137/1968 Sb. o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě

Schválený:
137/1968 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 3. října 1968
o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
Změna: 14/1969 Sb.
Ministerstvo financí v dohodě se Státním cenovým úřadem, Státní bankou Československou a zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 88 odst. 1 a § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., § 6 odst. 5 zákona č. 117/1965 Sb., o Státní bance československé, § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., § 20 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a § 7 vyhlášky č. 47/1967 Sb., o cenách:
 
§ 1
Rozsah platnosti
Tato vyhláška se vztahuje na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1969 a na individuální bytovou výstavbu prováděnou na základě stavebního povolení vydaného od 1. ledna 1968; ustanovení § 12 odst. 7 se použije za předpokladu, že dohoda o zřízení práva osobního užívání pozemku se uzavře po dni účinnosti této vyhlášky.
 
ČÁST I
Družstevní bytová výstavba
Výstavba bytů
 
§ 2
Příspěvek
(1)
a) Na výstavbu bytů poskytuje stát stavebním bytovým družstvům (dále jen "družstvo") příspěvek, a to na každý byt ve výši 8100,- Kčs a na každý m2 užitkové plochy 1) bytů v příslušném domě ve výši 1055,- Kčs, jde-li o výstavbu prováděnou dodavatelsky, popř. 975,- Kčs, jde-li o výstavbu prováděnou svépomocí. 1a)
b) K úhradě cenových přirážek na územích se ztíženými výrobními podmínkami 1b) se sazby příspěvků na každý m2 užitkové plochy bytů, uvedené pod písmenem a), zvyšují
- u výstavby prováděné dodavatelským způsobem o 160,- Kčs v Praze, o 90,- Kčs v Brně a o 60,- Kčs v určených okresech 1c);
- u výstavby prováděné svépomocí o 50,- Kčs v Praze, o 30,- Kčs v Brně a o 20,- Kčs v určených okresech.
c) K užitkové ploše jednotlivých bytů, pokud přesahuje 85 m2, se však při stanovení příspěvku podle písm. a), popř. b) nepřihlíží.
(2) Zřizuje-li družstvo byty úpravou nebytových prostor nebo nástavbou či přístavbou v existujících objektech socialistických organizací, poskytuje se příspěvek zpravidla ve výši 50 % rozpočtových stavebních nákladů, nákladů na projekt a nákladů na přímou inženýrskou činnost, nejvýše však do částky odpovídající příspěvku, který by příslušel podle odstavce 1 na stejný počet bytů se stejnou užitkovou plochu při výstavbě nových bytových domů.
(3) Příspěvek na družstevní bytovou výstavbu poskytuje krajský národní výbor (Národní výbor hl. m. Prahy, Národní výbor hl. m. Slovenska Bratislavy) nebo jím určený národní výbor (dále jen "národní výbor"); v Brně, Ostravě, Plzni a Košicích přísluší tato pravomoc městskému národnímu výboru.
(4) O příspěvku rozhodne národní výbor na žádost družstva. Na investiční účet družstva převádí financující pobočka Státní banky československé příspěvek postupně až po vyčerpání vlastních finančních prostředků družstva určených na výstavbu (členských podílů v penězích).
(5) Na úhradu příspěvků pro družstevní bytovou výstavbu zahrnutou ve státním plánu rozvoje národního hospodářství jsou národním výborům poskytovány účelové subvence ze státního rozpočtu.
 
§ 3
Zvláštní příspěvek
(1) Národní výbor poskytuje družstvu vedle příspěvku podle § 2 ještě zvláštní příspěvek, jestliže vyšší náklad na výstavbu družstevního bytového domu je vyvolán nezbytnosti provádět výstavbu na místě s mimořádnými zakládacími podmínkami, atypickým způsobem, zástavbou proluk, výstavbou zvlášť upravených bytů pro invalidy apod. Při rozhodování o přiznání zvláštního příspěvku však přihlédne k případným výhodám, které z vyššího nákladu družstvu (členům družstva) plynou.
(2) Národní výbor poskytuje družstvu zvláštní příspěvek na úhradu nákladů, které se nezahrnují do rozpočtového nákladu bytu v bytovém domě 2) a týkají se zařízení, která se stanou vlastnictvím družstva, pokud tyto náklady nebyly vyvolány požadavky družstva na umístění, vybavení nebo řešení výstavby. Tento příspěvek může národní výbor poskytnout na vrub prostředků účelové státní subvence určené na technickou a občanskou vybavenost bytové výstavby.
(3) O způsobu poskytnutí zvláštního příspěvku platí ustanovení § 2 odst. 4 obdobně.
 
