129/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu

Schválený:
129/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. června 1999,
kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu
Změna: 354/2003 Sb.
Změna: 237/2004 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
zrušen
Čl.II
zrušen
Čl.III
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb. a zákona č. 63/1999 Sb., se mění takto:
1. V § 16 odstavec 1 zní:
"(1) Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a odpočitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí:
Základ daně        Daň           Ze základu
                         přesahujícího
od Kč    do Kč
0      102 000    15 %
102 000   204 000  15 300 + 20 %       102 000 Kč
204 000   312 000  35 700 + 25 %       204 000 Kč
312 000   a více   62 700 + 32 %       312 000 Kč.".
2. V § 21 odstavec 1 zní:
"(1) Sazba daně s výjimkou uvedenou v odstavcích 2 a 4 činí 31 % ze základu daně sníženého o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 a 8 a zaokrouhleného na celé tisíce korun dolů.".
3. V § 36 odst. 2 písm. a) se slova "25 %" nahrazují slovy "15 %".
Čl.IV
Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), se mění takto:
1. V § 9 odst. 1 se doplňuje druhá věta, která zní:
"Denaturace musí být provedena za přítomnosti pověřeného zaměstnance finančního úřadu, pokud finanční úřad nerozhodne jinak.".
2. V § 9 odst. 4 se doplňuje druhá věta, která zní:
"Záznam o denaturaci potvrdí finanční úřad.".
3. V § 12 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Ministerstvo financí může povolení vydané podle odstavce 1 zrušit nebo změnit, dojde-li ke změně okolností, za kterých bylo vydáno.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
4. V § 17 odst. 1 písm. d) se za slova "v § 4 odst. 3" vkládají slova " , § 9 odst. 1".
Čl.V
Daňová povinnost u spotřebních daní vzniklá přede dnem účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.
Čl.VI
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1999, s výjimkou čl. III, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Související dokumenty