191/1964 Sb. o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků

Schválený:
191/1964 Sb.
Vyhláška
Státní plánovací komise a ministerstva financí
ze dne 2. listopadu 1964
o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků
Změna: 61/1967 Sb.
Státní plánovací komise a ministerstvo financí v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady, Ústřední radou odborů, Ústřední radou družstev a Státní bankou československou stanoví podle § 391 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., § 20 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a § 10 odst. 1 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:
 
Část I
Pomoc stavebním bytovým družstvům Výstavba družstevních bytových domů
 
§ 1
Příspěvek
(1) Na výstavbu bytových domů poskytuje stát stavebním bytovým družstvům (dále jen "družstvo") podle počtu a velikosti stavěných bytů příspěvek. Způsob stanovení výše příspěvku určuje ministerstvo financí tak, aby tento příspěvek odpovídal v průměru 30% nákladů plánovaných celostátně na 1 byt v družstevní bytové výstavbě.
(2) O přiznání příspěvku na výstavbu družstevního bytového domu a jeho výši rozhoduje a příspěvek družstvu poskytuje ze svého rozpočtu krajský nebo jím určený národní výbor (dále jen "národní výbor").
(3) Zřizuje-li družstvo byty úpravou nebytových prostor nebo nástavbou či přístavbou v existujících objektech socialistických organizací, poskytuje mu národní výbor příspěvek ve výši 30% rozpočtových nákladů, nejvýše však do částky odpovídající příspěvku, který by příslušel podle odstavce 1 na byty stejné velikosti při výstavbě nových bytových domů.
(4) Národní výbor poskytne družstvu příspěvek zároveň s přidělením bytového domu družstvu k výstavbě; na investiční účet družstva u financující pobočky Státní banky československé se příspěvek převádí až po vyčerpání vlastních finančních prostředků družstva určených na výstavbu (členských podílů), a to popřípadě postupně.
 
§ 2
Zvláštní příspěvek
(1) Ve výjimečných případech, kdy vyšší náklad na výstavbu družstevního bytového domu je vyvolán obecným zájmem (nezbytnost provádění výstavby na místě s mimořádnými zakládacími podmínkami, atypickým způsobem, menších bytových domů, zástavbou proluk apod.), poskytne národní výbor družstvu ještě zvláštní příspěvek, a to až do výše prokázaného zvýšení nákladů; tento příspěvek poskytuje národní výbor ze svých rozpočtových prostředků, popřípadě z úspor nebo z finanční rezervy.
(2) Při rozhodování o přiznání zvláštního příspěvku a o jeho výši posoudí národní výbor všechny okolnosti, zejména přihlédne k případným výhodám, které z vyššího nákladu družstvu (členům družstva) plynou. U netypových bytových domů je možno tento příspěvek poskytnout pouze potud, pokud příspěvkem podle § 1 není kryto 30% celkových nákladů na výstavbu bytového domu; nad 30% lze však poskytnout zvláštní příspěvek ke krytí nákladů, které se nezahrnují do rozpočtové ceny bytu v objektu.*)
(3) O způsobu poskytnutí zvláštního příspěvku platí ustanovení § 1 odst. 4 obdobně.
 
§ 3
Příspěvek na nebytová vestavěná zařízení
(1) Jestliže se má z rozhodnutí národního výboru v bytovém domě družstva výjimečně zřídit nebytové vestavěné zařízení, např. obchod, zdravotnické středisko, transformační stanice apod., poskytne družstvu prostředky na financování nákladů výstavby tohoto zařízení a přiměřeného podílu na celkových rozpočtových nákladech stavby národní výbor ze svých rozpočtových prostředků na občanské a technické vybavení bytové výstavby. Není-li toto zařízení součástí občanského a technického vybavení, převede národnímu výboru pro družstvo potřebné prostředky organizace, která bude zařízení užívat.
(2) O způsobu poskytnutí příspěvku platí ustanovení § 1 odst. 4 obdobně.
(3) Stavební část nebytového vestavěného zařízení je vlastnictvím družstva. Družstvo je povinno uzavřít smlouvu o užívání tohoto zařízení (§ 350 ve spojení s § 348 hospodářského zákoníku) s organizací určenou národním výborem. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Zrušit smlouvu nebo změnit způsob užívání nebytového vestavěného zařízení je možno jen se souhlasem národního výboru.
(4) Úplata za užívání zahrnuje pouze úměrnou část nákladů spojených se správou a s řádným zajišťováním údržby a oprav společné části objektu a skutečné náklady za služby.
(5) V případě zrušení nebytového vestavěného zařízení a adaptace příslušných prostor na družstevní byty neposkytuje národní výbor družstvu příspěvek podle § 1.
 