§ 4
Dlouhodobý investiční úvěr
(1) Na družstevní bytovou výstavbu poskytuje Státní banka československá (dále jen "banka") družstvu dlouhodobý investiční úvěr. Podmínkou jeho poskytnutí je, že financování výstavby je zajištěno vlastními prostředky družstva (členskými podíly v penězích, popř. v hodnotě smluvně zajištěného osobního nebo věcného plnění družstevníků) částkou, která odpovídá nejméně 30 % příspěvku podle § 2 odst. 1, popř. odst. 2.
(2) Banka poskytuje úvěr do výše celkových nákladů výstavby nekrytých příspěvkem podle § 2, § 3, popř. jinými příspěvky, a vlastními prostředky družstva podle odst. 1. Do celkových nákladů výstavby se pro tento účel zahrnují i náklady na projekt, na inženýrské činnosti a na předprojektovou přípravu, pokud není poskytována bezplatně [§ 8 odst. 2 písm. d)]. Banka však může z úvěrování vyloučit náklady vyvolané nehospodárným řešením vyloučit náklady vyvolané nehospodárným řešením nebo prováděním výstavby, požadavky družstva na umístění stavby apod.
(3) Úvěr se úrokuje sazbou 1 %.
(4) Náklady na výstavbu se z úvěru hradí až po vyčerpání vlastních prostředků družstva (členských podílů) a příspěvků poskytnutých družstvu podle § 2 a 3, popř. podle zvláštních předpisů.
(5) Úvěr poskytuje banka na základě žádosti družstva podle svých úvěrových podmínek, ve kterých jsou stanoveny také potřebné podklady. Žádost o poskytnutí úvěru předkládá družstvo s rozhodnutím národního výboru podle § 2 odst. 4, popř. § 3 tak, aby úvěr mohl být poskytnut před zahájením výstavby; zároveň je družstvo povinno převést členské podíly, popř. tu jejich část, která není kryta smluvně zajištěným osobním nebo věcným plněním družstevníků, na svůj účet členských podílů u banky. V písemné dohodě o poskytnutí úvěru se uvedou podrobnější podmínky úvěru, způsobu jeho čerpání a zajištění jeho návratnosti.
(6) Úvěr se splácí stejnými pololetními splátkami zahrnujícími úmor a úrok po dobu nejdéle 30 let. První pololetní splátka je splatná nejdéle do dvou let ode dne započetí výstavby.
 
§ 5
Podmínky poskytování pomoci
(1) Podmínkou poskytování pomoci stavebním bytovým družstvům na výstavbu bytů a jejího financování bankou je, že
a) jde o povolenou výstavbu, projektově připravenou a výrobně, finančně i smluvně zajištěnou;
b) staví se vícepodlažní bytový dům 3) nejméně s 12 byty, popř. ve venkovských obcích nejméně se 4 byty, nebo provádí úprava nedobytných prostor na byty nebo bytové nástavby či přístavby v objektech socialistických organizací.
(2) Pomoc je možné poskytovat také v případě, že národní výbor, který je stavebním úřadem, na žádost družstva ze závažných důvodů v souladu s územním plánem povolí ve městě výjimkou z ustanovení odst. 1 písm. b) výstavbu vícepodlažního bytového domu 3) nejméně se 4 byty.
Úvěr na rozsáhlejší opravy a investiční úpravy družstevních bytových domů
 
§ 6
Jestliže družstvo v období, kdy ještě splácí úvěr podle § 4 této vyhlášky, popř. obdobný úvěr poskytnutý podle dřívějších předpisů, nebude mít dostatek vlastních finančních prostředků na provedení potřebných materiálově i kapacitně zajištěných rozsáhlejších oprav, nebo úprav investiční povahy, může mu banka poskytnout účelový investiční úvěr splatný do 10 let při úrokové sazbě 3 %.
Úvěr na výstavbu garáží a drobného hospodářského příslušenství
 
