebo dle § 136 odst. 2 písm. b) bod 2 daňového řádu (tj. šestiměsíční prodloužená lhůta) daňového řádu. Neuvede-li tuto skutečnost, při posouzení žádosti se zohlední pouze základní tříměsíční lhůta. Pokud daňový subjekt uvede, že hodlá využít prodloužení lhůty dle § 136 odst. 2 písm. a) nebo b) bod 2 daňového řádu, a nedodrží-li následně podmínky pro toto prodloužení (elektronická forma, resp. podání činí poradce), nárok na prodloužení lhůty správcem daně dle § 36 daňového řádu zaniká.
Ke stejnému účinku (zániku nároku na prodloužení lhůty) dojde i v případě, že daňový subjekt v žádosti o prodloužení lhůty uvede, že hodlá využít prodloužení lhůty dle § 136 odst. 2 daňového řádu (elektronická forma podání či podání prostřednictvím poradce) a daňové přiznání bude podáno ve lhůtě dle § 136 odst. 1 daňového řádu [nebude splněna podmínka pro aplikaci lhůty dle § 136 odst. 2 písm. a), příp. písm. b) bod 2. daňového řádu].
[vztah individuálně prodloužené lhůty a lhůty prodloužené zákonem, pokud individuálně prodlužená lhůta uplyne dříve, než by uplynula prodloužená lhůta zákonem, § 36 odst. 4, § 136 odst. 2 písm. a), resp. § 136 odst. 2 písm. b) bod 2 daňového řádu]
Vzhledem k tomu, že daňový subjekt nemusí správci daně sdělovat, že hodlá využít prodloužení lhůty, které mu umožňuje § 136 odst. 2 písm. a) daňového řádu v případě podání daňového přiznání učiněného elektronicky nebo § 136 odst. 2 písm. b) bod 2 daňového řádu v případě podání daňového přiznání učiněného prostřednictvím poradce, může bez dalšího využít tohoto zákonného prodloužení lhůty, pokud učiní podání v souladu s daným ustanovením (tj. elektronicky, resp. prostřednictvím poradce). Lhůta pro podání daňového přiznání by se tak odvíjela od uskutečněného podání daňového přiznání, nikoliv od lhůty prodloužené na základě individuální žádosti (§ 36 odst. 4 daňového řádu), která by uplynula dříve než lhůta prodloužená zákonem (§ 136 odst. 2 písm. a), resp. § 136 odst. 2 písm. b) bod 2 daňového řádu).
[individuálně prodloužená lhůta dle § 36 ve vztahu ke lhůtě dle § 245 odst. 2 DŘ, sjednocení lhůt]
Do § 245 daňového řádu byl vložen nový odstavec 2, který stanoví fikci pro posouzení uplynutí lhůty za předchozí zdaňovací období tak, že tato lhůta činí 6 měsíců po uplynutí tohoto zdaňovacího období.
Z důvodové zprávy k novele daňového řádu (zákon č. 283/2020 Sb.) k tomuto ustanovení je zřejmé, že cílem bylo nastavit snadno spravovatelný režim pro všechny dotčené daňové subjekty (s ohledem na zavedení další čtyřměsíční lhůty pro podání tvrzení elektronicky) a také zvolit přístup, který nepovede ke zhoršení stávajícího stavu a bude ve prospěch daňových subjektů, kterých se sjednocení lhůt dotýká. Pokud by byla striktně na všechny případy (tzn. i na případy prodloužení lhůty dle § 36 daňového řádu) aplikována pouze 6 měsíční lhůta, mohlo by k takovému zhoršení postavení dojít. Např. pokud by rozhodný den nastal v období po uplynutí 6 měsíců po skončení předcházejícího zdaňovacího období (např. 15. 7.), avšak stále ještě ve lhůtě stanovené dle § 36 daňového řádu (např. 1.8.).
V § 245 odst. 1 daňového řádu je uvedeno, kdy vzniká povinnost podat daňové tvrzení, které dosud nebylo podáno za předcházející zdaňovacího období, v případě,
kdy původní lhůta pro jeho podání dosud neuplynula.
Pokud byla prodloužena lhůta, která by skončila později než 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, potom bude rozhodující pro posouzení lhůty pro podání daňového tvrzení za předcházející zdaňovací období lhůta prodloužená dle § 36 daňového řádu. V ostatních případech bude za lhůtu pro podání daňového tvrzení považována fikce uvedená v § 245 odst. 2 daňového řádu, tj. 6 měsíců po uplynutí předcházejícího zdaňovacího období.
Čl.VI.
Sdělení namísto daňového tvrzení
[sdělení namísto daňového přiznání, § 136 odst. 5 DŘ]
Nevznikla-li daňovému subjektu ve zdaňovacím období daňová povinnost k
dani, ke které je registrován
, sdělí tuto skutečnost správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání11). Daňový subjekt nemusí v těchto případech podat daňové přiznání, pokud zákon nestanoví jinak (např. § 101 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty: "plátce je povinen podat daňové přiznání i v případě, že mu nevznikla povinnost přiznat daň").