§ 4
Dlouhodobý investiční úvěr
(1) Na výstavbu družstevních bytových domů poskytuje banka družstvu dlouhodobý investiční úvěr. Nejvyšší částka úvěru se určuje procentním podílem (odst. 2) z celkových nákladů výstavby, zahrnujících rozpočtovou cenu objektu a náklady na projekt, popř. na technický dozor. Pro účely stanovení nejvyšší částky úvěru se od celkových nákladů výstavby odečtou příspěvky poskytnuté družstvu podle § 2, popř. § 3.
(2) Procentní podíl úvěru činí
a) u družstevní bytové výstavby na území měst Prahy, Brna a Bratislavy [pokud nejde o výstavbu svépomocí podle písmene c)] nejvýše 30% celkových nákladů výstavby;
b) u družstevní bytové výstavby v ostatních případech [pokud nejde o výstavbu svépomocí podle písm. c)] 30 až 50% celkových nákladů výstavby. Procentní podíl úvěru stanoví v uvedeném rozmezí podle okresů, popř. obcí krajský národní výbor s přihlédnutím k potřebám rozvoje výrobních sil a k plánu bytové výstavby; ve venkovských obcích, ve kterých se provádí družstevní bytová výstavba pro pracovníky výrobních zemědělských a lesních závodů (včetně jednotných zemědělských družstev), stanoví se podíl úvěru nejméně na 45% celkových nákladů výstavby. Částka poskytnutých úvěrů nesmí však v průměru kraje přesáhnout 45% celkových nákladů této družstevní bytové výstavby zahajované v kraji v běžném roce;
c) u družstevní bytové výstavby prováděné úplnou svépomocí**) nejvýše 50% celkových nákladů výstavby.
(3) Úvěr podle odstavce 2 písm. b) a c) se úrokuje sazbou 1%, úvěr podle odstavce 2 písm. a) sazbou 3%.
(4) Náklady na výstavbu družstevního bytového domu se z úvěru hradí až po vyčerpání vlastních zdrojů družstva (členských podílů) a příspěvků poskytnutých družstvu podle § 1 až 3.
(5) Úvěr povoluje banka na základě žádosti družstva podle svých úvěrových podmínek, které stanoví také potřebné podklady. Žádost o povolení úvěru předkládá družstvo tak, aby mohla být projednána a úvěr povolen nejpozději 30 dní po přidělení bytového domu družstvu k výstavbě; nejpozději ve stejné lhůtě je družstvo povinno převést členské podíly, popřípadě tu jejich část, která není kryta smluvně zajištěným osobním nebo věcným plněním družstevníků, na svůj účet členských podílů u banky. V písemné dohodě o povolení úvěru se uvedou podrobnější podmínky úvěru, způsobu jeho čerpání a zajištění jeho návratnosti.
(6) Úvěr se splácí stejnými pololetními splátkami zahrnujícími úmor a úrok nejdéle po dobu 30 let. První pololetní splátka je splatná do jednoho roku od uvedení bytového domu do užívání, nejdéle však do 2 let ode dne, kdy bylo započato s prováděním stavebních prací.
 
§ 5
Podmínky poskytování pomoci
(1) Podmínkou poskytování pomoci na výstavbu družstevních bytových domů podle § 1 až 4 a jejího financování bankou je, že
a) jde o povolenou výstavbu prováděnou v rámci plánu bytové výstavby, projektově připravenou a výrobně, finančně i smluvně zajištěnou;
b) družstvo staví vícepodlažní bytový objekt nejméně s 12 byty*) nebo staví vícepodlažní bytový objekt nejméně se 4 byty*), jde-li o výstavbu pro pracovníky v zemědělství a v lesním hospodářství ve venkovských obcích, anebo provádí úpravu nebytových prostor na byty nebo bytové nástavby či přístavby v objektech socialistických organizací. Vyloučeny jsou pokusné stavby a výstavba objektů majících povahu rodinných domků.
(2) Odchylkou od ustanovení odstavce 1 písm. b) může krajský národní výbor na žádost družstva z vážných důvodů a v souladu s územním plánem povolit výstavbu vícepodlažního bytového objektu nejméně se 4 byty,*) jde-li o bytovou výstavbu ve vybrané venkovské obci**) nebo o bytovou výstavbu prováděnou úplnou svépomocí nebo o zástavbu stavební proluky.
Úvěr na generální opravy a investiční úpravy družstevních bytových domů
 
§ 6
Jestliže družstvo v období, kdy ještě splácí úvěr podle § 4, nebude mít dostatek vlastních finančních prostředků na provedení potřebných, plánem zajištěných generálních oprav nebo úprav investiční povahy, může mu banka poskytnout zvláštní úvěr splatný do 10 let (výjimečně do 15 let) při úrokové sazbě 3%.
Úvěr na výstavbu družstevních garáží
 
§ 7
Pokud bude družstvu povolena národním výborem výstavba družstevních garáží***) určených k užívání členy, kteří již v bytech stavebního bytového družstva bydlí nebo na byt složili členský podíl, může banka poskytnout na výstavbu garáží úvěr do 30% rozpočtového stavebního nákladu, splatný do 5 let při úrokové sazbě 3%.
Další výhody poskytované stavebním bytovým družstvům
 
§ 8
Výhody poskytované stavebním bytovým družstvům obecně
(1) Poplatková a daňová osvobození družstev (jejich členů) jsou upravena zvláštními předpisy.+)
(2) Pro výstavbu bytů a garáží družstvy platí stejné cenové podmínky jako pro státní investiční výstavbu, pokud tato vyhláška nebo zvláštní předpisy nestanoví jinak.++)
(3) Pozemek pro plánovanou výstavbu družstevních bytových domů odevzdá národní výbor družstvu bezplatně do trvalého užívání (§ 70 hospodářského zákoníku).
(4) Národní výbor dále zajistí družstvu zejména vypracování projektové dokumentace projektovou organizací, popř. za částečné nebo úplné svépomoci členů družstva, pokud ji nemá možnost vypracovat organizace, jejíž pracovníci jsou členy družstva, a to za ceny podle ceníku průzkumných a projektových prací; připojení bytového domu družstva na veřejnou síť komunikační a elektrovodní, popř. vodovodní, kanalizační a plynovodní v rámci státní bytové výstavby.
(5) Pokud investorský útvar národního výboru vykonává za družstvo jako jeho zástupce funkci přímého investora*) nebo mu poskytuje pomoc souvisící s výkonem investorské funkce družstvem, děje se to bezplatně.
(6) Pro práce prováděné při výstavbě družstevních bytových domů svépomocí družstva mohou socialistické organizace na podkladě smlouvy o dočasném užívání přenechat družstvům stroje, výrobní zařízení nebo dopravní prostředky potřebné pro bytovou výstavbu nebo k výrobě stavebních hmot na tuto výstavbu mimo dobu plánovaného nasazení těchto strojů (zařízení) za náhradu skutečných přímých nákladů;**) u motorových vozidel se zvyšuje náhrada o odpisy.***) Ustanovení o výši náhrady lze obdobně použít, provede-li socialistická organizace pro družstevní svépomoc dopravní výkony nebo práce stavebními stroji mimo dobu jejich plánovaného nasazení.
 