§ 7
Pokud bude družstvu povolena národním výborem výstavba družstevních garáží určených k užívání členy, kteří již v bytech stavebního bytového družstva bydlí nebo na byt složili členský podíl, může banka poskytnout na výstavbu garáží úvěr do 30 % rozpočtového stavebního nákladu, splatný do 5 let při úrokové sazbě 3 %. Za stejných podmínek může banka poskytnout úvěr na výstavbu drobného hospodářského příslušenství (např. zařízení pro chov drobných domácích zvířat), pokud se jeho výstavba provádí v souvislosti s výstavbou družstevních bytů na venkově.
Další pomoc poskytovaná při družstevní bytové výstavbě 4)
 
§ 8
(1) Pro družstevní výstavbu bytů, garáží a drobného hospodářského příslušenství (§ 7) platí stejné cenové podmínky jako pro státní investiční výstavbu, pokud tato vyhláška nebo zvláštní předpisy nestanoví jinak.
(2) Provádí-li družstvo plánovanou výstavbu na místě určeném národním výborem, národní výbor
a) odevzdá družstvu potřebný stavební pozemek ve stavu způsobilém k výstavbě, nejde-li o vlastní pozemek družstva, bezplatně do trvalého užívání (§ 70 hospodářského zákoníku);
b) zajistí připojení bytového domu družstva na veřejnou síť komunikační a elektrovodní, popř. vodovod, kanalizaci, plynovod a teplovod v rámci technické a občanské vybavenosti bytové výstavby; tyto náklady hradí národní výbor z účelové státní subvence na technickou a občanskou vybavenost bytové výstavby;
c) uhradí za družstvo ze svých prostředků případný odvod za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě podle zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;
d) u soustředěné družstevní bytové výstavby zajistí bezplatně družstvu prostřednictvím příslušné odborové organizace předprojektovou přípravu.
(3) Pro práce prováděné při výstavbě bytových domů svépomoci družstva mohou socialistické organizace na podkladě smlouvy o dočasném užívání přenechat družstvům stroje, výrobní zařízení nebo dopravní prostředky potřebné pro bytovou výstavbu nebo k výrobě stavebních hmot na tuto výstavbu mimo dobu jejich plánovaného použití, a to nejméně za náhradu skutečných přímých nákladů, 5) u motorových vozidel zvýšenou o odpisy. 6) Tohoto ustanovení lze obdobně použít, provede-li socialistická organizace pro družstevní svépomoc dopravní výkony nebo práce stavebními stroji mimo dobu jejich plánovaného použití.
(4) Provádí-li družstvo, jehož členy jsou pracovníci organizace, výstavbu bytových domů ve vlastní režii, může tato organizace poskytnout - kromě pomoci podle odst. 3 - ještě tuto další pomoc:
a) při vytyčení staveniště a stavby, prováděním stavebního dozoru a poskytováním jiné technické pomoci, a to - je-li pomoc zajišťována vlastními pracovníky organizace - popř. i bezplatně,
b) provedením stavebních prací, a to nejméně za náhradu celkových nákladů na výkony,
c) uvolněním kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníků a učňů na určitou dobu, a to nejméně za úhradu jejich mzdy včetně pojistného nemocenského pojištění,
d) zapůjčením provozních a skladovacích ploch, a to popř. i bezplatně,
e) organizováním brigádnické výpomoci při výstavbě.
(5) Pomoc družstvu podle odstavce 4 mohou organizace poskytovat způsobem a v rozsahu, které nenarušují plnění plánovaných úkolů a údržby jejich základních prostředků.
(6) Na složení členského podílu do družstva může Státní spořitelna poskytovat občanům půjčky splatné nejdéle do 10 let při úrokové sazbě 2,7 %.
Kontrola banky
 
§ 9
Banka financuje družstevní bytovou výstavbu podle podkladů, které si od družstva vyžádá, a vykonává ekonomickou kontrolu výstavby a hospodaření družstev.
Povolování výjimek
 
§ 10
(1) Banka může v odůvodněných případech povolit na žádost družstva výjimku ze způsobu financování a úvěrování družstevní bytové výstavby a stanovit zvláštní podmínky.
(2) Ministerstvo techniky může ve zvláštních případech povolit výjimku z ustanovení § 5 odst. 1 písm. b).
 
