31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

Schválený:
31/2010 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. ledna 2010
o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
Změna: 164/2018 Sb.
Změna: 97/2023 Sb.
Vláda nařizuje podle § 90 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb.:
 
§ 1
(1) Obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí (dále jen „specialista“) jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(2) Převedení specializací podle vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, a podle nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, na obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti specialistů je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
 
§ 2
Převedením specializované způsobilosti podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení není dotčena specializovaná způsobilost získaná podle dřívějších právních předpisů. Tato skutečnost se prokazuje příslušným dokladem osvědčujícím získání specializované způsobilosti podle dřívějších právních předpisů.
 
§ 3
Zdravotničtí pracovníci zařazení ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení do specializačního vzdělávání podle dřívějších právních předpisů jej dokončí podle dřívějších právních předpisů.
 
§ 4
Nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, se zrušuje.
 
§ 5
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc., v. r.
Ministryně zdravotnictví:
Jurásková v. r.
 
Příloha 1
OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OZNAČENÍ ODBORNOSTI SPECIALISTŮ
--------------------------------------------------------------------------------------------
1. Všeobecná sestra
--------------------------------------------------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů   
 1  Intenzivní péče             Sestra pro intenzivní péči
 2  Perioperační péče            Sestra pro perioperační péči     
 3  Intenzivní péče v pediatrii       Dětská sestra pro intenzivní péči   
 4  Ošetřovatelská péče v interních oborech Sestra pro péči v interních oborech 
 5  Ošetřovatelská péče v chirurgických 
   oborech                 Sestra pro péči v chirurgických oborech
 6  Ošetřovatelská péče v psychiatrii    Sestra pro péči v psychiatrii     
 7  Perfuziologie              Perfuziolog              
 8  Transfuzní služba            Sestra pro péči v transfuzní službě  
 9  Domácí péče a hospicová péče      Sestra pro domácí a hospicovou péči  
 10  Ošetřovatelská péče v geriatrii     Sestra pro péči v geriatrii
 11  Ošetřovatelská péče v onkologii     Sestra pro péči v onkologii a hematoonkologii
   a hematoonkologii
 12  Hojení ran               Sestra pro hojení ran
--------------------------------------------------------------------------------------------
1a. Dětská sestra                                           
--------------------------------------------------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů   
 1  Intenzivní péče v pediatrii a      Dětská sestra pro intenzivní péči v pediatrii 
   neonatologii              a neonatologii  
 2  Perioperační péče            Dětská sestra pro perioperační péči
 3  Ošetřovatelská péče v dětské a     Dětská sestra pro dětskou a dorostovou 
   dorostové psychiatrii          psychiatrii 
 4  Domácí péče a hospicová péče      Dětská sestra pro domácí a hospicovou péči 
 5  Ošetřovatelská pediatrická péče     Dětská sestra pro péči v klinických oborech  
   v klinických oborech 
 6  Perfuziologie              Perfuziolog
 7  Ošetřovatelská péče v onkologii     Dětská sestra pro péči v onkologii
   a hematoonkologii            a hematoonkologii
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
2. Porodní asistentka
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů

 1  Intenzivní péče v porodní asistenci   Porodní asistentka pro intenzivní péči
 2  Perioperační péče            Porodní asistentka pro perioperační péči
 3  Komunitní péče v porodní asistenci   Porodní asistentka pro komunitní péči
 4  Perfuziologie                  Perfuziolog
 
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
3. Ergoterapeut
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů

 1  Ergoterapie pro děti          Ergoterapeut pro děti
 2  Ergoterapie pro dospělé         Ergoterapeut pro dospělé
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
4. Zdravotní laborant
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů

 1  Histologie               Zdravotní laborant pro histologii
 2  Klinická biochemie           Zdravotní laborant pro klinickou biochemii
 3  Toxikologie               Zdravotní laborant pro toxikologii
 4  Klinická genetika            Zdravotní laborant pro klinickou genetiku
 5  Cytodiagnostika             Zdravotní laborant pro cytodiagnostiku
 6  Alergologie a klinická imunologie    Zdravotní laborant pro alergologii a klinickou 
                       imunologii
 7  Mikrobiologie              Zdravotní laborant pro mikrobiologii
 8  Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře Zdravotní laborant pro vyšetřovací metody 
   veřejného zdraví            v ochraně a podpoře veřejného zdraví
 9  Klinická hematologie a transfuzní    Zdravotní laborant pro klinickou hematologii a 
   služba                 transfuzní službu
--------------------------------------------------------------------------------------------
5. Zubní technik
--------------------------------------------------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů

 1  Fixní a snímatelné náhrady       Zubní technik pro fixní a snímatelné náhrady
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
6. Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů:

 1  Hygiena a epidemiologie         Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví 
                       pro hygienu a epidemiologii
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
7. Farmaceutický asistent
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů

 1  Příprava radiofarmak          Farmaceutický asistent pro přípravu radiofarmak
 2  Specifické lékárenské činnosti     Farmaceutický asistent pro specifické lékárenské 
                       činnosti
 3  Zdravotnické prostředky         Farmaceutický asistent pro zdravotnické 
                       prostředky
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
8. Zdravotnický záchranář
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů

 1  Urgentní medicína            Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu
 2  Perfuziologie              Perfuziolog
--------------------------------------------------------------------------------------------
9. Nutriční terapeut
--------------------------------------------------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů

 1  Výživa dospělých a dětí         Klinický nutriční terapeut 
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
10. Biomedicínský technik
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů

 1  Perfuziologie              Perfuziolog         
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
11. Psycholog ve zdravotnictví
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů

 1  Klinická psychologie          Klinický psycholog
 2  Dětská klinická psychologie       Dětský klinický psycholog
 3  Psychoterapie              Psychoterapeut
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
12. Logoped ve zdravotnictví
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů

 1  Klinická logopedie           Klinický logoped
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
13. Fyzioterapeut
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů

 1  Aplikovaná fyzioterapie         Odborný fyzioterapeut
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
14. Radiologický fyzik
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů

 1  Radiologická fyzika           Klinický radiologický fyzik
    -------------------------------------------- ------------------------------------------------
15. Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů

 1  Klinická hematologie a transfuzní    Bioanalytik pro klinickou hematologii 
   služba 
 2  Klinická biochemie           Bioanalytik pro klinickou biochemii
 3  Alergologie a klinická imunologie    Bioanalytik pro alergologii a klinickou imunologii
 4  Ochrana a podpora veřejného zdraví   Bioanalytik pro ochranu a podporu veřejného zdraví
 5  Soudní toxikologie           Bioanalytik pro soudní toxikologii
 6  Mikrobiologie              Bioanalytik pro mikrobiologii
 7  Klinická genetika            Bioanalytik pro klinickou genetiku
 8  Klinická embryologie          Klinický embryolog
 9  Příprava radiofarmak          Specialista pro přípravu radiofarmak
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
16. Biomedicínský inženýr
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů

 1  Klinické inženýrství          Klinický inženýr
 2  Perfuziologie              Perfuziolog
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
17. Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů

 1  Hygiena a epidemiologie         Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného 
                       zdraví pro hygienu a epidemiologii
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
18. Zdravotničtí pracovníci uvedení v § 5 až 28 zákona č. 96/2004 Sb., zákona o nelékařských
  zdravotnických povoláních
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů

 1  Organizace a řízení ve zdravotnictví  Specialista v organizaci a řízení ve zdravotnictví
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
19. Radiologický asistent
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů

 1  Zobrazovací technologie         Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku
   v radiodiagnostice
 2  Zobrazovací a ozařovací technologie v  Odborný radiologický asistent pro radioterapii
   radioterapii
 3  Zobrazovací a ozařovací technologie v  Odborný radiologický asistent pro nukleární medicínu
   nukleární medicíně
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
20. Zrakový terapeut                          
--------------------------------------------------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů

 1  Klinická zraková terapie        Klinický zrakový terapeut   
--------------------------------------------------------------------------------------------
21. Adiktolog                              
--------------------------------------------------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů

 1  Klinická adiktologie          Klinický adiktolog      
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příloha 2
PŘEVEDENÍ SPECIALIZACÍ PODLE DŘÍVĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NA OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OZNAČENÍ ODBORNOSTI SPECIALISTŮ
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
Bod   Specializace podle dřívějších právních předpisů   Název oboru specializačního  Označení odbornosti specialistů
                              vzdělávání podle přílohy č.  podle přílohy č. 1 k nařízení
                              1 k nařízení vlády č.     vlády č. 31/2010 Sb., ve znění
                              31/2010 Sb., ve znění     účinném přede dnem nabytí
                              účinném přede dnem nabytí   účinnosti nařízení vlády
                              účinnosti nařízení vlády   č. 164/2018 Sb.
                              č. 164/2018 Sb.
        Vyhláška        Nařízení vlády                  
      č. 77/1981 Sb.       č. 463/2004 Sb.
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
 1  Anesteziologie, resuscitace Ošetřovatelská péče    Intenzivní péče       Sestra pro intenzivní péči
   a intenzivní péče (určeno  v anesteziologii,
   pro zdravotní sestru)    resuscitaci a intenzivní
                 péči

