207/1997 Sb. o sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství

Schválený:
207/1997 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. března a 12. července 1996 v Praze a Bruselu byla podepsána Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Dne 24. července a 6. srpna 1997 byly vyměněny dopisy týkající se interpretace článků 12 a 14 Dohody.
Dohoda na základě svého článku 7 vstoupila v platnost dnem 6. srpna 1997. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Evropskou komisí Rámcová dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Komisí Evropských společenství ze dne 7. prosince 1990.
Český překlad Dohody a dopisů se vyhlašuje současně.
RÁMCOVÁ DOHODA
mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství
Vláda České republiky, jednajíce jménem České republiky (dále jen Česká republika)
na jedné straně, a
Komise Evropských společenství (dále jen KOMISE), jednajíce za Evropské společenství (dále jen SPOLEČENSTVÍ) a jeho jménem
na straně druhé,
dále jen "Smluvní strany",
přičemž podle Nařízení Rady Evropského společenství č. 3906/89 z 18. prosince 1989 naposledy změněné a doplněné Nařízením č. 1366/95 ze 12. června 1995 (dále jen Nařízení) je Česká republika oprávněna být PŘÍJEMCEM programu pomoci SPOLEČENSTVÍ PHARE,
vytvářejíce tímto technický, právní a administrativní rámec k realizaci OPATŘENÍ financovaných v České republice podle programu pomoci SPOLEČENSTVÍ,
se dohodly na následujícím:
Čl.1
K prohloubení spolupráce mezi Smluvními stranami a s cílem podpořit proces hospodářské a společenské reformy a rozvoje v České republice se Smluvní strany dohodly na zavedení OPATŘENÍ na poli finančním a technickém a o jiných formách spolupráce vymezené uvedeným Nařízením. Tato opatření budou financována a realizována v technickém, právním a administrativním rámci vymezeném touto Dohodou. Specifické podrobnosti každého OPATŘENÍ (nebo souboru OPATŘENÍ) budou stanoveny v memorandu přijatém oběma Smluvními stranami (dále jen Finanční memorandum), jehož vzor je uveden v Dodatku C.
Česká republika přijme všechna nezbytná opatření v zájmu náležité realizace všech OPATŘENÍ.
Čl.2
Každé OPATŘENÍ, financované v rámci této Dohody, bude realizováno v souladu se Všeobecnými podmínkami uvedenými v Dodatku A, který se považuje za nedílnou součást každého Finančního memoranda. V případě potřeby může při realizaci OPATŘENÍ Finanční memorandum měnit nebo doplňovat Všeobecné podmínky.
Čl.3
V záležitostech vztahujících se k OPATŘENÍM financovaným v rámci této Dohody, bude KOMISI v České republice zastupovat její Delegatura v Praze, která bude jménem KOMISE zajišťovat realizaci OPATŘENÍ v souladu s platnou finanční a technickou metodikou.
Čl.4
Se souhlasem obou Smluvních stran může KOMISE delegovat odpovědnost za realizaci OPATŘENÍ zcela nebo zčásti na třetí stranu, stát nebo zplnomocněnce.
V takovém případě musí být mezi KOMISÍ a třetí stranou, státem nebo zplnomocněncem uzavřena dohoda určující pravidla a podmínky této delegace. Tato dohoda ke své platnosti vyžaduje předchozí souhlas vlády České republiky.
Čl.5
Jakékoliv spory týkající se této Dohody, které nebude možno uspořádat jednáním, budou řešeny v rozhodčím řízení ve smyslu Dodatku B.
Čl.6
Tato Dohoda je vyhotovena v anglickém jazyce ve dvou původních exemplářích.
Čl.7
Tato Dohoda vstoupí v platnost a nahradí rámcovou dohodu uzavřenou s Českou a Slovenskou Federativní Republikou dnem, kdy se smluvní strany budou vzájemně informovat o jejím schválení v souladu s existujícími vnitřními právními normami nebo postupy každé ze Stran. Tato Dohoda bude platit po neurčitou dobu, nebude-li ukončena písemnou výpovědí předanou jednou ze Smluvních stran druhé Smluvní straně.
