102/2023 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19

Schválený:
102/2023 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. dubna 2023,
kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 62 odst. 1 a 3 písm. b) a § 75a odst. 1 a 4 zákona:
Čl.I
V čl. 5 bodě 5 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19, se za slova "orgán ochrany veřejného zdraví" vkládají slova " , a to v případě, kdy je to s přihlédnutím k výsledku hodnocení zdravotních rizik nezbytné pro zajištění ochrany veřejného zdraví," a slova " , na dobu nezbytně nutnou k zamezení šíření infekce" se zrušují.
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

Související dokumenty