ČÁST II
Individuální bytová výstavba
 
§ 11
Pomoc poskytovaná socialistickými organizacemi
(1) Organizace mohou svým pracovníkům poskytovat z vlastních prostředků 7) na výstavbu rodinných domků bezúročné půjčky do 25 tis. Kčs, popř. - provádí-li se výstavba formou skupinových domků (např. čtyřdomky, nejméně 4 řadové, atriové, terasové nebo podobné domky) nebo ve venkovských obcích v pohraničních okresech 8) - až do 35 tis. Kčs. Půjčku do 35 tis. Kčs mohou poskytnout také v případě, že výstavbou domku získají alespoň 2 samostatné byty. Podmínkou poskytnutí půjčky je, že výstavba se provádí v souladu s koncepcí dlouhodobého vývoje osídlení. 9)
(2) Organizace mohou poskytovat svým pracovníkům bezúročné půjčky obdobně podle odst. 1 také na přestavbu, přístavbu apod., kterou se získá nový byt v jejich rodinném domku.
(3) Na výstavbu domku může být poskytnuta jen jedna půjčka podle odst. 1, popř. 2. Provádí-li však výstavbu rodinného domku s několika byty společně několik stavebníků, je možné, aby půjčka podle první věty odst. 1 byla organizací (organizacemi) poskytnuta každému ze stavebníků; počet půjček nesmí být přitom vyšší než počet stavěných bytů. Jsou-li společnými stavebníky rodinného domku s jedním bytem manželé, může být půjčka poskytnuta každému z nich, přičemž však součet půjček nesmí přesáhnout částku uvedenou v první větě odst. 1.
(4) O poskytnutí půjčky uzavře organizace se souhlasem závodního výboru Revolučního odborového hnutí se stavebníkem smlouvu, ve které se zaváže půjčku prominout, zůstane-li pracovník v organizaci nepřetržitě pracovat po dohodnutou dobu (zpravidla 10 let od poskytnutí půjčky), před uplynutím dohodnuté doby domek neprodá či nepřevede na jinou osobu a bude v něm bydlet.
(5) Poskytnutou půjčku však organizace i před uplynutím smluvené doby promine, jestliže stavebník v důsledku jím nezaviněného pracovního úrazu nebo v důsledku nemoci z povolání zemře nebo se stane plně invalidním. Jestliže se stavebník před uplynutím smluvené doby přejde ze závažných důvodů do pracovního poměru v jiné organizaci nebo odejde do důchodu nebo zemře, může organizace se souhlasem závodního výboru Revolučního odborového hnutí po posouzení všech okolností, především jeho pracovních zásluh a sociálních poměrů, půjčku nebo její přiměřenou část prominout.
(6) Stavebník je povinen připustit, aby organizace převedla půjčku na jeho bezúročný účet u pobočky Státní spořitelny, v jejímž obvodu se domek staví.
(7) Organizace může poskytnout při splnění podmínky uvedené v poslední větě odstavce 1 svému pracovníkovi pro práce, které provádí při výstavbě domku (jeho přestavbě apod., kterou se získá nový byt) svépomocí, pomoc obdobně podle ustanovení § 8 odst. 3 a odst. 4. Jinou pomoc mu může při výstavbě poskytnout jen za platné ceny.
 
