531/1992 Sb. , kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 260/1992 Sb., o regulačním odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 1992

Schválený:
531/1992 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České a Slovenské Federativní Republiky
ze dne 11. listopadu 1992,
kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 260/1992 Sb., o regulačním odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 1992
Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 10 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu:
Čl.I
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 260/1992 Sb., o regulačním odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 1992, se mění takto:
Ustanovení § 6 odst. 1 zní:
 
"§ 6
Směrný růst mezd
(1) Směrný růst mezd činí:
a) u bank a spořitelen ............................ 0%,
b) u ostatních subjektů
1. které vykázaly poměr zisku k nákladům ve výši do 12% a u pojišťoven ....................... 12%,
2. které vykázaly poměr zisku k nákladům ve výši nad 12% ..................................... 17%.".
Čl.II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Stráský v. r.

Související dokumenty