211/1989 Sb. o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností

Schválený:
211/1989 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 28. prosince 1989
o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností
Federální ministerstvo financí podle § 72 zákona 88/1988 Sb., o státním podniku, § 391 odst. 1 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 80/1989 Sb.) a § 30 odst. 2 zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách, stanoví:
 
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
 
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
Tato vyhláška stanoví druhy zařízení podnikové společenské spotřeby a druhy činností financované z fondu rozvoje a z nákladů:
a) státních podniků;1)
b) podniků zahraničního obchodu,2) akciových společností pro zahraniční obchod3) a sdružení pro zahraniční obchod,4) s výjimkou podniků se zahraniční majetkovou účastí;
c) bank a spořitelen zakládaných jako státní peněžní ústavy;5)
d) pojišťoven;
e) státní organizace Československé státní dráhy;6)
(dále jen "organizace").
 
§ 2
Všeobecná ustanovení
(1) Náklady investiční povahy zařízení podnikové společenské spotřeby a činností upravovaných touto vyhláškou hradí organizace z fondu rozvoje,7) s výjimkou výdajů hrazených přímo národními výbory v závodních zdravotnických a předškolních zařízeních.
(2) Při úhradě oprav a udržování základních prostředků a jiného hmotného majetku (dále jen "opravy a udržování") v zařízeních podnikové společenské spotřeby a u činností upravovaných touto vyhláškou postupuje organizace podle zvláštních předpisů.7)
(3) Provozními náklady se pro účely této vyhlášky rozumí veškeré neinvestiční náklady, s výjimkou oprav a udržování.
(4) Zařízení, jejichž financování je upravováno touto vyhláškou, hospodaří na principu nevýdělečné činnosti. Organizace však mohou v těchto zařízeních provozovat i služby za ceny podle platných cenových předpisů.
(5) Náhrady za dočasné užívání zařízení investiční a neinvestiční povahy pro účely upravované touto vyhláškou hradí organizace z nákladů.
(6) Při provozování jiných činností v zařízeních upravovaných touto vyhláškou se provádí poměrná úhrada všech neinvestičních nákladů ze zdrojů stanovených pro uvedené činnosti obecně závaznými právními předpisy.
 
ČÁST DRUHÁ
Financování některých zařízení společenské spotřeby
 
§ 3
Zařízení závodního stravování
Neinvestiční náklady na závodní stravování hradí organizace podle zvláštního předpisu.8)
 
§ 4
Střední odborná učiliště
(1) Organizace hradí z nákladů hlavní činnosti:
a) provozní náklady středních odborných učilišť (dále jen "učiliště") s výjimkou výdajů, které hradí přímo národní výbory;9)
b) poměrnou část neinvestičních nákladů připadající na vlastní žáky připravované v učilišti jiné organizace. Do náhrady poměrné části neinvestičních nákladů nelze zahrnovat náklady na produktivní práci vykonávanou žáky učilišť. Výše náhrady poměrné části neinvestičních nákladů může být dohodou organizací stanovena i paušální částkou.
(2) V rámci provozních nákladů organizace hradí:
a) finanční a hmotné zabezpečení žáků učilišť podle zvláštních předpisů10) včetně osobních a věcných nákladů stravování11) zabezpečovaného učilištěm ve vlastních nebo cizích zařízeních. Při stravování zabezpečovaném učilištěm v restauračních zařízeních lze hradit kalkulační přirážku až do výše stanovené pro III. cenovou skupinu. Osobní a věcné náklady stravování nebo kalkulační přirážku hradí organizace za všechny žáky učiliště i při výchově mimo vyučování zabezpečované učilištěm;
b) výdaje na výchovu mimo vyučování včetně výcvikových zájezdů a exkurzí, které nesmí přesáhnout v průměru 400,- Kčs a v resortu federálního ministerstva paliv a energetiky 500,- Kčs na jednoho žáka v kalendářním roce.12) Výdaje na výchovu mimo vyučování slouží pouze žákům učilišť a jejich součástí nemohou být výdaje na peněžité dary, na stravování a na zahraniční akce.
(3) Na úhradu nákladů při výchově mimo vyučování lze přispívat i z fondu kulturních a sociálních potřeb,13) a to nad limit stanovený v odstavci 2 písm. b).
 
§ 5
Vzdělávací zařízení
Organizace hradí z nákladů hlavní činnosti:
a) provozní náklady podnikových vzdělávacích zařízení;
b) náhradu poměrné části neinvestičních nákladů za vzdělávání vlastních pracovníků v zařízeních jiné organizace.
 
§ 6
Zdravotnická zařízení
Organizace hradí z nákladů hlavní činnosti provozní náklady závodních zdravotnických zařízení splňujících podmínky pro jejich zřízení podle zvláštních předpisů14) s výjimkou výdajů, které hradí přímo národní výbory.15) Ze stejného zdroje hradí organizace i provozní náklady související s rekondičními pobyty16) svých pracovníků.
 
