Vyhláška č. 112/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 358/2021 Sb., a vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
112/2023 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 18. dubna 2023,
kterou se mění vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 358/2021 Sb., a vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty
Čl. I
Vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 358/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:
„n) kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce.“.
2. Za přílohu č. 13 se doplňuje příloha č. 14, která zní:
 
„Příloha č. 14 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.
Kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2023.html#castka_60
 
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o formulářových podáních pro daně z příjmů
Čl. II
Vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění vyhlášky č. 335/2021 Sb., vyhlášky č. 437/2021 Sb. a vyhlášky č. 312/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:
„l) přiznání k dani z neočekávaných zisků je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce,
m) oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně v rámci skupiny podniků s neočekávanými zisky je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.“.
2. Za přílohu č. 11 se doplňují přílohy č. 12 a 13, které znějí:
 
„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.
Přiznání k dani z neočekávaných zisků
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2023.html#castka_60
 
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.
Oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně v rámci skupiny podniků s neočekávanými zisky
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2023.html#castka_60
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.