Po skončení platnosti této Dohody budou všechna rozpracovaná OPATŘENÍ dokončena v souladu s podmínkami příslušného Finančního memoranda a se zde uvedenými Všeobecnými podmínkami.
Čl.8
Ustanovení této Dohody platí rovněž pro technickou spolupráci a jiné činnosti dohodnuté mezi Smluvními stranami, které svou povahou nespadají pod konkrétní memorandum financované v rámci příslušného programu pomoci PHARE na žádost vlády České republiky.
Ustanovení této Dohody se rovněž vztahují na OPATŘENÍ původně dohodnutá s Československem, která byla rozdělena mezi nástupnické státy a potvrzena "dodatkem" anebo byla a jsou předmětem Finančního memoranda uzavřeného mezi Smluvními stranami.
Dodatky se považují za nedílnou součást této Dohody.
V Praze dne 12. března roku 1996 V Bruselu dne 12. července roku 1996
Za vládu České republiky:
Karel Dyba v. r.
Za Společenství:
Hans van den Broek v. r.
DODATEK A
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO FINANČNÍ MEMORANDA
V těchto Všeobecných podmínkách se "PŘÍJEMCEM" rozumí vláda České republiky.
KAPITOLA I
FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ
Článek 1
Závazek SPOLEČENSTVÍ
Závazek SPOLEČENSTVÍ (dále jen Grant ES), jehož objem je stanoven ve Finančním memorandu, stanoví rámec, ve kterém budou realizovány závazky a platby prostřednictvím řádně schválených smluv a rozpočtů.
Všechny výdaje přesahující Grant ES ponese PŘÍJEMCE.
Článek 2
Platnost Grantu ES
Pokud realizace OPATŘENÍ závisí na plnění finančních závazků z vlastních rezerv PŘÍJEMCE nebo z jiných zdrojových fondů, bude Grant ES k dispozici až poté, kdy budou v souladu s Finančním memorandem k dispozici finanční závazky PŘÍJEMCE, resp. jiné zdrojové fondy.
Článek 3
Úhrady
Podle ustanovení Finančního memoranda jsou platné pouze kontrakty uzavřené před uplynutím doby platnosti Finančního memoranda. Úhrady na základě těchto kontraktů lze provádět nejdéle do 12 měsíců po uplynutí lhůty platnosti Finančního memoranda. Jakékoliv výjimečné prodloužení této 12měsíční lhůty musí být schváleno KOMISÍ.
Žádosti o financování předkládá PŘÍJEMCE Delegatuře KOMISE ve formě Pracovního programu v souladu s rozpisem stanoveným Finančním memorandem a v rámci Grantu ES. Pokud o to KOMISE požádá, musí být na podporu žádosti o financování předložena průkazná dokumentace vztahující se k platbám provedeným v souvislosti s OPATŘENÍM.
Určité kontrakty zahrnuté do OPATŘENÍ, a v něm uvedené, však mohou umožňovat přímé platby KOMISI kontrahentům. Každý kontrakt musí stanovit periodicitu a termíny takových plateb, jakož i předkládání průkazné dokumentace.
Pokud jde o část programu realizovanou PŘÍJEMCEM, nejpozději 9 měsíců před skončením platnosti Finančního memoranda předloží Prováděcí orgán KOMISI ke schválení Pracovní program obsahující mimo jiné kontrakty, které mají být ještě uzavřeny k realizaci programu. Pracovní program by měl obsahovat návrhy na využití čistých úroků z bankovních kont otevřených při realizaci programu za předpokladu, že celý Grant ES již byl dříve předán.