§ 9
Výhody poskytované družstvům pracovníků výrobních podniků při výstavbě úplnou svépomocí
(1) Výrobní podnik může družstvu svých pracovníků, provádí-li toto družstvo výstavbu úplnou svépomocí, poskytnout kromě pomoci podle § 8 odst. 6 ještě tuto další pomoc:
a) při vytyčení staveniště a stavby, prováděním stavebního dozoru a poskytováním jiné technické pomoci, a to bezplatně, je-li pomoc zajišťována vlastními pracovníky podniku,
b) provedením stavebních prací za náhradu úplných vlastních nákladů bez zisku,
c) v dohodě se závodním výborem Revolučního odborového hnutí uvolněním kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníků a učňů na určitou dobu za náhradu jejich mzdy včetně pojistného nemocenského pojištění; tato pomoc může být poskytnuta popř. s podmínkou, že plánované výrobní úkoly připadající na dočasně uvolněné pracovníky zajistí v té době jiní pracovníci,
d) odprodejem materiálu z demolic, odpadového materiálu a materiálu z nadnormativních zásob podle zvláštních předpisů,+)
e) bezplatným zapůjčením provozních a skladovacích ploch,
f) v dohodě se závodním výborem Revolučního odborového hnutí organizováním brigádnické výpomoci při výstavbě.
(2) Pomoc družstvu podle odstavce 1 může být poskytnuta jen v rozsahu, který nenarušuje plnění plánovaných výrobních úkolů a údržby základních prostředků podniku.
Kontrola banky
 
§ 10
(1) Státní banka československá vykonává ekonomickou kontrolu výstavby a hospodaření družstev.++)
(2) Zjištěné závady projedná financující pobočka s představenstvem družstva a uloží lhůtu k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění závad ve stanovené lhůtě, může ředitel financující pobočky zvýšit úrokovou sazbu z úvěrů poskytnutých družstvu (§ 4, 6, 7) až na trojnásobek podle závažnosti případu a zvýšení oznámí krajskému orgánu Ústřední rady družstev.
(3) Dojde-li k vážnému porušení plánovací, finanční, rozpočtové, smluvní nebo organizační kázně při výstavbě a hospodaření družstva, může ředitel financující pobočky se souhlasem ředitele krajské pobočky a po projednání s okresním národním výborem a krajským orgánem Ústřední rady družstev přerušit financování výstavby jednoho nebo i více objektů družstva.
(4) Při výstavbě ve vlastní režii družstva uhrazuje financující pobočka skutečné náklady výstavby podle platebních dokladů. Družstvo předkládá financující pobočce vždy do 14 dnů po uplynutí kalendářního měsíce nebo v delších sjednaných lhůtách soupis provedených prací oceněných v rozpočtové ceně.
Povolování výjimek
 
§ 11
Státní banka československá může v odůvodněných případech povolovat výjimky ze způsobu financování a úvěrování družstevní bytové výstavby a stanovit zvláštní podmínky.
 
Část II
Pomoc členům stavebních bytových družstev a stavebníkům rodinných domků
Pomoc členům stavebních bytových družstev
 
§ 12
Půjčky poskytované v zájmu stabilizace pracovních sil organizacemi pracovníkům k získání bytu v družstvu
(1) V rozsahu určeném jednotlivým státním organizacím výrobních odvětví a jednotným zemědělským družstvům (dále jen "organizace") státním plánem poskytují organizace v zájmu získání a stabilizace pracovních sil svým pracovníkům a členům jednotných zemědělských družstev (dále jen "pracovníci") bezúročnou půjčku na složení členského podílu a zápisného v družstvu, zaváží-li se pracovat v organizaci po stanovenou dobu (odst. 2). Půjčka však nesmí být větší, než by činil členský podíl na příslušný družstevní byt při krytí nákladů výstavby dlouhodobým investičním úvěrem ve výši maximálního procentního podílu podle § 4 odst. 1 a 2 a zápisné.
(2) Pracovník, kterému byla poskytnuta bezúročná půjčka podle odstavce 1, je povinen splatit organizaci 10% poskytnuté půjčky. Lhůtu stanoví organizace na dobu 2 až 5 let po nastěhování do družstevního bytu. Zbytek půjčky (90%) organizace pracovníkovi promine, zůstane-li v ní pracovat po dobu
10 let, jde-li o pracovníka organizace odvětví paliv nebo zemědělství a lesního hospodářství,
12 let, jde-li o pracovníka organizace odvětví hutního průmyslu, energetiky, dopravy, stavebnictví a chemie, a
15 let, jde-li o pracovníka organizace ostatních odvětví; lhůty se počítají ode dne uzavření smlouvy o půjčce (§ 19 odst. 9).
(3) Organizace mohou poskytnout svým pracovníkům bezúročnou půjčku podle odstavců 1 a 2 též na složení členského podílu na družstevní byt, který se uvolní po jiném pracovníkovi organizace, jemuž byla bezúročná půjčka poskytnuta.
(4) V rozsahu stanoveném státním plánem mohou určené výrobní podniky (včetně státních statků a jednotných zemědělských družstev) poskytovat bezúročnou půjčku na složení členského podílu též pracovníkům, kteří jsou členy družstva, jestliže družstvo provádí výstavbu družstevního domu úplnou svépomocí,*) a to ve výši poloviny částky určené podle odstavce 1 (bez zápisného).
(5) Pracovníkovi, kterému byla poskytnuta bezúročná půjčka podle odstavce 4, promine organizace celou tuto půjčku, zůstane-li v organizaci pracovat po dobu uvedenou v odstavci 2.
(6) Pro poskytování bezúročných půjček na složení členského podílu pracovníkům-členům družstva, které provádí úpravu nebytových prostorů na byty, nástavby a přístavby v objektech socialistických organizací, platí přiměřeně ustanovení odstavců 1 až 3, popř. odstavců 4 a 5.
(7) Poskytnutou půjčku převede organizace se souhlasem pracovníka ve prospěch jeho členského podílu u družstva.
 
