251/2003 Sb. , kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
251/2003 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. července 2003, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 154/2004 Sb.
Změna: 336/2004 Sb.
Změna: 208/2011 Sb.
Změna: 426/2016 Sb.
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 a 13 zákona:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
Čl.I
Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2) zní:
"2) Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.".
2. V § 3 odst. 1 se slova "vydá prohlášení o shodě podle § 5, popřípadě" zrušují.
3. V § 3 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:
"(2) V případě, že bylo zahájeno řízení o uložení ochranného opatření podle zvláštního zákona,2a) a požádá-li o to výrobce nebo dovozce, autorizovaná osoba (§ 11 odst. 1 zákona) mu vydá zprávu o tom, zda je elektrické zařízení ve shodě se základními požadavky.
2a) Například § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.".
4. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Na žádost příslušného orgánu Evropského společenství mu autorizovaná osoba vydá stanovisko, v němž uvede, v čem elektrické zařízení specifikované v žádosti nesplňuje základní požadavky.".
5. V § 4 se slova "úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ" nahrazují slovy "jazyce jednoho z členských států Evropské unie".
6. § 5 se zrušuje.
7. V § 5a odst. 1 se slova "která mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a" a slova "nevypracovává prohlášení o shodě podle § 7, ale" zrušují.
8. V příloze č. 4 bodě 6. se slova "prohlášení o shodě nebo" zrušují.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
Čl.II
Nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 písm. f) se slova " , majícího původ v členských státech Evropského společenství nebo v České republice," a věta poslední zrušují.
2. Poznámka pod čarou č. 2) zní:
"2) Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.".
3. V § 4 odst. 3 se za slova "výrobce nebo dovozce" vkládá slovo "ES" a slova "nebo certifikát typu" a slova ", , popřípadě doklad vydaný příslušným správním úřadem" se zrušují.
4. V § 5 se slova "nebo doklady vydané správním úřadem" zrušují a slova "úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ" se nahrazují slovy "jazyce jednoho z členských států Evropské unie".
5. § 7 se zrušuje.
6. V § 7a odst. 1 se slova "které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a" a slova "nevypracovává prohlášení o shodě podle § 7, ale" zrušují.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
Čl.III
Nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb. a nařízení vlády č. 283/2000 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2) zní:
"2) Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.".
2. V § 1 odst. 6 se slova " , byla pro ně vydána prohlášení o shodě nebo" nahrazují slovem "a" a věta druhá se zrušuje.
3. V § 3 odst. 3 se slova "nebo vydání prohlášení o shodě" a slova "nebo prohlášení o shodě" zrušují.
4. V § 3 odst. 4 se slova "nebo prohlášení o shodě" zrušují.
5. V § 3a se slova "§ 5 odst. 3" nahrazují slovy "příloha č. 6 bod 3".
6. V § 4 se slova "úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ," nahrazují slovy "jazyce jednoho z členských státu Evropské unie".
7. § 5 se zrušuje.
8. V § 5a odst. 1 se slova " , která mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství," zrušují.
9. V příloze č. 1 bodě 1.7.3 písm. b) se slova "pro výrobky mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství" zrušují.
10. V příloze č. 3 bodě 3. se slova "U výrobků majících původ v členských státech Evropského společenství se" zrušují, slovo "zmíněná" se nahrazuje slovem "Zmíněná" a za slovo "dokumentace" se vkládá slovo "se".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
Čl.IV
Nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění nařízení vlády č. 284/2000 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2) zní:
"2) Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.".
2. V § 2 odst. 3 se slova "které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství," zrušují.
3. V § 4 se slova "úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ" nahrazují slovy "jazyce jednoho z členských států Evropské unie".
4. V § 5 odst. 7 písm. a) se slova "pro výrobky, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství, nebo vypracování prohlášení o shodě u ostatních výrobků" a slova "nebo prohlášení o shodě" zrušují.
5. V § 5 odst. 7 písm. b) se slova "u výrobků majících původ v České republice nebo v Evropském společenství" nahrazují slovy "na výrobku".
6. V § 6 odst. 5 se slova "u výrobků, které mají původ v členských státech Evropského společenství nebo v České republice," a slova "a u ostatních výrobků certifikát typu" zrušují.
7. V § 7 odst. 4 se slova "výrobce nebo dovozce nesmí vydat prohlášení o shodě. V takovém případě" zrušují.
8. § 10 se zrušuje.
9. V § 10a odst. 1 se slova "které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a" a slova "podle § 10" zrušují.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
Čl.V
Nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb. a nařízení vlády č. 285/2000 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2) zní:
"2) Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.".
2. V § 3 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova "u nádob, které mají původ v České republice nebo v Evropském společenství,", slova "a u ostatních nádob vypracuje osvědčení o dokumentaci" a slova "nebo osvědčením o dokumentaci" zrušují.
3. V § 4 odst. 4 se slova "pro výrobky, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství,", slova "a pro výrobky, které nemají původ v České republice nebo v Evropském společenství, certifikát typu" a slova "nebo certifikát typu" zrušují.
4. V § 5 odst. 3 písm. d) se slova " , které mají původ v členských státech Evropského společenství nebo v České republice,", slova " , u ostatních nádob umístění české značky shody podle zvláštního předpisu4)" včetně poznámky pod čarou č. 4) a slova "nebo k české značce shody" zrušují.
5. V § 8 se slova "v úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ" nahrazují slovy "v jazyce jednoho z členských států Evropské unie".
6. § 9 se zrušuje.
7. V § 9a odst. 1 se slova "mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a které" a slova "podle § 9" zrušují.
8. V příloze č. 2 bodě 1. písm. g) se slova "byla umístěna česká značka shody nebo" zrušují.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Čl.VI
Nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění nařízení vlády č. 286/2000 Sb. a nařízení vlády č. 65/2003 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2) zní:
"2) Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.".
2. V § 1a odst. 1 se za slovo "Pro" vkládá slovo "dovážená" a slova " , které nemají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství," se zrušují.
3. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova " , s výjimkou umísťování české značky shody" zrušují.
4. § 5 se zrušuje.
5. V § 5a odst. 1 se slova " , které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a" zrušují.
6. V § 7 se slova "prohlášení o shodě nebo", slovo "výrobce," a slova "nebo zplnomocněný zástupce" zrušují a slova "úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ," se nahrazují slovy "jazyce jednoho z členských států Evropské unie".
7. V příloze č. 3 bodě 5. se slova "certifikát, který nazve u výrobků, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství," a slova ", , u ostatních výrobků certifikát typu" zrušují.
8. V příloze č. 4 bodě 1. se slova "u výrobků, které mají původ v České republice nebo členských státech Evropského společenství" a věta poslední zrušují.
9. V příloze č. 5 bodě 2. se slova "u výrobků, které mají původ v České republice nebo v Evropském společenství," a věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 4) zrušují.
10. V příloze č. 6 bodě 1. se slova "u výrobků, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství," a věta poslední zrušují.
11. V příloze č. 7 bodě 1. se slova "u výrobků, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství," a věta poslední zrušují.
12. V příloze č. 8 bodě 1. se slova "u výrobků, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství," a věta poslední zrušují.
13. V příloze č. 9 bodě 1. se slova "u výrobků, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství," a věta poslední zrušují.
 