Pokud Finanční memorandum nestanoví jinak, nesmí první splátka poskytnutá PŘÍJEMCI s cílem usnadnit zahájení OPATŘENÍ realizovaného na základě připravených rozpočtů překročit 20 % rozpočtu schváleného KOMISÍ. Ostatní splátky budou prováděny na žádost PŘÍJEMCE za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v odstavci 2 shora.
KAPITOLA II
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Článek 4
Obecná ustanovení
Postup, který platí pro uzavírání kontraktů na práce, dodávky zboží a smlouvy o technické spolupráci, stanoví Finanční memorandum při dodržení dále uvedených zásad.
Článek 5
Podmínky účasti
1. S výjimkou podmínek stanovených v článku 6 přijmou PŘÍJEMCE a KOMISE nezbytná opatření k zajištění rovných podmínek pro účast na kontraktech, zejména tak, že včas zveřejní informace o výběrovém řízení. Toto zveřejnění se na území SPOLEČENSTVÍ provede v Úředním listu Evropských společenství a v zemi PŘÍJEMCE v příslušném úředním věstníku.
2. Všeobecné smluvní podmínky budou vypracovány v souladu s mezinárodně užívanými vzory, jakými jsou například Všeobecné předpisy a podmínky pro uzavírání kontraktů na dodávky zboží a služeb financovaných z prostředků programu PHARE.
Článek 6
Odchylky od standardních postupů
V případech, v nichž to vyžaduje naléhavost situace nebo v nichž k tomu opravňuje povaha, nepatrný význam nebo zvláštní rysy konkrétního OPATŘENÍ, (například operace financované ve dvou fázích, vícestupňové operace, zvláštní technické podmínky, výjimečný význam OPATŘENÍ pro proces začlenění PŘÍJEMCE do SPOLEČENSTVÍ atd.) nebo navazujících kontraktů, může PŘÍJEMCE po dohodě s KOMISÍ výjimečně schválit:
- volbu smluvních stran na základě výsledků omezeného výběrového řízení,
- uzavírání kontraktů dohodou bez vypsání výběrového řízení a
- realizaci kontraktů prostřednictvím státních orgánů zabývajících se veřejnými zakázkami.
Tyto odchylky musí být stanoveny ve Finančním memorandu.
Článek 7
Přidělení kontraktů na dodávky prací a zboží
PŘÍJEMCE a KOMISE zajistí, aby byla pro každou akci vybrána ekonomicky nejvýhodnější nabídka, zejména co se týče odborné způsobilosti účastníků výběrového řízení, záruk poskytnutých účastníky výběrového řízení, nákladů na služby a jejich kvality, povahy prací a podmínek, za nichž jsou prováděny, nákladů na jejich využívání a jejich technické hodnoty.
Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny v Úředním listu Evropských společenství. Také PŘÍJEMCE může tyto výsledky zveřejnit v příslušném úředním věstníku.
Článek 8
Smlouvy o technické spolupráci
1. Smlouvy o technické spolupráci, které mohou mít formu kontraktů na vypracování studií, provádění dozoru nad pracemi nebo smluv o technické pomoci, budou uzavírány po přímém jednání s konzultantem, nebo, jestliže k tomu opravňují technické, ekonomické nebo finanční důvody, na základě výběrového řízení.
2. Kontrakty budou navrhovány, sjednávány a uzavírány buď PŘÍJEMCEM, nebo KOMISÍ podle toho, jak určuje Finanční memorandum.
3. Bude-li kontrakty navrhovat, sjednávat a uzavírat PŘÍJEMCE, předloží KOMISE seznam jednoho nebo více kandidátů podle kritérií, jež zaručují jejich způsobilost, zkušenost a nezávislost, a s ohledem na jejich dostupnost pro daný projekt.
4. Má-li být použit postup přímého jednání a KOMISE navrhne několik kandidátů, může si PŘÍJEMCE z nabídnutých kandidátů svobodně vybrat toho, s nímž hodlá kontrakt uzavřít.