§ 13
Půjčky poskytované státními spořitelnami občanům na složení členského podílu do družstva
Na složení členského podílu může státní spořitelna poskytovat občanům půjčku na dobu 5 let při úrokové sazbě 2,7% s přihlédnutím k půjčkám, které občan obdržel podle § 12 nebo podle zvláštních předpisů.**) V odůvodněných případech může státní spořitelna prodloužit dobu splatnosti půjčky až na 10 let.
Pomoc stavebníkům rodinných domků
 
§ 14
Půjčky poskytované organizacemi a národními výbory na výstavbu rodinných domků svépomocí
(1) Organizace mohou svým pracovníkům poskytovat bezúročné půjčky na výstavbu rodinných domků svépomocí,***) a to
a) ve výši 15 až 25 tisíc Kčs, je-li stavebník
aa) pracovníkem zemědělského nebo lesního závodu (včetně jednotného zemědělského družstva) a provádí výstavbu v místě pracoviště, popřípadě v jeho nejbližším okolí,
bb) horníkem+) a provádí výstavbu v místě pracoviště nebo ve vzdálenosti umožňující denní dojíždění do zaměstnání,
cc) pracovníkem organizace odvětví paliv, hutního průmyslu, energetiky, dopravy, stavebnictví a chemie v pohraničí++) nebo ve vybraných oblastech Ostravska, Sokolovska, Mostecka a Chomutovska*) a výstavbu provádí v místě pracoviště nebo v místě umožňujícím denní dojíždění do zaměstnání;
b) ve výši 15 až 20 tisíc Kčs, je-li stavebník pracovníkem závodu, určeného jmenovitě státním plánem, pokud se na něho nevztahuje ustanovení písmene a), za podmínky, že výstavbu provádí v místě pracoviště nebo v místě umožňujícím denní dojíždění do zaměstnání;
c) ve výši 5 až 10 tisíc Kčs, je-li stavebník pracovníkem výrobního podniku a rodinný domek si staví v místě zaměstnání nebo v místě umožňujícím denní dojíždění do zaměstnání, pokud se na něho nevztahují ustanovení písmen a) a b).
(2) Národní výbory mohou poskytovat občanům na výstavbu rodinných domků svépomocí ve vybrané venkovské obci**) nebo ve městě, pokud nepřichází v úvahu půjčka od organizace podle odstavce 1, bezúročné půjčky ve výši 5 až 10 tisíc Kčs.
(3) O poskytnutí půjčky a její výši rozhodne organizace se souhlasem závodního výboru Revolučního odborového hnutí (u jednotného zemědělského družstva představenstvo) a v případě odstavce 2 národní výbor, na jehož území se má rodinný domek stavět, a to s přihlédnutím k zájmu organizace na stálosti pracovního poměru pracovníka, k nedostatku pracovních sil v sídle podniku (závodu), pracovním zásluhám pracovníka, jeho stáří, počtu jeho nezletilých dětí, počtu zaměstnaných rodinných příslušníků, standardu a velikosti rodinného domku, jakož i k tomu, provádí-li se výstavba rodinného domku v časově i místně soustředěné výstavbě apod.; organizace přihlédne i k tomu, jde-li o výstavbu ve vybrané venkovské obci (ve městě) nebo jinde.
(4) Byla-li bezúročná půjčka poskytnuta podle odstavce 1 písm. a) nebo b), promine ji organizace po 10 letech od jejího poskytnutí (odst. 5), jestliže pracovník po celou tuto dobu v organizaci pracoval a v domku bydlí. Byla-li bezúročná půjčka poskytnuta podle odstavce 1 písm. c) nebo podle odstavce 2, promine ji organizace, popřípadě národní výbor po předání domku do užívání.
(5) Poskytnutou půjčku převede organizace (národní výbor) se souhlasem stavebníka na jeho bezúročný účet u státní spořitelny, u které soustředil své finanční prostředky na výstavbu rodinného domku, s tím, že z prostředků půjčky mohou být hrazeny jen náklady spojené s výstavbou.
 
§ 15
Půjčky poskytované organizacemi pracovníkům na rekonstrukci rodinných domků svépomocí
(1) Organizace mohou poskytovat svým pracovníkům bezúročné půjčky na přestavbu, přístavbu apod. jejich rodinných domků svépomocí,***) kterou se získá nový byt, obdobně podle § 14, nejvýše však do výše nákladů na nákup materiálu a jeho dovoz. Podmínkou pro poskytnutí půjčky je posouzení stavebního úřadu, zda jde o akci hospodárnou a prospěšnou (výhodnou).
(2) O stanovení výše půjčky a jejím prominutí platí obdobně ustanovení § 14 odst. 3 a 4.
 
