101/2023 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin, ve znění nařízení vlády č. 75/2020 Sb.

Schválený:
101/2023 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. dubna 2023,
kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin, ve znění nařízení vlády č. 75/2020 Sb.
Vláda nařizuje podle § 154 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:
Čl.I
V příloze č. 1 k nařízení vlády č. 453/2009 Sb., ve znění nařízení vlády č. 75/2020 Sb., se slova "COVID-19" zrušují.
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.

Související dokumenty