5. Bude-li použita metoda výběrového řízení, bude kontrakt uzavřen s tím účastníkem, jehož nabídku PŘÍJEMCE a KOMISE uznají za ekonomicky nejvýhodnější.
KAPITOLA III
POSKYTNUTÍ PODMÍNEK
Článek 9
Všeobecné výsady
Osoby, které se účastní realizace OPATŘENÍ financovaných SPOLEČENSTVÍM a jejich nejbližší příbuzní mohou požívat alespoň těch výhod, privilegií a výjimek, jež se obvykle udělují jiným cizincům zaměstnaným v zemi PŘÍJEMCE podle jakýchkoliv jiných dvoustranných nebo vícestranných dohod nebo ujednání o hospodářské pomoci a o programech technické spolupráce. Z ustanovení tohoto Článku nevyplývá, že osoby, které se účastní realizace OPATŘENÍ financovaných SPOLEČENSTVÍM, mají nárok na udělení diplomatického statutu.
Článek 10
Působení, vstup a pobyt
V případě kontraktů na práce, dodávky nebo služby budou mít fyzické a právnické osoby oprávněné k účasti ve výběrovém řízení právo na krátkodobé působení a na krátkodobý pobyt v zemi PŘÍJEMCE, jestliže to vyžaduje důležitost kontraktu. Toto oprávnění vstoupí v platnost po vypsání výběrového řízení a vztahuje se na technický personál, který je zapotřebí k vypracování předběžných studií pro nabídku do výběrového řízení. Toto právo zaniká jeden měsíc po určení kontraktora.
PŘÍJEMCE umožní osobám, které se podílejí na plnění smluv na dodávky prací, zboží nebo služeb financovaných SPOLEČENSTVÍM, jakož i jejich nejbližším příbuzným vstup do státu PŘÍJEMCE, pobyt v tomto státu, pracovat v tomto státu a opustit jej podle toho, jak to povaha smlouvy vyžaduje.
Článek 11
Dovoz a reexport zařízení
PŘÍJEMCE udělí povolení k dovozu profesního zařízení nutného k realizaci OPATŘENÍ v souladu s existujícími zákony, předpisy a nařízeními PŘÍJEMCE.
PŘÍJEMCE dále udělí fyzickým a právnickým osobám, které se podílely nebo podílejí na realizaci kontraktů na dodávky zboží, služeb a prací, povolení potřebná k reexportu zmíněného zařízení.
Článek 12
Dovozy a devizové předpisy
Pro realizaci OPATŘENÍ se PŘÍJEMCE zavazuje udělit dovozní licence a souhlas se získáním devizových prostředků a bez diskriminace aplikovat své devizové předpisy na členské země Evropského společenství Albánii, Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Chorvatsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.
PŘÍJEMCE udělí povolení potřebná k vývozu finančních prostředků získaných v souvislosti s realizací OPATŘENÍ v souladu s existujícími devizovými předpisy v zemi PŘÍJEMCE.
Článek 13
Daně a cla
1. Daně, cla a dovozní poplatky nesmí být financovány z Grantu ES.
2. Dovozy realizované na základě dodavatelských kontraktů uzavřených orgány PŘÍJEMCE a financované z Grantu ES nesmí být při vstupu do země zatíženy cly, dovozními poplatky, daněmi nebo poplatky s obdobným účinkem.
PŘÍJEMCE zajistí, aby předmětné dovozy byly uvolněny z místa vstupu pro potřeby dodání kontraktorovi tak, jak požadují ustanovení smlouvy, a aby byly připraveny k okamžitému použití, nezbytnému pro normální realizaci smlouvy, bez ohledu na zdržení a spory ohledně vypořádání shora uvedených cel, daní nebo dávek.
3. Smlouvy na dodávky zboží nebo služeb poskytované českými nebo zahraničními firmami, financované z Grantu ES, nesmějí být ve státu PŘÍJEMCE zatíženy daní z přidané hodnoty, placením kolkových známek nebo registračními poplatky či finančními poplatky s obdobným účinkem, bez ohledu na to, zda takové poplatky již existují nebo zda mají být teprve zavedeny.