§ 16
Půjčky poskytované státními spořitelnami na výstavbu rodinných domků
(1) Stavebníkům rodinných domků poskytuje státní spořitelna půjčky. Výši a dobu splatnosti půjčky stanoví státní spořitelna v dohodě se stavebníkem individuálně s přihlédnutím k finančnímu zajištění výstavby a k platebním možnostem stavebníka.
(2) Půjčka může být poskytnuta až do částky nákladů na projekt, na nákup materiálu a na dopravu, popřípadě i na opatření pozemku; při určování výše půjčky se přihlédne k půjčkám, které stavebník obdržel podle § 14 nebo podle zvláštních předpisů.+) Splatnost půjčky se stanoví nejvýše na 30 let po vydání stavebního povolení. Úroková sazba z půjček činí 2,7%. Z půjčky je možno uhrazovat faktury jak za materiál, tak i za provedené práce.
(3) Za obdobných podmínek poskytuje státní spořitelna půjčky i na nákladnější opravy, modernizace a adaptace rodinných domků v osobním vlastnictví.
 
§ 17
Jiná pomoc poskytovaná stavebníkům rodinných domků
(1) Provádí-li stavebník výstavbu domku ve vybrané venkovské obci nebo ve městě na pozemku určeném národním výborem, zajistí národní výbor zřízení přístupové komunikace k pozemku (včetně chodníku) a rozšíření zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, popřípadě i vody, plynu a kanalizace, je-li toto zařízení vybudováno.
(2) Organizace může poskytnout svému pracovníkovi při výstavbě rodinného domku svépomocí pomoc podle § 9 odst. 1 písm. a) a d); materiál odprodává však za platné ceny včetně daně z obratu. Dále mu může poskytnout pomoc dopravními i jinými mechanizačními prostředky mimo dobu jejich plánovaného nasazení, a to za platné ceny.*)
(3) Při výstavbě rodinného domku svépomocí stavebníky uvedenými v § 14 odst. 1 písm. a) a b) může organizace poskytnout svému pracovníkovi pomoc dopravními a jinými mechanizačními prostředky obdobně podle § 8 odst. 6 a dále i pomoc podle § 9 odst. 1 písm. b), c), e) a f) v rozsahu, který nenaruší plnění plánovaných výrobních úkolů a údržby základních prostředků organizace. Pokud poskytuje organizace pomoc provedením stavebních prací [§ 9 odst. 1 písm. b)] a nepoužije se při nich materiálu organizace, nebude fakturována daň z obratu; jinak se k celkové částce fakturované za provedené práce včetně materiálu připočítá daň z obratu ve výši 7% (pol. 15001 sazebníku daně z obratu).
(4) Při výstavbě rodinného domku svépomocí ve vybrané venkovské obci nebo ve městě stavebníky uvedenými v § 14 odst. 1 písm. c) může organizace v odůvodněných případech poskytnout svému pracovníkovi pomoc obdobně podle odstavce 3.
(5) Pomoc podle odstavců 2 až 4 může organizace poskytnout svému pracovníkovi i při přestavbě, přístavbě apod. jeho rodinného domku, kterou se získá nový byt (§ 15).
 
§ 18
Zmocnění
(1) V jednotlivých, zvlášť odůvodněných případech mohou ústřední úřady dát v rámci plánovaných prostředků souhlas k poskytnutí bezúročné půjčky podle § 14 odst. 1 písm. a) až v částce 35 tisíc Kčs, avšak jen tehdy, jestliže se výstavbou rodinného domku získají alespoň 2 samostatné byty.
(2) Ústřední úřady mohou dát v odůvodněných případech souhlas k tomu, aby organizace upustily od podmínky výstavby rodinného domku v místě pracoviště nebo ve vzdálenosti umožňující denní dojíždění do zaměstnání (§ 14 odst. 1), vyžaduje-li to povaha práce stavebníka.
(3) Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví podmínky, za kterých mohou být pracovníkům zemědělských a lesních závodů poskytnuty bezúročné půjčky podle § 15 i na modernizaci rodinných domků, nejvýše však do poloviny nákladů na nákup materiálu a jeho dovoz.
Ustanovení společná
 
