79/2023 Sb. , kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Schválený:
79/2023 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. března 2023,
kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Vláda nařizuje podle § 1 zákona č. 175/2022 Sb., o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, a podle § 5a odst. 2 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
Čl.I
Nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech, ve znění nařízení vlády č. 309/2022 Sb., se mění takto:
1. Na konci § 1 se doplňuje věta "To platí i pro žádost podanou občanem Ruské federace nebo Běloruské republiky, který je současně občanem jiného státu.".
2. V § 3 odst. 2 se číslo "2023" nahrazuje číslem "2024".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
Čl.II
V nařízení vlády č. 308/2022 Sb., o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech, § 1 zní:
 
"§ 1
Ustanovení § 5a odst. 1 věty první zákona se nevztahuje na žádost o
a) udělení dlouhodobého víza za účelem rodinným,
b) vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
1. společného soužití rodiny na území podle § 42a zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
2. vědeckého výzkumu podle § 42f zákona o pobytu cizinců na území České republiky, nebo
3. výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle § 42i zákona o pobytu cizinců na území České republiky podávanou občanem Ukrajiny uvedeným v § 5 odst. 1 písm. c) nebo d) zákona,
c) udělení oprávnění k pobytu za účelem studia podle § 64 písm. a) a d) zákona o pobytu cizinců na území České republiky, nebo
d) vydání povolení k trvalému pobytu cizinci s prokázaným českým původem, žijícímu v zahraničí, podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona o pobytu cizinců na území České republiky.".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
Čl.III
V čl. II odst. 2 nařízení vlády č. 309/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech, se číslo "2023" nahrazuje číslem "2024".
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl.IV
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. března 2023.
(2) Části první a třetí tohoto nařízení pozbývají platnosti uplynutím dne 31. března 2024 a část druhá tohoto nařízení pozbývá platnosti dnem, kterým pozbývá platnosti § 5a zákona č. 65/2022 Sb.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr zahraničních věcí:
Bc. Lipavský v. r.

Související dokumenty