ČÁST SEDMÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
Čl.VII
Nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, ve znění nařízení vlády č. 287/2000 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2) zní:
"2) Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.".
2. V § 3 odst. 3 se slova " , které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství," zrušují.
3. V § 3 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 3) zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 4 až 9.
4. V § 3 odst. 4 se slova "a české značky shody, a kde to přichází v úvahu, vydání prohlášení o shodě" zrušují.
5. V § 3 odst. 5 se slova "nebo vydání prohlášení o shodě," a slova "nebo prohlášení o shodě" zrušují.
6. V § 3 odst. 6 se slova "nebo prohlášení o shodě" zrušují.
7. V § 3 odst. 8 se slova "úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ" nahrazují slovy "jazyce jednoho z členských států Evropské unie".
8. § 4 se zrušuje.
9. V § 4a odst. 1 se slova "které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a" a slova "podle § 4" zrušují.
10. V příloze č. 2 bodě 1.4 se slova " , které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství", slova "a u ostatních spotřebičů certifikát typu", slova "nebo certifikát typu" a slova "nebo certifikátu typu" zrušují.
11. V příloze č. 2 bodě 2.1 se věta poslední zrušuje.
12. V příloze č. 2 bodě 3.1 se věta poslední zrušuje.
13. V příloze č. 2 bodě 4.1 se věta poslední zrušuje.
14. V příloze č. 2 bodě 5.2 se věta poslední zrušuje.
15. V příloze č. 2 bodě 6.1 se věta poslední zrušuje.
16. V příloze č. 2 bodě 6.2 se věta poslední zrušuje.
 