4. Fyzické a právnické osoby z členských zemí Evropského společenství, včetně zahraničních pracovníků, které se účastní realizace smluv o technické spolupráci financovaných Grantem ES, budou v zemi PŘÍJEMCE osvobozeny od daní z příjmů fyzických a právnických osob, pokud jde o příjmy plynoucí z prostředků Evropských společenství k realizaci těchto smluv.
5. Předměty osobní potřeby a předměty pro domácnost dovezené pro osobní používání fyzickými osobami (a jejich nejbližšími příbuznými), kromě tuzemských osob najmutých v místě, které budou provádět úkoly specifikované ve smlouvách o technické spolupráci, budou osvobozeny od cel, dovozních poplatků a jiných finančních poplatků s obdobným účinkem, s tím, že zmíněné předměty osobní potřeby a potřeby pro domácnost budou zpět vyvezeny nebo vypořádány v zemi PŘÍJEMCE podle předpisů platných v zemi PŘÍJEMCE po skončení platnosti smlouvy.
6. Fyzické a právnické osoby dovážející profesní zařízení podle Článku 11, pokud o to požádají, budou požívat pro toto zařízení výhod celního režimu dočasného použití v souladu s existujícími zákony v zemi PŘÍJEMCE.
7. Bezúplatné nabytí majetku v rámci programu PHARE nepodléhá dani darovací. Majetkem pro tyto účely se rozumí věci movité a nemovité, peněžní prostředky, jiné majetkové hodnoty a majetkový prospěch.
KAPITOLA IV
PROVÁDĚNÍ KONTRAKTŮ
Článek 14
Původ zboží
PŘÍJEMCE souhlasí s tím, že pokud KOMISE nestanoví jinak, musí materiály a zboží potřebné k realizaci kontraktů pocházet ze SPOLEČENSTVÍ, Albánie, Bulharska, České republiky, Estonska, Chorvatska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska.
Článek 15
Platební postupy
1. U kontraktů financovaných z Grantu ES musí být nabídky do výběrových řízení uváděny a platby prováděny buď v Evropských měnových jednotkách (ECU), nebo v souladu s devizovými předpisy země PŘÍJEMCE v měně PŘÍJEMCE, nebo v měně státu, v níž má účastník výběrového řízení své sídlo, nebo v zemi původu dodávek.
2. Je-li nabídka do výběrového řízení uvedena v ECU, budou příslušné platby prováděny v měně stanovené v kontraktu na základě kursu ECU k této měně v den předcházející platbě. PŘÍJEMCE a KOMISE přijmou všechna nezbytná opatření k tomu, aby byly platby realizovány v co nejkratší době.
KAPITOLA V
SPOLUPRÁCE MEZI PŘÍJEMCEM A KOMISÍ
Článek 16
Kontrola a audit
1. KOMISE je oprávněna vysílat své vlastní zástupce nebo pravomocné zmocněnce, aby provedli technickou nebo finanční kontrolu nebo audit, které KOMISE považuje za nezbytné ke sledování realizace OPATŘENÍ. KOMISE však PŘÍJEMCE předem uvědomí o provedení takové kontroly.
PŘÍJEMCE bude poskytovat veškeré požadované informace a písemné materiály a přijme všechna nezbytná opatření k usnadnění práce osob pověřených prováděním auditů nebo kontrol.
2. PŘÍJEMCE
a) povede záznamy a účty tak, aby bylo možno identifikovat dodávky prací, zboží a služeb financované na základě Finančního memoranda v souladu s řádnými účetními postupy a
b) zajistí, aby shora uvedení zástupci či zmocněnci KOMISE měli právo kontrolovat veškerou relevantní dokumentaci a účty, které se týkají položek financovaných na základě Finančního memoranda. Pomůže také Účetnímu dvoru Evropského společenství při provádění auditů týkajících se využívání Grantů ES.