§ 12
Pomoc poskytovaná národními výbory 10)
(1) Národní výbory mohou poskytovat občanům na výstavbu rodinných domků při splnění podmínky uvedené v § 11 odst. 1 poslední větě bezúročnou půjčku do 15 tis. Kčs, ve zdůvodněných případech zejména při zájmu na stabilizaci určitého pracovníka v obci, do 25 tis. Kčs; provádí-li se však výstavba formou skupinových domků nebo ve venkovských obcích v pohraničních okresech, 11) do 25 tis. Kčs, popř. do 35 tis. Kčs.
(2) Národní výbory mohou poskytovat občanům bezúročné půjčky obdobně podle odst. 1 také na přestavbu, přístavbu apod., kterou se získá nový byt v jejich rodinném domku.
(3) Na výstavbu rodinného domku může národní výbor poskytnout půjčku podle odst. 1, popř. 2 pouze za předpokladu, že na výstavbu nebyla poskytnuta půjčka od organizace podle § 11 odst. 1, popř. 2. Provádí-li však výstavbu rodinného domku s několika byty společně několik stavebníků, může být půjčka podle odst. 1 poskytnuta každému ze stavebníků, pokud nedostal půjčku od organizace podle § 11 odst. 1; počet půjček však nesmí být vyšší než počet stavěných bytů. V zájmu podpory výstavby skupinových domků může národní výbor poskytnout stavebníkovi, který dostal půjčku od organizace podle § 11 odst. 1, ještě další bezúročnou půjčku až 5 tis. Kčs.
(4) Půjčku poskytuje národní výbor, na jehož území se má rodinný domek stavět.
(5) Národní výbor promine bezúročnou půjčku podle odst. 1, 2, popř. podle poslední věty odst. 3 po 5 letech od vydání povolení k užívání domku za předpokladu, že výstavba byla provedena v souladu se stavebním povolením a že stavebník domek před uplynutím uvedené doby neprodá nebo nepřevede na jinou osobu, popřípadě - jde-li o pracovníka, na jehož stabilizaci v místě má národní výbor zájem - že po uvedenou dobu zůstane v příslušné organizaci pracovat.
(6) Ustanovení § 11 odst. 6 a 7 platí obdobně.
(7) Provádí-li stavebník výstavbu formou skupinového domku na pozemku určeném národním výborem a nejde-li o vlastní pozemek stavebníka, zřídí mu národní výbor k tomuto pozemku právo osobního užívání do výměry 400 m2 bezplatně.
(8) Provádí-li stavebník výstavbu na místě určeném národním výborem, zajistí národní výbor zřízení přístupové komunikace k pozemku (včetně chodníku) a rozšíření zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, popřípadě i vody, plynu a kanalizace, je-li toto zařízení vybudováno. Náklady s tím spojené hradí národní výbor z účelové státní subvence na technickou a občanskou vybavenost bytové výstavby.
(9) Na každý samostatný byt v rodinném domku, stavěném v souladu s koncepcí dlouhodobého vývoje osídlení 9a) na základě stavebního povolení vydaného po 1. lednu 1967, pokud na něj nebylo do 1. ledna 1969 vydáno povolení k užívání, se poskytuje stavebníkům příspěvek k cenovému vyrovnání v částce
- 8000,- Kčs, jestliže stavební povolení bylo vydáno po 1. lednu 1969,
- 5000,- Kčs, jestliže stavební povolení bylo vydáno v roce 1968,
- 2000,- Kčs, jestliže stavební povolení bylo vydáno v roce 1967;
poskytnutí příspěvku je vázáno podmínkou, že stavba bude provedena v souladu se stavebním povolením. Příspěvek se obdobně poskytne také na přestavbu, přístavbu apod., kterou se získá nový samostatný byt v rodinném domku.
(10) Příspěvek podle odst. 9 přizná na základě žádosti stavebníka národní výbor (stavební úřad), který vydal stavební povolení. Rozhodnutí zašle v opise pobočce České státní spořitelny (dál jen "spořitelna"), u níž má stavebník soustředěny finanční prostředky na výstavbu; spořitelna na základě tohoto rozhodnutí uhradí příspěvek na bezúročný účet stavebníka s tím, že z něho mohou být čerpány jen náklady spojené s příslušnou výstavbou.
(11) Jestliže stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením a povolení k jejímu užívání bylo vydáno po 1. lednu 1969 do 36 měsíců ode dne vydání stavebního povolení, uhradí spořitelna stavebníkovi na základě potvrzení národního výboru (stavebního úřadu) o uvedených skutečnostech další příspěvek v částce 4000,- Kčs. Tohoto příspěvku se použije především k úhradě případné půjčky, kterou spořitelna stavebníkovi na výstavbu poskytla (§ 13). Nebyla-li taková půjčka poskytnuta, vyplatí spořitelna tento příspěvek stavebníkovi podle jeho dispozic.
(12) Prostředky na úhradu příspěvků podle odst. 9 až 11 jsou spořitelně poskytovány z ústředního rozpočtu.
 
§ 13
Půjčky poskytované Státní spořitelnou
(1) Stavebníkům domků může Státní spořitelna poskytovat půjčky; jejich výši a dobu splatnosti dohodne Státní spořitelna se stavebníkem individuálně s přihlédnutím k finančnímu zajištění výstavby, k půjčkám, které stavebník obdržel podle § 11, popř. § 12, a k platebním možnostem stavebníka.
(2) Splatnost půjčky se stanoví nejvýše na 30 let po vydání stavebního povolení. Úroková sazba z těchto půjček činí 2,7 %, při výstavbě skupinových domků 1 %.
(3) Sdruží-li se stavebníci v družstvo pro výstavbu rodinných domků a výstavbu financuje banka, poskytuje družstvu až do doby převodu domků do osobního vlastnictví jednotlivých členů úvěr za úrokovou sazbu uvedenou v odst. 2. Družstvo je povinno před zahájením výstavby prokázat, že prostředky potřebné ke splacení úvěru při převodu domků do osobního vlastnictví mají členové družstva zajištěny u spořitelny na vkladních knížkách vinkulovaných pro družstvo, popř. příslibem půjček od spořitelny nebo organizace. Příspěvky poskytované jednotlivým členům podle § 12 odst. 9 až 12 budou poukazovány bance na účet družstva.
(4) Státní spořitelna může poskytovat půjčky i na nákladnější opravy, modernizace a adaptace domků a také stavebníkům (jejich dědicům) k úhradě závazků z půjček podle § 11 odst. 4, popř. § 12 odst. 5. Úroková sazba z těchto půjček činí 2,7 %.
 