ČÁST OSMÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
Čl.VIII
Nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 227/1999 Sb. a nařízení vlády č. 288/2000 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2) zní:
"2) Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.".
2. V § 2 odst. 3 se slova "v případech výtahů a bezpečnostních komponent majících původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství též" zrušují.
3. V § 4 odst. 4 se slova "majících původ v České republice a v Evropském společenství" zrušují.
4. V § 5 odst. 2 se slova "úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ" nahrazují slovy "jazyce jednoho z členských států Evropské unie".
5. § 6 se včetně poznámky pod čarou č. 4) zrušuje.
6. V § 6a odst. 1 se slova " , které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství," zrušují.
7. V příloze č. 5 části I odst. 4 se slova "certifikát, který nazve u výrobků majících původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství" a slova " , u ostatních výrobků certifikát o přezkoušení typu" zrušují.
8. V příloze č. 5 části II odst. 4 se slova "certifikát, který nazve u výrobků majících původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství" a slova " , u ostatních výrobků certifikát o přezkoušení typu" zrušují.
9. V příloze č. 6 bodě 1. se slova "majícího původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství" a slova " , u ostatních výtahů českou značku shody" zrušují.
10. V příloze č. 6 bodě 5. se slova "k české značce shody" nahrazují slovy "k označení CE".
11. V příloze č. 8 bodě 1. se slova "mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství" a slova " , na ostatní bezpečnostní komponenty českou značku shody" zrušují.
12. V příloze č. 9 bodě 1. se slova "mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství" a slova " , na ostatní bezpečnostní komponenty českou značku shody" zrušují.
13. V příloze č. 10 bodě 1. se slova "majících původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství" a slova " , u ostatních výtahů českou značku shody" zrušují.
14. V příloze č. 11 bodě 1. se slova "mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství" a slova " , na ostatní bezpečnostní komponenty českou značku shody" zrušují.
15. V příloze č. 12 bodě 1. se slova "mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství" a slova " , na ostatní výtahy českou značku shody" zrušují.
16. V příloze č. 13 bodě 1. se slova "mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství" a slova " , na ostatní výtahy českou značku shody" zrušují.
17. V příloze č. 14 bodě 1. se slova "mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství" a slova " , na ostatní výtahy českou značku shody" zrušují.
 
ČÁST DEVÁTÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
Čl.IX
Nařízení vlády č. 180/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 289/2000 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2) zní:
"2) Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.".
2. V § 4 odst. 2 se věta poslední zrušuje.
3. V § 4a odst. 1 se slova " , jehož náležitosti jsou stanoveny v § 7" nahrazují slovy "podle části I, II nebo III přílohy č. 4 k tomuto nařízení v závislosti na použitém postupu posuzování shody a opatřuje výrobek označením CE".
4. V § 4a odst. 2 se slova "mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a které" a slova "namísto vydání prohlášení o shodě podle § 7" zrušují.
5. V § 4a odst. 4 se slova "nebo vydání prohlášení o shodě" a slova "nebo prohlášení o shodě" zrušují.
6. V § 5 odst. 1 se slova "nebo prohlášení o shodě s náležitostmi stanovenými v § 7" zrušují a slova "úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ" se nahrazují slovy "jazyce jednoho z členských států Evropské unie".
7. § 7 se zrušuje.
8. V příloze č. 4 části I bodě 1. se věta poslední zrušuje.
9. V příloze č. 4 části II bodě 1. se věta poslední zrušuje.
10. V příloze č. 4 části III bodě 1. se věta poslední zrušuje.
 
ČÁST DESÁTÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
Čl.X
Nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 290/2000 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1a) zní:
"1a) Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.".
2. V § 4 odst. 1 se slova "materiálové osvědčení nebo v případech podle § 7a" a slova "s materiálovým osvědčením nebo v případech podle § 7a" zrušují.
3. V § 4 odst. 3 se slova "materiálové osvědčení nebo v případech podle § 7a" zrušují.
4. V § 5 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 7) zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 6 až 8.
5. § 7 se zrušuje.
6. § 7a zní:
 
"§ 7a
U tlakových zařízení a sestav, které splňují požadavky podle tohoto nařízení, výrobce popřípadě zplnomocněný zástupce umisťuje na výrobek označení CE a vypracovává ES prohlášení o shodě podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení, s výjimkou případů podle § 8.".
7. V příloze č. 1 bodě 3.3.1 se slova "českou značkou shody podle § 5 odst. 6 nebo v případech označení" zrušují.
8. V příloze č. 1 bodě 3.3.2 se slova "českou značkou shody nebo v případech podle § 7a označení" zrušují.
9. V příloze č. 1 bodě 3.3.2 písm. a) se slova "označení českou značkou shody nebo v případech podle § 7a" zrušují.
10. V příloze č. 1 bodě 4.2. písm. b) podbodu 2. se slova "materiálové osvědčení podle § 4 nebo v případě podle § 7a odst. 1" zrušují.
11. V příloze č. 3 odst. 1 bodě 1. se slova "v případech podle § 7a" zrušují.
12. V příloze č. 3 odst. 1 bodě 3. se za slovo "kopii" vkládá slovo "ES".
13. V příloze č. 3 odst. 3 bodě 4.1. písm. b) se slova "materiálovému osvědčení, nebo v případě podle § 7a" zrušují.
14. V příloze č. 3 odst. 3 bodě 5. se slova "výrobci, popřípadě zplnomocněnému zástupci", slova "nebo dovozci certifikát o přezkoušení typu" a slova "certifikát o přezkoušení typu, nebo v případě podle § 7a" zrušují.
15. V příloze č. 3 odst. 3 bodě 6. se slova "certifikát o přezkoušení typu, nebo v případě podle § 7a" zrušují.
16. V příloze č. 3 odst. 4 bodě 2. písm. b) se slova "přezkoušení návrhu, nebo v případě podle § 7a o" zrušují.
17. V příloze č. 3 odst. 4 bodě 4.1. písm. a) se slova "v případě podle § 7a" zrušují.
18. V příloze č. 3 odst. 4 bodě 5. se slova "v případě podle § 7a" zrušují.
19. V příloze č. 3 odst. 4 bodě 6. se slova "certifikát o přezkoušení návrhu nebo v případě podle § 7a" zrušují.
20. V příloze č. 3 odst. 5 bodě 2. se slova "v případech podle § 7a" a slova "v certifikátu o přezkoušení typu nebo v případě podle § 7a" zrušují.
21. V příloze č. 3 odst. 5 bodě 3. se za slovo "výrobce" vkládají slova "nebo dovozce". Slova "nebo dovozce uchovává kopii prohlášení o shodě" se zrušují.
22. V příloze č. 3 odst. 6 bodě 1. se slova "certifikátu o přezkoušení typu nebo v certifikátu o přezkoušení návrhu, nebo v případě podle § 7a" a slova "v případech podle § 7a" zrušují.
23. V příloze č. 3 odst. 6 bodě 3.1. písm. c) se slova "kopii certifikátu o přezkoušení typu nebo v případě podle § 7a" a slova "certifikátu o přezkoušení návrhu nebo v případě podle § 7a" zrušují.
24. V příloze č. 3 odst. 6 bodě 3.2. se slova "o přezkoušení typu, nebo v případě podle § 7a certifikát" a slova "o přezkoušení návrhu nebo v případě podle § 7a certifikát" zrušují.
25. V příloze č. 3 odst. 7 bodě 1. se slova "v případech podle § 7a" zrušují.
26. V příloze č. 3 odst. 8 bodě 1. se slova "o přezkoušení typu, nebo v případě podle § 7a certifikát" a slova "v případech podle § 7a" zrušují.
27. V příloze č. 3 odst. 8 bodě 3.1. písm. c) se slova "certifikátu o přezkoušení typu, nebo v případě podle § 7a" zrušují.
28. V příloze č. 3 odst. 9 bodě 1. se slova "v případech podle § 7a" zrušují.
29. V příloze č. 3 odst. 10 bodě 1. písm. a) se slova "certifikátu o přezkoušení typu, nebo v případě podle § 7a" zrušují.
30. V příloze č. 3 odst. 10 bodě 1. písm. b) se slova "certifikátu o přezkoušení typu, nebo v případě podle § 7a" zrušují.
31. V příloze č. 3 odst. 10 bodě 2. písm. a) se slova "certifikátu o přezkoušení typu, nebo v případě podle § 7a" zrušují.
32. V příloze č. 3 odst. 10 bodě 2. písm. b) se slova "o přezkoušení návrhu, nebo v případě podle § 7a certifikátu" zrušují.
33. V příloze č. 3 odst. 10 bodě 2. se slova "v případech podle § 7a" zrušují.
34. V příloze č. 3 odst. 10 bodě 3. se za slovo "kopii" vkládá slovo "ES".
35. V příloze č. 3 odst. 10 bodě 4.3. se slova "certifikáty o shodě nebo v případě podle § 7a" zrušují.
36. V příloze č. 3 odst. 11 bodě 1. se slova "v případech podle § 7a" zrušují.
37. V příloze č. 3 odst. 11 bodě 4. písm. b) se slova "materiálovému osvědčení nebo v případě podle § 7a" zrušují.
38. V příloze č. 3 odst. 12 bodě 1. se slova "v případech podle § 7a" zrušují.
39. V příloze č. 3 odst. 13 bodě 1. písm. c) se slova "certifikát o přezkoušení návrhu, nebo v případě podle § 7a" zrušují.
40. V příloze č. 3 odst. 13 bodě 1. písm. d) se slova "certifikát o přezkoušení návrhu nebo v případě podle § 7a" zrušují.
41. V příloze č. 3 odst. 13 bodě 1. písm. e) se slova "výrobní certifikát o přezkoušení návrhu nebo v případě podle § 7a" zrušují.
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
Čl.XI
Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, se mění takto:
1. V § 1 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
2. V § 1 odst. 3 se slova "1 až 3 se" nahrazují slovy "1 a 2 se s výjimkou případů uvedených v § 8".
3. V § 8 odst. 1 se slova "o přechodném období, lze" nahrazují slovy "umožňující je neuplatňovat po přechodné období, lze po tuto dobu".
4. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) U výrobků určených k uvedení na trh výlučně v České republice lze postupovat podle zvláštního právního předpisu3) namísto tohoto nařízení v případě, že technická norma podle odstavce 1 nebo evropské technické schválení neobsahují přechodné ustanovení.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
5. V § 9 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
 
ČÁST DVANÁCTÁ
zrušena
Čl.XII
zrušen
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
zrušena
Čl.XIII
zrušen
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
zrušena
Čl.XIV
zrušen
 
ČÁST PATNÁCTÁ
zrušena
Čl.XV
zrušen
 
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl.XVI
(1) U výrobků, které nejsou určeny pro uvedení na trh Evropského společenství a na které se vztahují nařízení vlády uvedená
a) v čl. XI až XIV, lze postupovat podle dosavadních právních předpisů do dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,
b) v čl. I až X, lze postupovat podle dosavadních právních předpisů do dne vyhlášení Dohody, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, ve Sbírce mezinárodních smluv.
(2) V případech, kdy se postupů posuzování shody účastní autorizovaná osoba, lze podle tohoto nařízení postupovat až ode dne vyhlášení Dohody, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, ve Sbírce mezinárodních smluv.
 
ČÁST SEDMNÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl.XVII
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. XI až XIV, která nabývají účinnosti dnem zveřejnění Rozhodnutí Rady přidružení o připojení příloh k Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv.
(2) Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývají platnosti čl. I až X a čl. XVI.
Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Urban v. r.

Související dokumenty