303/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků

Schválený:
303/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. září 2016,
kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků
Ministerstvo obrany stanoví podle § 119 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků, se mění takto:
1. V příloze č. 1 se v položce 1.3 za slovo "hluboká" vkládá text "á 1 cm".
2. V příloze č. 1 položka 1.8 zní:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.8    Poranění sliznic do 10 cm
2
4 za každých dalších 10 cm
2
připočítat 2 body ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
3. V příloze č. 1 položky 1.10 a 1.11 znějí:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.10   Pohmoždění kůže, podkoží a svalu obličeje, v okolí kloubů nebo     za jedno pohmožděné místo
     okolí genitálu podle rozsahu a lokalizace postižené části           10 - 20 bodů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.11   Pohmoždění kůže, podkoží a svalu různých jiných částí těla podle    za jedno pohmožděné místo
     rozsahu a lokalizace postižené části                     5 - 20 bodů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                    ".
4. V příloze č. 1 položka 1.15 zní:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.15   Oděrky povrchní i hluboké do ztráty kůže do 100 cm
2
2 - 4 za každých dalších 100 cm
2
připočítat 2 body u oděrek povrchových a 4 body u oděrek hlubokých ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ".
5. V příloze č. 1 položka 7.41 zní:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.41   Mnohočetné zlomeniny obratlů krční páteře               součet bodů příslušných
                                        položek z položek 7.25
                                        až 7.40, nejvýše však
                                        500 bodů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                    ".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Pokud byly bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobeny přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle vyhlášky č. 346/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
MgA. Stropnický v. r.

Související dokumenty