§ 14
Pomoc členům družstev pro výstavbu rodinných domků
Výhody poskytované stavebníkům rodinných domků se vztahují i na členy družstev pro výstavbu rodinných domků.
 
§ 15
Výstavba obytných domů s byty v osobním vlastnictví
Výhody poskytované stavebníkům rodinných domků podle § 11 až 13 této vyhlášky platí obdobně pro pomoc poskytovanou stavebníkům obytných domů s byty s osobním vlastnictví podle části první vyhlášky č. 66/1966 Sb., o pomoci při výstavbě obytných domů s byty v osobním vlastnictví a o prodeji bytů z národního majetku občanům. Pokud tato vyhláška stanoví vyšší výhody pro výstavbu skupinových domků, vztahují se obecně i na výstavbu obytných domů s byty v osobním vlastnictví.
 
§ 16
Povolování výjimek
V jednotlivých zvlášť odůvodněných případech mohou povolit příslušné ústřední úřady výjimku z ustanovení § 11 odst. 1 a 2, popř. krajské národní výbory (Národní výbor hlavního města Prahy, Národní výbor města Brna) výjimku z § 12 odst. 1, 2, 5, 9 a 11.
 
ČÁST III
Ustanovení závěrečná
 
§ 17
Zmocnění
Pomoc družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků pro pracovníky v zemědělské a lesní prvovýrobě upraví směrnice, které vydají ministerstvo zemědělství a výživy a ministerstvo lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.
 
§ 18
Ustanovení přechodná
(1) Dosud platných předpisů (§ 19) se použije pro družstevní bytovou výstavbu zahájenou před 1. lednem 1969 a pro individuální bytovou výstavbu povolenou před 1. lednem 1968 s výjimkou § 12 odst. 3 vyhlášky č. 191/1964 Sb. U družstevní bytové výstavby k 1. lednu 1969 rozestavěné se k úhradě důsledků úpravy cen stavebních hmot a stavebních prací platné od 1. ledna 1969 poskytne příspěvek k cenovému vyrovnání přiměřeně podle vyhlášky č. 61/1967 Sb., popř. vyhlášky č. 24/1968 Sb. Mimořádná cenová přirážka 11a) se však družstvu uhrazuje jen u objemů prací prováděných dodavatelsky.
(2) Ustanovení § 12 odst. 3, 4 a 5 vyhlášky č. 191/1964 Sb. lze použít do konce roku 1970 na svépomocnou družstevní výstavbu pro stavební dělníky v Praze. 12)
(3) Půjčka uvedená v §11 odst. 1 a 2 a v § 12 odst. 1 a 2 této vyhlášky může být poskytnuta jen za předpokladu, že stavebník ještě neobdržel obdobnou půjčku podle § 12, 14 nebo 15 vyhlášky č. 191/1964 Sb. ve znění vyhlášky č. 26/1965 Sb.
(4) Ustanovení § 11 odst. 3 této vyhlášky lze přiměřeně použít i pro individuální výstavbu prováděnou podle vyhlášky č. 191/1964 Sb. ve znění vyhlášky č. 26/1965 Sb. na základě stavebního povolení vydaného před 1. lednem 1968.
 
§ 19
Ustanovení zrušovací
Zrušují se:
a) vyhláška č. 191/1964 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků, ve znění vyhlášky č. 26/1965 Sb. a části III vyhlášky č. 61/1967 Sb.;
b) vyhláška č. 3/1965 Sb., kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1965, ve znění § 11 vyhlášky č. 61/1967 Sb.;
c) vyhláška č. 61/1967 Sb., kterou se stanoví výše státního příspěvku na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1967, upravuje výše státního příspěvku na družstevní výstavbu rozestavěnou k 1. 1. 1967 a mění některá ustanovení vyhlášky č. 191/1964 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků, ve znění vyhlášky č. 26/1965 Sb.;
d) vyhláška č. 24/1968 Sb., o státním příspěvku na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou po 1. lednu 1968.
 