§ 7
Předškolní zařízení
(1) Organizace hradí z nákladů hlavní činnosti provozní náklady podnikových předškolních zařízení (dětské útulky, jesle, mateřské školy, společná zařízení jeslí a mateřské školy) s výjimkou výdajů, které hradí přímo národní výbory.15)
(2) Organizace provozující předškolní zařízení je oprávněna požadovat náhradu poměrné části neinvestičních nákladů připadající na děti pracovníků ostatních organizací. Náhradu lze požadovat od organizace, která je zaměstnavatelem matky nebo otce dítěte. Je též možné, aby se na náhradě podílely obě organizace, v nichž jsou zaměstnáni rodiče dítěte; v takovém případě je však třeba, aby se obě organizace dohodly na způsobu placení s provozovatelem předškolního zařízení.
(3) Organizace, jejíž pracovníci mají umístěny své děti v předškolních zařízeních provozovaných ostatními organizacemi, hradí ze svých nákladů provozovatelům, pokud o úhradu požádají, poměrnou část neinvestičních nákladů připadající na děti jejich pracovníků. Úhradu poměrné části neinvestičních nákladů nelze hradit provozovatelům územních předškolních zařízení (místním a městským národním výborům), pokud se nejedná o příspěvek ke sdružování prostředků.17)
(4) Poměrná část neinvestičních nákladů se stanoví za dny, po které je dítě v předškolním zařízení zapsáno pro pobyt. Výše poměrné části neinvestičních nákladů může být dohodou organizací stanovena i paušální částkou.
(5) Organizace provozující předškolní zařízení vybírá od rodičů dětí umístěných v tomto zařízení příspěvek na stravování, který odvádí příslušnému národnímu výboru v dohodnutém termínu.
 
§ 8
Ubytovny
(1) Organizace hradí z nákladů této činnosti:
a) provozní náklady podnikových ubytoven;
b) náhradu poměrné části neinvestičních nákladů za ubytování svých pracovníků v ubytovnách jiné organizace.
(2) Na cenu ubytování pracovníků organizace v podnikových ubytovnách lze přispívat podle zvláštního předpisu.13) Výši ceny za ubytování stanoví cenové předpisy.
 
§ 9
Bytové hospodářství
Organizace hradí z nákladů této činnosti provozní náklady podnikového bytového hospodářství.
 
ČÁST TŘETÍ
Financování některých činností
 
§ 10
Pomoc při výchovné a organizační činnosti
(1) Pro výchovnou a organizační činnost společenských organizací působících v rámci organizace poskytuje organizace bezplatně místnosti a jejich vybavení včetně vytápění, spotřeby elektrického proudu, plynu, vody a úklidu.
(2) Nemá-li organizace vhodné místnosti pro činnost podnikových odborových orgánů v objektu sídla organizace, zajistí a uhradí z nákladů hlavní činnosti místnosti náhradní.
(3) Organizace hradí z nákladů hlavní činnosti příspěvek podnikovému odborovému orgánu na rozvoj vynálezecké a zlepšovatelské činnosti ve výši 10% stanovený z úhrnu odměn18) vyplacených autorům za využívané vynálezy, zlepšovací návrhy a průmyslové vzory. Tento příspěvek se převádí účelově na účet podnikového odborového orgánu.
(4) Organizace poskytuje bezplatně k užívání svá zařízení, materiální a další věcnou pomoc vynálezcům a zlepšovatelům - pracovníkům organizace pro jejich tvůrčí činnost v zájmu organizace.
 
§ 11
Činnost pobočky Československé vědeckotechnické společnosti
(1) Organizace poskytuje pobočce Československé vědeckotechnické společnosti (dále jen "pobočka") bezplatně k využívání zařízení organizace, místnosti a jejich vybavení včetně vytápění, spotřeby elektrického proudu, plynu, vody a úklidu, vyžaduje-li to plnění úkolů, které pro pobočku vyplývají z jejího plánu práce a jsou-li tyto úkoly v souladu s činností organizace.
(2) Pokud je organizace kolektivním členem Československé vědeckotechnické společnosti, hradí příslušné pobočce stanovený základní členský příspěvek. Základní členský příspěvek je minimální a organizace může poskytovat pobočce příspěvek i ve větší výši, a to za splnění určitého předem stanoveného úkolu na základě písemné smlouvy mezi organizací a pobočkou. Částka zvýšeného členského příspěvku nesmí být větší než by organizace za takovýto úkol uhradila jiné organizaci. Základní i zvýšený členský příspěvek hradí organizace z nákladů hlavní činnosti. Používání základního a zvýšeného členského příspěvku se řídí zásadami hospodaření, které vydává Ústřední rada Československé vědeckotechnické společnosti.
 
§ 12
Vědeckotechnická tvořivost mládeže
(1) Účast dětí a mládeže ve vědeckotechnickém rozvoji je zabezpečována zájmovou činností v rámci stanic mladých techniků a přírodovědců.
(2) Organizace, která zřídila stanici mladých techniků a přírodovědců, jejíž úkoly jsou v souladu s činností organizace, hradí z nákladů hlavní činnosti provozní náklady této stanice.
(3) Organizace může pro potřeby stanic mladých techniků a přírodovědců, jejichž zřizovateli jsou ostatní organizace, poskytovat:
a) k bezplatnému užívání zařízení vlastní organizace, vyžaduje-li to plnění úkolů, které vyplývají z plánu práce těchto stanic a jsou-li tyto úkoly v souladu s činností organizace;
b) bezplatně, popřípadě za sníženou cenu materiálovou základnu, především výmětový a mimotoleranční nebo již výrobně a provozně nepotřebný materiál, součástky, výpočetní techniku a přístroje zbylé po vyřešení výzkumných úkolů.
 