§ 19
(1) Státní organizace si zajišťují finanční prostředky na půjčky ve svých finančních plánech jako účelové financování, popřípadě v rozpočtech. Pro zaostávající nebo ekonomicky slabá jednotná zemědělská družstva, která nemají dostatek vlastních finančních prostředků, zajistí prostředky k poskytování bezúročných půjček okresní výrobní zemědělská správa z prostředků přímé pomoci státu na rozvoj nákladních prostředků. Splacené půjčky je organizace povinna ihned odvést do státního rozpočtu prostřednictvím nadřízeného orgánu (jednotné zemědělské družstvo prostřednictvím okresní zemědělské výrobní správy, byly-li prostředky na půjčky zajištěny podle druhé věty).
(2) Prostředků určených na půjčky může organizace použít i k zaplacení členských podílů do stavebního bytového družstva, jestliže po dobu výstavby bytového domu bude organizace členem družstva.
(3) Přestane-li pracovník, kterému organizace poskytla půjčku, před uplynutím stanovené doby (§ 12 a 14) v organizaci pracovat, je organizace povinna od něho požadovat splacení poskytnuté bezúročné půjčky (jejího zbytku) před skončením pracovního poměru. To však neplatí, přejde-li pracovník-vlastník rodinného domku nebo člen družstva v důsledku organizačních změn do pracovního poměru v jiné organizaci téhož odvětví a požádá o převedení závazku na tuto organizaci.
(4) Jestliže pracovník před uplynutím stanovené doby rodinný domek prodá nebo převede na jinou osobu nebo přestane být členem družstva, avšak bude i nadále v organizaci pracovat, organizace s ním dohodne přiměřenou, nejdéle dvouletou lhůtu ke splacení poskytnuté půjčky (jejího zbytku).
(5) K úhradě závazků vůči organizaci může státní spořitelna stavebníku rodinného domku, popřípadě členu družstva (jejich dědicům) poskytnout půjčku podle § 13, popř. § 16.
(6) Přejde-li pracovník, jemuž byla poskytnuta bezúročná půjčka podle § 12, popř. § 14 odst. 1 písm. a) a b), ze závažných důvodů do pracovního poměru v jiné organizaci nebo odejde do důchodu nebo zemře, může organizace, která mu poskytla půjčku, po posouzení všech okolností, především jeho pracovních zásluh v organizaci a jeho sociálních poměrů (zejména s přihlédnutím k počtu nezaopatřených dětí), se souhlasem závodního výboru Revolučního odborového hnutí a nadřízeného orgánu prominout poměrnou část půjčky podle délky doby, po kterou v organizaci pracoval (§ 12 odst. 2, popř. § 14 odst. 4), s podmínkou, že zbytek půjčky bude ihned splacen. O možnosti pracovníka (jeho dědiců) získat půjčku od státní spořitelny k úhradě zbytku půjčky platí obdobně odstavec 5.
(7) Jestliže pracovník v důsledku jím nezaviněného pracovního úrazu nebo v důsledku nemoci z povolání zemře nebo se stane plně invalidním, promine organizace poskytnutou půjčku.
(8) Organizace mohou se souhlasem ústředních orgánů v jednotlivých výjimečných případech poskytnout půjčku podle § 12 nebo § 14 odst. 1 písm. a) a b) také starším zasloužilým pracovníkům, jestliže je u nich předpoklad dalšího setrvání v organizaci po dobu odpovídající alespoň třem čtvrtinám lhůt uvedených v § 12 odst. 2, popř. v § 14 odst. 4; v tomto případě promine organizace pracovníkovi při odchodu do důchodu poměrnou část půjčky (jejího zbytku) podle délky doby, po kterou v organizaci pracoval.
(9) O poskytnutí půjčky uzavře organizace se souhlasem závodního výboru Revolučního odborového hnutí s pracovníkem smlouvu, ve které se stanoví podmínky půjčky, zejména podmínky jejího prominutí nebo splacení v souladu s touto vyhláškou.*)
(10) Půjčka podle § 12, 14 a 15 může být občanu poskytnuta pouze jednou.
(11) Ústřední úřady vydají podle potřeby svých odvětví podrobnější pokyny. Pomoc družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků určené pro pracovníky v zemědělské a lesní prvovýrobě upraví - pokud jde o družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1967 a o výstavbu rodinných domků prováděnou na základě stavebního povolení vydaného od téhož dne - směrnice, kterou vydá ministerstvo zemědělství a výživy a ministerstvo lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.
 
Část III
Ustanovení závěrečná
 
§ 20
Ustanovení zrušovací
(1) Zrušují se
vyhláška č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby, ve znění vyhlášek č. 47/1960 Sb. a č. 44/1961 Sb.;**)
vyhláška č. 95/1959 Ú. l., o financování a úvěrování bytové výstavby jednotných zemědělských družstev a o její kontrole;
směrnice ministerstva financí o poskytování doplňkových půjček na soukromou bytovou výstavbu čj. 115/27.256/1959, uveřejněné v částce 41 Úředního listu z roku 1959, s doplňky a vysvětlivkami uveřejněnými ve Věstníku ministerstva financí č. 4/1963 (čj. 115/8.359/63), jejichž vydání bylo oznámeno v částce 15 Sbírky zákonů z roku 1963, a č. 12/1963 (čj. 115/39.763/63);
pokyny poř. č. 20/1961 Sbírky směrnic pro národní výbory, o postupu národních výborů při povolování výjimek v družstevní bytové výstavbě;
výnos ministerstva financí čj. 272/72.333/60, uveřejněný ve Věstníku ministerstva financí č. 22/1960, jehož vydání bylo oznámeno v částce 85 Sbírky zákonů z roku 1960;
výnos ministerstva financí čj. 272/15.820/63, uveřejněný ve Věstníku ministerstva financí č. 5-6/1963, jehož vydání bylo oznámeno v částce 15 Sbírky zákonů z roku 1963;
výnos ministerstva financí čj. 272/21.286/60, uveřejněný ve Věstníku ministerstva financí č. 11/1960;
směrnice ministerstva financí o financování podnikové bytové výstavby u státních statků čj. 252/4.042/61, uveřejněné ve Věstníku ministerstva financí č. 3/1961;
výnos ministerstva financí čj. 181/75.975/60 o financování a účtování nákladů na kotelny, výměníkové stanice a sekundární teplovodné kanály budované a určené pro několik uživatelů bytové výstavby, uveřejněný ve Věstníku ministerstva financí č. 9-10/1961.
(2) Podle předpisů uvedených v odstavci 1 se však dokončí výstavba zahájená (u rodinných domků povolená) před účinností této vyhlášky.
(3) Možnost použití finančních výhod pro družstevní bytovou výstavbu a výstavbu a opravy rodinných domků podle usnesení vlády č. 378/1962 a č. 866/1963 o poskytnutí finanční a materiálové výpomoci na opravy a výstavbu bytů v oblasti Uličsko-ubľanské doliny zůstává nedotčena.
 