[výjimka z povinnosti podat sdělení]
V některých případech je zvláštním zákonem vyloučena i povinnost podat sdělení namísto daňového tvrzení (např. § 101 odst. 5 zákona o dani z přidané hodnoty: "nevznikla-li identifikované osobě ve zdaňovacím období povinnost přiznat daň, nesděluje tuto skutečnost správci daně." nebo také dle § 38mc zákona o daních z příjmů "Veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek, kterým nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, nejsou povinni sdělit tuto skutečnost správci daně.").
Čl.VII.
Opravné daňové přiznání
Před uplynutím lhůty k podání konkrétního daňového přiznání může daňový subjekt nahradit daňové přiznání, které již podal (řádné daňové přiznání), opravným daňovým přiznáním. V řízení se dále postupuje podle tohoto opravného daňového přiznání a k předchozímu daňovému přiznání se nepřihlíží (§ 138 odst. 1 a 2 daňového řádu).
Specifika opravného daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců:
[podání řádného daňového přiznání určuje lhůtu pro podání daňového přiznání]
Podané daňové přiznání nelze vzít zpět (§ 73 odst. 4 daňového řádu), a proto v důsledku učiněného podání daňového přiznání je určena lhůta dopadající na toto podání dle § 136 daňového řádu a zároveň je tím určena i lhůta, ve které je možné nahradit toto daňové přiznání opravným daňovým přiznáním (§ 138 daňového řádu).
[výjimka z pravidla]
Bez ohledu na způsob (osoba podatele - daňový subjekt, poradce či jiná oprávněná osoba) či formu učiněného podání (listinou či elektronicky), dopadá na povinně auditovaný daňový subjekt k podání daňového přiznání pouze prodloužená šestiměsíční lhůta dle § 136 odst. 2 písm. b) bod 1 daňového řádu (příp. prodloužená lhůta dle § 36 odst. 4 daňového řádu) To znamená, že i když povinně auditovaný daňový subjekt učiní podání daňového přiznání v základní tříměsíční lhůtě, příp. prodloužené čtyřměsíční lhůtě, může toto podání nahradit opravným daňovým přiznáním ve lhůtě dle § 136 odst. 2 písm. b) bod 1 daňového řádu (příp. prodloužené lhůtě dle § 36 odst. 4 daňového řádu), a to bez ohledu na způsob a formu podání (to nezbavuje povinně auditovaný subjekt povinnosti učinit podání elektronicky dle § 72 odst. 6 daňového řádu).
[podání řádného daňového přiznání v základní tříměsíční lhůtě, § 136 odst. 1 daňového řádu]
Podání daňového přiznání v základní tříměsíční lhůtě lze učinit bez omezení způsobu (osoba podatele - daňový subjekt, poradce či jiná oprávněná osoba) či formy podání (listinou, elektronicky). Bude-li tedy učiněno podání daňového přiznání v základní tříměsíční lhůtě, lze toto podání nahradit opravným daňovým přiznáním v této lhůtě (§ 136 odst. 1 daňového řádu). Toto opravné daňové přiznání může být rovněž podáno bez ohledu na způsob a formu podání (to nezbavuje daňový subjekt povinnosti učinit podání elektronicky dle § 72 odst. 6 daňového řádu).
[podání řádného daňového přiznání v prodloužené čtyřměsíční lhůtě, § 136 odst. 2 písm. a) daňového řádu]
Pokud je podání daňového přiznání učiněno
elektronicky po uplynutí základní tříměsíční lhůty,
je možné toto podání nahradit opravným daňovým přiznáním učiněným opět elektronicky a to ve lhůtě dle § 136 odst. 2 písm. a) daňového řádu. Omezení se vztahuje pouze na formu podání, nikoliv na způsob (osobu podatele), což znamená, že podání opravného daňového přiznání může učinit oprávněná osoba odlišná od podatele, který učinil podání řádného daňového přiznání [§ 138 odst. 3 písm. a) daňového řádu].
[podání řádného daňového přiznání v prodloužené šestiměsíční lhůtě, § 136 odst. 2 písm. b) bod 2 daňového řádu]
Pokud je podání daňového přiznání učiněno poradcem
po uplynutí základní tříměsíční lhůty
, je možné toto podání nahradit opravným daňovým přiznáním učiněným opět poradcem a to ve lhůtě dle § 136 odst. 2 písm. b) bod 2 daňového řádu [§ 138 odst. 3 písm. b) daňového řádu]. Poradce je povinen učinit podání elektronicky (§ 72 odst. 6 daňového řádu).
[podání řádného daňového přiznání v individuálně prodloužené lhůtě, § 36 odst. 4 daňového řádu].
Pokud bude prodloužena základní tříměsíční lhůta (§ 136 odst. 1 daňového řádu), bude možné v této prodloužené lhůtě nahradit podané daňové přiznání opravným daňovým přiznáním za podmínek dopadajících na podání řádného daňového přiznání.
