482/2006 Sb. o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování

Schválený:
482/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. října 2006
o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. b) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 224/2006 Sb., (dále jen "zákon"):
 
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy a vymezení pojmů
(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje minimální náležitosti statutu, povinné náležitosti zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování2) a změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou.
(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) podílem na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování - podíl na zisku z výsledku hospodaření s majetkem v podílovém fondu nebo dividenda investičního fondu,
b) cílovým fondem kolektivního investování - fond kolektivního investování, jehož cenné papíry nabývá jiný fond kolektivního investování,
c) internetovou adresou - URL adresa přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 2
Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu
(1) Statut se člení alespoň na části odpovídající jednotlivým paragrafům části druhé hlavám I až III této vyhlášky, nestanoví-li tato vyhláška jinak (§ 19).
(2) Náležitosti vyžadované v § 15 lze uvést i v jiných částech statutu, pokud s nimi věcně souvisejí. Pokud jde o údaje podle § 4 odst. 3 písm. e) a f), § 5 písm. e), f) a i), § 6 odst. 2 písm. c), § 8 písm. b) až e), § 12 písm. f) až i), § 15 odst. 3 písm. c), § 16 písm. f) a § 18 odst. 5 písm. f), lze v příslušné části statutu odkázat na přílohu statutu, ve které je takový údaj uveden.
(3) Náležitosti vyžadované v části druhé hlavě IV se uvedou v části statutu podle odstavce 1, ke které podle svého obsahu náleží.
(4) Zjednodušený statut obsahuje náležitosti v pořadí uvedeném v § 21. Pokud jde o údaje podle § 23 odst. 5 ve spojení s § 8 písm. b) až e) a § 24 písm. b), c) a f), lze v příslušné části zjednodušeného statutu odkázat na přílohu zjednodušeného statutu, ve které je takový údaj uveden.
(5) Údaje obsažené ve zjednodušeném statutu musí být v souladu s údaji obsaženými ve statutu.
 
ČÁST DRUHÁ
MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
 
HLAVA I
OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
 
§ 3
Obecnými náležitostmi statutu jsou
a) základní údaje o fondu kolektivního investování (§ 4),
b) obhospodařuje-li majetek fondu kolektivního investování investiční společnost, údaje o této investiční společnosti (§ 5),
c) investiční cíle a politika (§ 6),
d) rizikový profil (§ 7),
e) informace o historické výkonnosti (§ 8),
f) zásady hospodaření s majetkem (§ 9),
g) informace o výplatě podílů na zisku (§ 10),
h) údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování (§ 11),
i) informace o úplatě za obhospodařování a ostatních výdajích hrazených z majetku fondu (§ 12),
j) údaje o depozitáři (§ 13),
k) údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním (§ 14) a
l) další informace (§ 15).
 
§ 4
Základní údaje o fondu kolektivního investování
(1) Základními údaji o fondu kolektivního investování jsou
a) název podílového fondu nebo údaje o osobě3) investičního fondu,
b) údaje o rozhodnutí, na jehož základě došlo k vytvoření podílového fondu4) nebo kterým bylo uděleno povolení k činnosti nebo vzniku5) investičního fondu, v rozsahu označení orgánu, který rozhodnutí vydal, data vydání, čísla jednacího a data nabytí právní moci rozhodnutí,
c) doba, na kterou je fond založen nebo vytvořen, a údaj o tom, zda po uplynutí doby, na kterou byl uzavřený podílový fond vytvořen, vstoupí do likvidace, nebo se přemění na otevřený podílový fond,
d) údaj, zda je fond standardním nebo speciálním fondem6); jde-li o speciální fond, též kategorie fondu podle § 49 odst. 1 a 2 zákona,
e) údaje o osobě auditora,
f) označení internetové adresy, prostřednictvím které fond uveřejňuje informace podle zákona způsobem umožňujícím dálkový přístup, a
g) historické údaje o statusových věcech, zejména předchozí názvy fondu, údaje o sloučení, změnách obhospodařovatele, datum přeměny speciálního fondu na standardní fond; v případě, že určitý historický údaj není investičnímu fondu nebo obhospodařovateli znám nebo má pochybnost o správnosti takového údaje, uvede se vysvětlující dodatek.
(2) Základním údajem o fondu kolektivního investování je v případě podílového fondu také údaj o působnosti, pravomocích a pravidlech pro svolávání a rozhodování shromáždění podílníků, je-li zřízeno.
(3) Základními údaji o fondu kolektivního investování jsou v případě investičního fondu
a) výše základního kapitálu,
b) datum vzniku,
c) údaje o konsolidačním celku7), ke kterému investiční fond patří,
d) údaj, zda investiční fond svěřil obhospodařování svého majetku investiční společnosti,
e) seznam vedoucích osob s uvedením jejich funkcí a
f) údaje o hlavních činnostech vedoucích osob, které vykonávají mimo investiční fond, pokud mají význam ve vztahu k investičnímu fondu.
 
§ 5
Údaje o investiční společnosti
Údaji o investiční společnosti jsou
a) údaje o osobě investiční společnosti,
b) výše základního kapitálu a údaj o splacení základního kapitálu,
c) datum vzniku,
d) údaje o rozhodnutí o povolení k činnosti v rozsahu označení orgánu, který rozhodnutí vydal, data vydání, čísla jednacího a data nabytí právní moci rozhodnutí a jeho pozdějších změn,
e) seznam vedoucích osob s uvedením jejich funkcí,
f) údaje o hlavních činnostech vedoucích osob, které vykonávají mimo investiční společnost, pokud mají význam ve vztahu k činnosti investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování obhospodařovanému investiční společností,
g) údaje o předmětu podnikání a poskytovaných službách,
h) údaje o konsolidačním celku7), ke kterému investiční společnost patří, a
i) seznam fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností.
 
§ 6
Investiční cíle a politika
(1) Informace o investičních cílech obsahují výstižný popis cílů, které fond kolektivního investování sleduje, a tam, kde to přichází v úvahu, zejména
a) specifikaci záruk poskytovaných třetími osobami za účelem ochrany investorů a omezení těchto záruk,
b) údaj, že fond zamýšlí sledovat určitý index nebo ukazatel (benchmark); z tohoto údaje musí vyplývat, o jaký index nebo ukazatel se jedná a jakým způsobem nebo v jaké míře jej fond sleduje, a
c) údaj, že fond kopíruje určitý index; z tohoto údaje musí vyplývat, o jaký index se jedná, v jaké míře je index kopírován, ke kterému segmentu trhu se index vztahuje a kde může investor získat bližší informace o indexu včetně jeho aktuální hodnoty (zejména internetová adresa).
(2) Informace o investiční politice fondu kolektivního investování obsahují
a) podrobnější označení fondu podle rizika druhu aktiv, do kterých převážně investuje, například fond peněžního trhu, fond akciový, fond dluhopisový, pokud je takové označení obvykle užívané,
b) podrobné vymezení druhů aktiv, do kterých má fond investovat, včetně investičních limitů, pokud jsou stanoveny,
c) údaje podle písmene b) v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,
d) podle povahy příslušných aktiv, do kterých má fond kolektivního investování investovat,
1. maximální limit investic do investičních cenných papírů z nové emise podle § 26 odst. 1 písm. b) nebo § 51 odst. 1 písm. a) zákona,
2. maximální limit investic do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které obsahují derivát podle § 27 odst. 7 zákona, včetně jejich typu a charakteristiky jejich ekonomické podstaty a způsobu, jakým budou zohledňována rizika spojená s uvedenými investicemi,
3. výčet nejpoužívanějších typů finančních derivátů s uvedením regulovaných trhů, na nichž hodlá fond s předmětnými deriváty nakládat, a v případě, že se bude jednat o deriváty nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (OTC deriváty), uvedou se podmínky výběru protistran. U každého typu derivátu se uvede jeho ekonomická charakteristika a informace, zda operace s tímto derivátem budou v rámci efektivního obhospodařování majetku8) prováděny za účelem snížení rizik z investování (zajištění aktiv fondu proti nepříznivému vývoji kurzů cenných papírů, měn, úrokových sazeb nebo indexů) nebo snížení nákladů, nebo za účelem dosažení dodatečných výnosů pro fond, a upozornění, že jednotlivá rizika spojená s uvedenými investicemi jsou uvedena v rizikovém profilu fondu (§ 7). Výčet se doplní o informaci, zda fond kolektivního investování může používat i výslovně neuvedené typy finančních derivátů a za jakých podmínek,
4. maximální limit investic pro otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům (expozice finančních derivátů),
5. maximální limit investic do nástrojů peněžního trhu uvedených v § 26 odst. 1 písm. h) bodu 4 nebo § 51 odst. 1 písm. a) zákona a označení jejich emitentů,
6. popis všech významných charakteristik investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona, včetně zohlednění rizik vyplývajících z investic do těchto aktiv ve srovnání s investičními cennými papíry a nástroji peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. a) a h) zákona,
7. označení emitentů a subjektů, které převzaly záruku za investiční cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, pokud fond hodlá uplatňovat výjimku podle § 29 odst. 1 zákona nebo možnost podle § 51 odst. 5 zákona. Standardní fond uvede rovněž údaj o tom, že se jedná o výjimku povolenou Českou národní bankou9),
8. druhy dluhopisů podle kategorie jejich emitenta (státní dluhopisy, komunální dluhopisy, dluhopisy emitované obchodními společnostmi apod.), modifikované durace dluhopisového portfolia a požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating),
9. popis způsobu, jakým bude ověřováno, zda došlo k naplnění podmínek výjimky podle § 28 odst. 2 písm. c) nebo § 51 odst. 4 písm. a) zákona, v případě, že fond hodlá u investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu uplatňovat takovou výjimku,
e) podrobnější údaje o investiční politice, podle které bude fond koncentrovat své investice v určitém průmyslovém odvětví, státě či regionu, jiné části trhu nebo určitém druhu aktiv,
f) v případě uvedeném v písmenu e) upozornění, že takové investování může přinášet zvýšené riziko, ačkoliv fond investuje v souladu s principy stanovenými statutem a právními předpisy, a že jednotlivá rizika spojená s uvedenými investicemi jsou uvedena v rizikovém profilu fondu (§ 7),
g) údaj, zda fond bude provádět repooperace nebo půjčovat cenné papíry, podmínky výběru protistran těchto obchodů a charakteristiky cenných papírů, které mohou být předmětem těchto obchodů,
h) podrobnější údaje o zajištění v případě, že návratnost investice, její části nebo výnos z této investice mají být zajištěny (zajištěné fondy) a uvedení způsobu, jakým bude zajištění dosaženo. Pokud existují podmínky, na jejichž základě se fond částečně nebo v plné míře podílí na vývoji určitého indexu nebo ukazatele, uvedou se i tyto podmínky a
i) údaj, zda je styl obhospodařování fondu založen na taktickém umisťování aktiv a s jakou frekvencí portfolio přizpůsobuje.
(3) Zaměření a cíle investiční politiky obsahují dále charakteristiku typického investora, pro kterého je fond kolektivního investování určen, a to zejména z hlediska vztahu investora k rizikům spojeným s investováním do fondu, požadované úrovně jeho zkušeností s investováním na kapitálovém trhu a z hlediska přibližné doby, po kterou by měla být investice držena, aby investor mohl dosáhnout očekávaného výnosu.
 
§ 7
Rizikový profil
Rizikový profil fondu kolektivního investování obsahuje
a) upozornění, že hodnota investice může klesat i stoupat a že není zaručena návratnost původně investované částky,
b) v závislosti na zvolené investiční politice detailní popis všech podstatných rizik spojených se zvolenou investiční politikou, se kterými se investor může setkat v souvislosti se svou investicí do fondu kolektivního investování, například
1. rizika nestálé aktuální hodnoty cenného papíru vydaného fondem v důsledku skladby majetku nebo způsobu obhospodařování majetku fondu,
2. tržního rizika vyplývajícího z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku fondu,
3. úvěrového rizika spočívajícího v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek,
4. rizika vypořádání spojeného s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě,
5. rizika nedostatečné likvidity spočívajícího v tom, že určité aktivum fondu nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu a že fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování cenných papírů vydaných fondem,
6. měnového rizika spočívajícího v tom, že hodnota investice může být ovlivněna změnou devizového kurzu,
7. rizika spojeného s jednotlivými typy finančních derivátů, které fond hodlá nabývat,
8. rizika ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek fondu nebo cenné papíry vydané fondem,
9. rizika souvisejícího s investičním zaměřením fondu na určité průmyslové odvětví, státy či regiony, jiné části trhu nebo určité druhy aktiv,
10. rizika, že investiční společnosti vznikne při zákonem stanovených podmínkách povinnost uhradit závazky z majetku v podílovém fondu, který vznikl přeměnou z investičního fondu10), nebo
11. rizika, že ze zákonem stanovených důvodů může být fond zrušen, například z důvodu rozhodnutí o přeměně fondu, vlastního kapitálu nižšího než 50 mil. Kč, žádosti o odnětí povolení, zrušení investiční společnosti s likvidací, rozhodnutí soudu.
 
§ 8
Informace o historické výkonnosti
Informacemi o historické výkonnosti fondu kolektivního investování jsou
a) upozornění, že údaje o historické výkonnosti v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí,
b) historická výkonnost v podobě sloupcového diagramu znázorňujícího roční výnosy po zdanění za posledních alespoň 10 po sobě následujících let; v případě, že fond existuje po dobu kratší než 10 let, avšak po dobu delší než 1 rok, uvedou se roční výnosy za všechny roky jeho existence. Údaje o historické výkonnosti musí být doplněny vysvětlivkou, zda výkonnost fondu zahrnuje i poplatky spojené s vydáváním (úpisem) a odkupováním cenných papírů vydaných fondem,
c) srovnání historické výkonnosti [písmeno b)] s vývojem benchmarku sledovaného fondem v případě, že fond takový benchmark sleduje. Srovnání se uvede v podobě sloupcového diagramu zachycujícího srovnávané údaje,
d) celková průměrná historická výkonnost za období posledních 3, 5 a 10 po sobě následujících let, pokud fond po takové období existuje, a za období jeho existence, pokud existuje po dobu kratší než 10 let, a
e) srovnání celkové průměrné výkonnosti za období posledních 3, 5 a 10 let, pokud fond po takovou dobu existuje, s vývojem benchmarku sledovaného fondem, a za období jeho existence, pokud existuje po dobu kratší než 10 let.
 
§ 9
Zásady hospodaření s majetkem
Zásady hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování obsahují
a) účetní období,
b) pravidla a lhůty pro oceňování majetku,
c) způsob použití zisku z výsledku hospodaření,
d) informaci o zákazu použití majetku fondu k poskytnutí úvěru, půjčky, daru a zajištění závazku třetí osoby nebo úhradě závazku, který nesouvisí s obhospodařováním fondu kolektivního investování podle § 34 nebo § 49a odst. 2 zákona,
e) informaci o zákazu provádět nekryté prodeje podle § 35 nebo § 49a odst. 4 zákona a
f) podmínky, za kterých fond přijímá úvěry nebo půjčky, v případě, že fond hodlá přijímat úvěry nebo půjčky podle § 33, § 49a odst. 3 nebo § 53i odst. 4 až 6 zákona, včetně pravidel pro jejich zajištění.
 
§ 10
Informace o výplatě podílů na zisku
Pokud fond kolektivního investování vyplácí podíl na zisku, uvede informace o výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování, které obsahují
a) rozhodný den pro výplatu podílů na zisku,
b) lhůtu pro výplatu podílů na zisku,
c) způsob, jakým budou podíly na zisku vypláceny, a
d) dobu, ve které se promlčuje nárok na výplatu podílů na zisku.
 
§ 11
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování
Údaji o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování jsou
a) druh,
b) údaj, zda se jedná o cenné papíry registrované na oficiálním trhu, kótované cenné papíry nebo cenné papíry přijaté k obchodování na volném trhu11),
c) forma,
d) podoba,
e) jmenovitá hodnota, je-li stanovena,
f) označení měny, ve které je uváděna hodnota cenných papírů,
g) identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), je-li přiděleno,
h) označení osob zajišťujících případnou úschovu cenných papírů v listinné podobě,
i) údaje o osobě, která eviduje cenné papíry v zaknihované podobě podle zvláštního zákona12), a stručný popis způsobu této evidence,
j) popis práv spojených s cennými papíry, způsob a lhůty k jejich uplatnění a
k) označení způsobu nebo dokladu, kterým se prokazuje vlastnické právo k cenným papírům.
 
§ 12
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu
Informacemi o úplatě za obhospodařování a ostatních výdajích hrazených z majetku fondu kolektivního investování jsou
a) způsob určení a stanovení výše úplaty investiční společnosti, pokud obhospodařuje majetek fondu,
b) způsob určení a stanovení výše úplaty depozitáři,
c) způsob určení a stanovení výše úplaty osobám, kterým je svěřeno obhospodařování majetku fondu nebo jeho části, případně které jsou pověřeny výkonem některých činností souvisejících s obhospodařováním majetku fondu13), pokud k takovému svěření nebo pověření dochází a pokud je hrazena z majetku fondu,
d) přehled ostatních výdajů hrazených z majetku fondu, které nejsou zahrnuty v úplatách podle písmen a) až c),
e) maximální výše poplatků za obhospodařování, kterou lze účtovat jak fondu samotnému, tak jinému fondu kolektivního investování, do kterého hodlá investovat, pokud fond investuje podstatnou část svých aktiv do jiného fondu kolektivního investování,
f) ukazatel celkové nákladovosti fondu (TER) za předchozí účetní období v procentním vyjádření, který se rovná poměru celkových provozních nákladů k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu, přičemž celkovými provozními náklady se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech, výnosech a ziscích nebo ztrátách dle zvláštního právního předpisu, který upravuje informování o hospodářské situaci, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními instrumenty podle tohoto zvláštního právního předpisu,
g) syntetický TER v případě, že fond investuje alespoň 10 % hodnoty majetku do jiných fondů kolektivního investování, které uveřejňují vlastní TER. Syntetický TER v procentním vyjádření se rovná součtu vlastního TER a TER každého z cílových fondů v poměru odpovídajícím podílu investice do cílového fondu na celkovém majetku, přičemž procentní vyjádření poměru přirážek a srážek cílových fondů k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu se v tomto případě započítávají do TER cílových fondů. V případě, že cílový fond patří do stejného konsolidačního celku jako fond kolektivního investování, pro který je syntetický TER počítán, tyto přirážky a srážky nesmí být pro účely výpočtu TER započítány. Pokud cílový fond nezveřejňuje vlastní TER, pro účely výpočtu syntetického TER se jeho výše odhadne. Syntetický TER se vypočte podle vzorce uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce,
h) odhad výše jednotlivých nákladů v procentním vyjádření k odhadované průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu pro kalendářní rok, ve kterém je fond založen, a pro každý další kalendářní rok následující po předchozím účetním období, a to ve struktuře podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, a
i) ukazatel obrátkovosti aktiv (PTR) za poslední účetní období, vyjádřený v procentech a vypočtený podle vzorce uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce.
 
§ 13
Údaje o depozitáři
Údaji o depozitáři jsou
a) údaje o osobě depozitáře,
b) popis základních charakteristik činnosti depozitáře včetně vymezení jeho odpovědnosti zejména za úschovu a jiné opatrování majetku fondu, a to i v případě, kdy depozitář delegoval výkon této činnosti na třetí osobu, a
c) údaje o osobách, na které depozitář delegoval úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu.
 
§ 14
Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním
(1) Údaji o svěření obhospodařování majetku fondu kolektivního investování nebo jeho části jiné osobě14) jsou
a) informace, jaká část majetku se svěřuje do obhospodařování jiné osobě, a bližší označení příslušné části majetku a
b) údaje uvedené v odstavci 3.
(2) Údaji o svěření výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním jsou
a) označení činností souvisejících s kolektivním investováním, které se svěřují jiné osobě15), a
b) údaje uvedené v odstavci 3.
(3) Údaji o osobách, kterým bylo svěřeno obhospodařování majetku fondu kolektivního investování nebo jeho části nebo výkon činností souvisejících s kolektivním investováním, jsou
a) údaje o těchto osobách a
b) označení hlavních nebo jiných významných činností, které takové osoby vykonávají.
 
§ 15
Další informace
(1) Dalšími informacemi jsou informace o statutu a zjednodušeném statutu, doplňující informace o fondu kolektivního investování a ekonomické informace a ostatní informace.
(2) Informacemi o statutu a zjednodušeném statutu jsou
a) pravidla pro příjímání a změny statutu a zjednodušeného statutu a způsob jejich uveřejňování, ledaže jsou tyto informace uvedeny ve stanovách investičního fondu, které se přikládají ke statutu,
b) upozornění, že vedle statutu fond uveřejňuje také zjednodušený statut, který obsahuje vybrané údaje ze statutu, a že tyto údaje musí být v souladu s údaji obsaženými ve statutu,
c) označení orgánu nebo osoby v rámci investiční společnosti nebo investičního fondu, do jejichž působnosti náleží schvalování statutu a jeho změn,
d) datum podpisu platného znění statutu statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s uvedením jeho jména a příjmení,
e) upozornění na práva upisovatele uvedená v § 84a odst. 7 zákona a
f) uvedení způsobu, jakým může každý upisovatel cenného papíru vydaného fondem kolektivního investování dokumenty podle písmene e) bodu 2 získat v písemné nebo elektronické podobě.
(3) Doplňujícími informacemi o fondu kolektivního investování a ekonomickými informacemi jsou
a) informace o podmínkách, za kterých může být rozhodnuto o zrušení nebo přeměně fondu, včetně lhůty, v jaké budou investoři o tomto záměru informováni, a postupu při zrušení nebo přeměně,
b) informace o právech vlastníků cenných papírů ve vztahu ke zrušení nebo přeměně fondu,
c) uvedení kontaktního místa, kde je možné v případě potřeby získat dodatečné informace (adresa, telefon, e-mailová adresa, internetová adresa, údaje o kontaktní osobě, pracovní době),
d) základní informace o daňovém systému, který se vztahuje na fond, držbu a převod cenných papírů tohoto fondu, včetně upozornění, že režim zdanění příjmu nebo zisků jednotlivých investorů záleží na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého investora shodné, a že v případě, kdy si investor není jistý ohledně režimu zdanění týkajícího se tohoto investora, by měl vyhledat profesionální poradu, a
e) způsob a četnost uveřejňování zpráv o hospodaření fondu.
(4) Ostatními informacemi jsou
a) údaje o orgánu dohledu fondu16) (název, adresa, telefon, e-mailová adresa a internetová adresa) a
b) upozornění investorům, že povolení ke vzniku nebo vytvoření fondu, výkon dohledu a schválení statutu Českou národní bankou nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti fondu kolektivního investování, nemohou vyloučit možnost porušení právních povinností či statutu investičním fondem nebo investiční společností, depozitářem nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.
 
HLAVA II
ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
 
§ 16
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu
Informacemi o vydávání a odkupování podílových listů jsou
a) způsob určení a četnost stanovení aktuální hodnoty podílového listu a upozornění, že investiční společnost bude vydávat podílové listy otevřeného podílového fondu za částku podle § 11 odst. 2 zákona, pokud investiční společnost hodlá podle tohoto ustanovení postupovat,
b) způsob určení místa a četnosti uveřejňování aktuální hodnoty,
c) postupy a podmínky vydávání podílových listů, zejména určení rozhodného dne, výše přirážky, minimální částky nebo množství podílových listů při vydání, způsob zaokrouhlování hodnoty podílového listu, termíny pro vypořádání žádostí o vydání podílových listů, včetně vyrovnání nedoplatků, případně přeplatků,
d) postupy a podmínky pro odkupování podílových listů, zejména výše srážky, minimální částky, za kterou lze provést jednotlivé odkoupení, lhůty pro odkoupení, způsob zaokrouhlování hodnoty podílového listu, včetně vyrovnání nedoplatků, případně přeplatků,
e) důvody, pro které může být odkupování pozastaveno,
f) údaje o místě vydávání a odkupování; jsou-li podílové listy veřejně nabízeny nebo vydávány v jiném členském státě Evropské unie, uvede se místo odkupování v tomto státě,
g) označení poplatků hrazených podílníkem osobě zajišťující evidenci podílových listů a
h) označení regulovaných trhů, na nichž jsou podílové listy přijaty k obchodování nebo na nichž jsou uveřejňovány jejich ceny.
 
HLAVA III
ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
 
§ 17
Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi
(1) Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu obsahují
a) informaci, zda jsou stanovy přiloženy ke statutu,
b) informaci, že budou investorovi na žádost poskytnuty, nebo
c) údaj o místě, kde je možno do nich nahlédnout [§ 84 odst. 5 písm. b) zákona], s tím, že tato informace se uvede za každý členský stát Evropské unie, v němž jsou akcie veřejně nabízeny.
(2) Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu jsou dále informace o úpisu a obchodování s akciemi investičního fondu, které obsahují
a) popis postupu při úpisu akcií s údaji o lhůtách pro upisování, včetně případné možnosti ukončit předčasně upisování nebo krátit uskutečněné upisování,
b) označení místa, kde se akcie upisují, případně také údaje o osobách, které poskytují služby související s upisováním těchto akcií; pokud jsou akcie upisovány v jiném členském státě Evropské unie, uvede se místo v tomto státě, kde tyto akcie lze nabýt,
c) údaje o osobách, které upsaly nebo upisují celou nebo převážnou část emise akcií nebo se za úpis této emise zaručily, a předmět jejich činnosti; jestliže se úpis nevztahuje na celou emisi, uvede se údaj o části emise, která nebyla upsána,
d) údaj o předpokládaném výnosu nebo čistém výnosu emise pro investiční fond spolu s uvedením účelu použití takto získaných prostředků,
e) označení bankovního účtu investičního fondu u depozitáře, na který upisovatelé složí peněžní prostředky na splacení upsaných akcií,
f) způsob určení četnosti stanovení aktuální hodnoty akcie,
g) způsob, místo a četnost uveřejňování aktuální hodnoty akcie17),
h) poplatky hrazené akcionářem osobě zajišťující evidenci akcií11),
i) označení regulovaných trhů, na nichž jsou akcie přijaty k obchodování, nebo na nichž jsou uveřejňovány jejich ceny, a
j) postup při zvyšování základního kapitálu investičního fondu.
 
HLAVA IV
ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
 
§ 18
Speciální fond nemovitostí
(1) Zvláštními náležitostmi statutu speciálního fondu nemovitostí jsou
a) informace o investiční politice,
b) zásady hospodaření s majetkem ve vztahu k nemovitostem,
c) zásady hospodaření s majetkem ve vztahu k nemovitostní společnosti,
d) zásady hospodaření s majetkem ve vztahu k oceňování majetku,
e) informace o rizicích spojených s investicemi,
f) další informace.
(2) Informace o investiční politice obsahují
a) u druhů aktiv, do kterých má fond převážně investovat podle § 6 odst. 2 písm. b), v případě
1. nemovitostí také charakteristiku jejich příslušenství,
2. nemovitostních společností také rámcový popis jejich obchodní činnosti,
b) u limitů pro investování do nemovitostí a nemovitostních společností také maximální limit investic do
1. jedné nemovitosti,
2. příslušenství jedné nemovitosti ve vztahu k hodnotě jedné nemovitosti,
3. všech nemovitostí nabývaných za účelem jejich dalšího prodeje,
4. jedné nemovitostní společnosti,
5. všech nemovitostních společností,
c) bližší údaje o výjimkách z povinnosti dodržovat investiční limity, zejména stanovení doby, po kterou nebude fond dodržovat investiční limity, uvedení investičních limitů, které budou po tuto dobu uplatňovány, a zda po tuto dobu fond odkupuje podílové listy,
d) zásady pro uvedení rozložení majetku fondu do souladu se zákonem v případě překročení zákonných investičních limitů (§ 53a odst. 3, § 53d odst. 5 zákona),
e) popis využití nemovitostí, které fond hodlá nabývat do svého majetku, a
f) vymezení států, na jejichž území lze nabývat nemovitosti, a v případě jiných států také
1. limity pro investice do nemovitostí na území příslušného státu a
2. celkový limit pro investice na území jiných států.
(3) Zásady hospodaření s majetkem ve vztahu k nemovitostem obsahují
a) pravidla pro nabývání a prodej nemovitostí, zejména podmínky, za kterých lze nabýt nemovitost zatíženou zástavním právem, věcným břemenem, předkupním právem jako právem věcným a užívacím právem, a postup určení ceny nemovitosti, pokud se ceny stanovené posudky znalců liší,
b) podmínky, za kterých lze
1. prodat nemovitost, která byla nabyta za účelem jejího provozování,
2. provozovat nemovitost, která byla nabyta za účelem jejího dalšího prodeje,
c) pravidla provozování nemovitostí v majetku fondu, zejména pravidla pro výdaje spojené s udržováním či zlepšováním jejich stavu,
d) podmínky, za kterých lze nemovitost v majetku fondu zatížit zástavním právem, věcným břemenem, předkupním právem jako právem věcným a užívacím právem třetí osoby, a
e) v případě nemovitostí nacházejících se na území jiného státu zejména
1. zásady pro nabývání, provozování a prodej nemovitostí na území tohoto státu, stanovené s ohledem na možná rizika,
2. informace o ochraně investic včetně zpětného vývozu kapitálu a jeho výnosů,
3. vymezení způsobu, jakým depozitář bude vůči takovým nemovitostem vykonávat svá práva a povinnosti.
(4) Zásady hospodaření s majetkem ve vztahu k účasti na nemovitostní společnosti obsahují
a) podmínky, za kterých lze nabýt a držet nebo měnit rozsah účasti na nemovitostní společnosti,
b) pravidla pro zabezpečení splnění podmínek podle písmene a), včetně zabezpečení plnění povinností depozitáře, a
c) podmínky, za nichž fond může nabýt účast na nemovitostní společnosti, která hodlá do svého majetku pořizovat nemovitost zatíženou právy podle odstavce 3 písm. a) nebo již takovou nemovitost ve svém majetku má.
(5) Zásady hospodaření s majetkem ve vztahu k oceňování majetku jsou
a) pravidla pro výběr znalce investiční společností a informace o pravidlech pro výběr znalce depozitářem,
b) pravidla pro odměňování znalců,
c) pravidla pro ustavení výboru odborníků, výběru jeho členů, trvání a pozbývání členství,
d) pravidla činnosti výboru odborníků v rozsahu požadavků podle § 53f odst. 8 zákona,
e) pravidla odměňování členů výboru odborníků,
f) seznam členů výboru odborníků, datum vzniku jejich funkce a údaje o jejich odborné způsobilosti a zkušenostech se stanovováním hodnoty nemovitostí a údaj o tom, který ze členů je určen depozitářem, a
g) pravidla pro případ, že výbor odborníků nebo depozitář doporučí fondu, aby zajistil nové ocenění nemovitosti jedním nezávislým znalcem, nebo Česká národní banka uloží zajistit takové ocenění, včetně lhůty, ve které bude provedeno nové ocenění nemovitosti.
(6) Informace o rizicích spojených s investicemi obsahují například upozornění na
a) rizika spojená se stavebními vadami,
b) rizika spojená s nabytím zahraniční nemovitosti, například politickou, ekonomickou nebo právní nestabilitu,
c) rizika spojená s možností selhání nemovitostní společnosti, ve které má fond účast,
d) rizika spojená s povinností prodat aktivum fondu z důvodů nesplnění podmínek spojených s jeho držením (§ 53d odst. 3 zákona) a
e) rizika spojená s možností pozastavit vydávání a odkupování podílových listů až na 2 roky (§ 12 odst. 4 zákona).
(7) Dalšími informacemi jsou
a) informace o osobách, které pro fond zajišťují zcela nebo zčásti provozování nemovitostí, a pravidla pro výběr těchto osob a
b) informace o osobách, které se pro fond podílejí na nabývání nemovitostí nebo nemovitostních společností, a pravidla pro výběr těchto osob.
 
§ 19
Speciální fond kvalifikovaných investorů
(1) Statut fondu kvalifikovaných investorů nemusí obsahovat náležitosti podle § 8, § 12 písm. g) a i) a dále informace o způsobu uveřejňování statutu, zjednodušeného statutu a jejich změn podle § 15 odst. 2 písm. a), pokud statut a zjednodušený statut není uveřejňován.
(2) Informace o investiční politice fondu kvalifikovaných investorů místo informací podle § 6 odst. 2 písm. b) až d) obsahují
a) vymezení aktiv, do kterých má fond investovat,
b) vymezení technik a nástrojů, které má fond používat k obhospodařování svého majetku, a
c) limity pro omezení a rozložení rizika.
(3) Zásady hospodaření s majetkem fondu kvalifikovaných investorů místo informací podle § 9 písm. d) až f) obsahují pravidla pro poskytování a přijímání úvěrů a půjček, včetně maximálních limitů.
(4) Údajem o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování je také informace o tom, že veřejné nabízení cenných papírů a jejich propagace je zakázána.
(5) Zvláštní náležitosti statutu fondu kvalifikovaných investorů obsahují
a) vymezení okruhu investorů, pro které je speciální fond kvalifikovaných investorů určen; tím není dotčen § 6 odst. 3,
b) podrobnosti o způsobu ověření zkušeností investorů s investováním do aktiv, na které se investiční politika fondu zaměřuje,
c) nejvyšší přípustný počet investorů,
d) výše minimální vstupní investice jednoho investora,
e) podmínění převoditelnosti cenných papírů vydaných fondem kvalifikovaných investorů souhlasem fondu a podmínky, za nichž fond uděluje souhlas s jejich převodem,
f) stanovení povinnosti nabyvatele cenného papíru vydaného fondem kvalifikovaných investorů v případě přechodu vlastnického práva k cennému papíru bez zbytečného odkladu informovat fond o změně vlastníka a
g) pravidla poskytování informací včetně pravidel pro případ, že fond využívá výjimky z povinnosti tyto informace uveřejňovat (§ 88 odst. 5 zákona).
 
§ 20
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů
Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů jsou
a) termíny pro podání žádosti o odkup cenných papírů otevřeného podílového fondu, pokud fond takové termíny stanoví, a
b) zvláštní lhůta pro pozastavení vydávání a odkupování cenných papírů fondu (§ 12 odst. 4 zákona), v případě, že fond tuto lhůtu stanoví.
 
ČÁST TŘETÍ
POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
 
§ 21
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu
(1) Povinnými náležitostmi zjednodušeného statutu jsou
a) obecné informace o fondu kolektivního investování (§ 22),
b) informace o investicích s jednoznačně rozlišenými informacemi o investičních cílech a investiční politice v případě, kdy by jejich společné uvedení bylo zavádějící (§ 23),
c) ekonomické informace (§ 24),
d) obchodní informace (§ 25) a
e) doplňující informace (§ 26).
(2) Povinnými náležitostmi zjednodušeného statutu fondu kvalifikovaných investorů jsou
a) obecné informace o fondu kolektivního investování [§ 22 písm. a)],
b) stručná charakteristika investičních cílů a investiční politiky [§ 23 odst. 1 a 2 písm. a)] a
c) další informace [§ 26 písm. a), c) a d)].
 
§ 22
Obecné informace o fondu kolektivního investování
Obecnými informacemi o fondu kolektivního investování jsou alespoň
a) údaje o osobě investičního fondu nebo název podílového fondu,
b) datum vzniku investičního fondu nebo nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě došlo k vytvoření podílového fondu2),
c) doba, na kterou je fond založen nebo vytvořen,
d) údaje o osobě investiční společnosti, která fond obhospodařuje,
e) údaje o osobě depozitáře,
f) údaje o osobě auditora a
g) údaje o konsolidačním celku7), ke kterému fond patří.
 
§ 23
Informace o investicích
(1) Stručná charakteristika investičních cílů fondu kolektivního investování obsahuje
a) popis cílů, které fond sleduje,
b) specifikace záruk poskytovaných třetími stranami za účelem ochrany investorů a omezení takových záruk,
c) údaj, že fond zamýšlí sledovat určitý index nebo ukazatel (benchmark); z tohoto údaje musí způsobem srozumitelným pro běžného investora vyplývat, o jaký index nebo ukazatel se jedná, a
d) údaj, že fond kopíruje určitý index; z tohoto údaje musí vyplývat, o jaký index se jedná, v jaké míře je index kopírován, ke kterému segmentu trhu se index vztahuje a kde může investor získat bližší informace o indexu včetně jeho aktuální hodnoty (zejména internetová adresa).
(2) Investiční politika fondu kolektivního investování obsahuje
a) druhy aktiv, do kterých má fond investovat,
b) údaje, zda fond hodlá koncentrovat své investice v určitém průmyslovém odvětví, státě či regionu, jiné části trhu nebo určitém druhu aktiv,
c) upozornění, že investování podle písmena b) může přinášet zvýšené riziko, ačkoliv fond investuje v souladu s principy rozložení rizik stanovenými statutem a právními předpisy,
d) druhy dluhopisů podle kategorie jejich emitenta (státní dluhopisy, komunální dluhopisy, dluhopisy emitované obchodními společnostmi apod.), modifikované durace dluhopisového portfolia a požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating),
e) údaj, zda fond používá finanční deriváty za účelem zajištění nebo za účelem plnění investičních cílů, a
f) údaj, zda je styl obhospodařování fondu založen na taktickém umísťování aktiv a s jakou frekvencí portfolio přizpůsobuje.
(3) Charakteristika typického investora, pro kterého je fond určen, obsahuje údaje uvedené v § 6 odst. 3.
(4) Rizikový profil fondu obsahuje
a) upozornění, že hodnota investice může klesat i stoupat a že není zaručena návratnost původně investované částky,
b) uvedení všech podstatných rizik [§ 7 písm. b)], která mohou ovlivnit investici, včetně jejich stručného a srozumitelného vysvětlení, v pořadí podle pravděpodobnosti jejich výskytu a závažnosti, stanoveném s ohledem na objem majetku fondu, který může být rizikem dotčen, a
c) informace, že podrobný popis všech rizik uvedených ve zjednodušeném statutu obsahuje statut.
(5) Informace o historické výkonnosti fondu kolektivního investování obsahuje údaje podle § 8.
 
§ 24
Ekonomické informace
Ekonomickými informacemi obsaženými ve zjednodušeném statutu jsou
a) základní informace o daňovém systému, který se vztahuje na fond, držbu a převod cenných papírů tohoto fondu, včetně upozornění, že režim zdanění příjmu nebo zisků jednotlivých investorů záleží na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého investora shodné, a že v případě, kdy si investor není jistý ohledně režimu zdanění týkajícího se tohoto investora, by měl vyhledat profesionální poradu,
b) TER nebo syntetický TER podle § 12 písm. f) a g),
c) odhad výše jednotlivých nákladů podle § 12 písm. h),
d) poplatky účtované investorům při vydávání (prodeji) a odkupování cenných papírů vydaných fondem a jiné výdaje, které investoři platí přímo fondu,
e) ostatní náklady nebo poplatky nezahrnuté v TER, rozlišené na náklady hrazené investorem a na ostatní náklady hrazené z majetku fondu, včetně stanovení úplaty za obhospodařování, a
f) PTR za poslední účetní období podle § 12 písm. i).
 
§ 25
Obchodní informace
Obchodními informacemi obsaženými ve zjednodušeném statutu jsou
a) postup při vydávání nebo úpisu cenných papírů fondu kolektivního investování,
b) postup při odkupování nebo prodeji cenných papírů fondu kolektivního investování,
c) způsob stanovení výše podílů na zisku z výsledků hospodaření, pokud jsou vypláceny, a
d) četnost stanovení výpočtu a způsob uveřejňování aktuální hodnoty cenných papírů vydaných fondem a informace, kde jsou tyto informace k dispozici investorům.
 
§ 26
Doplňující informace
Doplňujícími informacemi obsaženými ve zjednodušeném statutu jsou
a) informace, že detailní popis investiční politiky obsahuje statut,
b) informace, že upisovateli cenného papíru musí být před uzavřením smlouvy bezúplatně nabídnut zjednodušený statut v aktuálním znění a že kdykoliv může na požádání získat statut v aktuálním znění nebo poslední uveřejněnou výroční a pololetní zprávu, a informace o adrese a internetové adrese, na které lze informace získat,
c) uvedení kontaktního místa, kde je možné v případě potřeby získat dodatečné informace zahrnující adresu, telefon, e-mailovou adresu, internetovou adresu, údaje o kontaktní osobě a pracovní době,
d) informace o České národní bance jako orgánu dohledu fondu zahrnující název, adresu, telefon, e-mailovou adresu a internetovou adresu a
e) datum podpisu platného znění statutu statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, s uvedením jeho jména a příjmení.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU
 
§ 27
Změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, jsou změny
a) náležitostí uvedených v § 4 odst. 1 písm. b), e) až g), § 4 odst. 3 písm. a) až c), e) a f), § 5 písm. b) až f), h) a i), § 8 písm. b) až e), § 10 písm. d), § 12 písm. f) až i), § 13 písm. c), § 14 odst. 2 písm. b), § 15 odst. 2 písm. c), d) a f), § 15 odst. 3 písm. c) a d), § 15 odst. 4 písm. a),
b) odkazů na právní předpisy vyvolané jejich změnami, za podmínek uvedených v § 84a odst. 5 písm. c) zákona, a
c) dílčích údajů o osobách uvedených ve statutu, například změna sídla, předmětu podnikání, úřední změna jména nebo příjmení.
 
ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 28
Pokud povaha věci vylučuje uvedení některé náležitosti statutu nebo zjednodušeného statutu, uvede se, je-li to možné, údaj, který svým obsahem nejblíže odpovídá požadované náležitosti.
 
§ 29
Fond kolektivního investování, kterému bylo uděleno povolení k vytvoření podílového fondu nebo povolení k činnosti investičního fondu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, uvede svůj statut do souladu s touto vyhláškou nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
§ 30
Vyhláška č. 457/2004 Sb. se zrušuje.
 
§ 31
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 25. listopadu 2006.
Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
 
Příl.1
Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje
[k § 6 odst. 2 písm. c)]

+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|                                         | | min.% podíl na | max.% podíl na  |
|                                         | | celkové hodnotě | celkové hodnotě  |
|                                         | |   majetku   |   majetku    |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|1. Vklady a jiné pohledávky                           | |         |          |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|- vklady                                     | |         |          |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|- pohledávky z repo operací                           | |         |          |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|- pohledávky vůči nemovitostním společnostem                   | |         |          |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|- ostatní pohledávky                               | |         |          |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|2. Nástroje peněžního trhu                            | |         |          |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|- krátkodobé dluhopisy                              | |         |          |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|- ostatní nástroje peněžního trhu                        | |         |          |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|3. Dlouhodobé dluhopisy                             | |         |          |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|4. Akcie a obdobné investiční cenné papíry                    | |         |          |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|- akcie                                     | |         |          |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|- obdobné investiční cenné papíry                        | |         |          |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|5. Cenné papíry fondu kolektivního investování                  | |         |          |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|6. Ostatní podíly (včetně účastí na nemovitostních společnostech)        | |         |          |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|7. Kladná reálná hodnota derivátů                        | |         |          |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|- opce na investiční nástroje                          | |         |          |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|- finanční termínové smlouvy (zejména futures) na investiční nástroje      | |         |          |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|- forwardy                                    | |         |              |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|- swapy                                     | |         |          |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|- rozdílové smlouvy a obdobné nástroje pro přenos úrokového nebo kurzového rizika| |         |          |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|- nástroje umožňující přenos úvěrového rizika                  | |         |          |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|- ostatní                                    | |         |          |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|8. Stálá aktiva                                 | |         |          |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|- nemovitosti                                  | |         |          |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|- ostatní fixní aktiva                              | |         |          |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
|9. Ostatní aktiva                                | |         |          |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
 10. Aktiva celkem                                 | |         |          |
+---------------------------------------------------------------------------------+--+------------------+--------------------+
 
Příl.2
Vzorec výpočtu syntetického TER
[k § 12 písm. g)]

        K

TER
synt
= TER
F
+ suma (TER
CFi
* w
i
) + (CCF
in
+ CCF
out
)/VK*100 i=1
TER
F
= provozní náklady/VK (%)
VK = průměrná měsíční hodnota vlastního kapitálu fondu kolektivního investování (Kč).
TER
CFi
= ukazatel TER i-tého cílového fondu, pokud je uveřejňován (%)
w
i
= podíl (váha) investice do i-tého cílového fondu na majetku fondu kolektivního investování
K = počet cílových fondů
CCF
in
= uhrazené přirážky cílových fondů (Kč)
CCF
out
= uhrazené srážky cílových fondů (Kč)
 
Příl.3
Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování
[k § 12 písm. h)]
náklady na poplatky a provize v členění
úplata za obhospodařování
úplata depozitáři
poplatky za uložení a správu zahraničních cenných papírů (custody poplatky)
poplatky za služby centrálnímu depozitáři (resp. Středisku cenných papírů)
ostatní náklady na poplatky a provize s výjimkou poplatků a provizí na operace s investičními instrumenty
správní náklady v členění
náklady na zaměstnance
náklady na odměny statutárním orgánům
náklady na audit
náklady na právní a daňové poradenství
náklady na reklamu
správní a soudní poplatky
náklady na outsourcing
ostatní správní náklady
ostatní provozní náklady
 
Příl.4
Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR)
[k § 12 písm. i)]
PTR = (PS+SS/M) x 100
kde
PS = nabytá aktiva s výjimkou peněžních prostředků získaných prodejem podílových listů (Kč)
SS = zcizená aktiva s výjimkou peněžních prostředků vyplacených při odkupu podílových listů (Kč)
M = průměr měsíčních hodnot vlastního kapitálu fondu kolektivního investování za sledované období (Kč)
1) Článek 28 směrnice Rady 85/611/ES ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2001/107/ES a 2001/108/ES.
2) § 84 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 224/2006 Sb.
3) § 2 odst. 1 písm. j) bod 1 zákona o kolektivním investování.
4) § 9 odst. 1 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 odst. 4 zákona o kolektivním investování.
5) § 8 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
§ 4 odst. 2 zákona o kolektivním investování.
6) § 2 odst. 1 písm. d) a e) zákona o kolektivním investování.
7) § 22 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 4 vyhlášky č. 139/2005 Sb., o používání technik a nástrojů k obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti.
9) § 29 odst. 1 zákona o kolektivním investování.
10) § 136 odst. 13 zákona o kolektivním investování.
11) § 40, 44 a 46 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
12) Část sedmá zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
13) § 15 zákona o kolektivním investování.
14) § 78 odst. 1 a 4 zákona o kolektivním investování.
15) § 78 odst. 3 zákona o kolektivním investování.
16) § 102 odst. 1 zákona o kolektivním investování.
17) Vyhláška č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty