25/2012 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
25/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 18. ledna 2012,
kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 7, § 4 odst. 9 a § 5 odst. 9 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 214/2007 Sb. a zákona č. 33/2011 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 178/2009 Sb., vyhlášky č. 169/2010 Sb., vyhlášky č. 336/2010 Sb. a vyhlášky č. 198/2011 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Komise 82/475/EHS ze dne 23. června 1982, kterou se stanoví skupiny krmných surovin, které mohou být použity k označování krmných směsí pro domácí zvířata, v platném znění.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech, v platném znění.
Směrnice Komise 2008/38/ES ze dne 5. března, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy.
Směrnice Komise 2008/82/ES ze dne 30. července 2008, kterou se mění směrnice 2008/38/ES, pokud jde o krmiva určená pro podporu ledvinové funkce v případě chronické ledvinové nedostatečnosti.“.
2. § 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17 zní:
 
㤠4
Nežádoucí látky a produkty, skladištní škůdci
[K § 3 odst. 7 písm. a) a b) zákona]
(1) Obsah nežádoucích látek v produktech ke krmení je považován za vyhovující, pokud výsledek analýzy nepřekročí maximální limity obsahu uvedené v přímo použitelném předpise Evropské unie, který upravuje oblast nežádoucích látek17).
(2) Seznam skladištních škůdců s vyobrazením je uveden v příloze č. 3.
17) Nařízení Komise (EU) č. 574/2011 ze dne 16. června 2011, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity dusitanů, melaminu, Ambrosia spp. a o křížovou kontaminaci určitými kokcidiostatiky a histomonostatiky, a kterým se konsolidují přílohy I a II uvedené směrnice.“.
3. V § 23 odst. 1 písm. a) se slova „nebo určitých proteinových krmiv“ zrušují.
4. V § 23 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) skupiny krmných surovin,“.
5. V § 23 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).
6. V § 25 písm. d) se slova „ , zrnin nebo olejnin s obsahem geneticky modifikovaných organismů“ zrušují.
7. Příloha č. 2 se zrušuje.
8. V příloze č. 11 části B Vitaminy, provitaminy a chemicky definované látky s obdobnými účinky se položka „Vitamin B6 (přípravek či čistá substance pyridoxol-hydrochloridu)“ zrušuje.
9. V příloze č. 17 se bod 6. zrušuje.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Bendl v. r.

Související dokumenty