V případě, že ze žádosti o prodlužení lhůty bude vyplývat, že bude prodlužována dle § 36 odst. 4 daňového řádu lhůta již prodloužená [dle § 136 odst. 2 písm. a) daňového řádu, příp. dle § 136 odst. 2 písm. b) bod 2 daňového řádu], lze učiněné podání daňového přiznání nahradit opravným daňovým přiznáním v individuálně prodloužené lhůtě, pokud bude toto opravné daňové přiznání podáno shodným způsobem [poradcem, pokud byla prodloužena lhůta dle § 136 odst. 2 písm. b) bod 2 daňového řádu] či shodnou formou [elektronicky, pokud byla prodloužena lhůta dle § 136 odst. 2 písm. a) daňového řádu] jako bylo podáno řádné daňové přiznání.
[důsledek nesplnění podmínek pro posouzení dalšího daňového přiznání jako opravného daňového přiznání]
Nebude-li daňové přiznání podané po řádném daňovém přiznání splňovat uvedená kritéria, nelze jej posoudit jako opravné daňové přiznání. V případě, že bude další daňové přiznání (tedy takové, které nelze vyhodnotit jako opravné) podáno před vyměřením daně, bude se jednat o nepřípustné podání, které nezahajuje další řízení a správce daně bude postupovat dle § 145a odst. 1 daňového řádu, tzn. že údaje uvedené v tomto daňovém přiznání využije při vyměření daně, pokud to stav řízení umožní. Nebude tedy možné vyměřit daň dle § 140 odst. 1 daňového řádu (tzv. konkludentně) a bude třeba, aby správce daně vydal platební výměr (ve kterém se vypořádá s případným využitím údajů z dalšího daňového přiznání), který řádně oznámí.
Pokud bude další daňové přiznání podáno po vyměření daně, bude toto podání posouzeno zpravidla jako dodatečné daňové přiznání, pokud to bude odpovídat jeho obsahu (§ 70 odst. 2 daňového řádu) a procesní situaci.
Čl.VIII.
Účinnost
Tento metodický pokyn nabývá účinnosti šestým pracovním dnem po jeho podpisu.
Ing. Mgr. Radim Patočka, Ph.D.
ředitel sekce
Na vědomí
Odboru 32 Ministerstva financí
Odboru 39 Ministerstva financí
Generálnímu ředitelství cel
Sekci metodiky a výkonu daní Generálního finančního ředitelství
Sekci informatiky Generálního finančního ředitelství
Odboru daňových informačních systémů Generálního finančního ředitelství
Sekci daňové kontroly a analytiky Generálního finančního ředitelství
Oddělení soudních a správních agend Generálního finančního ředitelství
Odboru vymáhání Generálního finančního ředitelství
Odboru dotací a ostatních agend Generálního finančního ředitelství
Oddělení právně-analytickému Generálního finančního ředitelství
Elektronicky podepsáno
1) Novela daňového řádu č. zákona 283/2020 Sb. nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021 (to znamená, že se závěry vztahují na případy podání daňového přiznání za zdaňovací období, které skončilo 31. 12. 2020, nebo později). Viz přechodná ustanovení k zákonu č. 283/2020 Sb., Čl. II bod 3.
2) Pro tento subjekt dochází k automatickému prodloužení základní tříměsíční lhůty na šest měsíců.
3) Tedy při současném splnění podmínky podání v prodloužené lhůtě zákonem předvídaným způsobem, tj. elektronicky nebo prostřednictvím poradce.
4) Poradce ve smyslu § 29 daňového řádu (daňový poradce nebo advokát).
5) Ust. § 135 odst. 3 daňového řádu - daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení.
6) Přitom je nerozhodné, zda má daňový subjekt ze zákona povinnost podat daňové přiznání elektronicky nebo zda se tak rozhodl sám.
7) Povinná elektronická forma podání dopadá na daňový subjekt nebo jeho zástupce v případě, že má zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (§ 72 odst. 6 daňového řádu). Více k elektronickému podání MP č. j. 79195/20/7700-10123- 010450 a Pokyn GFŘ-D-48, ze dne 31. 12. 2020.
8) Viz § 136 odst. 6 věta druhá daňového řádu.
9) § 38m odst. 2 zákona o daních z příjmů: " Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, podává se daňové přiznání ve lhůtě a za podmínek pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců."
10) Prodloužení na 10 měsíců je maximální možné prodloužení a nelze jej překročit ani při aplikaci § 36 odst. 2 nebo 3 daňového řádu.
11) V případě daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, je touto lhůtou základní tříměsíční lhůta (dle § 136 odst. 1 daňového řádu). Nesdělí-li daňový subjekt tuto skutečnost v základní tříměsíční lhůtě, bude správce daně postupovat analogicky jako v Čl. II [Výzva k podání daňového přiznání], tzn. činit kroky vůči daňovému subjektu po uplynutí nejzazší prodloužené šestiměsíční lhůty.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád