164/2018 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

Schválený:
164/2018 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. července 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
Vláda nařizuje podle § 90 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 201/2017 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, se mění takto:
1. V § 1 odstavec 2 zní:
"(2) Převedení specializací podle vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, a podle nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, na obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti specialistů je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.".
2. V příloze č. 1 položka 1 včetně nadpisu zní:
"
--------------------------------------------------------------------------------------------
1. Všeobecná sestra
--------------------------------------------------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů   
 1  Intenzivní péče             Sestra pro intenzivní péči
 2  Perioperační péče            Sestra pro perioperační péči     
 3  Intenzivní péče v pediatrii       Dětská sestra pro intenzivní péči   
 4  Ošetřovatelská péče v interních oborech Sestra pro péči v interních oborech 
 5  Ošetřovatelská péče v chirurgických 
   oborech                 Sestra pro péči v chirurgických oborech
 6  Ošetřovatelská péče v psychiatrii    Sestra pro péči v psychiatrii     
 7  Perfuziologie              Perfuziolog              
 8  Transfuzní služba            Sestra pro péči v transfuzní službě  
 9  Domácí péče a hospicová péče      Sestra pro domácí a hospicovou péči  
 10 Ošetřovatelská péče v geriatrii     Sestra pro péči v geriatrii
                                            ".      
3. V příloze č. 1 se za položku 1 vkládá nová položka 1a, která včetně nadpisu zní:
"
--------------------------------------------------------------------------------------------
1a. Dětská sestra                                           
--------------------------------------------------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů   
 1  Intenzivní péče v pediatrii a      Dětská sestra pro intenzivní péči v pediatrii 
   neonatologii              a neonatologii  
 2  Perioperační péče            Dětská sestra pro perioperační péči
 3  Ošetřovatelská péče v dětské a     Dětská sestra pro dětskou a dorostovou 
   dorostové psychiatrii          psychiatrii 
 4  Domácí péče a hospicová péče      Dětská sestra pro domácí a hospicovou péči 
 5  Ošetřovatelská pediatrická péče     Dětská sestra pro péči v klinických oborech  
   v klinických oborech 
 6  Perfuziologie              Perfuziolog
                                             ".      
4. V příloze č. 1 položce 2 bodě 2 se slova "v gynekologii a porodnictví" zrušují.
5. V příloze č. 1 položce 2 se doplňuje bod 4, který zní:
"
 4  Perfuziologie              Perfuziolog
                                             ". 
6. V příloze č. 1 položce 4 se bod 6 zrušuje.
Dosavadní body 7 až 10 se označují jako body 6 až 9.
7. V příloze č. 1 položka 5 včetně nadpisu zní:
"
--------------------------------------------------------------------------------------------
5. Zubní technik
--------------------------------------------------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů
 1  Fixní a snímatelné náhrady       Zubní technik pro fixní a snímatelné náhrady
                                             ".
8. V příloze č. 1 položce 8 se doplňuje bod 2, který zní:
"
 2  Perfuziologie              Perfuziolog
                                             ".
9. V příloze č. 1 položky 9 a 10 včetně nadpisů znějí:
"
--------------------------------------------------------------------------------------------
9. Nutriční terapeut
--------------------------------------------------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů
 1  Výživa dospělých a dětí         Klinický nutriční terapeut 
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
10. Biomedicínský technik
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů
 1  Perfuziologie              Perfuziolog         
                                             ".
10. V příloze č. 1 položce 11 se doplňuje bod 3, který zní:
"
 3  Psychoterapie              Psychoterapeut
                                             ".
11. V příloze č. 1 nadpis položky zní "Logoped ve zdravotnictví".
12. V příloze č. 1 položce 13 se body 2 až 5 zrušují.
13. V příloze č. 1 položce 15 se bod 4 zrušuje.
Dosavadní body 5 až 10 se označují jako body 4 až 9.
14. V příloze č. 1 položce 16 bodě 2 se slova "Klinický inženýr pro perfuziologii" nahrazují slovem "Perfuziolog".
15. V příloze č. 1 se doplňují položky 20 a 21, které včetně nadpisů znějí:
"
--------------------------------------------------------------------------------------------
20. Zrakový terapeut                          
--------------------------------------------------------------------------------------------
     Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů
 1  Klinická zraková terapie        Klinický zrakový terapeut   
--------------------------------------------------------------------------------------------
21. Adiktolog                              
--------------------------------------------------------------------------------------------
 Bod Obory specializačního vzdělávání    Označení odbornosti specialistů
 1  Klinická adiktologie          Klinický adiktolog      
                                             ".
16. Název přílohy č. 2 zní: "PŘEVEDENÍ SPECIALIZACÍ PODLE DŘÍVĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NA OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OZNAČENÍ ODBORNOSTI SPECIALISTŮ".
17. V příloze č. 2 se v názvu čtvrtého sloupce tabulky slova "k tomuto nařízení" nahrazují slovy "k nařízení vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nařízení vlády č. 164/2018 Sb.".
18. V příloze č. 2 se v názvu pátého sloupce tabulky slova "k tomuto nařízení" nahrazují slovy "k nařízení vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nařízení vlády č. 164/2018 Sb.".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Specializovaná způsobilost získaná studiem v oborech specializačního vzdělávání ošetřovatelská péče v pediatrii, komunitní ošetřovatelská péče, perioperační péče v gynekologii a porodnictví, sexuologie a asistovaná reprodukce, ortodoncie, výživa dospělých, výživa dětí, klinická technika, nukleární medicína, fyzioterapie v neurologii, fyzioterapie ve vnitřním lékařství, fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii a v oboru fyzioterapie v neonatologii a pediatrii stanovených nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, zůstává nedotčena.
2. Do specializačního vzdělávání v oborech komunitní ošetřovatelská péče, perioperační péče v gynekologii a porodnictví, sexuologie a asistovaná reprodukce, ortodoncie, výživa dospělých, výživa dětí, klinická technika, nukleární medicína, fyzioterapie v neurologii, fyzioterapie ve vnitřním lékařství, fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii nebo do oboru fyzioterapie v neonatologii a pediatrii stanovených nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, lze zařadit pouze uchazeče, který podal žádost o zařazení do specializačního vzdělávání přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády. Uchazeč, který byl zařazen do oboru specializačního vzdělávání podle věty první a zahájil studium přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, dokončí specializační vzdělávání v tomto oboru stanoveném nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.
3. Zdravotnický pracovník, který získal specializovanou způsobilost v oboru perfuziologie s označením odbornosti specialisty sestra pro klinickou perfuziologii, klinický technik pro perfuziologii nebo klinický inženýr pro perfuziologii stanoveném nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se považuje za zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí v oboru perfuziologie s označením odbornosti specialisty perfuziolog podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.
4. Zdravotnický pracovník, který získal specializovanou způsobilost v oboru perioperační péče v gynekologii a porodnictví s označením odbornosti specialisty porodní asistentka pro perioperační péči stanoveném nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se považuje za zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí v oboru perioperační péče s označením specialisty porodní asistentka pro perioperační péči podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.
Čl.III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.

Související dokumenty