§ 20
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Sucharda v. r.
1a) Rozumí se tím výstavba, kterou národní výbor družstvu určil jako výstavbu svépomocnou.
1b) Pokyny ministerstva stavebnictví a těžkého průmyslu ze dne 21. 12. 1968 čj. 3495/cen/68, kterými se mění a doplňují pokyny pro určování některých vedlejších rozpočtových nákladů staveb ze dne 22. 12. 1966.
1c) Pokyny ministerstva stavebnictví a těžkého průmyslu ze dne 21. 12. 1968 čj. 3495/cen/68, kterými se mění a doplňují pokyny pro určování některých vedlejších rozpočtových nákladů staveb ze dne 22. 12. 1966.
2) Pokyny o vymezení obsahové náplně rozpočtového nákladu bytu v bytovém domě vydá ministerstvo techniky.
3) Bytovým domem se tu rozumí bytový objekt nebo každá jeho sekce (tj. samostatný článek objektu, tvořících funkčně a konstrukčně ucelenou prostorovou jednotku, kde byty jsou přístupné ze společného vchodu), které musí mít nejméně 2 obytná podlaží, 1 společný vchod, společné schodiště a nejméně 4 byty, které jsou všechny přístupné ze společných chodeb nebo podest.
4) Poplatková a daňová osvobození družstev (jejich členů) jsou upravena zvláštními předpisy, je to zejména zákon č. 143/1961 Sb., o dani domovní, zákon č. 24/1964 Sb., o notářských poplatcích, vyhláška č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích, zákon č. 113/1966 Sb., o důchodové dani družstevních a jiných organizací; byty v domech stavebních bytových družstev nepodléhají místnímu poplatku z bytů (§ 21 odst. 2 vyhlášky č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu); daňové osvobození mezd za příležitostné práce na bytové výstavbě, které se připisují ve prospěch družstva (členského podílu družstevníka), je upraveno na příloze 2 (pod čl. 16) k vyhlášce č. 24/1967 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy.
5) Skutečnými přímými náklady se pro tento účel rozumí mzda obsluhy (řidiče, závozníka apod.) včetně pojistného nemocenského pojištění a náklady na pohonné hmoty, energii apod.; náklady na udržování a na běžné (popř. střední) opravy jen tehdy, jestliže k jejich zvýšení dochází v přímé souvislosti s provedeným výkonem.
6) To platí též pro organizace, které nejsou povinny základní prostředky odpisovat.
7) Státní hospodářské organizace (podniky) z hrubého důchodu (ze zisku), který zbude po splnění jejich povinností a přídělů fondům ve stanovené výši podle vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládních nařízení č. 83/1967 Sb. a č. 16/1968 Sb. Rozpočtové a příspěvkové organizace mohou k podpoře bytové výstavby použít jen prostředků pobídkových fondů.
8) Jsou to dosud tyto okresy: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice, Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-sever, Sokolov, Tachov, Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec n. Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí n. Labem, Náchod, Rychnov n. Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí n. Orlicí, Bruntál, Opava, Šumperk. Případné změny stanoví vláda v ročním plánu.
9) Usnesení vlády ze dne 10. dubna 1967 č. 100, o postupu zpracování dlouhodobé koncepce vývoje osídlení [bod III/3 odst. b) ad aa) až cc)].
9a) Viz poznámka 3) k § 11 odst. 1
10) Osvobození od domovní daně je upraveno vyhláškou č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani.
11) Viz poznámka 8) k § 11 odst. 1.
11a) Výnos ministerstva stavebnictví ze dne 21. prosince 1968 o změně cen stavebních prací k 1. lednu 1969.
12) Usnesení vlády č. 34/1966 (bod D/5). Možnost použití finančních výhod pro družstevní bytovou výstavbu a výstavbu a opravy rodinných domků podle usnesení vlády č. 378/1963 a č. 866/1963 o poskytnutí finanční a materiálové výpomoci na opravy a výstavbu bytů v oblasti Uličsko-ubľanské doliny zůstává nedotčena.

Související dokumenty