KOMISE je rovněž oprávněna provádět ex post hodnocení OPATŘENÍ a konečný audit OPATŘENÍ. Hodnocení ex post stanoví míru dosažení cílů a úkolů OPATŘENÍ, stejně jako jejich vliv na rozvoj a restrukturalizaci příslušného sektoru.
Při konečném auditu se revidují místní finanční údaje vztahující se k OPATŘENÍ, což poskytuje nezávislý názor na spolehlivost a důslednost kontraktů a úhrad stejně jako na jejich soulad s ustanoveními Finančního memoranda. Audit stanoví zůstatek nekontrahovaných, resp. nevyplacených částek, které budou refundovány KOMISÍ.
Článek 17
Kontrola realizace OPATŘENÍ
Při sledování realizace OPATŘENÍ může KOMISE žádat jakékoliv vysvětlení, a je-li to nutné, může se dohodnout s PŘÍJEMCEM na novém zaměření OPATŘENÍ, o němž se domnívají, že bude vhodnější pro dosažení sledovaných cílů.
PŘÍJEMCE bude v průběhu realizace OPATŘENÍ i po jeho ukončení podávat KOMISI zprávy podle časového rozpisu stanoveného ve Finančním memorandu.
Na základě zpráv a tam, kde je to vhodné na základě ex post hodnocení, přistoupí KOMISE k oficiálnímu ukončení OPATŘENÍ a bude PŘÍJEMCE o oficiálním ukončení OPATŘENÍ informovat.
KAPITOLA VI
OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 18
Jednání - spory
1. Každá otázka týkající se provádění nebo výkladu Finančního memoranda nebo těchto Všeobecných podmínek bude předmětem jednání mezi PŘÍJEMCEM a KOMISÍ a v případě nutnosti povede ke změně Finančního memoranda.
2. Pokud PŘÍJEMCE nebude schopen dostát svým závazkům stanoveným Finančním memorandem a těmito Všeobecnými podmínkami a jeho závazek nebyl předmětem včas přijatých nápravných opatření, může KOMISE po jednání s PŘÍJEMCEM zrušit OPATŘENÍ.
3. PŘÍJEMCE může částečně nebo zcela zrušit realizaci OPATŘENÍ. Smluvní strany stanoví podrobnosti takového zrušení formou výměny dopisů.
Článek 19
Oznámení - adresy
Jakékoliv oznámení a ujednání mezi Smluvními stranami podle této Dohody musí mít písemnou formu a odkazovat explicitně na číslo a název opatření. Tato oznámení nebo ujednání musí být uvedena v dopisu zaslaném straně oprávněné k přijetí tohoto dopisu na adresu, kterou tato strana oznámí. V případě naléhavé nutnosti lze připustit odeslání sdělení telefaxem, telegramem nebo telexem s právní domněnkou platného doručení, pokud bude takové sdělení okamžitě potvrzeno dopisem.
Adresy jsou uvedeny ve Finančním memorandu.
DODATEK B
ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
Jakýkoliv spor mezi Smluvními stranami vyplývající z Rámcové dohody nebo z Finančního memoranda, který není vyřešen pomocí postupů uvedených v Článku 18 Všeobecných podmínek týkajících se Finančního memoranda, bude předložen k rozhodnutí Rozhodčí komisi v souladu s následujícími ustanoveními.
Strany tohoto rozhodčího řízení budou PŘÍJEMCE na jedné straně a KOMISE na straně druhé.
Rozhodčí komise se bude skládat ze tří rozhodců určených následovně:
- jeden rozhodce bude jmenován PŘÍJEMCEM,
- druhý rozhodce bude jmenován KOMISÍ a
- třetí rozhodce (dále někdy nazývaný ARBITR) bude určen dohodou obou stran, nebo pokud k dohodě nedojde, generálním tajemníkem Organizace spojených národů.