§ 13
Vědecká a odborná sympozia, kongresy a konference
(1) Organizace hradí z nákladů hlavní činnosti provozní náklady spojené s konáním vědeckých a odborných sympozií, kongresů a konferencí (dále jen "konference") pořádaných organizací, pokud jejich program souvisí s její hospodářskou činností. Součástí provozních nákladů nejsou výdaje na kulturní programy a výdaje na pohoštění, občerstvení a dary v rámci uvedených akcí.
(2) Rozpočet konference musí být vyrovnán příspěvky od účastníků (organizací, popřípadě jednotlivců). Pořadatel konference je povinen požadovaný příspěvek rozčlenit na:
a) výdaje hrazené z nákladů;
b) výdaje hrazené ze zisku;
c) výdaje hrazené z fondu kulturních a sociálních potřeb.
(3) Vysílající organizace nehradí výdaje, které nejsou rozčleněny podle odstavce 2.
 
§ 14
Nákup knih, brožur a časopisů
Organizace hradí z nákladů hlavní činnosti nákup odborné literatury, časopisů, mikrofilmů a podobných předmětů potřebných pro činnost organizace a denní tisk.
 
§ 15
Oslavy
Organizace hradí z nákladů hlavní činnosti věcné výdaje spojené s výzdobou svých zařízení a úhradu za užívání sálu při významných celostátních a republikových oslavách, významných výročích podniku, při oficiálních příležitostech a při oceňování socialistické soutěže organizované organizací a příslušným podnikovým odborovým orgánem.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Závěrečná ustanovení
 
§ 16
Odchylky
Státní organizace Československé státní dráhy hradí veškeré náklady investiční a neinvestiční povahy související s financováním železničního zdravotnictví19) z fondu rozvoje a z nákladů organizace.
 
§ 17
Výjimky
Ze závažných důvodů může výjimky z části druhé a třetí této vyhlášky povolit pro organizace řízené orgány federace federální ministerstvo financí a pro organizace řízené orgány republik příslušné ministerstvo financí, cen a mezd republiky.
 
§ 18
Ustanovení přechodné
K 1. lednu 1990 převedou organizace všechna dokončená víceúčelová zařízení na jednoúčelová, a to podle převažující činnosti provozované v daném zařízení. Pokud je poměr využívání víceúčelového zařízení vyrovnaný, rozhoduje o určujícím účelu využívání organizace. Úhrada zůstatkové ceny zařízení investiční a neinvestiční povahy z příslušných zdrojů se neprovádí. Při provozování jiných činností v těchto zařízeních se postupuje podle § 2 odst. 6.
 
§ 19
Zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva financí č. 90/1986 Sb., o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností výrobních hospodářských jednotek a podniků.
(2) Výjimky a odchylky povolené podle zrušované vyhlášky pozbývají platnosti dnem 31. prosince 1989.
 
§ 20
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.
Ministr:
Ing. Klaus CSc. v. r.
1) Zákon č. 88/1988 Sb., o státním podniku.
2) Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. (úplné znění č. 184/1988 Sb.).
3) Zákon č. 243/1949 Sb., o akciových společnostech.
4) Zákoník mezinárodního obchodu č. 101/1963 Sb.
5) Zákon č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách.
6) Zákon č. 68/1989 Sb., o organizaci Československé státní dráhy.
7) Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 208/1989 Sb., o finančním hospodaření státních podniků a některých dalších socialistických organizací.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 127/1988 Sb., o finančním hospodaření státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků.
8) Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 137/1989 Sb., o závodním stravování.
9) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).
10) Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 3/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť.
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky č. 4/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť.
11) § 6 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 137/1989 Sb.
12) Vychází ze skutečného průměrného fyzického počtu žáků zapsaných v učilišti.
13) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č. 210/1989 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.
14) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 121/1974 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení.
Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 15/1983 o poskytování obvodních zdravotnických služeb a poskytování zdravotnických služeb pracujícím v závodech, registrované v částce 23/1983 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky č. 19/1975 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení.
Výnos ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky č. j. Z-864/1973-B/1 o poskytování zdravotnických služeb pracujícím v závodech, reg. v částce 25/1973 Sb., ve znění výnosu ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky č. Z-12081/1975-B/1, reg. v částce 13/1976 Sb.
15) Výnos o finančním hospodaření národních výborů a jimi spravovaných rozpočtových a příspěvkových organizací (Finanční zpravodaj č. 6-7/1987, reg. v částce 26/1987 Sb.).
16) § 135 odst. 4 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 52/1989 Sb.).
17) § 360a hospodářského zákoníku.
18) Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy č. 27/1986 Sb., o odměňování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů.
19) § 80 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

Související dokumenty