§ 21
Účinnost
(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Vztahuje se na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou***) od 1. ledna 1965; od téhož dne se vztahuje i na výstavbu rodinných domků prováděnou na základě stavebního povolení vydaného po dni účinnosti vyhlášky.
(2) Úroková sazba 2,7% (§ 13 a 16) platí od 1. ledna 1965 a vztahuje se i na půjčky povolené nebo čerpané před tímto dnem (pokud k tomuto datu nebyly splaceny), jakož i na půjčky čerpané na výstavbu povolenou přede dnem účinnosti vyhlášky.
(3) Ustanovení § 4 odst. 2 písm. c) a odst. 3 se použije od 1. ledna 1965 i pro družstevní bytovou výstavbu prováděnou úplnou svépomocí, která byla zahájena po účinnosti této vyhlášky; pro výstavbu zahájenou před účinností této vyhlášky se úvěry čerpané od 1. ledna 1965 úrokují sazbou 1%.
První náměstek předsedy
Státní plánovací komise:
Dvořák v. r.
První náměstek ministra
financí:
inž. Lér v. r.
 
Příl.
Vzor smlouvy o půjčce na složení členského podílu ve stavebním bytovém družstvu
   (Název organizace)                (jméno pracovníka)
 .........................(dále jen "organizace") a............................................,
narozený .........., trvalé bydliště ........................................ (dále jen "pracov-
ník"), uzavřeli tuto smlouvu o půjčce.
   1. Organizace poskytne pracovníkovi jako bezúročnou půjčku částku Kčs ......., slovy .......
 ............................, a převede ji na účet Stavebního bytového družstva (název družstva)
 ................................................................................................
                     (kde)
u pobočky Státní banky československé ................................. č. .......... v jeho pro-
spěch jako členský podíl (popř. i zápisné).
   2. Zůstane-li pracovník v organizaci pracovat od dnešního dne .............. let, organizace
mu promine 90% poskytnuté půjčky, tj. Kčs ..............., slovy ................................
   3. Pracovník se zavazuje splatit organizaci 10% poskytnuté bezúročné půjčky, tj. Kčs .....,
slovy ...................................., a to v těchto splátkách ............................,
a dává souhlas k tomu, aby mu výše uvedené částky byly sráženy ze mzdy (jiných příjmů) nebo dávek
nemocenského pojištění.
   4. Pro případ, že pracovník přestane v organizaci pracovat před uplynutím doby stanovené
v odstavci 2, zavazuje se splatit organizaci poskytnutou bezúročnou půjčku uvedenou v odstavci
1 nebo její zbytek před skončením pracovního poměru.
   5. Pro případ, že pracovník před uplynutím doby stanovené v odstavci 2 přestane být členem
stavebního bytového družstva, avšak zůstane v organizaci nadále pracovat, zavazuje se, že poskyt-
nutou půjčku (její zbytek) splatí do ............... (nejdéle do dvou let).
   6. V případech, které tato smlouva neřeší, zejména přestane-li pracovník v organizaci praco-
vat v důsledku organizačních změn nebo ze závažných důvodů, popř. invalidity nebo smrti, bude se
postupovat podle vyhlášky č. 191/1964 Sb.

V ............................. dne ............
 ..................................         ...................................
    (podpis pracovníka)                   (organizace)

   Podepsaný pracovník současně prohlašuje, že dosud nedostal podobnou půjčku ani na výstavbu
rodinného domku (jeho přestavbu) ani na složení členského podílu ve stavebním bytovém družstvu.

V ............................. dne
                           ...................................
                               (podpis pracovníka)
Příloha vyhlášky č. 191/1964 Sb.
Vzor smlouvy o půjčce na výstavbu (rekonstrukci, přestavbu apod.) rodinného domku
 
   (Název organizace)                (jméno pracovníka)
 .........................(dále jen "organizace") a............................................,
narozený .........., trvalé bydliště ........................................ (dále jen "pracov-
ník"), uzavřeli tuto smlouvu o půjčce:
   1. Organizace poskytne pracovníkovi jako bezúročnou půjčku částku Kčs ......., slovy .......
 ......................................., a převede ji na jeho bezúročný účet u Státní spořitelny
v .................................................
   2. Z poskytnuté půjčky mohou být hrazeny jen náklady spojené s výstavbou rodinného domku
pracovníka.
   3. Zůstane-li pracovník v organizaci pracovat ode dne poskytnutí půjčky ....................
a v domku bude bydlet, organizace mu půjčku promine.
   4. Pro případ, že pracovník přestane v organizaci pracovat před uplynutím doby stanovené
v odstavci 3, zavazuje se splatit organizaci poskytnutou bezúročnou půjčku uvedenou v odstavci
1 před skončením pracovního poměru.
   5. Pro případ, že pracovník před uplynutím doby stanovené v odstavci 3 domek prodá nebo pře-
vede na jinou osobu, avšak zůstane v organizaci nadále pracovat, zavazuje se, že poskytnutou půj-
čku splatí do ............... (nejdéle do dvou let).
   6. V případech, které tato smlouva neřeší, zejména přestane-li pracovník v organizaci praco-
vat v důsledku organizačních změn nebo ze závažných důvodů, popř. invalidity nebo smrti, bude se
postupovat podle vyhlášky č. 191/1964 Sb.

V ............................. dne ............
 ..................................         ...................................
    (podpis pracovníka)                   (organizace)

   Podepsaný pracovník současně prohlašuje, že dosud nedostal podobnou půjčku ani na výstavbu
rodinného domku (jeho přestavbu) ani na složení členského podílu ve stavebním bytovém družstvu
a že na výstavbu domku (jeho přestavbu), na který bude organizací podle této smlouvy půjčka
poskytnuta, o takovou půjčku nikdo jiný nežádal a nebude žádat.

