97/2023 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění nařízení vlády č. 164/2018 Sb.

Schválený:
97/2023 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. března 2023,
kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění nařízení vlády č. 164/2018 Sb.
Vláda nařizuje podle § 90 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 201/2017 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění nařízení vlády č. 164/2018 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 položce 1 se doplňují body 11 a 12, které znějí:
"
--------------------------------------------------------------------------------------------
 11  Ošetřovatelská péče v onkologii     Sestra pro péči v onkologii a hematoonkologii
   a hematoonkologii
 12  Hojení ran               Sestra pro hojení ran
--------------------------------------------------------------------------------------------
                                             ".
2. V příloze č. 1 položce 1a se doplňuje bod 7, který zní:
"
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
 7  Ošetřovatelská péče v onkologii     Dětská sestra pro péči v onkologii
   a hematoonkologii            a hematoonkologii 
-------------------------------------------- ------------------------------------------------
                                              ".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

Související dokumenty