676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
676/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. prosince 2004
o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 545/2005 Sb.
Změna: 310/2006 Sb.
Změna: 296/2007 Sb.
Změna: 124/2008 Sb.
Změna: 289/2009 Sb.
Změna: 59/2010 Sb.
Změna: 457/2011 Sb., 18/2012 Sb.
Změna: 307/2013 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
 
HLAVA I
zrušena
 
§ 1
zrušen
 
§ 2
zrušen
 
HLAVA II
zrušena
 
§ 3
zrušen
 
§ 4
zrušen
 
§ 5
zrušen
 
§ 6
zrušen
 
HLAVA III
zrušena
 
§ 7
zrušen
 
§ 8
zrušen
 
§ 9
zrušen
 
HLAVA IV
zrušena
 
§ 10
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 11
zrušen
 
§ 12
zrušen
 
§ 13
zrušen
 
§ 14
zrušen
 
§ 15
zrušen
 
HLAVA V
zrušena
 
§ 16
zrušen
 
§ 17
zrušen
 
§ 18
zrušen
 
HLAVA VI
zrušena
 
§ 19
zrušen
 
§ 20
zrušen
 
§ 21
zrušen
 
§ 22
zrušen
 
§ 23
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 24
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 25
 
§ 26
zrušen
 
§ 27
zrušen
 
§ 28
zrušen
 
§ 29
zrušen
 
§ 30
zrušen
 
HLAVA VII
zrušena
 
§ 31
zrušen
 
§ 32
zrušen
Čl. II
zrušen
 
§ 33
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů
 
§ 34
V § 24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 669/2004 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zt), které včetně poznámky pod čarou č. 106) zní:
"zt) vstupní cena etiketovacího zařízení pro povinné značení lihu podle zvláštního právního předpisu,106) pokud se výrobce nebo dovozce lihu nerozhodne etiketovací zařízení odpisovat podle § 26 až 33.
106) Zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
 
§ 35
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2005, s výjimkou ustanovení § 34, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.
1) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu).
2) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění nařízení č. 3528/89, nařízení č. 3845/89, nařízení č. 2913/92, nařízení č. 1969/93, nařízení č. 254/2000, nařízení č. 1228/2000, nařízení č. 1264/2000, nařízení č. 2388/2000, nařízení č. 2559/2000, nařízení č. 1229/2001, nařízení č. 1230/2001, nařízení č. 1776/2001, nařízení č. 1777/2001, nařízení č. 1783/2001 a nařízení č. 2031/2001.
2a) § 3 písm. g) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
2b) § 3 písm. d) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3) Články 166 až 182 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění nařízení č. 82/97, nařízení č. 955/99 a nařízení č. 2700/2000.
4) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
5) Živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 3 písm. f) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7) Článek 59 odst. 2 a čl. 82 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění nařízení č. 82/97, nařízení č. 955/99 a nařízení č. 2700/2000.
8) § 3 písm. h) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství.
10) § 3 písm. e) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 61/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
14) § 57 a 58 živnostenského zákona.
15) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
16) § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
17) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
18) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
20) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty