2/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Schválený:
2/2009 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. prosince 2008,
kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. I
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 4 písmeno f) zní:
„f) příjmy získané převodem majetku od osoby blízké, která byla zemědělským podnikatelem1e) a předčasně ukončila provozování zemědělské činnosti,“.
2. V § 4 odst. 1 písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 39 zní:
„h) příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění42), důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění43), státní sociální podpory44), peněžní pomoci obětem trestné činnosti podle zvláštního zákona44a), sociálního zabezpečení45), plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti46) a všeobecného zdravotního pojištění47), a plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu; jde-li však o příjmy ve formě pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí, je od daně osvobozena z úhrnu těchto příjmů pouze částka ve výši 36násobku minimální mzdy39), která je platná k 1. lednu kalendářního roku ročně, do níž se však nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle zvláštních právních předpisů2c),
39) Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.“.
3. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova „ ; jde-li však o péči o jinou osobu než osobu blízkou, je od daně měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně částka do výše příspěvku pro osobu se IV. stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách4m)“.
Poznámka pod čarou č. 4m zní:
„4m) § 11 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.“.
4. V § 4 odst. 1 písm. t) se za slova „Národního fondu,“ vkládají slova „regionální rady regionu soudržnosti podle zvláštního právního předpisu124),“.
5. V § 4 odst. 1 písm. w) se slova „investičních cenných papírů a cenných papírů kolektivního investování podle zvláštního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu“ nahrazují slovy „cenných papírů“ a slova „celkový podíl, přímý i nepřímý, na základním kapitálu a“ nahrazují slovy „celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo“.
6. V § 5 odst. 9 se slova „nebo cena zjištěná pro účely daně dědické a nebo darovací u pohledávky nabyté děděním nebo darem“ nahrazují slovy „a u pohledávky nabyté děděním nebo darem cena zjištěná ke dni jejího nabytí podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a)“.
7. V § 6 odst. 9 písm. a) se slova „rekvalifikací, související s předmětem jeho činnosti, s výjimkou částek vynaložených na zvýšení kvalifikace“ nahrazují slovy „související s předmětem činnosti zaměstnavatele, pokud se podle zvláštního právního předpisu132) vzdělávání zaměstnance považuje za výkon práce, anebo vynaložené na rekvalifikaci zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu upravujícího zaměstnanost133)“.
Poznámky pod čarou č. 132 a 133 znějí:
„132) Například § 230 zákoníku práce.
133) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.“.
8. V § 6 odst. 9 písm. p) se čárka za slovem „let“ nahrazuje středníkem.
9. V § 6 odst. 13 se slova „sám za sebe, a u zaměstnance, na kterého se vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, zvýšené o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto zahraniční pojištění“ nahrazují slovy „(dále jen „povinné pojistné“); částka odpovídající povinnému pojistnému se při výpočtu základu daně připočte k příjmu ze závislé činnosti nebo funkčnímu požitku i u zaměstnance, u kterého povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá. Povinné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru“.
10. V § 6 odstavec 14 zní:
„(14) Jedná-li se o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 základem daně jeho příjem ze závislé činnosti nebo za výkon funkce vykonávané ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, zvýšený o povinné pojistné podle odstavce 13 a snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí. Je-li závislá činnost nebo funkce vykonávaná ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 základem daně jeho příjem ze závislé činnosti nebo za výkon funkce vykonávané v tomto státě, zvýšený o povinné pojistné podle odstavce 13; tento příjem lze snížit o daň zaplacenou z tohoto příjmu ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a to pouze v rozsahu, ve kterém nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f v bezprostředně předchozím zdaňovacím období. Přitom se musí jednat o nezapočtenou daň z příjmů, které se zahrnují do základu daně.“.
11. V § 6 se doplňují odstavce 15 a 16, které znějí:
„(15) Jedná-li se o příjem ze závislé činnosti nebo o funkční požitek plynoucí poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 3 ze zdrojů na území České republiky (§ 22), z něhož se daň vybírá srážkou sazbou daně podle § 36, postupuje se při stanovení samostatného základu daně podle odstavce 13.
(16) Příjmy ze závislé činnosti a nebo funkční požitky zúčtované zaměstnavatelem ve prospěch zaměstnance ve zdaňovacím období a vyplacené zaměstnanci nebo jím obdržené až po 31. lednu po uplynutí tohoto zdaňovacího období, se při zahrnutí do základu daně podle § 5 odst. 4 zvyšují o povinné pojistné, které byl z těchto příjmů v době jejich zúčtování povinen platit zaměstnavatel.“.
12. V § 7 odst. 7 písm. d) se číslo „8“ nahrazuje číslem „6“.
13. V § 7 odst. 11 se za slovo „termínu,“ vkládají slova „a uhradí závazky uvedené v § 23 odst. 3 písm. a) bod 12“.
14. V § 7b odst. 3, § 10 odst. 5, § 24 odst. 2 písm. t), § 24 odst. 7 písm. b) bodě 1 a § 29 odst. 8 se slova „pro účely daně dědické nebo darovací“ nahrazují slovy „podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí“.
15. V § 8 odst. 4 se slova „až f)“ nahrazují slovy „až e)“.
16. V § 15 odst. 1 ve větě třetí se za slova „České republiky“ vkládají slova „nebo členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu“ a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Ustanovení tohoto odstavce se použije i pro hodnotu darů poskytnutých právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu; je-li příjemcem daru právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo bydlištěm na území těchto států, posuzuje se splnění podmínek, které se týkají účelu daru nebo příjemce daru, podle právních předpisů příslušného státu, není-li takové úpravy, musí být splněny podmínky stanovené právními předpisy České republiky.“.
17. § 16 ve znění, které má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2009, se zrušuje.
18. V § 19 odst. 1 se na konci písmene l) doplňují slova „a příjmy plynoucí z práv, která přešla ze zaniklé České inkasní, s.r.o., na stát,“.
19. V § 19 odst. 1 písmeno m) zní:
„m) příjmy plynoucí dlužníkovi ve zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení reorganizace podle zvláštního právního předpisu19a), a ve zdaňovacím období následujícím bezprostředně po zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení reorganizace, pokud v něm nedošlo ke skončení reorganizace,“.
20. Poznámka pod čarou č. 18c se včetně odkazů na ni zrušuje.
21. V § 19 odst. 1 se na konci písmene p) doplňují slova „a výnosy z operací na finančním trhu s prostředky účtu rezervy pro důchodovou reformu podle rozpočtových pravidel“.
22. V § 19 odst. 1 písm. ze) bodě 2, v § 19 odst. 1 písm. ze) závěrečné části ustanovení a v § 19 odst. 9 úvodní části ustanovení se slova „stálé provozovně“ a slova „ , umístěné na území České republiky“ zrušují.
23. V § 19 odst. 1 písmeno zo) včetně poznámky pod čarou č. 136 zní:
„zo) příjmy obdobné úrokovým příjmům, které se podle § 23 odst. 4 písm. a) nezahrnují do základu daně u penzijních fondů, plynoucí instituci penzijního pojištění. Institucí penzijního pojištění se pro účely tohoto zákona rozumí poskytovatel finačních služeb oprávněný k provozování penzijního pojištění bez ohledu na jeho právní formu, který je
1. provozován na principu fondového hospodaření,
2. zřízen pro účely poskytování důchodových dávek mimo povinný důchodový systém136) na základě dohody nebo smlouvy a vykonává činnosti z toho přímo vyplývající,
3. povolen a provozován v členském státě Evropské unie, Norsku nebo Islandu a podléhá dohledu příslušných orgánů v tomto státě, a
4. skutečným vlastníkem zdaňovaných příjmů v souladu s § 19 odst. 6,
136) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.
Nařízení Rady (ES) č. 859/2003, kterým se rozšiřují ustanovení Nařízení (EHS) č. 1408/71 a Nařízení (EHS) č. 574/ /72 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato ustanovení ještě nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.“.
24. V § 19 odst. 1 se doplňuje písmeno zp), které zní:
„zp) příjmy z dividend podle § 36 odst. 1 a 2 plynoucí penzijnímu fondu9a) nebo instituci penzijního pojištění.“.
25. V § 19 odst. 8 se slova „ , zi) až zk)“ nahrazují slovy „bodu 1 a písm. zj) a zk)“ a slova „společnost, která je daňovým rezidentem Švýcarské konfederace nebo mateřskou společností daňového rezidenta Švýcarské konfederace, je-li poplatníkem podle § 17 odst. 3“ se nahrazují slovy „příjmy vyplácené společností, která je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, společnosti, která je daňovým rezidentem Švýcarské konfederace, Norska nebo Islandu“.
26. V § 20 odst. 8 se na konci textu věty druhé doplňují slova „nebo jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu.“.
27. V § 20 se doplňuje odstavec 12, který zní:
„(12) Ustanovení odstavců 8 až 11 se použije i pro hodnotu darů poskytnutých právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu; je-li příjemcem daru právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo bydlištěm na území těchto států, posuzuje se splnění podmínek, které se týkají účelu daru nebo příjemce daru, podle právních předpisů příslušného státu, není-li takové úpravy, musí být splněny podmínky stanovené právními předpisy České republiky.“.
28. V § 21 odstavec 3 zní:
„(3) Sazba daně činí 5 % u penzijního fondu nebo u instituce penzijního pojištění. Tato sazba daně se vztahuje na základ daně snížený o položky podle § 34, který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů.“.
29. V § 22 odst. 1 písm. g) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „ , zm) a zp)“.
30. V § 22 odst. 1 písm. g) bodě 7 se slova „a z prodeje podílu na obchodní společnosti nebo družstvu se sídlem na území České republiky“ zrušují.
31. V § 22 odst. 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 12, který zní:
„12. sankce ze závazkových vztahů,“.
32. V § 22 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno h), které zní:
„h) příjmy z převodu podílů v obchodních společnostech nebo družstvech, které mají sídlo na území České republiky.“.
33. V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 12 se slova „Obdobně postupují poplatníci“ nahrazují slovem „Poplatníci“ a na konci textu bodu 12 se doplňují slova „a výdaje uplatňují podle § 24, zvýší rozdíl mezi příjmy a výdaji o částku neuhrazeného závazku odpovídajícího pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 36 měsíců nebo se promlčela, s výjimkou závazků dlužníka, který je v úpadku podle zvláštního právního předpisu19a), 127), a u ostatních poplatníků s výjimkou závazků z titulu úvěrů, půjček, smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankcí“.
34. § 23 odst. 3 písm. c) bod 6 zní:
„6. hodnotu závazku nebo část závazku zaniklého splněním, započtením nebo splynutím, o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle písmene a) bodu 12. Obdobně postupují poplatníci s příjmy podle § 7 nebo 9, kteří nevedou účetnictví.“.
35. V § 23 odst. 4 písm. e) se slova „ ; ustanovení tohoto písmene se nepoužije u výdajů (nákladů), které nejsou uznány jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 25 odst. 1 písm. w)“ zrušují.
36. V § 23 odst. 8 písm. b) bodě 2 se slovo „závazků“ nahrazuje slovy „hodnotu závazků, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů,“.
37. V § 23 odst. 8 písm. b) bodech 2 a 3 se slova „výši pohledávek“ nahrazují slovy „hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem“.
38. V § 23 odst. 8 písm. b) bodě 3 se slova „nevede účetnictví s výjimkou uvedenou v bodě 2, ani nevede daňovou evidenci“ nahrazují slovy „uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7 nebo podle § 9 odst. 4“.
39. V § 23 odst. 14 větě druhé se za slova „ukončí--li vedení účetnictví“ vkládají slova „ , nebo vloží-li pohledávky nebo zásoby do obchodní společnosti nebo družstva,“ a za slova „ukončeno vedení účetnictví“ se vkládají slova „ , nebo ve kterém vložil pohledávky nebo zásoby do obchodní společnosti nebo družstva“.
40. V § 24 odst. 2 písm. j) bodě 3 se slova „a rekvalifikací zaměstnanců zabezpečované jinými subjekty, s výjimkou výdajů (nákladů) vynaložených na zvýšení kvalifikace“ nahrazují slovy „související s předmětem činnosti zaměstnavatele, pokud se podle zvláštního právního předpisu132) považuje za výkon práce anebo výdaje (náklady) na rekvalifikaci zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu upravujícího zaměstnanost133)“.
41. V § 24 odst. 2 písm. k) bodě 3 se věty třetí a čtvrtá nahrazují větou „Pro stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty lze použít ceny stanovené zvláštním právním předpisem vydaným pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v pracovním poměru5c), který je účinný v době konání cesty.“.
Poznámka pod čarou č. 5c zní:
„5c) § 189 odst. 1 písm. c) nebo odst. 2 zákoníku práce.“.
42. V § 24 odst. 2 se na konci textu písmene t) čárka nahrazuje tečkou a doplňuje se věta „Při prodeji vyvolané investice (§ 29 odst. 1) lze uplatnit jako výdaj (náklad) jen tu část hodnoty vyvolané investice, která není součástí vstupní ceny hmotného majetku, a to jen do výše příjmů z prodeje,“.
43. V § 24 odst. 2 písm. zc) se slova „a dále se nepoužije u výdajů (nákladů), které nejsou uznány jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 25 odst. 1 písm. w),“ zrušují.
44. V § 24 odst. 2 písm. zg) se slova „doba použitelnosti těchto léků, léčiv či potravinářských výrobků prošla a nelze je“ nahrazují slovy „je nelze“.
45. V § 24 odst. 2 písm. zp) se za slovo „republiky“ vkládají slova „nebo jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu“.
46. V § 24 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „snížené o částku uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zm),“ zrušují.
47. V § 24 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Je-li sjednaná doba nájmu kratší, než je stanoveno v písmeni a), uznává se nájemné při splnění ostatních podmínek, stanovených v tomto odstavci, jako výdaj (náklad) u nájemce jen, pokud je kupní cena stanovena podle § 24 odst. 5 písm. a).“.
48. V § 24 odst. 5 závěrečné části ustanovení se věta první zrušuje.
49. V § 24 odst. 7 písm. c) se slova „pro účely daně dědické a darovací26b)“ nahrazují slovy „podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí“.
Poznámka pod čarou č. 26b se zrušuje.
50. V § 25 odst. 1 písm. h) bodě 1 se za slovo „pořady“ vkládá slovo „ , zájezdy“.
51. V § 25 odst. 1 písm. h) bodě 2 se slovo „nebo“ zrušuje.
52. V § 25 odst. 1 písm. h) se bod 3 zrušuje.
53. V § 25 odst. 1 písmeno w) zní:
„w) finanční výdaje (náklady), kterými se pro účely tohoto zákona rozumí úroky z úvěrů a půjček a související výdaje (náklady), včetně výdajů (nákladů) na zajištění, zpracování úvěrů, poplatků za záruky, pokud je věřitel nebo osoba, která úvěr nebo půjčku zajišťuje, osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi (§ 23 odst. 7), a to ve výši finančních výdajů (nákladů) z částky, o kterou úhrn úvěrů a půjček od spojených osob a úvěrů a půjček, které spojené osoby zajišťují, v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, přesahuje trojnásobek výše vlastního kapitálu, je-li příjemcem úvěru a půjčky banka nebo pojišťovna, nebo dvojnásobek výše vlastního kapitálu u ostatních příjemců úvěrů a půjček. Do úvěrů a půjček se pro účely tohoto ustanovení nezahrnují úvěry a půjčky nebo jejich část, z nichž finanční výdaje (náklady) nelze uznat jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 25 odst. 1 písm. zm) nebo zp),“.
54. V § 25 odst. 1 se na konci písmene zd) doplňují slova „a výdaje spojené s úhradou závazku, o jehož hodnotu byl snížen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji v některém z minulých zdaňovacích období“.
55. V § 25 odst. 1 písmeno zm) zní:
„zm) finanční výdaje (náklady), které plynou z úvěrů a půjček, kde úrok nebo výnos nebo skutečnost, zda se finanční výdaje (náklady) stanou splatnými, závisí zcela nebo převážně na zisku dlužníka,“.
56. V § 25 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena zo) a zp), která včetně poznámky pod čarou č. 129 znějí:
„zo) pojistné ve výši určené ke krytí budoucích závazků pojišťovny vyplývajících z pojistné smlouvy uzavřené zaměstnavatelem pro případ dožití se stanoveného věku jeho zaměstnancem nebo dožití se jeho zaměstnancem dohodnuté doby nebo setrvání tohoto zaměstnance v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli po dohodnutou dobu,
zp) finanční výdaje (náklady) z úvěrů a půjček podřízených jinému závazku129).
129) § 172 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.
57. V § 25 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Do úvěrů a půjček se pro účely odstavce 1 písm. w), zm) a zp) nezahrnují úvěry a půjčky nebo jejich část, z nichž úroky jsou součástí vstupní ceny majetku, a dále prokazatelně poskytnuté bezúročné úvěry a půjčky. Ustanovení odstavce 1 písm. w), zm) a zp) se nevztahují na poplatníky uvedené v § 18 odst. 3, na burzu cenných papírů28a) a na poplatníky uvedené v § 2.“.
58. V § 26 odst. 2 písmeno e) zní:
„e) dospělá zvířata a jejich skupiny20), jejichž vstupní cena (§ 29) je vyšší než 40 000 Kč,“.
59. V § 26 odst. 7 písm. a) bodě 3 se slova „nebo prohlášení konkursu, povolení reorganizace nebo schválení plánu oddlužení“ nahrazují slovy „ , účinkům rozhodnutí o úpadku nebo k přechodu oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty z insolvenčního správce na daňový subjekt nebo opačně“ a slova „účinnosti prohlášení konkursu, povolení reorganizace nebo schválení plánu oddlužení“ se nahrazují slovy „ , ke kterému nastanou účinky rozhodnutí o úpadku, nebo den přechodu oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty z insolvenčního správce na daňový subjekt nebo opačně“.
60. V § 26 odst. 7 písmeno c) zní:
„c) z hmotného majetku evidovaného po celé zdaňovací období u poplatníka, u něhož v průběhu zdaňovacího období nastaly účinky rozhodnutí o úpadku nebo došlo k přechodu oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty z insolvenčního správce na daňový subjekt a opačně anebo který v průběhu zdaňovacího období vstoupil do likvidace,“.
61. V § 28 odst. 2 se slova „ , pokud nezvyšuje vstupní a zůstatkovou cenu hmotného majetku (§ 26 odst. 3),“ zrušují.
62. V § 29 odst. 1 písm. e) se slova „pro účely daně dědické“ nahrazují slovy „podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí“ a slova „nebo daně darovací,“ se zrušují.
63. V § 29 odst. 1 závěrečné části ustanovení větě třetí se slova „o podpory poskytnuté regionální radou“ nahrazují slovy „regionální rady“.
64. V § 29 odst. 1 závěrečné části ustanovení větě poslední se slova „Součástí vstupní ceny hmotného majetku uvedeného v § 26 odst. 2 písm. b) a c) jsou“ nahrazují slovy „Do vstupní ceny hmotného majetku uvedeného v § 26 odst. 2 písm. b) a c) lze zahrnout“.
65. V § 32a odst. 6 závěrečné části ustanovení se věta první nahrazuje větou „Dojde-li po ukončení technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku20) s pořizovací cenou nižší než 60 000 Kč, jehož účetní odpisy byly uplatňovány jako výdaj (náklad) podle § 24 odst. 2 písm. v) bodu 2, ke zvýšení pořizovací ceny na částku převyšující 60 000 Kč, odpisuje se tento nehmotný majetek ze vstupní ceny při splnění podmínek uvedených v odstavci 1 jako nově pořízený nehmotný majetek; přitom odpisy pro účely tohoto zákona lze uplatnit jen do výše vstupní ceny snížené o dosud uplatněné účetní odpisy.“.
66. V § 35a odst. 2 písmeno a) zní:
„a) poplatník uplatní při stanovení základu daně v nejvyšší možné míře
1. všechny odpisy podle § 26 až 33; v období uplatňování slevy nelze odpisování přerušit (§ 26 odst. 8), způsob odpisování podle tohoto zákona stanoví poplatník,
2. opravné položky k pohledávkám podle zvláštního právního předpisu22a),
3. položky odčitatelné od základu daně podle § 34 v nejbližším zdaňovacím období, za které bude vykázán základ daně,“.
67. V § 35a odst. 6 větě druhé a v § 35b odst. 7 větě druhé se slovo „dvojnásobku“ zrušuje.
68. V § 35b odst. 1 písm. a) část věty za středníkem zní: „tato částka se nezvyšuje, je-li dodatečně vyměřena vyšší daňová povinnost34d),“.
69. V § 35b odst. 1 písm. b) část věty první za druhým středníkem zní: „tato částka se nesnižuje, je-li za příslušné zdaňovací období dodatečně vyměřena nižší daňová povinnost34d).“.
70. V § 35ba odst. 1 písmena a) a b) ve znění, které má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2009, se zrušují.
71. V § 35ba odst. 1 písm. b) se číslo „38 040“ nahrazuje číslem „68 000“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova „a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách4j), který je od daně osvobozen podle § 4“.
72. V § 35c odstavec 1, v § 36 odst. 1 písmeno a), v § 36 odstavec 2 a v § 38h odstavec 2, ve znění, které má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2009, se zrušují.
73. V § 36 odst. 2 písm. k) se slova „z výher“ nahrazují slovy „z příjmů plynoucích fyzickým osobám z výher“.
74. V § 36 odst. 2 písm. l) se slova „z cen“ nahrazují slovy „z příjmů plynoucích fyzickým osobám z cen“.
75. V § 36 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 35e zrušuje.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.
76. V § 38 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Jednotný kurs a kursy devizového trhu uplatňované podle zvláštních právních předpisů o účetnictví pro přepočet cizí měny nelze v jednom zdaňovacím období použít současně.“.
77. V § 38d odst. 4 písm. a) se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.
78. V § 38f odst. 3 větě první se slova „stanovené podle vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí“ nahrazují slovy „stanovené podle tohoto zákona; přičemž u příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků se má za to, že se jedná o základ daně stanovený podle § 6 odst. 14“.
79. V § 38g se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a dále poplatník s příjmy ze závislé činnosti a nebo s funkčními požitky, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu darů poskytnutých do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1“.
80. V § 38gb odst. 1 se slova „způsobu řešení jeho“ zrušují.
81. V § 38h odst. 1 písmeno b) zní:
„b) zvýšený o povinné pojistné.“.
82. V § 38h se doplňuje odstavec 13, který zní:
„(13) Dojde-li u poplatníka ke vzniku samostatného základu daně pro zdanění podle § 6 odst. 4 a současně ke vzniku základu pro výpočet zálohy na daň, zvýší se při dosažení maximálního vyměřovacího základu pojistného podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění21), o povinné pojistné nejdříve základ pro výpočet zálohy na daň.“.
83. V § 38ch odst. 3 větě první se slova „částce odpovídající pojistnému, které byl povinen platit z těchto mezd zaměstnavatel sám za sebe“ nahrazují slovy „povinném pojistném“.
84. V § 38j odst. 2 písm. e) bod 3 zní:
„3. povinné pojistné z úhrnu zúčtovaných mezd uvedených v bodě 1,“.
85. V § 38j se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které včetně poznámek pod čarou č. 134 a 135 znějí:
„(4) Plátce daně nebo plátcova pokladna podle zvláštního právního předpisu o správě daní a poplatků134), kde je v průběhu vykazovaného zdaňovacího období vybírána nebo srážena daň nebo záloha na daň z příjmů poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3, podávají vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu o správě daní a poplatků40a), včetně příloh uvedených v odstavci 6, pouze elektronicky prostřednictvím datové zprávy na společném technickém zařízení správců daně135) ve struktuře a tvaru zveřejněném způsobem umožňujícím dálkový přístup Ministerstvem financí. Tuto povinnost nemá plátce daně, který je fyzickou osobou, ani plátcova pokladna této fyzické osoby, pokud celkový počet poplatníků podle § 2 odst. 3, kterým vyplácí příjem ze závislé činnosti a funkční požitky, nečiní v průběhu zdaňovacího období více než 10.
(5) Vyúčtování podle odstavce 4 podávají plátci daně nebo plátcovy pokladny nejpozději do 20. března po uplynutí vykazovaného zdaňovacího období.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 6 a 7.
134) § 4 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 255/1994 Sb.
135) § 21 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb.“.
86. V § 38j se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) přehledy o dodatečných opravách záloh na daň a daně a opravách daňového bonusu.“.
87. V § 38j odstavec 7 zní:
„(7) Povinnost podávat vyúčtování podle zvláštního právního předpisu o správě daní a poplatků40a), včetně příloh, má plátce nebo plátcova pokladna i v případě, že mu v průběhu zdaňovacího období nevznikla povinnost odvádět úhrn sražených záloh správci daně, a to z důvodu poskytnutí slev na dani podle § 35ba nebo daňového zvýhodnění.“.
88. V § 38j se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Plátci daně nebo plátcovy pokladny jsou povinni na mzdovém listě dále uvést částky pojistného sražené nebo uhrazené na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění, které je podle zvláštních právních předpisů21) ze svých příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků povinen platit poplatník, a u poplatníka, na kterého se vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, příspěvky poplatníka na toto zahraniční pojištění, a to za každý kalendářní měsíc a v úhrnu za celé zdaňovací období.“.
89. V § 38k odst. 5 písm. c) se číslo „38 040“ nahrazuje číslem „68 000“.
90. V § 38k odst. 5 písm. e) bodě 2 se za slovo „potřeby“ vkládají slova „uvedený v § 15 odst. 3“.
91. V § 38k odst. 5 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.
92. V § 38l odst. 1 písm. c) se za slovo „povolením“ vkládají slova „nebo ohlášením stavby“.
93. V § 38l odst. 1 se na konci textu písmene k) doplňují slova „odst. 8; a jedná-li se o osobu s těžším zdravotním postižením, potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, že byla uznána plně invalidní, a jedná-li se o osobu se zdravotním postižením, potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, že byla uznána částečně invalidní a nebo rozhodnutím úřadu práce, že byla uznána zdravotně znevýhodněnou“.
94. V § 38na odst. 7 písmeno a) zní:
„a) název, právní formu a sídlo právnické osoby, daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,“.
95. V § 38p se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Jestliže poplatník může uplatnit odčitatelnou položku podle § 34 odst. 4, 6 až 8 v souladu s ustanovením § 34a odst. 3, ustanovení tohoto odstavce se nepoužije.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti za léta 1993 až 2008 a zdaňovací období, které započalo v roce 2008, platí dosavadní právní předpisy, nestanoví-li tento zákon dále jinak. Ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou § 4 odst. 1 písm. w), § 19 odst. 1 písm. l) a p), § 26 odst. 7 písm. a) bodu 3, § 26 odst. 7 písm. c), § 35a odst. 2 písm. a), § 35b odst. 1 písm. a) a b), § 35ba odst. 1 písm. b), § 38gb, § 38f odst. 3, § 38j odst. 4 a 5, § 38j odst. 6 písm. c), § 38j odst. 8 a § 38l odst. 1 písm. c), se použijí poprvé pro zdaňovací období, které započalo v roce 2009.
2. Ustanovení § 4 odst. 1 písm. w), § 19 odst. 1 písm. l) a p), § 26 odst. 7 písm. a) bodu 3, § 26 odst. 7 písm. c), § 35a odst. 2 písm. a), § 35b odst. 1 písm. a) a b), § 35ba odst. 1 písm. b), § 38gb, § 38f odst. 3, § 38j odst. 8 a § 38l odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použijí pro zdaňovací období, které započalo v roce 2008.
3. Ustanovení § 38j odst. 4, 5 a § 38j odst. 6 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé pro zdaňovací období, které započalo v roce 2010.
4. Poplatník uvedený v § 17 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 259/1994 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb., který není založen za účelem podnikání a který k 31. prosinci 2008 bude účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví podle předpisů platných do 31. prosince 2003 a od roku 2009 povede účetnictví, zvýší výsledek hospodaření o hodnotu zásob a cenin, hodnotu poskytnutých záloh, s výjimkou záloh na hmotný a nehmotný majetek, hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem, a současně sníží výsledek hospodaření o hodnotu přijatých záloh, hodnotu závazků, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, zjištěných k 31. prosinci 2008, a to jednorázově za zdaňovací období roku 2009 nebo postupně v průběhu nejvýše 3 zdaňovacích období, počínaje zdaňovacím obdobím 2009. Tento poplatník se pro zdaňovací období roku 2008 považuje pro účely zákona o daních z příjmů za poplatníka, který nevede účetnictví.
5. Osvobození příjmů podle § 19 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění tohoto zákona, se použije poprvé pro příjmy z dividend a jiných podílů na zisku, o jejichž výplatě rozhodla valná hromada nebo jiný orgán, který o výplatě těchto příjmů rozhoduje, po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Ustanovení § 23 odst. 3 písm. c) bodu 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze poprvé použít pro zdaňovací období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, započaté v roce 2008.
7. Při prodeji osobního automobilu kategorie M1, s výjimkou automobilu, který je využíván provozovatelem silniční motorové dopravy nebo provozovatelem taxislužby na základě vydané koncese, a automobilu druh sanitní a druh pohřební, který byl zaevidován jako hmotný majetek do konce zdaňovacího období započatého v roce 2007, lze ve zdaňovacím období započatém v roce 2008 postupovat podle § 23 odst. 4 písm. l) a § 24 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2007.
8. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) bodu 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již za zdaňovací období roku 2008.
9. Ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2007, se použije na úroky z úvěrů a půjček plynoucí ze smluv o úvěrech a půjčkách uzavřených před 1. lednem 2008, s výjimkou smluv o úvěrech a půjčkách uzavřených do 31. prosince 2003 mezi osobami, které pro účely ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2003, nebyly do konce zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce 2003, považovány za osoby spojené, a to za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce 2009. Obdobně lze postupovat i za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce 2008.
10. Ustanovení § 22 odst. 1 písm. g) bodu 3, § 25 odst. 1 písm. w), zm) a zp) a § 25 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na finanční výdaje (náklady) plynoucí ze smluv o úvěrech a půjčkách uzavřených po 1. lednu 2008 a na finanční výdaje (náklady) plynoucí na základě dodatků, kterými se mění výše poskytované půjčky nebo úvěru anebo výše hrazených úroků, sjednaných po 1. lednu 2008 ke smlouvám o úvěrech a půjčkách uzavřeným před 1. lednem 2008, a to za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce 2009. Obdobně lze postupovat i za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce 2008.
11. Za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce 2010 a později, se použije ustanovení § 22 odst. 1 písm. g) bodu 3, § 25 odst. 1 písm. w), zm) a zp) a § 25 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na veškeré finanční výdaje (náklady) plynoucí ze všech smluv včetně jejich dodatků.
12. Ustanovení § 24 odst. 4 závěrečné části a § 24 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít i pro zdaňovací období, které započalo v roce 2008.
13. Ustanovení § 25 odst. 1 písm. zo) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na pojistné smlouvy uzavřené po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
14. Ustanovení § 26 odst. 2 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije pro zdaňovací období, které započalo v roce 2008. U základního stáda a tažných zvířat zaevidovaných do konce zdaňovacího období, které započalo v roce 2007, se až do doby jejich vyřazení z majetku poplatníka použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
15. U technického zhodnocení ukončeného na nehmotném majetku, jehož samostatné odpisování bylo započato před nabytím účinnosti tohoto zákona, se až do doby ukončení odpisování použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
16. Do výše odpočtu odčitatelného od základu daně podle § 34 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se započítává i odpočet uplatněný do konce zdaňovacího období roku 2007.