 2  Anesteziologie, resuscitace       x       Intenzivní péče v pediatrii Dětská sestra pro intenzivní péči
   a intenzivní péče (určeno
   pro dětskou sestru)

 3  Instrumentování na operačním Perioperační péče     Perioperační péče      Sestra pro perioperační péči
   sále (určeno pro zdravotní  (určeno pro všeobecnou
   sestru)           sestru)

 4  Zdravotní výchova      Komunitní ošetřovatelská Komunitní ošetřovatelská  Komunitní sestra
   obyvatelstva (určeno pro   péče           péče
   zdravotní sestru)

 5  Ošetřovatelská péče o děti  Ošetřovatelská péče v   Ošetřovatelská péče v    Dětská sestra
                 pediatrii         pediatrii

 6  Ošetřovatelská péče o    Ošetřovatelská péče o   Ošetřovatelská péče v    Sestra pro péči v interních
   dospělé           pacienty ve vybraných   interních oborech      oborech
                 klinických oborech
                                  Ošetřovatelská péče v    Sestra pro péči v chirurgických
                              chirurgických oborech    oborech

 7  Ošetřovatelská péče     Ošetřovatelská péče o   Ošetřovatelská péče v    Sestra pro péči v psychiatrii
   v psychiatrii        duševní zdraví      psychiatrii

 8                Perfuziologie (určeno   Perfuziologie        Sestra pro klinickou perfuzologii
                 pro všeobecnou sestru)  (určeno pro všeobecnou
                              sestru)

 9  Anesteziologie, resuscitace Ošetřovatelská péče v   Intenzivní péče v porodní  Porodní asistentka pro intenzivní
   a intenzivní péče (určeno  gynekologické intenzivní asistenci          péči
   pro ženskou sestru)     péči

 10 Instrumentování na operačním Perioperační péče     Perioperační péče v     Porodní asistentka pro
   sále (určeno pro ženskou   (určeno pro porodní    gynekologii a porodnictví  perioperační péči
   sestru)           asistentku)

 11 Zdravotní výchova      Komunitní péče v porodní Komunitní péče v porodní  Porodní asistentka pro komunitní
   obyvatelstva (určeno pro   asistenci         asistenci          péči
   ženskou sestru)

 13        x        Ergoterapie v pediatrii  Ergoterapie pro děti    Ergoterapeut pro děti

 14 Léčebná tělesná výchova   Aplikovaná fyzioterapie  Aplikovaná fyzioterapie   Odborný fyzioterapeut

 15        x        Fyzioterapie v      Fyzioterapie v neurologii  Odborný fyzioterapeut pro
                 neurologii                      neurologii

 16        x        Fyzioterapie ve vnitřním Fyzioterapie ve vnitřním  Odborný fyzioterapeut pro vnitřní
                 lékařství         lékařství          lékařství

 17        x        Fyzioterapie v      Fyzioterapie v       Odborný fyzioterapeut pro
                 chirurgických oborech a  chirurgických oborech a   chirurgické obory a traumatologii
                 traumatologii       traumatologii

 18        x        Fyzioterapie v      Fyzioterapie v neonatologii Odborný fyzioterapeut pro
                 neonatologii a pediatrii a pediatrii         neonatologii a pediatrii

 19 Histologie          Histologie        Histologie         Zdravotní laborant pro histologii

 20 Hematologie a transfúzní   Hematologie a transfuzní Klinická hematologie a   Zdravotní laborant pro klinickou
   služba            služba (určeno pro    transfuzní služba (určeno  hematologii a transfuzní službu
                 zdravotního laboranta)  pro zdravotního laboranta)

 21 Klinická biochemie      Klinická biochemie    Klinická biochemie (určeno Zdravotní laborant pro klinickou
                 (určeno pro zdravotního  pro zdravotního laboranta) biochemii
                 laboranta)

 22 Laboratorní vyšetřovací                              
   metody v biochemii

 23 Laboratorní metody      Lékařská genetika     Klinická genetika (určeno  Zdravotní laborant pro klinickou
   v genetice                       pro zdravotního laboranta) genetiku