Jestliže některá ze stran opomene rozhodce jmenovat, bude tento rozhodce jmenován ARBITREM.
Pokud některý rozhodce určený podle těchto ustanovení rezignuje, zemře nebo nebude schopen jednat, bude jiný rozhodce jmenován stejným způsobem jako rozhodce, na jehož místo nastupuje. Nástupce bude mít všechny pravomoci a povinnosti, které měl jeho předchůdce.
VZOR
DODATEK C
FINANČNÍ MEMORANDUM
Vláda České republiky (dále jen PŘÍJEMCE)
na jedné straně, a
Komise Evropských společenství (dále jen KOMISE), jednajíce za Evropské společenství (dále jen SPOLEČENSTVÍ) a jeho jménem
na straně druhé,
SE DOHODLY TAKTO:
OPATŘENÍ, na které odkazuje níže uvedený Článek 1 bude realizováno a financováno z rozpočtu SPOLEČENSTVÍ v souladu s ustanoveními tohoto Memoranda. Technický, právní a administrativní rámec sloužící k realizaci OPATŘENÍ uvedeného v níže uvedeném Článku 1 je určen ve Všeobecných podmínkách připojených k Rámcové dohodě ze dne ............................. mezi PŘÍJEMCEM a KOMISÍ a doplněných o podmínky tohoto Memoranda a o Zvláštní ustanovení k němu připojená.
Článek 1
Povaha a předmět pomoci
 Jako součást svého programu pomoci přispěje SPOLEČENSTVÍ formou
grantu k financování následujícího OPATŘENÍ:

 Číslo projektu:

 Název:

 Trvání:
Článek 2
Závazek SPOLEČENSTVÍ
Finanční příspěvek SPOLEČENSTVÍ je stanoven na maximální částku
...............................
ECU (dále jen Grant ES).
Grant ES je omezen lhůtou platnosti, po jejímž uplynutí bude použitelnost nevyčerpaného zůstatku vyloučena. KOMISE však podle okolností může souhlasit s případným prodloužením lhůty platnosti, pokud o to PŘÍJEMCE požádá a svou žádost patřičně odůvodní.
U tohoto OPATŘENÍ se lhůta platnosti Grantu ES stanoví do:
Článek 3
Adresy
Písemná sdělení, týkající se realizace OPATŘENÍ, s uvedením čísla a názvu OPATŘENÍ, je nutno zasílat na tyto adresy:
 
SPOLEČENSTVÍ:

European Commission
PHARE Operational Service DG 1 A. B
Rue de la Loi, 200
B - 1049 Brussels, Belgium

Telex: 21877 COMEU B
Telefax: 295 01 38/295 01 39/295 01 40

PŘÍJEMCE:

Telex:
Telefax:
Telefon:
Článek 4
Počet kopií
Toto Memorandum se vyhotovuje ve dvou původních výtiscích v anglickém jazyce.
Článek 5
Vstup v platnost
Toto Memorandum vstupuje v platnost dnem svého podpisu oběma Smluvními stranami. Teprve od tohoto data lze používat k úhradě výdajů prostředků z Grantu ES.
 
 Příloha je nedílnou součástí tohoto Memoranda.


V ..........................   V ..............................
Dne ........................   Dne ............................


   za PŘÍJEMCE           za SPOLEČENSTVÍ
  (jméno a funkce)          (jméno a funkce)

 
Výměna dopisů mezi Českou republikou a Evropskou unií ve věci Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí ve věci účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství
Pane,
v průběhu jednání o Rámcové dohodě mezi vládou České republiky a Evropskou komisí byl schválen následující text článků 12 a 14:
Článek 12 - DOVOZY A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Pro realizaci OPATŘENÍ se PŘÍJEMCE zavazuje udělit dovozní licence a souhlas se získáním devizových prostředků a bez diskriminace aplikovat své devizové předpisy na členské země Evropského společenství, Albánii, Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Chorvatsko, Maďarsko, Litvu, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.