V ............................. dne
                           ...................................
                               (podpis pracovníka)

Poznámka: Organizace si podle okolností může vyžádat zajištění
     půjčky omezením převodu rodinného domku (§ 58 občanského
     zákoníku).
*) Pokyny Státní plánovací komise čj. 250 715/62-SM 6 z 21. února 1962 o vymezení obsahové náplně rozpočtové ceny bytu v objektu (jde např. o náklad na kanalizační nebo plynovodní přípojky nad 1 m od líce domu).
*) Bytový objekt nebo každá jeho sekce (tj. samostatný článek objektu, tvořící funkčně a konstrukčně ucelenou prostorovou jednotku, kde byty jsou přístupné ze společného vchodu) musí mít nejméně 2 obytná podlaží, 1 společný vchod, společné schodiště a nejméně 4 byty, které jsou všechny přístupné ze společných chodeb (nebo podest).
*) Směrnice Státní plánovací komise pro zajišťování družstevní a podnikové bytové výstavby investorskými útvary národních výborů, uveřejněné v částce 28 Úředního listu z roku 1961.
*) Za výstavbu úplnou svépomocí se považuje ta výstavba ve vlastní režii, kterou provádí družstvo bez nároku na plánované kapacity stavební výroby s výjimkou provedení některých prací, nejvýše však v rozsahu 20% rozpočtové ceny objektu.
*) Jsou to tyto okresy: Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí n. Labem, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava-město.
*) Pokud má o to stavebník zájem, dodává potřebný stavební materiál a výrobky (včetně jejich dopravy na staveniště) lidové spotřební družstvo Jednota v požadovaných termínech podle smlouvy o dodávce, kterou sjedná se stavebníkem na základě stavebního povolení.
*) Vzor smlouvy je uveden v příloze.
**) Za výstavbu úplnou svépomocí se považuje u výstavby zahájené v roce 1967 ta výstavba ve vlastní režii, kterou provádí stavební bytové družstvo bez nároků na plánované kapacity stavební výroby s výjimkou provedení některých prací, nejvýše však v rozsahu:
a) 40% rozpočtových nákladů objektu při použití tradiční technologie výstavby,
b) 60% rozpočtových nákladů objektu při použití progresivní technologie výstavby.
**) Výběr provádí krajský národní výbor podle zásad schválených vládou (usnesení č. 1025/1962).
**) Skutečnými přímými náklady se pro tento účel rozumí mzda obsluhy (řidiče, závozníka apod.) včetně pojistného nemocenského pojištění a náklady na pohonné hmoty, energii apod.; náklady na udržování a na běžné (popř. střední) opravy jen tehdy, jestliže k jejich zvýšení dochází v přímé souvislosti s provedeným výkonem.
**) Např. podle předpisů o podnikových a pobídkových fondech pracujících.
**) Výběr provádí krajský národní výbor podle zásad schválených vládou (usnesení č. 1025/1962).
**) Ustanovení § 24 vyhlášky č. 94/1959 Ú. l. bylo zrušeno již ustanovením § 21 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu.
***) Pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí ze dne 27. listopadu 1962 čj. 254 840/62, uveřejněné ve Sbírce směrnic pro národní výbory poř. č. 67/1962.
***) To platí též pro organizace, které nejsou povinny základní prostředky odpisovat.
***) Za výstavbu domku svépomocí se považuje taková výstavba, při níž hodnota prací provedených dodavatelskými organizacemi nepřesáhne 50% rozpočtové ceny domku.
***) Dnem zahájení rozumí se u objektů převáděných ze státní bytové výstavby na družstva den převodu.
+) Zejména zákon č. 143/1961 Sb., o dani domovní, zákon č. 24/1964 Sb., o notářských poplatcích, vyhláška č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích, vyhláška č. 128/1960 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací, vyhláška č. 160/1960 Sb., o správních poplatcích; byty v domech stavebních bytových družstev nepodléhají místnímu poplatku z bytů (§ 21 odst. 2 vyhlášky č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu); daňové osvobození mezd za příležitostné práce na bytové výstavbě, které se připisují ve prospěch družstva (členského podílu družstevníka), je upraveno výnosy ministerstva financí uveřejněnými ve Věstníku ministerstva financí č. 2/1960 (čj. 153/69.154/59 a č. 11/1960 (čj. 153/26.516/60).
+) Materiál pro svépomocnou družstevní výstavbu jinak zajišťuje zásadně národní výbor ve státním plánu.
+) §5 odst. 1 č. 1 písm. a) a f) zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení.
+) Např. podle předpisů o podnikových a pobídkových fondech pracujících.
++) Směrnice Státního výboru pro výstavbu a ministerstva financí z 30. dubna 1960 o poskytování slevy z cen projektové a rozpočtové dokumentace pro družstevní bytovou výstavbu, uveřejněné ve Věstníku Státního výboru pro výstavbu částka 3/1960 a ve Věstníku ministerstva financí č. 9/1960; jejich vydání bylo oznámeno v částce 22 Sbírky zákonů z roku 1960.
++) Kontrolu prováděnou družstevními orgány upravují předpisy vydané Ústřední radou družstev.
++) Jsou to dosud tyto okresy: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice, Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-sever, Sokolov, Tachov, Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec n. Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí n. Labem, Náchod, Rychnov n. Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí n. Orlicí, Bruntál, Opava, Šumperk. Případné změny stanoví vláda v ročním plánu.

Související dokumenty