 24 Laboratorní metody      Lékařská imunologie    Alergologie a klinická   Zdravotní laborant pro alergologii
   v lékařské imunologii    (určeno pro zdravotního  imunologie         a klinickou imunologii
                 laboranta)        (určeno pro zdravotního
                              laboranta)

 25 Laboratorní metody      Lékařská mikrobiologie  Mikrobiologie        Zdravotní laborant pro
   v lékařské mikrobiologii   (určeno pro zdravotního  (určeno pro zdravotního  mikrobiologii
                 laboranta)        laboranta)

 26 Laboratorní vyšetřovací                              
   metody v mikrobiologii

 27        x        Vyšetřovací metody    Vyšetřovací metody     Zdravotní laborant pro vyšetřovací
                 v ochraně veřejného    v ochraně a podpoře     metody v ochraně a podpoře
                 zdraví          veřejného zdraví      veřejného zdraví

 28 Laboratorní vyšetřovací   Toxikologie        Toxikologie         Zdravotní laborant pro toxikologii
   metody v toxikologii

 29        x        Cytodiagnostika      Cytodiagnostika       Zdravotní laborant pro
                                            cytodiagnostiku

 30        x        Sexuologie        Sexuologie a asistovaná   Zdravotní laborant pro sexuologii
                              reprodukce         a asistovanou reprodukci

 31 Čelistní ortopedie      Ortodoncie        Ortodoncie         Zubní technik pro ortodoncii

 32 Fixní náhrady        Fixní a snímatelné    Fixní a snímatelné náhrady Zubní technik pro fixní a
                 náhrady                        snímatelné náhrady

 33 Snímatelné náhrady                                 

 34 Zásobování zdravotnickými  Zdravotnické prostředky  Zdravotnické prostředky   Farmaceutický asistent pro
   potřebami                                     zdravotnické prostředky

 35 Technologie léků       Příprava radiofarmak   Příprava radiofarmak    Farmaceutický asistent
                 (určeno pro        (určeno pro farmaceutické  pro přípravu radiofarmak
                 farmaceutické asistenty) asistenty)

 36        x        Zdravotnické operační   Urgentní medicína      Zdravotnický záchranář pro
                 středisko                       urgentní medicínu

 37 Poruchy výživy a výměny         x       Výživa dospělých      Nutriční terapeut pro výživu
   látek                                       dospělých

 38        x        Výživa dětí        Výživa dětí         Nutriční terapeut pro výživu dětí

 39        x        Perfuziologie (určeno   Perfuziologie (určeno pro  Klinický technik pro perfuziologii
                 pro biomedicínského    biomedicínského technika)
                 technika)

 40 Klinická psychologie     Klinická psychologie   Klinická psychologie    Klinický psycholog

 41        x        Dětská klinická      Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog
                 psychologie

 42        x        Klinická logopedie    Klinická logopedie     Klinický logoped

 43 Vyšetřovací metody      Klinická biochemie    Klinická biochemie     Bioanalytik pro klinickou
   v klinické biochemii     (určeno pro odborného   (určeno pro odborného    biochemii
                 pracovníka v       pracovníka v laboratorních
                 laboratorních metodách a metodách a v přípravě
                 v přípravě léčivých    léčivých přípravků)
                 přípravků)

 44 Vyšetřovací metody     Lékařská mikrobiologie  Mikrobiologie        Bioanalytik pro mikrobiologii
   v lékařské mikrobiologii   (určeno pro odborného   (určeno pro odborného
                 pracovníka v       pracovníka v laboratorních
                 laboratorních metodách a metodách a v přípravě
                 v přípravě léčivých    léčivých přípravků)
                 přípravků)

 45        x        Lékařská imunologie    Alergologie a klinická   Bioanalytik pro alergologii a
                 (určeno pro odborného   imunologie         klinickou imunologii
                 pracovníka v       (určeno pro odborného
                 laboratorních metodách a pracovníka v laboratorních
                 v přípravě léčivých    metodách a v přípravě
                 přípravků)        léčivých přípravků)

 46        x        Hematologie a transfuzní Klinická hematologie a   Bioanalytik pro klinickou
                 služba (určeno pro    transfuzní služba (určeno hematologii a transfuzní službu
                 odborného pracovníka v  pro odborného pracovníka v
                 laboratorních metodách a laboratorních metodách a v
                 v přípravě léčivých    přípravě léčivých
                 přípravků)        přípravků)

 47        x        Nukleární medicína    Nukleární medicína     Bioanalytik pro nukleární medicínu

 48        x        Soudní toxikologie    Soudní toxikologie     Bioanalytik pro soudní toxikologii

 49        x        Klinická genetika     Klinická genetika (určeno  Bioanalytik pro klinickou genetiku
                              pro odborného pracovníka v
                              laboratorních metodách a v
                                  přípravě léčivých
                              přípravků)

 50 Farmaceutické technologické Příprava radiofarmak   Příprava radiofarmak    Specialista v přípravě radiofarmak
   postupy           (určeno pro odborného   (určeno pro odborného
                 pracovníka v       pracovníka v laboratorních
                 laboratorních metodách a metodách a v přípravě
                 v přípravě léčivých    léčivých přípravků)
                 přípravků)

 51 Vyšetřovací metody v hygieně Ochrana veřejného zdraví Ochrana a podpora veřejného Bioanalytik pro ochranu a podporu
                              zdraví           veřejného zdraví

 52 Biomedicínská kybernetika        x       Klinické inženýrství    Klinický inženýr

 53        x        Klinické inženýrství se  Perfuziologie        Klinický inženýr pro perfuziologii
                 zaměřením na       (určeno pro biomedicínského
                 perfuziologii       inženýra)

 54        x        Organizace a řízení    Organizace a řízení ve   Specialista v organizaci a řízení
                 zdravotnictví       zdravotnictví        ve zdravotnictví

 55 Nukleární medicína            x       Zobrazovací a ozařovací   Odborný radiologický asistent pro
   (určeno pro radiologického               technologie v nukleární   nukleární medicínu
   laboranta)                       medicíně

 56 Radiodiagnostika             x       Zobrazovací technologie v  Odborný radiologický asistent pro
                              radiodiagnostice      radiodiagnostiku

 57 Radioterapie               x       Zobrazovací a ozařovací   Odborný radiologický asistent pro
                              technologie v radioterapii radioterapii

 58 Vyšetřovací metody v     Lékařská mikrobiologie  Mikrobiologie        Bioanalytik pro mikrobiologii
   parazitologii        (určeno pro odborného   (určeno pro odborného
                 pracovníka v       pracovníka v laboratorních
                 laboratorních metodách a metodách a v přípravě
                 v přípravě léčivých    léčivých přípravků)
                 přípravků)

 59 Sterilizace, dezinfekce,   Epidemiologie       Hygiena a epidemiologie   Odborný pracovník v ochraně a
   dezinsekce a deratizace                              podpoře veřejného zdraví pro
                                            hygienu a epidemiologii

 60 Hygiena životního a     Hygiena obecná a                   
   pracovního prostředí     komunální
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
Vybraná ustanovení novel
Čl.II nařízení vlády č. 164/2018 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Specializovaná způsobilost získaná studiem v oborech specializačního vzdělávání ošetřovatelská péče v pediatrii, komunitní ošetřovatelská péče, perioperační péče v gynekologii a porodnictví, sexuologie a asistovaná reprodukce, ortodoncie, výživa dospělých, výživa dětí, klinická technika, nukleární medicína, fyzioterapie v neurologii, fyzioterapie ve vnitřním lékařství, fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii a v oboru fyzioterapie v neonatologii a pediatrii stanovených nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, zůstává nedotčena.
2. Do specializačního vzdělávání v oborech komunitní ošetřovatelská péče, perioperační péče v gynekologii a porodnictví, sexuologie a asistovaná reprodukce, ortodoncie, výživa dospělých, výživa dětí, klinická technika, nukleární medicína, fyzioterapie v neurologii, fyzioterapie ve vnitřním lékařství, fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii nebo do oboru fyzioterapie v neonatologii a pediatrii stanovených nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, lze zařadit pouze uchazeče, který podal žádost o zařazení do specializačního vzdělávání přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády. Uchazeč, který byl zařazen do oboru specializačního vzdělávání podle věty první a zahájil studium přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, dokončí specializační vzdělávání v tomto oboru stanoveném nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.
3. Zdravotnický pracovník, který získal specializovanou způsobilost v oboru perfuziologie s označením odbornosti specialisty sestra pro klinickou perfuziologii, klinický technik pro perfuziologii nebo klinický inženýr pro perfuziologii stanoveném nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se považuje za zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí v oboru perfuziologie s označením odbornosti specialisty perfuziolog podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.
4. Zdravotnický pracovník, který získal specializovanou způsobilost v oboru perioperační péče v gynekologii a porodnictví s označením odbornosti specialisty porodní asistentka pro perioperační péči stanoveném nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se považuje za zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí v oboru perioperační péče s označením specialisty porodní asistentka pro perioperační péči podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.

Související dokumenty