PŘÍJEMCE udělí povolení nutná k vývozu finančních prostředků získaných s ohledem na OPATŘENÍ a v souladu se zahraničními devizovými předpisy platnými v zemi PŘÍJEMCE.
Článek 14 - PŮVOD ZBOŽÍ
PŘÍJEMCE souhlasí s tím, že pokud KOMISE nestanoví jinak, musí materiály a zboží potřebné k realizaci kontraktů pocházet ze SPOLEČENSTVÍ, Albánie, Bulharska, České republiky, Estonska, Chorvatska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska.
V průběhu projednávání Rámcové dohody byly bývalá Jugoslávská republika Makedonie a Bosna -- Hercegovina doplněny do seznamu Nařízení Rady v souladu s nařízeními č. 463/96 z 11. března 1996 a 753/96 z 22. dubna 1996 s ohledem na účel programu Phare. Strany souhlasí s tím, aby bývalá Jugoslávská republika Makedonie a Bosna - Hercegovina byly zahrnuty do seznamu zemí - účastníků programu Phare a články 12 a 14 budou interpretovány na obou stranách jako seznam přijímajících zemí podle Nařízení Rady č. 3906/89 a následných doplňků. Byl bych Vám zavázán, kdybyste laskavě potvrdil souhlas Evropské komise do tohoto dopisu.
Vážený pane, přijměte, prosím, ujištění o mé nejhlubší úctě
Jménem vlády České republiky 24. 7. 1997
Ing. Ivan Pilip v. r.
ministr financí
Výměna dopisů mezi Evropskou unií a Českou republikou ve věci Rámcové dohody mezi Evropskou komisí a vládou České republiky ve věci účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství
Pane,
v průběhu jednání o Rámcové dohodě mezi Evropskou komisí a vládou České republiky byl schválen následující text článků 12 a 14:
Článek 12 - DOVOZY A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Pro realizaci OPATŘENÍ se PŘÍJEMCE zavazuje udělit dovozní licence a souhlas se získáním devizových prostředků a bez diskriminace aplikovat své devizové předpisy na členské země Evropského společenství, Albánii, Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Chorvatsko, Maďarsko, Litvu, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.
PŘÍJEMCE udělí povolení nutná k vývozu finančních prostředků získaných s ohledem na OPATŘENÍ a v souladu se zahraničními devizovými předpisy platnými v zemi PŘÍJEMCE.
Článek 14 - PŮVOD ZBOŽÍ
PŘÍJEMCE souhlasí s tím, že pokud KOMISE nestanoví jinak, musí materiály a zboží potřebné k realizaci kontraktů pocházet ze SPOLEČENSTVÍ, Albánie, Bulharska, České republiky, Estonska, Chorvatska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska.
V průběhu projednávání Rámcové dohody byly bývalá Jugoslávská republika Makedonie a Bosna -- Hercegovina doplněny do seznamu Nařízení Rady v souladu s nařízeními č. 463/96 z 11. března 1996 a 753/96 z 22. dubna 1996 s ohledem na účel programu Phare. Strany souhlasí s tím, aby bývalá Jugoslávská republika Makedonie a Bosna -- Hercegovina byly zahrnuty do seznamu zemí -- účastníků programu Phare a články 12 a 14 budou interpretovány na obou stranách jako seznam přijímajících zemí podle Nařízení Rady č. 3906/89 a následných doplňků.
Evropská komise tímto potvrzuje svůj souhlas s obsahem tohoto dopisu.
Vážený pane ministře, přijměte, prosím, ujištění o mé nejhlubší úctě
Jménem Evropské komise 6. 8. 1997
David Ringrose v. r.
Chargé d'affaires a. i. Delegace Evropské komise v České republice

Související dokumenty