17. Ustanovení § 35a odst. 1, § 35a odst. 2 písm. a), § 35b odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro poplatníky, kterým byl poskytnut příslib investičních pobídek podle zvláštního právního předpisu67) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
18. Příjmy ze závislé činnosti a nebo funkční požitky zúčtované plátcem daně ve prospěch poplatníka v letech 2005 až 2007 a vyplacené poplatníkovi nebo jím obdržené až po 31. lednu 2008, se při zahrnutí do základu daně nezvyšují o pojistné uvedené v § 6 odst. 13 nebo § 38h odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. ledna 2008, které v době zúčtování z nich byl plátce daně povinen platit. Tyto příjmy se při zahrnutí do základu daně nesnižují ale ani o částky povinného pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a na veřejné zdravotní pojištění nebo o pojistné příspěvky na zahraniční pojištění stejného druhu, které v době zúčtování těchto příjmů poplatník uhradil nebo mu je plátce daně srazil.
19. Pokud bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončeno, použije se pro daň z příjmů související s tímto řízením ustanovení § 4 odst. 1 písm. x), § 19 odst. 1 písm. m), § 26 odst. 7 písm. a) bod 3, § 26 odst. 7 písm. c) a § 38gb zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
Čl. III
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 166/2008 Sb., se mění takto:
1. V čl. I se body č. 50, 169, 171, 180, 186, 190 a 211 zrušují.
2. V čl. II se doplňuje bod 19, který zní:
„19. Ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2009, se použije poprvé pro zdaňovací období, které započalo v roce 2009, a ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2010, se použije poprvé za zdaňovací období, které započalo v roce 2010.“.
3. V čl. LXXXI bodě 1 písm. c) se čísla „50“, „131“, „169“, „171“, „180“, „186“, „190“ a „211“ zrušují.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Čl. IV
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 5 se za číslo „2“ vkládají slova „a 3“.
2. V § 3 odst. 3 větě druhé se slova „nezahrnovaným do samostatného“ nahrazují slovy „zahrnovaným do samostatného“.
3. V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Ve zdaňovacím období je tvorba rezervy výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud budou peněžní prostředky v plné výši rezervy připadající podle odstavců 5 a 7 na jedno zdaňovací období převedeny na samostatný účet v bance se sídlem na území členského státu Evropské unie, který je veden v českých korunách nebo v eurech a je určen výhradně pro ukládání prostředků rezerv tvořených podle tohoto ustanovení (dále jen „samostatný účet“), a to nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání. Nebudou-li peněžní prostředky v plné výši rezervy připadající podle odstavců 5 a 7 na jedno zdaňovací období převedeny na samostatný účet nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání, rezerva se zruší v následujícím zdaňovacím období. Peněžní prostředky samostatného účtu mohou být čerpány pouze na účely, na které byla rezerva vytvořena.“.
Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 5 až 12.
4. V § 8c písm. a) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.
5. Poznámka pod čarou č. 24 zní:
„24) § 19 odst. 1 písm. zl) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.“.
Čl. V
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení § 7 zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé na tvorbu rezervy, která započala ve zdaňovacím období, které započalo v roce nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Pro tvorbu rezervy podle § 7 zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která započala před tímto dnem, se použije zákon č. 593/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. VI
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 3 písm. a) se slova „nemocenské pojištění, pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti“ nahrazují slovy „důchodové pojištění“.
2. V § 5 odst. 1 větě první se za slovo „zaměstnance“ vkládají slova „pro pojistné na důchodové pojištění“ a slovo „nebo“ se nahrazuje slovy „pojištění nebo účast jen na“.
3. V § 5 odst. 4 větě první se za slova „[§ 3 odst. 1 písm. b) bod 13]“ vkládají slova „pro pojistné na důchodové pojištění“.
4. V § 7 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,“.
5. V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 1 se číslo „29,6“ nahrazuje číslem „29,2“ a číslo „1,6“ se nahrazuje číslem „1,2“.
6. V § 7 odst. 1 písm. c) bod 2 zní:
„2. 1,4 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 3, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění,“.
7. V § 7 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) u zahraničního zaměstnance 1,4%z vyměřovacího základu.“.
Čl. VII
Přechodné ustanovení
Sazby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období před 1. lednem 2009 se stanoví podle právních předpisů účinných před tímto dnem.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. VIII
V § 3 písm. e), § 18 odst. 2 větě první a třetí, § 19 odst. 9 a § 97 odst. 1 větě druhé zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., se slova „pojistné na pojištění“ nahrazují slovy „pojistné na důchodové pojištění“.
 
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl. IX
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

Související dokumenty